Ригіна Олена Михайлівна

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: olena.ryhina@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

проблеми порівняльного правознавства, ювенальної юстиції, еволюції механізму захисту прав дитини в США.

Курси

Публікації

1. Ригіна О. Історія держави і права Сполучених Штатів Америки: новітній час (1914 – 2008 рр.): курс лекцій /О.Ригіна. – Дрогобич: Коло, 2011. – 326 с.
2. Ригіна О.М. Судова система США: кінець ХVIII – початок ХХІ ст.: монографія / О.М.Ригіна. – Дрогобич: Коло, 2013. – 388 с.
3.Тищик Б.Й., Ригіна О.М. Перша чинна Конституція світу – історія прийняття (до 200-річчя Конституції США) / Б.Й.Тищик, О.М.Ригіна // Право України. – 2007. – №8.– С.137–140.
4. Ригіна О.М. Взаємозв’язок римського та канонічного права в контексті історичного розвитку держав / О.М.Ригіна // Гуманітарно-економічні проблеми суспільства: Збірник наук. праць. Ч.2. – 2006.– С. 8–15.
5. Ригіна О.М. США: закон «Про судоустрій» 1789 р. / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. – Серія юридична. – 2006.– №43. – С.84–89.
6. Ригіна О.М. Генеза конституційного судового нагляду в США: історико-правовий аспект / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка. – Серія юридична. – 2007.– №44. – С.111–117.
7. Ригіна О.М. Створення Верховного Суду США та формування його компетенції наприкінці XVIII і у ХІХ ст. / О.М.Ригіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія юридична. – 2007. – №2. – С.35–43.
8. Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії / О.М.Ригіна // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна – Серія право. – 2007. – №757.– С.50–55.
9. Ригіна О.М. Визначення терміну «обшук» у рішеннях Верховного Суду США / О.М.Ригіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – Серія юридична. – 2007.– №3.– С. 115–124.
10. Ригіна О.М. Професія судді у США: історико-правове дослідження / О.М.Ригіна // Підприємництво, господарство, право. – 2008.– №2. – С.115–118.
11. Ригіна О.М. Виникнення та розвиток «загального права» на території США / О.М.Ригіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ – Серія юридична. – 2008.– №3.– С. 44–56.
12. Ригіна О.М. Щодо проблеми характеристики й оцінки «правової філософії» суддів Верховного Суду США / О.М.Ригіна // Підприємництво, господарство, право. – 2009.– №6.– С. 28–31.
13. Ригіна О.М. Верховний Суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка – Серія юридична. – 2009.– №49.– С.47–53.
14. Ригіна О.М. До питання про становлення та розвиток федеральної судової системи США / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка – Серія юридична. – 2010.– №50.– С.98–104.
15. Ригіна О.М. Загальні засади становлення та розвитку інституту усиновлення (удочеріння) у США / О.М.Ригіна // Підприємництво, господарство, право. – №1 –2011. – С.10–13.
16. Ригіна О.М. США: визначення місця проживання дитини після розірвання шлюбу її батьків (історія розвитку проблеми) / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка – Серія юридична. – 2011.– №54.– С.81–96.
17. Ригіна О.М. Закон про усиновлення дітей 1851 року штату Массачусетс – перша спроба правового регулювання проблеми усиновлення у США / О.М.Ригіна // Право України. – 2011. – №11.– С.266–273.
18. Ригіна О.М. Застосування смертної кари до осіб, які вчинили злочини до досягнення повноліття (історичний аспект проблеми) / О.М.Ригіна // Вісник Львівського національного університету ім. І.Франка – Серія юридична. – 2012.– №56.– С.140–146.
19.Ригіна О.М. «Keating-Owen Child Labor Act of 1916» – перша федеральна спроба заборонити використання праці дитини у США / О.М.Ригіна // Право України. – 2013. – №12.– С.296–304 (0,9 друк. арк.)
20. Ригіна О.М. США: проблема впровадження заборони застосування праці дитини (ХІХ – початок ХХ ст.) / О.М.Ригіна // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2013.– №58. –С.103–108 (0,6 друк. арк.)
21.Ригіна О.М. США: соціально-правові проблеми здійснення дитиною права на життя у ХІХ – на початку ХХ ст. / О.М.Ригіна // Підприємництво, господарство, право. – 2013. – №5. –С.3–7 (0,5 друк. арк.).
22.Ригина Е.М. Проблематика приминения детского труда в работе Юлиана Бачинского «Украинская иммиграция в Соединених государствах Америки» / Е.М.Ригина // Международный научно-практический правовой журнал «Legea si Viata» (Республика Молдова, Кишенев). – №11/3 (263). Наябрь, 2013. – С.172–176 (0,5 друк. арк).
23.Ригина Е.М. США: правовая сегрегация школ – пряпятствие ощусществления ребенком права на образование (конец ХIX – 50-е годи ХХ в.) / Е.М.Ригина // Международный научно-практический правовой журнал «Закон и жизнь» (Республика Молдова, Кишенев). – №9/3 (261). Сентябирь, 2013. – С.175–178 (0,4 друк. арк)
24.Ригіна О.М. Суди у справах малолітніх (неповнолітніх) у США: історико-правове дослідження / О.М. Ригіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право, випуск 27, Т.1. – 2014. – С.47–50 (0,4 друк. арк.).
25.Ригіна О.М. США: еволюція доктрини «найкращих інтересів дитини» (ХІХ-ХХ ст.) / О.М.Ригіна // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету: Серія юриспруденція. – 2015. – №13.– С.74–79 (0,6 друк. арк.)
26. Ригіна О.М. США: обмеження прав неповнолітніх у кримінальному процесі (історико-правове дослідження) / О.М.Ригіна // О.М. Ригіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія право, випуск 35, Т.2, Ч.1. – 2015. – С.63–66 (0,4 друк. арк.).
27. Ригіна О.М. Особливості правового регулювання відносин батька і дитини у концепції сера Вільяма Блекстона / О.М. Ригіна // Науковий вісник Херсонського державного університету: Серія юридичні науки. Випуск 1, Т.1. – С.54–58.
28. Ригіна О.М. США: проблеми ратифікації Конвенції про права дитини 1989 р. / О.М. Ригіна // Альманах міжнародного права. Випуск 11, 2016. – С. 92-101.
29. Ригіна О.М. Роль Верховного Суду США у вирішенні політичних питань / О.М.Ригіна // Гуманітарно-економічні проблеми суспільства: ІІІ наук.-практ. конф., 28–29 груд. 2006 р.: Тези доповідей. – Львів, 2006. – С.92–98.
30. Ригіна О.М. Особливості правового становища Верховного Суду США на підставі Конституції 1787 р. / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XIІІ регіон. наук.-практ. конф., 8–9 лют. 2007 р.: Тези доповідей. – Львів, 2007. – С.128–129.
31. Ригіна О.М. «Developmental period» Верховного Суду США / О.М.Ригіна // Від громадянського суспільства до правової держави: ІІ міжнар. наук.-прак. конф., 25 квіт. 2007 р.: Тези доповідей. – Харків, 2007. – С.122–126.
32. Ригіна О.М. Особливості прийняття та природа рішень Верховного Суду США / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XIV регіон. наук.-практ. конф., 6 лют. 2008 р.: Тези доповідей. – Львів, 2008. – С.385–387.
33. Ригіна О.М. Політико-правові погляди Олександра Гамільтона про сутність федеральної судової влади / О.М.Ригіна // Від громадянського суспільства до правової держави: ІІІ міжнар. наук.-прак. конф., 24 квіт. 2008 р.: Тези доповідей. – Харків, 2008. – С.86–88.
34. Ригіна О.М. Поняття засад конституційного ладу США / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XIІІ регіон. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2009 р.: Тези доповідей. – Львів, 2009. – С.84–86.
35. Ригина Е.М. Проблема независимости судебной власти: актуальный опыт США / Е.М.Ригина // Конф. Ломоносов-2008; секция «Юриспруденция»; подсекция «История зарубежного государства и права».
36. Ригіна О.М. Вплив християнства на становлення і розвиток феодальної Польщі / О.М.Ригіна // Актуальні проблеми історії держави і права країн Центрально-Східної Європи (присвячено 150-річчю О.Бальцера): міжнар. наук. конф., 24-25 квіт. 2009 р.: Тези доповідей. – Львів, 2009. – С.154–156.
37. Ригіна О.М. Судова система американських штатів / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XIV регіон. наук.-практ. конф., 9-10лют. 2010 р.: Тези доповідей. – Львів, 2010. – С.81–82.
38. Ригіна О.М. Засади правового становища Генерального Суду за Конституцією Пилипа Орлика 1710 р. / О.М.Ригіна // Конституцією Гетьмана П. Орлика 1710 року – визначна пам’ятка українського права (присвячена 300-річчю прийняття Конституції Гетьмана Пилипа Орлика): Студ-аспір. наук. конф., 28 квіт. 2010 р.: Тези доповідей. – Львів, 2010. – С.29–31.
39. Ryhina O.М. Evolution of the institute of custody in the USA: on the child should stay withafterparents’ divorce / O.М.Ryhina // Римське право і сучасність (Шерешевські читання): Міжнар. наук. конф., 4 груд. 2010 р.: Тези доповідей. – Одеса, 2010. – С.315–318.
40. Ригіна О.М. США: окремі питання підсудності справ щодо встановлення опіки над дітьми / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XVIІ регіон. наук.-практ. конф., 3-4 лют. 2011 р.: Тези доповідей. – Львів, 2011. – С.85–86.
41. Ригіна О.М. Проблема застосування праці дитини у США (XVIII – початок ХХ ст.) / О.М.Ригіна // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького і сучасність: ХХІV міжнар. історико-правова конф., 28 квіт. – 1 трав. 2011 р.: Тези доповідей. – Львів, 2011. – С.374–378.
42. Ригіна О.М. Окремі аспекти розуміння „найкращих інтересів” дитини у США / О.М. Ригіна // Людина і закон: публічно-правовий вимір: міжн.-практ. конф. „VІІ Прибузькі юридичні читання”, 25-26 лист. 2011 р.: Тези доповідей. – Миколаїв, 2011. – С.54–56.
43. Ригіна О.М. Дослідження Георга Штаммера про досвід функціонування судів у справах малолітніх у США на початку ХХ ст. / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні:XVIІІ регіон. наук.-практ. конф., 26–27 лют. 2012 р.: Тези доповідей. – Львів, 2012. – С.105–107.
44. Ригіна О.М. США: розвиток інституцій типу виправно-трудових колоній для неповнолітніх (1825 р. – кінець ХІХ ст.) / О.М. Ригіна // ХХVІ Міжн. історико-правова конф. «Держава, право і юридична думка у Балточорноморському регіоні: історія та сучасність», 27-29 квіт. 2012 р.: Тези доповідей. – Одеса, 2012 – С.515–520.
45. Ригіна О.М. Деякі процесуальні проблеми функціонування судів у справах малолітніх США / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XІХ регіон. наук.-практ. конф., 7-13 лют. 2013 р.: Тези доповідей. – Львів, 2012. – С. 64-66.
46.Ригіна О.М. США: еволюція расової інтеграції шкіл після фундаментальних рішень Верховного Суду у справах «Браун І» і «Браун ІІ» / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XХ регіон. наук.-практ. конф., 6-7 лютого 2014 р. – Львів, 2014. – С.110–114. (0,3 друк. арк.).
47. Ригіна О.М. США: еволюція правового регулювання застосування праці дитини у ХХ ст. / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XХІ регіон. наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р.: Тези доповідей. – Львів, 2015. – С. 115-119. (0,4 друк. арк.)
48. Ригіна О.М. Окремі фундаментальні прецеденти Верховного Суду США у питаннях ювенальної юстиції: історико-правове дослідження / О.М.Ригіна // Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні: XХІІ регіон. наук.-практ. конф., 4-5 лют. 2016 р.: Тези доповідей. – Львів, 2016. – С. 99-103. (0,4 друк. арк.)
49. Ryhina O. М. Separate problems of national mechanism for the Protection of Children’s Rights in the US (the end of 19th -20th centuries) / Ryhina O. М. // Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27–28. novembra 2015, Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava), 2015. – Р.88-91.
50. Ригіна О.М. Особливості правового статусу дитини в англо-американській правовій доктрині (XVIII – ХХ СТ.) // О.М. Ригіна // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Новый взгляд на евроинтеграционные процессы в Молдове и Украине: юридический аспект» (O noua perspectiva a proceselor d integrare Europeana a Moldovei si Ucrainei: aspectul juridic»)), 25-26 марта 2016 г., Кишинев (Республика Молдова) – С.281–284.
51. Ригіна О. М. До питання про «віковий ценз дитинства»: загальнотеоретична характеристика / О.М. Ригіна // Право і суспільство. – 2017. – №4. – С.33-37.
52. Ригіна О.М. Проблема інтерпретації терміна «правовий статус дитини»: теоретико-правовий аспект/ О.М. Ригіна // Право та державне управління. – 2017. – №3 (28). – С.17-24.
53. Ригіна О.М. США: особливості застосування кримінальних покарань до неповнолітніх (кін. ХVIII – поч. ХХІ ст.) / О.М. Ригіна / Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С.102–105.
54. Ригіна О. М. США: жорстоке поводження з дитиною (історико-правовий аспект) / О.М.Ригіна // Visegrad Journal on Human Rights. – №5. – 2018. – С.76–81.
55. Ригіна О.М. Окремі питання настання повноліття у США: історико-правовий аспект / О. М. Ригіна // Naukowy i innowacyjny potencjał prezentacji: kolekcjа prac naukowych «ΛΌГOΣ» z materiałami Międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji, Opole, 18 listopada 2018 r. – Tom 1. – Obukhov : Drukarnia PE Gulyaeva V.М., 2018. – С.103–106.
56. Ригіна О. Становлення та розвиток системи органів та установ у сфері захисту прав дитини в США / О. Ригіна // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 218–222.

Біографія

Народилася 12.05.1983 у м. Львові. У 2005 р. отримала диплом магістра на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2006 р. адвокат. У 2005–2009 рр. навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.

30.10.2009 р. захистила кандидатську дисертації «Верховний Суд США: становлення, особливості компетенції та роль у формуванні конституційного ладу держави».

У 2005–2007 рр. викладач Львівської філії Європейського університету. У 2008–2009 рр. асистент кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2009–2013 рр. асистент кафедри історії держави, права та політико-правових учень, у 2013–2016 доцент цієї кафедри. З 2016 р. доцент кафедри основ права України юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!