Спортивне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: історії держави, права та політико-правових учень

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Ригіна О. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716Ригіна О. М., Бедрій М. М.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Спорт відіграє важливу роль в забезпеченні та охороні здоров’я нації і всього людства як ефективний засіб розвитку особистості, профілактики наркоспоживання, алкоголізму, токсикоманії, злочинності неповнолітніх. Сьогодні термін «спортивне право» практично не використовується в українській правовій літературі, але є правові норми, які стосуються різних галузей сучасного права і регулюють відносини у сфері фізкультурно-спортивних і прилеглих до них правовідносин. Ці правові норми регулюють питання державного управління в галузі спорту, спортивної діяльності, визначають окремі види спорту, правовий статус суб’єктів спортивних правовідносин, функціонування спортивних об’єктів, регулюють забезпечення безпеки їх експлуатації, безпеки проведення спортивних заходів, регламентують питання спортивного судочинства, спортивних спорів, встановлюють систему заборон і обмежень у спорті, відповідальність у спорті, питання інтелектуальної власності у спорті, охорони здоров’я спортсменів і боротьби зі вживанням допінгу, правове регулювання трудових відносин у спорті тощо. Спортивне право – це нова комплексна галузь права, знання якої необхідне у майбутній професійній діяльності, зокрема під час здійснення адвокатської діяльності, захисту прав та представництва інтересів спортсменів.

Мета: сформування у студентів теоретичних знань з галузі спортивного права, навичок правильного застосування законів та інших нормативних актів, які регулюють фізкультурно-спортивну діяльності в Україні для зростання професійного юридичного рівня, рівня правосвідомості і правової культури майбутнього фахівця-правника.

Цілі навчального курсу зводяться до оволодіння студентами знаннями щодо:

 • правового регулювання в галузі спорту Україні
 • правового статусу суб’єктів спортивних правовідносин
 • правового статусу, функціювання спортивних об’єктів, забезпечення безпеки їх експлуатації
 • правового регулювання організації та проведення спортивних заходів, забезпечення їх безпеки
 • правового регулювання спортивного судочинства і процедури розгляду спортивних спорів
 • системи заборон і обмежень у спорті, юридичної відповідальності у спорті
 • питань інтелектуальної власності щодо відео-, аудіо, та інтернет-трансляції спортивних заходів
 • питань оподаткування в галузі спорту
 • питань охорони здоров’я спортсменів і боротьби зі вживанням заборонених речовин у спорті
 • питань попередження хуліганства спортивних уболівальників
 • правового регулювання трудових відносин у спорті

Рекомендована література

Апаров А.М. Концепція спортивного права: огляд ключових аспектів // Вісник Одеського національного університету: правознавство – Том 22, №1(30) (2017) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://heraldlaw.onu.edu.ua/article/view/126479 4. Апаров А.М. Сутнісна характеристика спортивних змагань як виду цивільно-правових відносин / А.М. Апаров // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18. Економіка і право : зб. наукових праць. – Випуск 12. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – С. 95-98 Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/1878 5. Бордюгова Г. Ю. Міжнародне спортивне право як основа для формування національної галузі права «Спортивне право України» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.11 / Г. Ю. Бордюгова. – К., 2009. – 19 с. 6. Василенко М. Д. Становлення спортивного права в Україні як галузі юридичної науки в контексті розвитку міжнародного спортивного права / М. Д. Василенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.]. – Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2017. – Вип. 78. – С. 34-40. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/9052 7. Гасюк І.Л. Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні: автореф. дис. … докт. наук з держ. управління: 25.00.02. Хмельницький, 2013. 8. Забара С. Г. Проблеми визначення поняття та предмета спортивного права України / С. Г. Забара // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №7. – С. 102-105. 9. Заярний О., Куц А. Спортивне право в Україні. Ознаки самостійної галузі»// Газета «Юридичний Вісник України» – № 50 (859), 17-23 грудня 2011 р. Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://juscutum.com/sportivne-pravo-v-ukraini-oznaki-samo/ 10. Кампі О., Будкевич Г., Гавришко С. Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць… № 1 (33), 2016 – С.17-23. 11. Козіна М. В. Професійна діяльність спортсменів як об’єкт правового регулювання нормами трудового законодавства // Публічне право № 4 (8) (2012) Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.yourfuture.org.ua/ua/pb/2012/8/Kozina.pdf 12. Лавриненко О.О. ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 32. Том 3, 2015. – С.40-44. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.32/part_3/11.pdf 13. Макогон О.В. Сутність спортивного права України // Вісник Академії адвокатури України том 12 число 1(32) 2015. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://e-pub.aau.edu.ua/index.php/visnyk/article/viewFile/872/822 14. Моргунов О.А. Суб’єкти адміністративно-спортивних правовідносин та їх система / О.А.Моргунов // Європейські перспективи № 5, 2014 – С.39 -44. 15. Нерода Н. Правове поле професійного спорту в Україні / Н.Нерода // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2014. – Вип. 17. – С. 780 – 785. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/241 16. Полянський А.О. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПРОФЕСІЙНИХ СПОРТСМЕНІВ В УКРАЇНІ // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 16, 2011. – С. – С.53. 17. Процик І. Р. Термінологія спортивного права / І. Р. Процик // Вісник Національного університету Львівська політехніка. – Львів, 2010. − №675. – С. 171-177. 18. Рибчич І.Є. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ // Державне будівництво. – № 1/2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2015-1/doc/5/02.pdf 19. Саннікова М.В. Спортивне право: до постановки питання про виділення галузі // Державне будівництво та місцеве самоврядування. – Випуск 32, 2016 Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://dbms.institute/wp-content/uploads/2017/02/ 20. Сенько Г.Г. Історія виникнення та розвитку правового регулювання правопорушень у сфері спорту // Історичний альманах: Зб. Наук. праць. – 2013. – №9 – С.122-125. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/229/1/istor_almnah_9_2013.pdf#page=122 21. Тіхонова М. А. ОГЛЯД ДЖЕРЕЛ МІЖНАРОДНОГО СПОРТИВНОГО ПРАВА // Зовнішні

торгівля, право, економіка, фінанси. – №3, 2012. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2012/03(62)2012/3_12_31.pdf 22. Українська федерація фігурного катання на ковзанах //Проблема допінгу у спорті [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ufsf.com.ua/novyny/22-novyny-federatsii/324 23. Чередник Р. В. Становлення спортивного права як комплексної галузі в правовій системі України / Р. В. Чередник // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2019. – Вип. 42. – С. 272-280. Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1048 24. Ющик О.О. Спорт як інституційний об’єкт права [Електронний ресурс]. Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету. 2017. № 6. С. 50-53. URL: http://lsej.org.ua/6_2017/6_2017.pdf. 25. Ющик О.О. Джерела права в контексті визначення галузі спортивного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2019. Випуск 58. Т.1. С. 56-60.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус