Теорія права і держави (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132професор Кіселичник В. П.,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132професор Кіселичник В. П., Ригіна О. М.

Опис курсу

Теорія права і держави є правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти освоїти базову юридичну термінологію та сформувати у студентів професійне юридичне мислення. Особливу увагу привчено вивченню теоретичних аспектів реалізації та захисту прав людини, діяльності та функціонування громадянського суспільства, сутності, характерним рисам та проблемам розбудови правової держави, принципу верховенства права, співвідношення права та держави та ін.  

Метою навчальної дисципліни є формування практичних знань і навичок, необхідних особі для успішного здійснення правотворчої та правозастосовної діяльності; узагальнення та вивчення позитивного досвіду (правотворчого, інтерпретаційного, правореалізаційного).

Рекомендована література

  1. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. – К.: Ваіте, 2015. – 392 с.
  2. Кельман М.С. Загальна теорія держави і права: підруч. / М.С. Кельман. О.Г. Мурашин. – Київ: Кондор, 2005. – 609 с.
  3. Кельзен Г. Чисте Правознавство: З дод.: Пробл. справедливості / Пер. з нім. О. Мокровольського. – Київ: Юніверс, 2004. – 496 с.
  4. Котюк В.О.Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / В.О. Котюк. — К.: Атіка, 2005. — 592 с.
  5. Луць Л. А. Загальна теорія держави і права: навчально-методичний посібник. – Київ, 2013.
  6. Крестовська Н. М., Матвєєва Л. Г. Теорія держави і права. Підручник. Практикум. Тести: Підручник / Н. М. Крестовська, Л. Г. Матвєєва. – Київ: Юрінком Інтер, 2015. – 584 с.
  7. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави. Навч.посібник. – Вид. 10-е, доповнене. – Львів: Край, 2008. – 224 с

Матеріали

Екзамен:

Перелік питань 

Тестові завдання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму