Конституційне право (для неюридичних спеціальностей)

Тип: Нормативний

Кафедра: основ права україни

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110професор Кіселичник В. П.
232професор Кіселичник В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
110
Сирко М. В.
232професор Кіселичник В. П.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм конституційного права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері конституційних правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів;
 • визначення сутності правової системи сучасної України;
 • ознайомлення студентів з основними інститутами конституційного права.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

вміти: вільно орієнтуватись у вітчизняному законодавстві, практично застосовувати його норми, складати проекти процесуальних документів.

Рекомендована література

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1013.3.10&nobreak=1
 2. Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 02.06.2016 № 1401-VIII / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1401-19/paran2#n2
 3. Закон України «Про громадянство» від 18.01.2001 № 2235-III зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
 4. Закон України «Про Кабінет Міністрів» N 794-VII, 27.02.2014 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1204.208.2&nobreak=1
 5. Закон України «Про місцеве самоврядування» N 280/97-ВР від 21.05.1997 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1086.322.90&nobreak=1
 6. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 63. – Ст. 379
 7. Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 44. – Ст. 2041
 8. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1402-19
 9. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» N 3166-VI 17.03.2011 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1146.779.7&nobreak=1
 10. Колісник В.П., Барабаш Ю.Г. (ред-ри) Конституційне право України . Підруч. для студ. вищ. навч. закл. Х.: Право, 2008. 416 с.
 11. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний курс: нанч. посіб. / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К. : Юрінком Інтер, 2012. 544 с.
 12. Стешенко Т.В. Правове регулювання статусу офіційних спостерегачів від громадських та міжнародних організацій за європейськими стандартами / Т.В. Стешенко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pz/2010_108/108_6.pdf
 13. Федоренко В. Л. Конституційне право України : підруч. / До 20-ої річниці Конституції України та 25-ої річниці незалежності України / В. Л. Федоренко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2016. – 616 с.
 14. Шаповал В. Конституційні механізми реалізації народного суверенітету / В. Шаповал // Вісник Конституційного Суду України. — 2004. № 5. — С. 77—97.

Матеріали

Перелік питань на іспит з Конституційного права

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму