Конституційне право (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
110професор Кіселичник В. П.
232професор Кіселичник В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
110професор Кіселичник В. П.
Ригіна О. М.
232професор Кіселичник В. П.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм конституційного права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення рівня правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу конституційно-правових норм та їх застосування на практиці.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері конституційних правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів
 • визначення сутності правової системи сучасної України,
 • ознайомлення студентів з основними проблемами конституційного права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень Конституції України, інших нормативно-правових актів та джерел права, знати структуру, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади.

Рекомендована література

 1. Конституція України 1996 (Із змінами та доповненнями).
 2. Закон України «Про народовладдя через Всеукраїнський референдум»
 3. Закон України (далі –ЗУ) «Про громадянство України» //ВВР, 2001, №13, ст.65.
 4. ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» // ВВР, 2012, №19-20, ст.179.
 5. ЗУ «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» //ВВР, 2012, №16, ст.146.
 6. Закон України «Про статус народного депутата України» //ВВР, 1993, № 3, ст. 17.
 7. Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» // ВВР, 2010, № 14-15, № 16-17, ст.133.
 8. Закон України «Про Комітети Верховної Ради України» // ВВР, 1995, № 9, ст. 134.
 9. Виборчий кодекс України // ВВР, 2020, №7 – №9, ст. 48.
 10. ЗУ «Про Вищу раду правосуддя» //ВВР, 2017, №78, ст. 50.
 11. ЗУ «Про центральні органи виконавчої влади» // ВВР, 2011, №38, ст. 385.
 12. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» // ВВР, 1997, №24, ст.170.
 13. ЗУ «Про Кабінет Міністрів України» //ВВР, 2016, №12, ст. 137.
 14. ЗУ «Про судоустрій та статус суддів» //ВВР, 2017, №7-8, ст. 50.
 15. ЗУ «Про Конституційний Суд України»//ВВР, 2016, №4, ст. 43.
 16. ЗУ «Про Раду національної безпеки і оборони //ВВР, 1998, №35, ст. 237.
 17. ЗУ «Про місцеві державні адміністрації» // ВВР, № 20-21, ст.190 (із змінами та доповненнями).
 18. Загальна декларація прав людини 1948 р. // Офіційний вісник України від 15.12.2008 р. / 2008 р., №93, стор. 89, стаття 3103.
 19. Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права 1966 р.
 20. Міжнародний Пакт про економічні, соціальні та культурні права 1966 р.
 21. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України від 16.04.1998 р./1998, №13/ №32 від 23.08.2006 / стор.270.
 22. Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. – К.: ІнЮре, – 47 с.
 23. Український парламентаризм: минуле і сучасне. / За ред. Ю.С. Шемшученка. – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 368 с.
 24. В.Ф. Мелащенко. Основи конституційного права України: К.: Вентурі; 1995. – 220 с.
 25. Контитуційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
 26. Ю.Н. Тодыка. Конституционное право Украины: отрасль, права, наука, учебная дисципліна. Учебное пособие – Харьков: «ФОМО»; Райдер. – 1998. – 292 с.
 27. Конституційне право України / За ред. В.Ф. Погорілка/ К, «Наукова думка», 1999. – 733 с.
 28. В.В. Кравченко. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.
 29. О.Ф. Фрицький. Конституційне право України. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
 30. Погорілко В.Ф., Федоренко В.І. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. – Т.1 /За ред. В.Ф. Погорілка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 31. Конституційне право України:Підручник для студ. вищ. навч. закл. /За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.

Матеріали

Перелік питань на залік з Конституційного права

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму