Захист від дискримінації в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Гончаров В. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Гончаров В. В.
доцент Кахнич В. С.
Довгань Г. В.
Ригіна О. М.

Опис курсу

             МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного здійснення захисту від дискримінації, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері захисту від дискримінації;
 • підготовка студентами проектів правових документів;
 • визначення стану дотримання прав людини в Україні;
 • ознайомлення студентів з основними засобами захисту від дискримінації.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

 • поняття дискримінації та джерела, в яких закріплені норми по протидії їй.
 • історичні витоки і тенденції розвитку засобів захисту від дискримінації.
 • практику комітетів ООН та ЄСПЛ в питаннях захисту від дискримінації.
 • основні способи аргументації для звинувачення в дискримінації і для захисту від таких звинувачень.

вміти:

 • відрізняти дискримінацію від інших порушень юридичної рівності.
 • аргументувати правову позицію у справах про дискримінацію як з позиції позивача, так і з позиції відповідача.
 • визначати, в яких випадках норми про дискримінацію підлягають застосуванню, а в яких достатньо встановлення порушення основного права.
 • користуватись правовими засобами для захисту від дискримінації.

Рекомендована література

 

А) Першоджерела

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. зі змінами та доповненнями / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1013.3.10&nobreak=1
 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV з змінами та доповненням / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
 3. Закон України «Про національну поліцію» від 02.07.2015 № 580-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 63. – Ст. 379
 4. Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06.09.2012 № 5207-VI / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5207-17
 5. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_043
 6. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042
 7. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_004

 

Б) Література

 

 1. Пономарьов С.Ю., Федорович І.Ю. Запобігання та протидія дискримінації в Україні: Посібник для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. – К.: Міжнародна організація з міграції, Представництво в Україні, 2014. – 74 с.
 2. Права людини у діяльності міліції: Навчальний посібник / Кол. авт., за заг. ред. Акад. АПрН України, д-ра юрид. наук, проф. О.О. Погребного та співголови Харківської правозахисної групи канд. техн. наук Є.Ю. Захарова. – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 216 с;
 3. Проти катувань. Міжнародні механізми запобігання катуванням та поганому поводженню – Харків: Права людини, 2007. – 400 с.;
 4. Буроменский М.В. Обращение в Европейский суд по правам человека: практика Суда и особенности украинского законодательства / М.В. Буроменский ;
 5. Харьковская правозащитная группа. – Харьков: Фолио, 2000. – 32 с.; Права людини в галузі охорони здоров’я — 2011. — Харків: Права людини, 2012. — 208 с.
 6. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави / П.М. Рабінович ; Навч. посібник. — Вид. 9-е, зі змінами. — Львів: Край, 2007. — 192 с.
 7. Рабінович П. Основоположні права людини: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження та викладання / П. Рабінович // Право України. — 2015. — №2. — С. 9-24.
 8. Мартинюк Р. С. Теорія прав людини. Навчальний посібник. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2009. – 218 с.
 9. Права людини у фокусі новітньої історії. / За ред. Є. Ю. Захарова. — Харків: Права людини, 2013. — 420 с.
 10. Cranston Maurice. Human Rights: Real and Supposed / Maurice Cranston // Political Theory and the Rights of Man [edited by D. D. Raphael]. —Bloomington: Indiana University Press, 1967. — Рp. 43-51.
 11. Donnelly, Jack. The Relative Universality of Human Rights / Jack Donnelly // Human Rights Quarterly. — Volume 29. — Number 2, May 2007. — Pp. 281-306. / [Electronic resource]. – Access mode: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjc1avs1LXPAhVFESwKHbGsCgcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.du.edu%2F~jdonnell%2Fpapers%2Frelative%2520universality%2520hrq%2520rev1.doc&usg=AFQjCNFBDGR7IrgKMxoI2qtZf1J_F_ekdw&sig2=G6lfCvq6707todNrPxqPwg&cad=rja

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму