Призначення покарання (спеціалізація “Прокуратура”)

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Іспит

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Призначення покарання» має на меті поглиблення теоретичних знань студентів щодо юридичної природи, загального механізму та особливостей призначення покарання як специфічного етапу застосування кримінально-правових норм та вироблення практичних навиків призначення покарання. Мета навчальної дисципліни реалізується через предмет навчальної дисципліни, який охоплює: покарання, порядок його призначення та помилки, що допускаються в судовій практиці при призначенні покарання. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів: 1) Застосування в судовій практиці загальних засад призначення покарання; 2) Особливості призначення окремих видів покарання; 3) Застосування в судовій практиці спеціальних правил призначення покарання; 4) Особливості призначення покарання неповнолітнім.

Рекомендована література

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. – С.303.
2. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Издательство ”Юрлитинформ”, 2007. – 288с.
3. Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение. Учебное пособие. – Омск, 1975.
4. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 2. – С.248-259.
5. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб.: Издательство Р. Асланова ”Юридический центр Пресс”, 2004. – 388с.
6. Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. – Иркутск, 1976.
7. Гаверов Г.С. Проблемы назначения наказания. – В кн.: Вопросы уголовной ответственности и наказания: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск, 1986.
8. Грищук О.В. Втілення міжнародно-правового принципу гуманізації покарання у законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації): Збірник наукових праць. Випуск 4. – К., 1998. – С. 248-259.
9. Горелик А.С. Реализация принципа справедливости в правилах назначения наказания // Уголовное право. – 2001. – № 1. – С.3.
10. Дементьев С.И. Лишение свободы как мера уголовного наказания. – Краснодар, 1977.
11. Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты. – Ростов, 1981.
12. Денисова Т.А. Види кримінальних покарань: співвідношення КК та КВК // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – Ч. 1. – С.23-27.
13. Ефимов М.А. Лишение свободы как вид уголовного наказания. – Свердловск, 1964.
14. Иногамова Л.В. Конкуренция норм при назначении наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса //Государство и право. – 1999. – №8. – С. 70-71.
15. Кирись Б.О. Направлення в дисциплінарний батальйон //Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 33. – 1996. – С.45-56.
16. Кирись Б.О. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету: Зб. наук. праць. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 399-406.
17. Кирись Б.О. Застосування покарання у вигляді обмеження волі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3 (11). – С. 175-182.
18. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. – К.: Фонд ”Правова ініціатива”, 2003. – 156 с.
19. Попрас В.О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 14: – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.
20. Попрас В.О. Питання вдосконалення санкцій КК України при визначенні штрафу як додаткового покарння // Матеріали наукових семінарів та ”круглих столів”, проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 року / Упорядники А.П. Гетьман, О.В. Петришин. – Х.: Право, 2007. – С. 36-37.
21. Собко Г,М, Конфіскація за кримінальним законодавством України: Автореф. дис….канд. юрид. наук:12.00.08. – К.: Ін-т держави і права НАН України ім.. В.М. Корецького, 2008. – 18 с.
22. Тютюгін В. Питання застосування додаткових покарань //Радянське право. – 1988. – №9. – С. 51-52.
23. Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. – Кишинев: Тзд-во ”Штиинца”, 1980. – 136 с.
24. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. – Казань. – 2001.
25. Шмелев В.Ф. Уголовная ответственность при совокупности преступлений. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1992. – 20 с.
26. Юшков Ю.Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – М.: Юрид. лит., 1975. – 88 с.
Яценко С.С. Інститут кримінальної відповідальності неповнолітніх: світовий досвід і питання вдосконалення українського законодавства // Правова система України: теорія і практика: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ( Київ, 7-8 жовтня 1993 р.). – К.: 1993. – С.467-468.

Матеріали

Призначення покарання_Тестова база (2020 рік)

Призначення покарання (Прокуратура)_Робоча програма (2020 рік)

Призначення покарання (Прокуратура)_Комплекс НМЗ (2020 рік)

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму