Призначення покарання

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Крикливець Д. Є.
1016доцент Крикливець Д. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Крикливець Д. Є.
1016доцент Крикливець Д. Є.

Опис курсу

          Мета – поглиблення теоретичних знань студентів щодо юридичної природи, загального механізму та особливостей призначення покарання як специфічного етапу застосування кримінально-правових норм та вироблення практичних навиків призначення покарання.

  Передумовою вивчення студентами навчальної дисципліни є належний рівень володіння матеріалом, засвоєним під час вивчення таких навчальних дисциплін на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти: «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина», «Кримінально-виконавче право України» та «Кримінологія». Деякі аспекти навчальної дисципліни пов’язані також з такими обов’язковими навчальними дисциплінами: «Конституційне право України» та «Кримінально-процесуальне право України».

         Завдання:

1) ознайомлення студентів з новими положеннями КК України 2001 р. в частині призначення покарання, з’ясування їхнього основного кримінально-       правового змісту;

2) одержання студентами практичних навичок вирішення конкретних ситуацій, що виникають при призначенні покарання, а також закріплення прийнятих рішень у мотивувальній та резолютивній частині вироку суду.

Вивчення дисципліни «Призначення покарання» має на меті формування:

загальних компетентностей:

 • здатності до ефективного пошуку законних та науково обґрунтованих шляхів вирішення проблем, що виникають під час призначення покарання, зокрема шляхом оброблення та комплексного аналізу інформації із доступних, в тому числі цифрових, джерел як доктринального характеру, так і тих, що містять усталені в судовій практиці правові позиції;
 • здатності на основі оцінки фактичних обставин кримінального провадження приймати неупереджені та обґрунтовані рішення про вид та строк або розмір покарання, що повинно бути призначене винному, зокрема про призначення йому більш м’якого покарання, ніж передбачене законом, а також призначення покарання з урахуванням кількох обставин, що його пом’якшують;

         спеціальних компетентностей:

 • здатності застосовувати принцип верховенства права в системному зв’язку з імплементацією інших правових цінностей для розв’язання складних задач і проблем пошуку балансу між необхідністю реалізації мети покарання, зокрема кари, та призначенням справедливого покарання, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності, пов’язаної, наприклад, з можливістю одночасного застосування декількох спеціальних засад призначення покарання, а також у конструюванні, реалізації та тлумаченні правових норм інституту покарання;
 • здатності використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування норм інституту покарання щодо оволодіння поглибленими знаннями стосовно правової природи покарання, його мети та принципів призначення права, вміння розмежовувати загальні та спеціальні засади його призначення, а також здатності враховувати особливості поєднання покарання з іншими заходами кримінально-правового впливу.

Вивчення курсу «Призначення покарання» забезпечує досягнення таких результатів навчання:

 • вміння здійснювати самостійні дослідження з питань, пов’язаних з проблематикою мети покарання, принципів призначення покарання, а також загальних та спеціальних засад його призначення, презентувати і аргументувати їх результати, застосовуючи доктринальні та нормативні джерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем;
 • вміння генерувати нові ідеї щодо подолання проблем призначення покарання, особливостей застосування загальних та спеціальних засад його призначення з метою призначення справедливого покарання та використовувати сучасні інформаційні технології та цифрові ресурси у наданні правничих послуг, зокрема підозрюваним (обвинуваченим, засудженим) з питань призначення покарання.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

положення чинного КК України, що регламентують умови та порядок призначення окремих видів покарань;

положення рішень Конституційного Суду України, постанов Пленуму Верховного Суду України та постанов Верховного Суду, що стосуються питань призначення покарань;

найбільш  суттєві типові полики, що мають місце у судовій практиці при призначенні покарань особі, винній у вчиненні кримінального правопорушення, та шляхи їх подолання.

вміти:

застосовуючи положення чинного КК України, що регламентують умови і порядок призначення покарання, призначати покарання особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, та закріплювати своє рішення у мотивувальній та резолютивній частині обвинувального вироку суду;

аргументувати правильність свого рішення щодо призначення покарання винній особі, посилаючись на положення чинного КК України, положення постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. «Про практику призначення судами кримінального покарання» з наступними змінами та доповненнями.

Рекомендована література

Нормативні акти і практика їх застосування

 1. Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93. – Ст. 3103.
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано законом України № 475/97- ВР від 17 липня 1997 р. // Голос України. – 2001. – № 3. – 10 січня.
 3. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання: Ратифіковано Указам Президії Верховної Ради Української РСР № 3484- XI від 26 січня 1987 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1987. – № 6. – № 101.
 4. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року із змінами, внесеними згідно із Законом від 01. 02. 2011 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; 2011. – № 10. – Ст. 68.
 5. Кримінальний кодекс України від 05 квітня 2001 р. №2341-ІІІ (з наступними змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n3500 (дата звернення: 12.08.2022).
 6. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI (з наступними змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17 (дата звернення: 12.08.2022).
 7. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року № 1129-IV (з наступними змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15 (дата звернення: 12.08.2022).
 8. Міжнародний пакт про громадські та політичні права: Прийнятий 16 грудня 1966 р. Генеральною Асамблеєю ООН // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2002. – № 1.
 9. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх («Пекінські правила») від 29 листопада 1985 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_211#Text (дата звернення: 14.09.2021).
 10. Порядок здійснення нагляду та проведення соціально-виховної роботи із засудженими до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 29 січня 2019 року № 272/5 (з наступними змінами). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0120-19#Text (дата звернення: 12.08.2022).
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про практику призначення судами кримінального покарання» від 24 жовтня 2003 року № 7. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-03#Text (дата звернення: 12.08.2022).
 12. Постанова Пленуму Верховного Суду «Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким» від 26 квітня 2002 року № URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-02#Text (дата звернення: 12.08.2022).
 13. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 року № 5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/va005700-04#Text (дата звернення: 12.08.2022).
 14. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 року № 2. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-06#Text (дата звернення: 12.08.2022).
 15. Правила ООН, що стосуються захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Резолюція 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів у документах міжнародних організацій. – Амстердам-Київ. – 1996.
 16. Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2018 рік. Упорядники Антонюк Н.О., Кравченко С.І. Київ : Алерта, 2019. 342 с.
 17. Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2019 рік. Упорядники Антонюк Н.О., Кравченко С.І. Київ : Алерта, 2020. 402 с.
 18. Правові висновки Верховного Суду у кримінальному судочинстві після реформи правосуддя / Іншин М.І. та ін. Київ : ЦУЛ, 2020. 512 с.
 19. Практика судів України з кримінальних справ (2001 – 2005) / За аг. Ред.. В.Т. Маляренка, В.В. Сташиса; Укладачі: В.В. Сташис, В.І. Тютюгін; – Київ – Харків: Юрінком Інтер, 2005. – 464 с.
 20. Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 р. № 7//  zakon.rada.gov.ua/laws/show/v00077-10.
 21. Про практику призначення військовослужбовцям покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 грудня 1996 р. № 15 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 2. – С. 11- 13.
 22. Проєкт Кримінального кодексу України (станом на 14 липня 2022 року). Новий Кримінальний кодекс (EQUAM). URL: https://newcriminalcode.org.ua/criminal-code (дата звернення: 12.08.2022).
 23. Протокол № 13 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, який стосується скасування смертної кари за всіх обставин: Ратифіковано законом України № 318-IY від 28 листопада 2002 р. // Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2377.
 24. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Ратифіковано законом України № 475/97- ВР від 17 липня 1997 р.// Офіційний вісник України. – 2006. – № 32. – Ст. 2372.
 25. Рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального Кодексу //Вісник Конституційного Суду України.-2004.-№ 5.- С.45.Основна література:
  1. Бабанли Р.Ш. Призначення покарання в Україні: теоретико-прикладні засади : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 488 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/2019/babanli-r.sh.-priznachennya-pokarannya-v-ukrayini-_teoretiko-prikladni-zasadi_-_d_.pdf (дата звернення: 03.08.2022).
  2. Бажанов М.И. Назначение наказания по советскому уголовному праву. Киев : Вища школа. Головное издательство, 1980. 216 с. URL: http://dspace.nlu.edu.ua/handle/123456789/4293 (дата звернення: 26.09.2020).
  3. Бурдін В.М., Мартинишин Г.Р. Призначення покарання за сукупністю вироків (кримінально-правове дослідження) : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 213 с.
  4. Полтавець В.В. Загальні засади призначення покарання за кримінальним законодавством України : монографія ; Міністерство внутрішніх справ, Луганська академія внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. Луганськ : РВВ ЛАВС, 2005. 240 с. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/MONOGRAFII_2009/POLTABECpdf (дата звернення: 03.08.2022).
  5. Федорчук І.М. Обставини, які обтяжують покарання за Кримінальним кодексом України : монографія. Львів : ЛьвДУВС, 2017. 239 с.Додаткова література:
   1. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. 2008. Вип. 2. С. 248–259. URL: http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/02_2008/08vvmzpp.pdf (дата звернення: 03.08.2022).
   2. Панчак О.Г. Правила призначення покарання: система чи безсистемність. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2014. Вип. 60. С. 260–269. URL: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/law/article/view/299 (дата звернення: 03.08.2022).
   3. Кирись Б.О. Застосування покарання у вигляді обмеження волі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3 (11). – С. 175-182.
   4. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. – К.: Фонд ”Правова ініціатива”, 2003. – 156 с.
   5. Павленко В. Громадські роботи в системі покарань, не пов’язаних з позбавлення волі: загальна характеристика та шляхи вдосконалення // Право України. – 2003. – № 11, – С. 97-101.
   6. Ткачова А. Щодо змісту виправних робіт на сучасному етапі розвитку кримінально- виконавчої системи України // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4 (39). – С. 230-239.
   7. Трубников В.М., Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування: Монографія. – Х.: Харків юридичний, 2007. – 2007. – 228 с.
   8. Козирєва В.П. Кримінальні покарання майнового характеру: сутність, мета, практика застосування. Підприємництво, господарство і право. 2006. № 4. С. 140-144.
   9. Попрас В.О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 14: – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.
   10. Гуторова Н. Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Мат еріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р. – Львів: Львівський нац. ун-т, 2003. – С. 391-393.
   11. Пономаренко Ю.А. Загальна теорія визначення караності кримінальних правопорушень : монографія. Харків : Право, 2020. 720 с. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/18747/1/Ponomarenko-2020.pdf (дата звернення: 02.08.2022).

Матеріали

Призначення покарання (Досудове слідство)_Робоча програма (2023 рік)

Призначення покарання (Адвокатура)_Робоча програма (2023 рік)

 

Силабус: Призначення покарання (Досудове слідство)_Силабус (2022 рік)

Завантажити силабус

Силабус: Призначення покарання (Адвокатура)_Силабус (2022 рік)

Завантажити силабус