Реалізація форм кримінальної відповідальності

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Крикливець Д. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Крикливець Д. Є.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів із завданнями практичної реалізації форм кримінальної відповідальності для оволодіння сучасними підходами та інструментами для їх вирішення.

 Завдання:

1) поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих студентами знань з дисциплін «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина»;

2) забезпечення оволодіння сучасними теоретичними підходами та обґрунтованими судовою практикою правовими позиціями, що стосуються проблем реалзації форм кримінальної відповідальності;

3) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста, пов’язаній з визначенням та застосуванням оптимальних форм кримінальної відповідальності з урахуванням обставин конкретних кримінальних проваджень.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати:

 • зміст норм чинного КК України, що врегульовують форми кримінальної відповідальності;
  • сутність форм кримінальної відповідальності;
  • підстави та особливості звільнення від покарання;
  • зміст та особливості застосування загальних і спеціальних засад призначення покарання;
  • актуальні для сьогодення проблеми призначення законного покарання, що виникають у доктрині та практиці застосування кримінально-правових норм;
  • особливості застосування судами норм про звільнення від відбування покарання;
  • оптимальні науково обґрунтовані шляхи подолання проблем реалізації форм кримінальної відповідальності у практичній діяльності юриста;
  • зміст правових висновків Верховного Суду з питань реалізації форм кримінальної відповідальності.

Вміти:

 • визначати юридично значущі обставини кримінального провадження, врахування яких є передумовою прийняття обґрунтованих рішення щодо застосування форм кримінальної відповідальності;
 • шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, що дасть можливість своєчасно виявити та розв’язати проблеми, пов’язані із реалізацією кожної із форм кримінальної відповідальності;
 • обґрунтовано застосовувати норми про звільнення від покарання, призначення покарання та звільнення від відбування покарання;
 • призначати законне покарання, що відповідатиме загальним та спеціальним засадам призначення покарання та узгоджуватиметься з правовими висновками Верховного Суду;
 • обґрунтувати та мотивувати правові рішення стосовно звільнення від покарання, призначення покарання та звільнення від його відбування з погляду принципів права, чинного законодавства, давати розгорнуту юридичну аргументацію з урахуванням обставин конкретного кримінального провадження та позицій судової практики.

Рекомендована література

1. Благов Е.В. Применение уголовного права. СПб., 2004. – С.303.
2. Благов Е.В. Применение специальных начал назначения уголовного наказания. – М.: Издательство ”Юрлитинформ”, 2007. – 288с.
3. Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение. Учебное пособие. – Омск, 1975.
4. Василаш В.М. Деякі питання врахування судом загальних засад призначення покарання // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. Серія юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – Вип. 2. – С.248-259.
5. Велиев С.А. Принципы назначения наказания. – СПб.: Издательство Р. Асланова ”Юридический центр Пресс”, 2004. – 388с.
6. Гаверов Г.С. Общие начала назначения наказания по советскому уголовному праву. – Иркутск, 1976.
7. Гаверов Г.С. Проблемы назначения наказания. – В кн.: Вопросы уголовной ответственности и наказания: Межвузовский сборник научных трудов. – Красноярск, 1986.
8. Грищук О.В. Втілення міжнародно-правового принципу гуманізації покарання у законодавство України та міжнародне право (проблеми гармонізації): Збірник наукових праць. Випуск 4. – К., 1998. – С. 248-259.
9. Горелик А.С. Реализация принципа справедливости в правилах назначения наказания // Уголовное право. – 2001. – № 1. – С.3.
10. Дементьев С.И. Лишение свободы как мера уголовного наказания. – Краснодар, 1977.
11. Дементьев С.И. Лишение свободы. Уголовно-правовые и исправительно-трудовые аспекты. – Ростов, 1981.
12. Денисова Т.А. Види кримінальних покарань: співвідношення КК та КВК // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали між нар. наук.-практ. конф. 13-15 квітня 2007 р.: У 2-х ч. – Львів: Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – Ч. 1. – С.23-27.
13. Ефимов М.А. Лишение свободы как вид уголовного наказания. – Свердловск, 1964.
14. Иногамова Л.В. Конкуренция норм при назначении наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса //Государство и право. – 1999. – №8. – С. 70-71.
15. Кирись Б.О. Направлення в дисциплінарний батальйон //Вісник Львівського університету. – Серія юридична. – Вип. 33. – 1996. – С.45-56.
16. Кирись Б.О. Громадські роботи як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету: Зб. наук. праць. Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 399-406.
17. Кирись Б.О. Застосування покарання у вигляді обмеження волі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 3 (11). – С. 175-182.
18. Маляренко В.Т. Про покарання за новим Кримінальним кодексом України. – К.: Фонд ”Правова ініціатива”, 2003. – 156 с.
19. Попрас В.О. Встановлення штрафу як виду покарання в санкціях, залежно від ступеня тяжкості злочину // Питання боротьби зі злочинністю: Зб. наук. праць. Вип. 14: – Х.: Кроссроуд, 2007. – С. 247-257.
20. Попрас В.О. Питання вдосконалення санкцій КК України при визначенні штрафу як додаткового покарння // Матеріали наукових семінарів та ”круглих столів”, проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 травня 2007 року / Упорядники А.П. Гетьман, О.В. Петришин. – Х.: Право, 2007. – С. 36-37.
21. Собко Г,М, Конфіскація за кримінальним законодавством України: Автореф. дис….канд. юрид. наук:12.00.08. – К.: Ін-т держави і права НАН України ім.. В.М. Корецького, 2008. – 18 с.
22. Тютюгін В. Питання застосування додаткових покарань //Радянське право. – 1988. – №9. – С. 51-52.
23. Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. – Кишинев: Тзд-во ”Штиинца”, 1980. – 136 с.
24. Хамитов Р.Н. Специальные правила назначения наказания. – Казань. – 2001.
25. Шмелев В.Ф. Уголовная ответственность при совокупности преступлений. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1992. – 20 с.
26. Юшков Ю.Н. Назначение наказания по совокупности преступлений и приговоров. – М.: Юрид. лит., 1975. – 88 с.
Яценко С.С. Інститут кримінальної відповідальності неповнолітніх: світовий досвід і питання вдосконалення українського законодавства // Правова система України: теорія і практика: Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції ( Київ, 7-8 жовтня 1993 р.). – К.: 1993. – С.467-468.

Матеріали

Реалізація форм кримінальної відповідальності_Робоча програма

Реалізація форм кримінальної відповідальності_Схема курсу

Реалізація форм кримінальної відповідальності_Практикум

 

Силабус:

Завантажити силабус