Звільнення від покарання та його відбування

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Крикливець Д. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Крикливець Д. Є.

Опис курсу

Мета – ознайомлення студентів із завданнями практичної реалізації механізмів звільнення від покарання та його відбування, а також оволодіння сучасними підходами та інструментами для їхнього вирішення.

Передумовою вивчення студентами навчальної дисципліни є належний рівень базових знань з таких дисциплін: «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина» та «Кримінальне процесуальне право України», достатніх для сприйняття категоріального апарату, що використовується у вивчені начального матеріалу в рамках дисципліни «Звільнення від покарання та його відбування», розуміння законодавчих джерел та судової практики.

Завдання:

1) поглиблення, розширення та систематизація раніше здобутих студентами знань з дисциплін «Кримінальне право України. Загальна частина», «Кримінальне право України. Особлива частина»;

2) забезпечення оволодіння сучасними теоретичними підходами та обґрунтованими судовою практикою правовими позиціями, що стосуються проблем реалізації механізмів звільнення від покарання та його відбування;

3) вироблення навиків застосування засвоєних знань у практичній роботі юриста, пов’язаній з обгрунтуванням підстав застосування механізмів звільнення від покарання та його відбування.

Вивчення дисципліни «Звільнення від покарання та його відбування» має на меті формування:

         загальних компетентностей:

 • здатності до абстрактного і логічного мислення з метою узагальнення конкретних практичних кримінально-правових ситуацій, а також здатності до критичного осмислення, аналізу та синтезу конкретних життєвих обставин, що дасть можливість визначити обґрунтованість застосування до особи конкретної підстави звільнення від покарання або звільнення від його відбування, а також підстав для звільнення від подальшого відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м’яким;
 • здатності на основі наявних юридично значущих фактів, що стосуються, наприклад, характеристики особи засудженого, приймати неупереджені та обґрунтовані рішення про можливість його умовно-дострокового звільнення від відбування покарання, застосування до нього закону про амністію або помилування, а також про можливість заміни йому невідбутої частини покарання більш м’яким;

         спеціальних компетентностей:

 • здатності обґрунтовувати та мотивувати правові рішення про застосування до засудженого конкретної підстави звільнення від відбування покарання, давати розгорнуту юридичну аргументацію вибору конкретної тривалості іспитового строку та обов’язків, що покладаються на звільнену від відбування покарання особу, зокрема і з погляду дотримання прав та законних інтересів засудженого;
 • здатності критично оцінювати та прогнозувати ефективність захисту прав, свобод та інтересів підозрюваного (обвинуваченого, засудженого) правовими механізмами, наприклад, з метою визначення наявності підстав для засудження без призначення покарання, застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням або умовно-дострокового звільнення від відбування покарання.

Вивчення курсу «Звільнення від покарання та його відбування» забезпечує досягнення таких результатів навчання:

 • вміння співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами кримінального права, зокрема з урахуванням особливості їхньої реалізації на рівні правового регулювання та у практиці застосування відповідних механізмів звільнення від покарання та звільнення від відбування покарання, та професійними етичними стандартами правозастосувача, розуміючи їхнє місце у формуванні ціннісних орієнтацій професійної діяльності юриста;
 • вміння дискутувати щодо сутності та природи кримінально-правових механізмів звільнення від покарання, звільнення від відбування покарання та заміни невідбутої частини покарання більш м’яким, проблем практики їхнього функціонування, а також пропонувати та обґрунтовувати обґрунтовані з погляду чинного законодавства та теорії кримінального права варіанти їхнього розв’язання.

В результаті вивчення курсу студент повинен:

знати:

 • зміст норм чинного КК України, що врегульовують механізми звільнення від покарання, а також звільнення від відбування покарання;
 • сутність та види звільнення від покарання, а також звільнення від відбування покарання;
 • підстави та особливості звільнення від покарання, а також звільнення від відбування покарання;
 • особливості застосування судами норм про звільнення від покарання та звільнення від відбування покарання;
 • актуальні для сьогодення проблеми застосування цих норм, що виникають як у доктрині, так і у правозастосуванні;
 • оптимальні науково обґрунтовані шляхи подолання проблем реалізації механізмів звільнення від покарання та його відбування у практичній діяльності юриста;
 • зміст правових висновків Верховного Суду України та Верховного Суду з питань реалізації механізмів звільнення від покарання та його відбування;

вміти:

 • визначати юридично значущі обставини кримінального провадження, врахування яких є передумовою прийняття обґрунтованих рішень про застосування конкретної підстави звільнення від покарання, а також звільнення від відбування покарання;
 • шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, що дасть можливість своєчасно виявити та розв’язати проблеми, пов’язані із реалізацією механізмів звільнення від покарання, а також звільнення від відбування покарання;
 • обґрунтовано застосовувати норми про звільнення від покарання та звільнення від відбування покарання;
 • обґрунтовувати та мотивувати правові рішення стосовно звільнення від покарання та звільнення від його відбування з погляду принципів права, чинного законодавства, давати розгорнуту юридичну аргументацію з урахуванням обставин конкретного кримінального провадження та позицій судової практики.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Горох О.П. Сучасні кримінально-правові проблеми звільнення від покарання та його відбування : монографія ; Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київський регіональний центр Національної академії правових наук України. Київ : Дакор, 2019. 676 с.
 2. Письменський Є.О. Звільнення від покарання та його відбування : коментар до кримінального законодавства та практики його застосування. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2012. 214 с.
 3. Письменський Є.О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України : монографія. Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2014. 728 с. URL: https://dspace.lduvs.edu.ua/handle/123456789/238 (дата звернення: 03.08.2022).
 4. Романов М.В. Звільнення від відбування покарання : навчальний посібник. Харків : Права людини, 2012. 109 с.
 5. Романов М.В. Звільнення від відбування покарання : навчальний посібник. Харків : Право, 2012. 89 с.

Додаткова література:

 1. Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання : монографія. Київ : Атіка, 208 с.
 2. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні : монографія. Київ : Атіка, 2004. 240 с.
 3. Гритенко О.А., Чекмарьова І.М. Умовно-дострокове звільнення засудженого від подальшого відбування покарання у виді позбавлення волі під нагляд як форма прогресивної системи виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі: доктринальні аспекти. Південноукраїнський правничий часопис. 2020. № 3. С. 179–184. URL: http://dspace.oduvs.edu.ua/handle/123456789/1907 (дата звернення: 02.08.2022).
 4. Грищук В.К. Поняття, види, підстави і форми реалізації кримінальної відповідальності. Вісник Асоціації кримінального права України. 2013. № 1 (1). С. 50–65. URL: http://nauka.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/07/1_4.pdf (дата звернення: 27.08.2021).
 5. Давидович І. Пом’якшення призначеного покарання внаслідок зворотної дії кримінального закону: проблеми застосування ч. 3 ст. 74 Кримінального кодексу України. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 244–250. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/42.pdf (дата звернення: 02.08.2022).
 6. Коломієць Н.В. Заміна невідбутої частини покарання більш м’яким та умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: заходи забезпечення чи ні? Науковий вісник публічного та приватного права. 2016. Випуск 4. С. 231–235. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2016/4/55.pdf (дата звернення: 10.08.2022).
 7. Красницький І.В. Кримінальна відповідальність як інститут кримінального права Франції та України: порівняльний аналіз : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2008. 232 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/handle/1234567890/322 (дата звернення: 01.08.2022).
 8. Литвинов О.М., Митрофанов І.І. Концептуальна модель механізму реалізації кримінальної відповідальності : монографія. Харків : Золота миля, 2017. 178 с.
 9. Панов М. Кримінальна відповідальність: поняття, принципи, підстава. Право України. 2012. № 8. С. 249–260. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/6311/1/Panov_249_259.pdf (дата звернення: 14.09.2021).
 10. Школа С.М. Кримінальна відповідальність: загальна характеристика та форми реалізації // Право і суспільство. 2012. № 6. С. 149–153. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2012/6_2012/31.pdf
 11. Яремко Г.З. Можливість застосування амністії до осіб, які на момент набрання чинності закону про амністію не мають статусу засудженого. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2017. № 3. С. 176–184. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/1722/1/3-2017%3D21.pdf (дата звернення: 10.08.2022).

Матеріали

Звільнення від покарання та його відбування_Робоча програма (2023 рік) (1)

Звільнення від покарання та його відбування_Практикум (2023 рік)

Силабус:

Завантажити силабус