Решота Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-45-25

Електронна пошта: volodymyr.reshota@lnu.edu.ua

Веб-сторінка: sites.google.com

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

адміністративне судочинство, адміністративне право, право Ради Європи та ЄС

Курси

Публікації

1) Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи : навч. посіб. / В. В. Решота. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. — 172 с.

2) Управління в Європейському Союзі : навч. посіб. / авт. кол. О.Я Красівський, О.С.Киричук, О.Ю.Мороз [та ін.] ; за заг. ред. О.Я.Красівського, О.С.Киричук. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2014. — 208 с. (у співавторстві, власний внесок – 1,25 друк. арк.).

3) Решота В. В. Адміністративна юстиція Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії / В. В. Решота // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 10 / за заг. ред. А. О. Чемериса. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2006. — С. 172—179.

4) Решота В. В. Англосаксонська модель адміністративної юстиції / В. В. Решота // Університетські наукові записки [Часопис Хмельницького університету управління та права]. — Вип. 1 [(17)]. — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2006. — С. 208—214.

5) Решота В. В. Реформування Європейського Союзу за Лісабонським договором 2007 р. / В. В. Решота, О. А. Решота  // Ефективність державного управління : зб. наук. праць. — Вип. 25 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. — C.124—131.

6) Environmental security as a part of Ukraine’s national security / D. Krasivskyj, V. Reshota // Współczesne dylematy bezpieczeństwa – nowe wyzwania / prof. zw. Dr hab. inż. Jan Pięta, dr Bogusław Purski. — Warszawa : wyd-wo naukowe WSBiO, 2011. — S. 368—375.

7) Решота В. Європейський Суд Правосуддя у судовій системі ЄС / В. В. Решота // Демократичне врядування. — 2011. — № 8. — 6 с. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik8/fail/Reshota.pdf

8) Решота В. Загальний суд та Суд публічної служби у судовій системі ЄС / В. В. Решота // Демократичне врядування. — 2012. — Вип. 10. — 7 с. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik10/fail/Reshota.pdf

9) Решота В. Досвід державної політики із запобігання та протидії корупції в Грузії // Демократичне врядування. — 2013. — № 11. — 7 с. — Режим доступу : http://www.lvivacademy.com/visnik11/fail/Reshota.pdf

10) Решота В. В. Організація адвокатського самоврядування в Україні / В. В. Решота // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. — Вип. 11. — Львів : Вид-во Львівської політехніки. — 2013. — С. 266—270.

11) Решота В. В. Правовий статус ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи та її роль у зміцненні адвокатського самоврядування / В. В. Решота // Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. — 2014. — № 12. — С. 14—18.

12) Решота В.В. Правова природа рішень Верховного Суду України в адміністративному судочинстві у контексті забезпечення права на справедливий суд / В. В. Решота // Публічне право. — 2015. — № 2(18). — С. 96—102.

13) Решота В.В. Передумови формування адміністративного судочинства в Україні / В. В. Решота // Юридичний науковий електронний журнал. — 2015. — № 3. — С. 124—127. — Режим доступу : http://lsej.org.ua/3_2015/36.pdf

14) Решота В.В. Оскарження рішень митних органів про коригування митної вартості товарів: аналіз судової практики / В. В. Решота // Право і суспільство. — 2015. — № 5-2 част. 2. — С. 154—160.

15) Решота В. В. Виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в адміністративному судочинстві України / В. В. Решота // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія “Право”. — 2015. — № 34. — Т. 2. — С. 128—131.

16) Решота В. В. Електронна петиція як новий інструмент звернення громадян до органів публічної адміністрації / В. В. Решота // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Юриспруденція”. — 2015. — Вип. 15. — Т. 1. — С. 91—94.

17) Reshota V. Notion and Essence of Judicial Law / V. Reshota // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник – Wrocławsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. – 2015. – No. 6. – P. 53–72.

18) Решота В. В. Проблеми визначення основних понять у сфері здійснення правосуддя / В. В. Решота // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2016. — Вип. 62. — Т. 2. — С. 119—127.

Біографія

Народився 29 травня 1983 року.

У 2005 р. закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка та здобув кваліфікацію «магістр права» та отримав сертифікат (додаток до диплому) про фахове володіння англійською мовою.

2005-2008 – аспірантура Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

липень 2006 – стажування за програмою Болонського та Белградського університетів «European Union and Legal Reform» (м. Ігало, Чоргонорія).

вересень 2007 – стажування в Інституті управління, поліції та права (м. Гюстров, Німеччина).

2008-2014 – викладач (а з 2009 р. старший викладач) кафедри європейської інтеграції та права Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

2008 – захищено кандидатську дисертацію на тему «Англосаксонська  модель адміністративної юстиції в державному управлінні».

2010 – отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

2010-2011 – участь у науково-дослідній роботі в ЛРІДУ НАДУ при Президентові України «Оцінювання роботи органів виконавчої влади».

2011-2012 – участь в науково-дослідній роботі в ЛРІДУ НАДУ при Президентові України «Розвиток системи управління в ЄС: досвід для України».

2013 – відповідальний виконавець науково-дослідної роботи в ЛРІДУ НАДУ при Президентові України «Управлінські механізми боротьби з корупцією в країнах ЄС: досвід для України».

З 2014 року доцент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету імені Івана Франка.

Володіння мовами: українська (рідна), англійська, російська, польська (вільно), німецька (зі словником).

Автор понад 50 публікацій (навчальних посібників, наукових статей, тез конференцій, науково-методичних рекомендацій для слухачів, енциклопедичних статей).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!