Міжнародне приватне право

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Коссак В. М.
716доцент Михайлів М. О.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716доцент Михайлів М. О.
доцент Квіт Н. М.
Оприско М. В.
доцент Тур О. Т.

Опис курсу

Міжнародне приватне право є одна з профілюючих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Міжнародне приватне право передбачає опанування інструментарію науки міжнародного приватного права, вивчення основних джерел, аналіз матеріальних та колізійних норм міжнародного приватного права, вивчення окремих інститутів (зокрема, інституту речового права, права інтелектуальної власності, зобов’язального права, сімейного права, трудового спадкового права тощо), розуміння ролі міжнародного приватного права у регулюванні приватно правових відносин, ускладнених іноземним елементом.
Курс міжнародного приватного права вивчається з метою забезпечення професійної підготовки студентів, та передбачає засвоєння студентами теоретичних та практичних знань в галузі колізійного та матеріально-правового регулювання приватно правових відносин з іноземним елементом.
Практичні заняття з міжнародного приватного права мають на меті навчити студентів розуміти зміст Закону України «Про міжнародне приватне право», інших спеціальних нормативно-правових актів, міжнародних договорів та правильно їх застосовувати. Деякі задачі передбачають варіанти двох або декількох рішень шляхом моделювання фактичних обставин. Готуючись до занять студент вивчає основну рекомендовану літературу, нормативні акти, міжнародні договори та судову практику.

Рекомендована література

Основна (базова) література до всіх тем практичних занять:

1. Бендевский Траян Международное частное право.-М.: Статут, 2005.- 446с.
2. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2004.-604с.
3. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2009.
4. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.
5. Гаврилов В.В. Международное частное право.-М.: изд-во Норма-Инфра М, 2002.- 400с.
6. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право.-М.: Эксмо, 2009.-704с.
7. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: навч. посіб. – К., МАУП, 2001. – 312с.
8. Ермолаев В.Г., Сиваков О.В. Международное частное право: курс лекций. – М. – 1998. – 176с.
9. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. – М. – 2011. – 1308с.
10. Канашевский В.А. Международное частное право. -М.: Международные отношения, 2006.- 698с.
11. Канашевский В.А. Международное частное право.-М.: Международные отношения, 2009.-752с
12. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.
13. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Общая часть.-М.: Юрид. Лит.,1973.
14. Лунц Л.А. Курс международного частного права. Особенная часть.-М.: Юрид. Лит.,1975.
15. Лунц Л.А. Международное частное право. – М.: Юр.лит., 1970. – 360с.
16. Лунц Л.А. Международный гражданский процесс. М.: Юрид. лит. 1966.
17. Лунц Л.А., Марышева Н.Н., Саликов О.Н. Международное частное право: Учебник. – М.: Юрид.лит., 1984. – 336с.
18. Міжнародне приватне право: підручник / за ред. А. С. Довгерта і В. І. Кисіля. – 2-ге видання. – К.: Алерта, 2014. – 656 с.
19. Международное частное право (Действующие нормативные акты) – М. – 1997. – 416с.
20. Международное частное право / под общ.ред. Г.В.Петровой: – М. – 2011. – 764с.
21. Международное частное право / под общ.ред. Г.К. Матвеева: – К. – 1985. – 173с.
22. Международное частное право / под общ.ред. Н.И. Марышевой: – М. – 2011. – 928с.
23. Международное частное право // под. ред. Г.К. Дмитриевой.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект., 2004.-688с.
24. Международное частное право // под. ред. Г.К. Дмитриевой.- М.: ТК Велби, изд-во Проспект., 2010.
25. Міжнародне приватне право // За ред.В.М. Гайворонського, В.П. Жушмана. –К.: Юрінком Інтер.-2005.-366с
26. Міжнародне приватне право // за ред.Кузьменка С.Г.-К.: Центр учбової літератури, 2010.-316с.
27. Очерки международного частного права. / Под ред. проф. А.Довгерта.- Х.: ООО «Одиссей», 2007.-816с.
28. Панов В.П. Международное частное право. – Схемы. Документы. – М. – 1996. – 212с
29. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2006. — 608 с
30. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник.-К.: Атіка, 2005.-544с.
31. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник.-К.: Атіка, 2009.-500с.
32. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право .-К.: Ін Юре, 2004.- 528с.

Матеріали

Перелік питань на іспит з МПП2019

Програма курсу МПП (2020)

Завдання на модуль 2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму