Цивілістична термінологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516професор Ромовська З. В.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Яримович У. В.
доцент Квіт Н. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є поглиблення почуття національного і професійного патріотизму через наголошення на необхідності забезпечення чіткості, зрозумілості, науковості правничої термінології (мови), формування у студентів  уміння сприймати закон і утверджувати його як «тріумф   змісту  і форми викладу»

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є:

орієнтування студентів  на випадках  використання у законах, науці, актах органів судової влади спірних, неточних  і навіть  хибних  термінологічних конструкцій, з метою   застереження  від  їх  наслідування.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.; за ред. О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2018. – 896 с.
 2. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: АртЕк, 2020. – 128 с.
 3. Оновлення Цивільного кодексу України: формування підходів: колективна монографія / за ред. А.С. Довгерта, Є.О. Харитонова. Одеса: Гельветика, 2020. 674 с.
 4. Рекодифікація цивільного законодавства України: виклики часу: монографія / за заг. ред. Н.С. Кузнєцової. – Одеса: Гельветика, 2021. – 690 с.

Додаткова література:

 1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.
 2. Про електронну комерцію: Закон України від 03.09.2015 р. Верховної Ради України, 2015. № 45. Ст. 410.
 3. Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#top
 4. Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 року. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-081-pravo-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti
 5. Dyakovych, M.M., Mykhayliv, M.O. Legal status of electronic money in Ukraine. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 3082–3088
 6. Herts A. The Peculiarities of Civil-Legal Regulation of Transplantation in Ukraine and Europe. Baltic Journal of European Studies, 2018, 8(1), pp. 33–48
 7. Kossak, V., Yanovytska, H. Foreign investment in Ukraine: Types and forms. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 3057–3065
 8. Kossak, V., Yakubivskyi, I., Oprysko, M., Tsikalo, V., Bek, Y. Legal consequences of mock transactions. International Journal of Criminology and Sociology, 2020, 9, pp. 1600–1607
 9. Лукасевич-Крутник І.С. Теоретичні засади правового регулювання договірних відносин з надання транспортних послуг у цивільному праві України: монографія. Тернопіль, 2019. 474 с.
 10. Рим Т.Я. Цивільно-правові засади регулювання інвестиційних відносин у будівництві: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 388 с.
 11. Якубівський І.Є. Набуття, здійснення та захист майнових прав інтелектуальної власності в Україні: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. 522 с.
 12. Яновицька Г.Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: монографія. Львів: Видавництво «Растр-7», 2018. 400 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус