Міжнародний комерційний арбітраж (Юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів))

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94.5Залік
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.
1016професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
924професор Коссак В. М.
1016професор Коссак В. М.

Опис курсу

Метою навчальної дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» – сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин, джерел міжнародного комерційного арбітражу; досягти кращого розуміння студентами засад та процедур розв’язання міжнародних комерційних спорів, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації студентів відповідно до основних принципів господарювання та зовнішньоекономічної діяльності; сприяти усвідомленню ролі та значення розгляду комерційних спорів шляхом міжнародного комерційного арбітражу; розвивати у майбутніх юристів професійні й особистісні якості.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Міжнародний комерційний арбітраж» є формування теоретичного мислення, правової свідомості, вміння змоделювати на конкретному прикладі механізм розгляду міжнародного комерційного спору спираючись на вітчизняне законодавство та міжнародні договори; розкривати зміст основних понять міжнародного комерційного арбітражу

Рекомендована література

Методичне забезпечення

 1. Коссак В. М. Міжнародний комерційний арбітраж / Володимир Михайлович Коссак // Програма спецкурсу та методичні рекомендації для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015.


Рекомендовані джерела

 1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 2. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже – Женева, 21 апреля 1961 г. // Ведомости Верховного Совета УССР, 1963 г., N 8.
 3. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року // Офіційний вісник України.- 2006 р., № 15, стор. 438, стаття 11714.
 4. Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів від 14.06.1974 року // Офіційний вісник України.- 2006 р., № 36,  № 44 від 19.11.2004, №38, 2006, стор.285 , стор. 253, стаття 25395.
 5. Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву від 10.12.1982 // [Электронный ресурс] – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_057.6.
 6. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі від 07.06.1930// Офіційний вісник України.- 2013 р., № 31, стор. 368, стаття 11177.
 7. Уніфіковані правила по інкасо від 01.01.1979// [Электронный ресурс]– Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988_0028.
 8. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів від 01.01.1994// [Электронный ресурс] – Режим доступу:http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/988_0039.
 9. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений від 10.06.1958 // Офіційний вісник України.- 2004 р., № 45, стор. 329, стаття 300410.
 10. Про міжнародний комерційний арбітраж від 24 лютого 1994// Відомості Верховної Ради України.- 1994 р.- № 25.- Cт. 19811.
 11. Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України // Додаток № 1 до Закону України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року N 4002-XII12.
 12. Коссак В.М. Компетенція третейських судів в альтернативному судочинстві / В.М. Коссак. // Альтернативні способи вирішення спорів ADR. – Львів, 2013 – С. 11-18.13.
 13. Коссак В.М. Проблеми застосування Віденської конвенції про договори міжнародної купівлі-продажу 1980 р. / В.М. Коссак. // Право України – 2013 – №7– С. 91-103.14.
 14. Кравцов С.О. Міжнародний комерційний арбітраж та національні суди: монографія/ С.О. Кравцов. – Харків., 2014. – 230 с.15.
 15. Лебедев С.Н. Международное сотрудничество в области коммерческого арбитража / С.Н. Лебедев. – М., 1979. – 215 с.16.
 16. Мальський М.М. Арбітражн угода: теоретичні та практичні аспекти: монографія/ М.М. Мальський.- Львів, 2013. – 372 с.17.
 17. Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві / М.О. Михайлів. // Право України – 2013 – №7 – С.71-82.18.
 18. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні: теорія та законодавство / Під заг. ред. І.Г. Побірченка. – К.: Вид. Дім Ін Юре», 2007. – 584 с.19.
 19. Міжнародне приватне право. Особлива частина: підручник / За ред. А.С. Довгерта і В.І. Кисіля – К.: Алерта, 2013. – 400 с.20.
 20. Міжнародне приватне право. Міжнародні договори України. Том 1. / Відп. ред. та упоряди. А. Довгерт та В. Крохмаль. – К.: Port-Royal, 2000. – 991 с.21.
 21. Міжнародне приватне право. Науково-практичний коментар Закону / за ред. доктора юридичних наук, проф. А. Довгерта. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. – С.288-343.22.
 22. Очерки международного частного права / под ред. проф. А. Довгерта.– Харьков: ООО «Одиссей», 2007. – С. 604-738.23.
 23. Практика МКАС при ТПП Украины. Внешнеэкономические споры / Под общ.ред. И.Г. Побирченко. – К.: Праксис, 2006. – 864 с.24.
 24. Притика Ю.Д. Міжнародний комерційний арбітраж: питання теорії та практики: монографія / Ю.Д. Притика. – К.: «Видавничий Дім «Ін Юре»», 2005. – 516 с.25.
 25. Степанюк А.А. Міжнародне приватне право: теоретичні аспекти правового регулювання / А.А. Степанюк. – Харків.: Майдан, 2005. – 200с.26.
 26. Цірат Г.А. Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб. / Г.А. Цірат. – К.: Істина, 2002. – 238 с.


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ НА МОДУЛЬ

Матеріали

Міжнародний комерційний арбітраж (практикум)

Робоча програма Міжнародний комерційний арбітраж (юрисдикційні способи захисту порушених прав та інтересів)

Міжнародний комерційний арбітраж Комплекс
Тести Міжнародний комерційний арбітраж
Перелік питань на іспит МКА19-20

Перелік питань на модуль МКА19

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус