Міжнародний комерційний арбітраж

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Коссак В. М.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин, джерел міжнародного комерційного арбітражу; досягти кращого розуміння здобувачами вищої освіти засад та процедур розв’язання міжнародних комерційних спорів, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації здобувачів вищої освіти відповідно до основних принципів господарювання та зовнішньоекономічної діяльності; сприяти усвідомленню ролі та значення розгляду комерційних спорів міжнародним комерційним арбітражем; розвивати у майбутніх юристів  професійні й особистісні якості.

Завдання вивчення дисципліни є: формування теоретичного мислення, правової свідомості, вміння змоделювати на конкретному прикладі механізм розгляду міжнародного комерційного спору спираючись на вітчизняне законодавство та міжнародні договори; розкривати зміст основних понять міжнародного комерційного арбітражу.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Альтернативні способи вирішення спорів: навчальний посібник; за заг. ред. Ю.Д. Притики. Харків: Право, 2019. 264 с.
 2. Альтернативне вирішення спорів: підручник; за заг. ред. Ю.Д. Притики. Київ: ВД «Дакор», 2021. 436 с.
 3. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів: компендіум; за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2020. 668 с.
 4. Волощук О. Т., Гетманцев М. О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу: монографія / за заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана.  Київ: 2020. 170 с.
 5. Нагнибіда В. І. Механізм правозастосування при вирішенні спорів у міжнародному комерційному арбітражі; за ред. проф. О Д. Крупчана. Київ, 2020. 492 с.
 6. Цивільне процесуальне право України: підручник. / В.М. Коссак, Р.Я. Лемик, Ю.В. Навроцька, С.В. Сеник; за заг. ред. В.М. Коссака. Харків: Право, 2020. 752с.

Додаткова література:

 1. Бєлоусов П. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: Новий етап в історії українського цивільного судочинства. Збірник доповідей і статей. V Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І.Г. Побірченка. Київ 2019. С. 67-81
 2. Кочин В. В. Визнання арбітражного рішення: правова природа, механізм та значення. Збірник доповідей і статей «Нью-Йоркська Конвенція про визнання тавиконання іноземних арбітражних рішень: 60-річна історія успіху». V Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І. Г. Побірченка. Київ. 2019. 88 c.
 3. Макаренко Є. Внесення змін до Регламенту МКАС при ТПП України: позитивні аспекти для учасників арбітражного процесу. Юрист та Закон. № 38, 2017. С. 7.
 4. Мисишин А. В. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні. Підприємництво, господарство і право. №6.  С. 41-45.
 5. Мисишин А. В. Порушення публічного порядку як підстава для відмови у визнанні та наданні дозволу на примусове виконання іноземного арбітражного рішення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 31 (70). № 1. С. 79-83.
 6. Мисишин А. В. Визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів крізь призму зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Науковий вісник публічного та приватного права. № 2. С. 67-71.
 7. Михайлів М. О. Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди. Підприємництво, господарство і право. №9, 2017. С.218-222.
 8. Тетерук М.А. Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: новели законодавства та судова практика. Правова держава. 2018. C. 183-189.
 9. International Commercial Arbitration. A Comparative Introduction: monography; Principles of Commercial Law series Franco Ferrari, Friedrich Rosenfeld and John Fellas. USA: Elgar Publishing, Incorporated, Edward, Massachusetts. 2021. 288 pр.
 10. International Commercial Arbitration. Thomson West. 2022. 808 pр.
 11. International Arbitration: Law and Practice; 3rd edition. Wolters Kluwer. (June 7, 2021). 616 pр.
 12. International Commercial Arbitration in the European Union; Brussels I, Brexit and Beyond;Chukwudi Ojiegbe, Centre for Private International Law, University of Aberdeen, UK.2020. 320 pр.
 13. The Law of Investment Treaties; 3rd Edition. Oxford University Press (April 18, 2021). 640 pр.
 14. International Investment Law and Arbitration. Cambridge University Press; 2nd edition (April 22, 2021) 682 pр.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус