Правове регулювання інвестиційної діяльності

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916професор Коссак В. М.

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних знань і формування у них практичних умінь та навичок щодо тлумачення-з’ясування та тлумачення-роз’яснення норм, які регулюють відносини у сфері інвестиційної діяльності; показати роль та значення такої діяльності на сучасному етапі розвитку України в умовах адаптації законодавства та інтеграції України в Європейський Союз; продемонструвати нерозривний зв’язок матеріальних норм приватного та публічного характеру з їх практичним застосуванням; самостійне розв’язання практичних проблем, які виникають у процесі здійснення інвестиційної діяльності.

Навчальна дисципліна спрямована на формування у здобувачів вищої освіти правового світогляду та мислення, закріплення необхідних знань, які стосуються правового регулювання інвестиційної діяльності та захисту прав суб’єктами такої діяльності.

Здобувачі вищої освіти повинні навчитися аналізувати та відповідно інтерпретувати положення законодавства у сфері інвестиційної діяльності, міжнародних договорів, спеціальної юридичної термінології та судової практики, з метою оволодіння практичними навичками надання висококваліфікованих юридичних послуг пов’язаних із захистом прав та законних інтересів іноземних інвесторів.

Вивчення навчальної дисципліни «Правове регулювання інвестиційної діяльності» є важливою умовою не тільки юридичної, а й загальнотеоретичної підготовки здобувачів вищої освіти, формування та збагачення їх світоглядних уявлень.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомити здобувачів вищої освіти з основними проблемами правового регулювання у сфері інвестиційної діяльності та основними джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з принципами та методами даного інституту і навчити використовувати їх зміст при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про суб’єктів відносин у сфері інвестиційної діяльності та їх види; розкрити питання поняття та системи інвестиційної діяльності; охарактеризувати види інвестиційної діяльності; сприяти належному вивченню здобувачами вищої освіти порядку регулювання договірних відносин у сфері інвестиційної діяльності, а також вивчення питання відповідальності та захисту прав суб’єктами інвестиційної діяльності тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражі: підручник; за заг. ред. проф. В. В. Комарова. Харків: Право, 2020. 668 с.
 2. Дахно І. І. Зовнішньоекономічна діяльність-3 / За ред. д.е.н., проф. І. І Дахна. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська, Київ : «Центр учбової літератури», 2018. 356 с.
 3. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник. Видання 6-те, перероб. та доп. ; за ред. Козака Ю. Г. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 292 с.
 4. Інвестиційне право України: навчальний посібник; за заг. ред. Шишки Р.Б., Київ: Ліра-К. 2019. 328 с.
 5. Рим Т.Я. Цивільно-правові засади регулювання інвестиційних відносин у будівництві: монографія. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2020. 388с.

Додаткова література:

 1. Альтернативні способи вирішення спорів: навчальний посібник; за заг. ред. Ю.Д. Притики. Харків: Право, 2019. 264 с.
 2. Альтернативне вирішення спорів: підручник; за заг. ред. Ю.Д. Притики. Київ: ВД «Дакор», 2021. 436 с.
 3. Лащихіна І., Лащихіна В. Поняття та особливості іноземних інвестицій:досвід України. The scientific heritage. 2021. №77. С. 34-40.
 4. Лащихіна І., Лащихіна В. Нормативно-правове забезпечення іноземного інвестування в Україні. The scientific heritage. №83. С.49-54.
 5. Михайлів М. О. Форма зовнішньоекономічного договору та правові наслідки її недотримання. Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в Україні: тези регіональної науково-практичної конференції (14 грудня 2018 року). Львів: ЛьвДУВС, 2018. С. 310-314.
 6. Поєдинок В.В. Регулювання інвестицій та права людини: точки перетину. Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій : зб. ст. і тез : матеріали до панельної дискусії 25 вересня 2019 р. Харків : Право, 2019. С.56-63.
 7. Рим Т. Я. Цивільно-правова відповідальність учасників інвестиційних відносин у будівництві: загальнотеоретичний аспект. Прикарпатський юридичний вісник. 2020. №3 (32). С. 21-25.
 8. Світлична Ю. О. Види іноземного інвестування. Право і Безпека. 2017. №2. С. 114-118.
 9. Цивільне процесуальне право України: підручник. /За ред. проф. Коссака В.М., Лемик Р.Я., Навроцької Ю.В., Сеник С.В. Київ: Право, 2020. 752с.
 10. Цивільне право України: підручник. Ч. 2. Особлива частина. за заг. ред. Шишки І.Р., Київ: Ліра-К. 2022. 948 с.
 11. Яновицька А. В. Договір міжнародного перевезення вантажів автомобільним транспортом: монографія. Львів: Растр-7. 2019. 180 с.
 12. International Commercial Arbitration. A Comparative Introduction: monography; Principles of Commercial Law series Franco Ferrari, Friedrich Rosenfeld and John Fellas. USA: Elgar Publishing, Incorporated, Edward, Massachusetts. 288 pр.
 13. International Commercial Arbitration. Thomson West. 2022. 808 pр.
 14. International Arbitration: Law and Practice; 3rd edition. Wolters Kluwer. (June 7, 2021). 616 pр.
 15. The Law of Investment Treaties; 3rd Edition. Oxford University Press (April 18, 2021). 640 pр.
 16. International Investment Law and Arbitration. Cambridge University Press; 2nd edition (April 22, 2021) 682 pр.
 17. International Commercial Arbitration in the European Union; Brussels I, Brexit and Beyond;Chukwudi Ojiegbe, Centre for Private International Law, University of Aberdeen, UK.2020. 320 pр.

Матеріали

План практичних

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус