Міжнародний цивільний процес

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Коссак В. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Метою вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний цивільний процес» є сприяння становленню сучасного кваліфікованого фахівця-юриста; на підставі вивчення основних понять, інститутів, доктрин, джерел міжнародного цивільного процесу; досягти кращого розуміння здобувачами вищої освіти засад та процедур розв’язання спорів з іноземним елементом, і, таким чином, забезпечувати підвищення рівня правової культури майбутніх юристів, розвивати вміння творчо застосовувати теоретичні знання у практичній роботі; формувати переконання та ціннісні орієнтації здобувачів вищої освіти відповідно до основних принципів міжнародного цивільного процесу; сприяти усвідомленню ролі та значення розгляду цивільних та комерційних спорів шляхом звернення до іноземних судів та іноземних міжнародних комерційних арбітражів; розвивати у майбутніх юристів професійні й особистісні якості.

Цілями вивчення навчальної дисципліни «Міжнародний цивільний процес» є: ознайомити здобувачів вищої освіти з основними проблемами правового регулювання цивільних процесуальних відносин з іноземним елементом, зокрема розгляду спорів, та основними джерелами, необхідними для його вивчення; ознайомити з правовими засадами участі іноземних осіб у міжнародному цивільному процесі, особливостями визначення міжнародної підсудності  цивільних та комерційних справ; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про виконання судових доручень в рамках міжнародного цивільного процесу; охарактеризувати порядок визнання та виконання рішень іноземних судів та іноземних міжнародних комерційних арбітражів; сприяти належному вивченню здобувачами вищої освіти основних понять міжнародного цивільного процесу тощо.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Визнання та виконання рішень іноземних судів та міжнародних комерційних арбітражів: компендіум; за заг. ред. В.В. Комарова. Харків: Право, 2020. 668 с.
 2. Том 13 Великої української юридичної енциклопедії: Міжнародне приватне право; за ред. проф. А. С. Довгерта. Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. 2021. 864 с.
 3. Цивільне процесуальне право України: підручник. / В. М. Коссак, Р. Я. Лемик, Ю. В. Навроцька, С. В. Сеник; за заг. ред. В. М. Коссака. Харків: Право, 2020. 752 с.
 4. Цивільне процесуальне право України. Особлива частина; за ред. О.В. Гетьманцева. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2022. 240 с.
 5. International Commercial Arbitration. A Comparative Introduction: monography; Principles of Commercial Law series Franco Ferrari, Friedrich Rosenfeld and John Fellas. USA: Elgar Publishing, Incorporated, Edward, Massachusetts. 288 pр.

Додаткова література:

 1. Бєлоусов П. Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: Новий етап в історії українського цивільного судочинства. Збірник доповідей і статей. V Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І. Г. Побірченка. Київ. 2019. С. 67-81.
 2. Волощук О. Т., Гетьманцев М. О. Правовий статус арбітра міжнародного комерційного арбітражу: монографія / за заг. ред. док. юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О. Д. Крупчана.  Київ: 2020. 170 с.
 3. Кочин В. В. Визнання арбітражного рішення: правова природа, механізм та значення. Збірник доповідей і статей «Нью-Йоркська Конвенція про визнання тавиконання іноземних арбітражних рішень: 60-річна історія успіху». V Міжнародні арбітражні читання пам’яті академіка І. Г. Побірченка. Київ. 2019. 88 c.
 4. Макаренко Є. Внесення змін до Регламенту МКАС при ТПП України: позитивні аспекти для учасників арбітражного процесу. Юрист та Закон. № 38, 2017. С. 7.
 5. Мисишин А. В. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів в Україні. Підприємництво, господарство і право. №6.  С. 41-45.
 6. Мисишин А. В. Порушення публічного порядку як підстава для відмови у визнанні та наданні дозволу на примусове виконання іноземного арбітражного рішення. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Том 31 (70). № 1. С. 79-83.
 7. Мисишин А. В. Визнання та виконання рішень іноземних юрисдикційних органів крізь призму зобов’язань України за Угодою про асоціацію з ЄС. Науковий вісник публічного та приватного права. № 2. С. 67-71.
 8. Михайлів М. О. Правові наслідки недотримання форми арбітражної угоди. Підприємництво, господарство і право. №9, 2017. С.218-222.
 9. Пасайлюк І. В. Особливості участі іноземців та осіб без громадянства як сторін в цивільному процесі України. Підприємництво, господарство і право. № 8 С. 45-50.
 10. Тетерук М.А. Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: новели законодавства та судова практика. Правова держава. 2018. C. 183-189.
 11. International Commercial Arbitration. Thomson West. 2022. 808 pр.
 12. International Arbitration: Law and Practice; 3rd edition. Wolters Kluwer. (June 7, 2021). 616 pр.
 13. The Law of Investment Treaties; 3rd Edition. Oxford University Press (April 18, 2021). 640 pр.
 14. International Investment Law and Arbitration. Cambridge University Press; 2nd edition (April 22, 2021) 682 pр.
 15. International Commercial Arbitration in the European Union; Brussels I, Brexit and Beyond;Chukwudi Ojiegbe, Centre for Private International Law, University of Aberdeen, UK.2020. 320 pр.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус