Конституційне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
232доцент Різник С. В.
232професор Бориславська О. М.
232доцент Заяць І. Я.
232доцент Мочульська М. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164доцент Різник С. В.
професор Бориславська О. М.
доцент Заяць І. Я.
доцент Мочульська М. Є.
доцент Бориславський Л. В.
Кобрин В. С.
доцент Чорненький В. І.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є поняття, предмет і метод конституційного права; конституційно-правові норми, конституційно-правові інститути, система конституційного права України; конституційно-правові відносини – їх суб’єкти, об’єкти, види, підстави виникнення, зміни і припинення; джерела конституційного права як галузі права; колізії в конституційному праві; поняття та предмет науки конституційного права; функції, методи та джерела науки конституційного права; конституціоналізм і головні етапи його становлення; поняття та сутність конституції, її юридичні функції та властивості; конституційний розвиток сучасних держав; реалізація та тлумачення Конституції України; конституційний лад і його засади; людина як найвища соціальна цінність; конституційне закріплення народного суверенітету та форм його реалізації; конституційні засади державного суверенітету та його гарантії; конституційне закріплення форм правління; конституційний принцип поділу влади; конституційний принцип верховенства права; державні символи та конституційно-правове регулювання порядку їх використання; юридична відповідальність у конституційному праві; конституційно-правові засади взаємодії держави та громадянського суспільства; конституційно-правовий статус політичних партій і громадських організацій в Україні; конституційно-правові засади інформаційних відносин; конституційно-правові основи взаємовідносин держави та релігійних організацій; поняття та принципи громадянства; конституційно-правовий статус особи та його елементи; конституційні права та свободи людини та їх види; конституційні обов’язки людини і громадянина; поняття та принципи конституційно-правового статусу національних меншин, їх права та обов’язки; конституційний режим надзвичайного стану, умови його запровадження та припинення; форми безпосередньої демократії та їх конституційно-правове унормування; конституційні засади виборів і референдумів в Україні; поняття виборчої системи і виборчого права; конституційні принципи виборчого права; виборчий процес; конституційне закріплення системи органів державної влади; державно-правові конфлікти; парламент і парламентаризм; законодавчий процес та інші парламентські процедури: підстави та порядок дострокового припинення повноважень парламенту; парламентський контроль; конституційно-правовий статус парламентаріїв; інститут президентства та конституційний статус органів при президентові; виконавча влада та система її органів – конституційний статус уряду та інших органів виконавчої влади; конституційний контроль і його види; конституційне правосуддя; конституційно-правовий статус судів загальної юрисдикції, суддів цих судів, Вищої ради юстиції та прокуратури; конституційні основи адміністративно-територіального устрою; конституційні основи дієвості Автономної Республіки Крим, порівняльне конституційне право тощо.

Рекомендована література

Законодавство та рішення Конституційного Суду України

1. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
Деякі питання щодо забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1378: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378-2004-п
2. Конституція Автономної Республіки Крим. Прийнята на другій сесії Верховної Ради Автономної Республіки Крим 21.10.1998 VI : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb239k002-98
3. Про біженців. Закон України від 21.06.2001 р. : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2557-14
4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від 10.07.2010 № 2487-VI // Відомості Верховної Ради України. 2010. № 35-36. Cт. 491. { Із змінами, внесеними згідно із Законами № 2491-VI від 30.08.2010, ВВР. – 2010. № 39. Ст. 514; № 2756-VI від 02.12.2010, ВВР. – 2011. № 23. Ст. 160} : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2487-17
5. Про вибори народних депутатів України. Закон України від 17.11.2011 № 4061-VI // Офіційний Вісник України. – 2011. № 97. Стор. 16. Стаття 3526. Код акту 59512/2011 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17/print1330169136231824
6. Про вибори Президента України. Закон України від 05.03.1999 № 474-XIV. Редакція від 01.01.2011: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-14
7. Про визначення порядку обчислення скликань Верховної Ради України. Закон України від 01.02.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу
8. Про Вищу раду юстиції. Закон України від 15.01.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/22/98-вр
9. Про всеукраїнський та місцеві референдуми. Закон України від 03.07.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1286-12
10. Про громадянство України. Закон України від 18.01.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1636-12
11. Про Державний Гімн України. Закон України від 06.03.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/602-15
12. Про Державний прапор України. Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2067-12
13. Про Державний реєстр виборців. Закон України від 22.02.2007 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/698-16
14. Про державні нагороди. України Закон України від 16.03.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1549-14
15. Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим. Закон України від 23.12.1998 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-14
16. Про затвердження Положення «Про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування». Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 № 175: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-98-п
17. Про затвердження Порядку оформлення і видачі посвідчення закордонного українця. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1531 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1531-2004-п
18. Про затвердження Правил оформлення і видачі службою громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб свідоцтва про належність до громадянства України. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 491: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/491-2004-п
19. Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/950-2007-п
20. Про затвердження Типового положення про урядовий орган державного управління. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2000 № 386: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/386-2000-п
21. Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1143: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1143-2007-п
22. Про звернення громадян. Закон України від 02.10.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр/ed20111231
23. Про імміграцію. Закон України від 07.06.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14
24. Про комітети Верховної Ради України. Закон України від 04.04.1995 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/116/95-вр
25. Про Конституційний Суд України. Закон України від 16.10.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр
26. Про місцеве самоврядування в Україні. Закон України від 21.05.1997 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
27. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09.04.1999 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/586-14
28. Про мови в Українській РСР. Закон України від 28.10.1989 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/8312-11
29. Про Національний банк України. Закон України від 20.05.1999 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14
30. Про національні меншини в Україні. Закон України від 25.06.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2494-12
31. Про Національну конституційну раду. Указ Президента України від 27.12.2007 № 1294 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1294/2007
32. Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення. Закон України від 23.09.1997 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/538/97-вр
33. Про об’єднання громадян Закон України від 16.06.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2460-12
34. Про органи самоорганізації населення. Закон України від 11.07.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14
35. Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України. Закон України від 04.09.2008 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/374-17
36. Про основи національної безпеки України. Закон України від 19.06.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15
37. Про особливості участі громадян України з числа депортованих з Криму у виборах депутатів місцевих Рад в Автономній Республіці Крим. Закон України від 06.04.1995 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124/95-вр
38. Про політичні партії в Україні. Закон України від 05.04.2001 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2365-14
39. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України. Закон України від 21.01.1994 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
40. Про порядок обрання на посаду та звільнення з посади професійного судді Верховною Радою України. Закон України від 18.03.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1625-15
41. Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування (рад). Закон України від 24.06.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1866-15
42. Про правовий статус закордонних українців. Закон України від 04.03.2004 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1582-15
43. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Закон України від 04.02.1994 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3929-12
44. Про правонаступництво України. Закон України від 12.09.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1543-12
45. Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим. Закон України від 02.03.2000 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1524-14
46. Про проголошення незалежності України. Постанова Верховної Ради УРСР від 24.08.1991 р. № 1427: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1427-12
47. Про прокуратуру. Закон України від 05.11.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12
48. Про Рахункову палату Закон України від 11.07.1996 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96-вр
49. Про Регламент Верховної Ради України. Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/print1321886877153951
50. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Закон України від 11.12.2003 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
51. Про свободу совісті та релігійні організації. Закон України від 23.04.1991 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/987-12
52. Про Службу безпеки України. Закон України від 25.03.1992 : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2229-12
53. Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України від 07.06.2001 № 2493-III: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
54. Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Закон України від 22.12.2006 № 533-V : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/533-16
55. Про статус депутатів місцевих рад. Закон України від 11.07.2002 № 93-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/93-15
56. Про статус народного депутата України. Закон України від 17.11.1992 № 2790-XII: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2790-12
57. Про столицю України – місто-герой Київ. Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/401-14
58. Про судоустрій України. Закон від 07.07.2010 № 2453-VI: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2453-17
59. Про транскордонне співробітництво. Закон України від 24.06.2004 № 1861-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-15
60. Про Центральну виборчу комісію. Закон України від 30.06.2004 № 1932-IV: [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1932-15
61. Регламент Верховної Ради Автономної Республики Крим. Постанова Верховнаї Ради АРК від 30.06.1998 № 109p-II : [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon2.rada.gov.ua/krym/show/rb109p002-98/print1321886877153951
62. Рішення Конституційного Суду від 03.10.1997 № 4-зп у справі за конституційним зверненням Барабаша Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення частини п’ятої статті 94 та статті 160 Конституції України (справа про набуття чинності Конституцією України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v004p710-97?test=XX7MfyrCSgkyoi4IZi4HVmQvHdl6ssFggkRbI1c
63. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.1997 № 9-зп у справі за конституційним зверненням громадян Проценко Раїси Миколаївни, Ярошенко Поліни Петрівни та інших громадян щодо офіційного тлумачення статей 55, 64, 124 Конституції України (справа за зверненнями жителів міста Жовті Води): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-97
64. Рішення Конституційного Суду України від 09.06.1998 № 8-рп/98 у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 158 та статті 159 Конституції України (справа щодо внесення змін до Конституції України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v008p710-98
65. Рішення Конституційного Суду України від 07.07.1998 № 11-рп/98 у справі за конституційним поданням Президента України щодо офіційного тлумачення частин другої і третьої статті 84 та частин другої і четвертої статті 94 Конституції України (справа щодо порядку голосування та повторного розгляду законів Верховною Радою України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98
66. Рішення Конституційного Суду України від 09.02.1999 № 1-рп/99 у справі за конституційним зверненням Національного банку України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 58 Конституції України (справа про зворотну дію в часі законів та інших нормативно-правових актів): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-99
67. Рішення Конституційного Суду України від 27.10.1999 № 9-рп/99 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України (справа про депутатську недоторканність): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-99
68. Рішення Конституційного Суду України від 14.12.1999 № 10-рп/99 у справі за конституційними поданнями 51 народного депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конституції України щодо застосування державної мови органами державної влади, органами місцевого самоврядування та використання її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа про застосування української мови): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-99
69. Рішення Конституційного Суду України від 13.07.2001 № 11-рп/2001 у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо офіційного тлумачення термінів «район» та «район у місті», які застосовуються в пункті 29 частини першої статті 85, частині п’ятій статті 140 Конституції України, і поняття «організація управління районами в містах», яке вживається в частині п’ятій статті 140 Конституції України та в частині першій статті 11 Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», а також щодо офіційного тлумачення положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України, пункту 41 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стосовно повноваження міських рад самостійно вирішувати питання утворення і ліквідації районів у місті (справа про адміністративно-територіальний устрій) // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01
70. Рішення Конституційного Суду України від 17.10.2002 № 17-рп/2002 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 75, 82, 84, 91, 104 Конституції України (щодо повноважності Верховної Ради України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-02
71. Рішення Конституційного Суду України від 28.01.2003 №2-рп/2003 у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України (справа про повноваження Президента України реорганізовувати центральні органи виконавчої влади): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-03
72. Рішення Конституційного Суду України від 10.12.2003 №19-рп/2003 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України (справа щодо недоторканності та імпічменту Президента України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-03
73. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №21-рп/2003 у справі за конституційним поданням Президента України та конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої, третьої, четвертої статті 118, частини третьої статті 133, частин першої, другої, третьої статті 140, частини другої статті 141 Конституції України, статті 23, пункту 3 частини першої статті 30 Закону України «Про державну службу», статей 12, 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 10, 13, 16, пункту 2 розділу VII «Прикінцеві положення» Закону України «Про столицю України – місто-герой Київ», статей 8, 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 18 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (справа про особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті Києві): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v021p710-03
74. Рішення Конституційного Суду України від 25.12.2003 №22-рп/2003 у справі за конституційними поданнями 53 і 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 103 Конституції України (справа щодо строків перебування на посту Президента України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v022p710-03
75. Рішення Конституційного Суду України від 04.03.2004 №5-рп/2004 у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини третьої статті 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v005p710-04
76. Рішення Конституційного Суду Україну від 19.05.2004 №11-рп/2004 у справі за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положень частини другої статті 90, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України (справа про умови дострокового припинення повноважень Верховної Ради України): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-04
77. Рішення Конституційного Суду України від 05.10.2005 №6-рп/2005 у справі за конституційним поданням 60 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частини першої статті 103 Конституції України в контексті положень її статей 5, 156 та за конституційним зверненням громадян Галайчука Вадима Сергійовича, Подгорної Вікторії Валентинівни, Кислої Тетяни Володимирівни про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої, четвертої статті 5 Конституції України (справа про здійснення влади народом): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-05
78. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2008 №6-рп/2008 у справі за конституційними поданнями Президента України про офіційне тлумачення положень частин другої, третьої статті 5, статті 69, частини другої статті 72, статті 74, частини другої статті 94, частини першої статті 156 Конституції України (справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08
79. Рішення Конституційного Суду України від 15.10.2008 №23-рп/2008 у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення пункту 6 частини першої статті 106 Конституції України (справа про проголошення Президентом України всеукраїнського референдуму за народною ініціативою): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08
80. Рішення Конституційного Суду України від 16.04.2009 №7-рп/2009 у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09
81. Рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23-рп/2009 у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу): [Електроний ресурс] // Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-09

Базова

1. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Сьомі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 28-29 листоп. 2008 р.) :у 4 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2008.
Ч. 2 : Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту управління та права, 2008 — 353 с.
2. Актуальні проблеми юридичної науки: зб. тез Міжнар. наук. конф. «Шості осінні юридичні читання», м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 р.:у 3 ч. / Хмельницький ун-т управління та права. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту упр. та права, 2007.
Ч. 1 : Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. — Хмельницький : Видавництво Хмельницького ун-ту упр. та права, 2007 — 289с.
3. Антологія української юридичної думки: В 6 т. / Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Ю.С. Шемшученко (заг.ред. ), В.Ф. Погорілко (упоряд.) — К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2002.
Т. 4 : Конституційне (державне) право. — К. : Видавничий Дім «Юридична книга», 2003 — 600 с.
4. Антонов Володимир Олександрович, Батанов Олександр Васильович, Воротіна Наталія Вікторівна, Гаєва Надія Петрівна, Ісаєва Наталія Карлівна. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Ю.С. Шемшученко (заг.ред.) — К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. — 800 с.
5. Байрачна Л. К., Барабаш Ю. Г., Веніславський Ф. В., Кичун В. І., Колісник В. П. Конституційне право України: підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закладів / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / В.П. Колісник (ред.), Ю.Г. Барабаш (ред.). — Х. : Право, 2008. — 416 с.
6. Бисага Юрій Михайлович, Бисага Ю. Ю., Бєлов Д. М., Решетар І. В., Палінчак М. М., Рогач О. Я. Конституційне право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Ужгородський національний ун-т. Інститут держави і права країн Європи. Юридичний факультет. Кафедра конституційного права та порівняльного правознавства. — Ужгород : Ліра, 2007. — 370 с.
7. Гладун Зіновій Степанович, Федоров Микола Петрович, Федчишин Михайло Григорович. Конституційне право України: навч. посіб. для студ. ВНЗ усіх форм навч. / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т. : ТНЕУ, 2008. — 564 с.
8. Кравченко В. В. Конституційне право України у визначеннях та схемах: Навч. посібник / Інститут економіки и права «КРОК». — К. : Атіка, 2002. — 192 с.
9. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навч. посіб.. — Вид. 6-е, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592 c.
10. Кравченко Віктор Віталійович. Конституційне право України: навчальний посібник. — Вид. 6-те, випр. та доп. — К. : Атіка, 2008. — 592 с.
11. Лукашин Євген Володимирович. Порівняльне конституційне право: Навч. посібник для студ. вузів / Рівненський ін-т слов’янознавства Київського слов’янського ун-ту. Кафедра міжнародної інформації. — Рівне, 1998. — 203 с.
12. Погорілко Віктор Федорович, Федоренко Владислав Леонідович. Конституційне право України. Академічний курс: Підручник для студ. вищих навч. закл.:У 2 т. / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького / Віктор Федорович Погорілко (ред.) — К. : ТОВ «Вид-во «Юридична думка», 2006. — 544 с.
13. Совгиря Ольга Володимирівна, Шукліна Наталія Георгіївна. Конституційне право України: навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2007. — 632 c.
14. Тацій Василь Якович, Погорілко Віктор Федорович, Тодика Юрій Миколайович, Бурчак Федір Глібович, Грошевой Юрій Михайлович. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. юрид. закладів і фак. / Академія правових наук України; Українська Правнича Фундація / Василь Якович… Тацій (ред.). — К. : Український центр правничих студій, 1999. — 376 с.
15. Тодика Ю.М. Конституційне право України як галузь права: Конспект лекції / Національна юридична академія України. — Х., 1995. — 29с.
16. Тодика Ю. М., Колісник В. П., Кушніренко О. Г., Анісімов В. М., Байрачна Л. К. Конституційне право України: Конспект лекцій / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Ю.М. Тодика (ред.). — Х., 1997. — 169с.
17. Фрицький Олег Федорович. Конституційне право України: Підручник. — 2.вид., перероб. та доп. — К. : Юрінком Інтер, 2004. — 509с.
18. Чушенко Віталій Іванович, Заяць Ігор Ярославович. Конституційне право України: підручник / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Віталій Іванович Чушенко (заг.ред.). — К. : Ін Юре; Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. — 485c.
19. Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.
20. Шляхтун Петро Панасович. Конституційне право України: підручник. — К. : Освіта України, 2008. — 592c.
21. Шляхтун Петро Петрович. Конституційне право: словник термінів. — К. : Либідь, 2005. — 568с.
22. Конституція і конституціоналізм в Україні: вибіркові проблеми: [збірник наук. пр. членів Тов-ва конституційного права з нагоди 10-ї річниці Конституції України, Конституційного Суду України та самого Тов-ва] / П.Ф. Мартиненко (відп.ред.), В.М. Кампо (відп.ред.). — К. : Купріянова, 2007. — 320 с.

Допоміжна

1. Андрусяк Т. Іван Франко про конституцію та конституціоналізм (1856–1916) // Вибори та демократія. – 2006. № 2 (8). – С. 83.
2. Бабенко К. А. Конституційні засади розвитку і регулювання політико-правових відносин в Україні: монографія. – К.: Ін Юре, 2008. – 480 с.
3. Бабенко К.А. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/10138/31-Babenko.pdf?sequence=1
4. Баймуратов М.О., Сліденко І.Д. Категорія «конституційний лад»: до проблеми визначення у сучасному конституційному (державному) праві: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/DiP/2010_49/03_2.pdf
5. Батанов О., Кампо В., Шумак І. Новодемократичний конституціоналізм в Україні: проблеми становлення і розвитку // Вибори та демократія. – 2006. № 2 (8). – С. .65-72.
6. Бєлєвцева В. Державний суверенітет, його ознаки та властивості : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Pgip/2009_10/Byelyevtseva.pdf
7. Биков О. М. Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект: монографія / О. М. Биков; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К.: Четверта хвиля, 2011. – 344 с.
8. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки: теоретичні аспекти // Право України.-2006. № 1. С. 50-54.
9. Бориславський Л. Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні.-Львів. 2005. С. 102-104.
10. Бринцев В., Андрущенко І. Застосування та інтерпретація стандартів (принципів) правовової держави в конституційному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України. 2008. № 2. С. 73-83.
11. Волошин Ю. О. Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: теоретико-методологічні аспекти: монографія / Ю. О. Волошин, за ред. М. О. Баймуратова; Маріуп. держ. гуманіт. ун-т, Європ. орг. публіч. права, Представництво в Україні. – К.: Логос, 2010. – 427 с.
12. Волощук О. Т. Інститут Президента: Проблеми визначення правової природи // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення: Зб. наук. пр. – Хмельницький: Вид-во Хмельницького університету управління та права, 2008. – Ч. 1. – C. 110-115.
13. Волянська Г. М., Кампо В. М., Ковтунець В. В., Оніщук М. В., Савчин М. В. Конституція і народний суверенітет в Україні: проблеми теорії і практики реалізації: зб. наук. пр. / Товариство конституційного права / В. М. Кампо (заг. ред.), М. В. Савчин (заг.ред.). – К.: [Час Друку], 2008. – 269 с.
14. Вчені-юристи України. Довідник. К.: 1998. 609 с. (с.39-46, 212-245).
15. Гайворонський В., Жушман В. Виключне право українського народу визначати конституційний лад у державі // Право України. 2003. – № 6. С. 10-14.
16. Георгіца А.З. Поняття та сутність конституції в сучасній конституційній доктрині // Науковий Вісник Чернівецького державного університету. 2000. Випуск 100. Правознавство. – Чернівці, 2000. – С. 52-60.
17. Годованець В. Ф., Головін А. С. Конституційне право України: навч. посіб. / В. Ф. Годованець, А. С. Головін. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2011. – 384 с.
18. Головатий С. Конституція України в системі європейського конституціоналізму // Право України. – 1997. – № 8. – С. З-8.
19. Гопченко П.Г. Hаціональна політика деpжави і цеpква // Цеpква і національне відpодження. К., 1993. С. 31-36.
20. Григоренко Є. І. Конституція та засади конституційного ладу України у питаннях та відповідях: навч. посіб. / Є. І. Григоренко, О. С. Передерій. – Х.: ХУПС, 2010. – 171 с.
21. Давидов Р., Данилюк Ю. Питання теорії конституційних правовідносин // Право України. 2006. № 1. С. 16-19.
22. Демократизація суспільства крізь призму синергетики / Г. Шевченко // Вісн. НАН України. — 2007. — N 4. — С. 53-55 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/513/a8-4.pdf?sequence=1
23. Демократія і політична відповідальність / Г. Малкіна // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 21. — С. 23-32 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/26755/02-Malkina.pdf?sequence=1
24. Демченко І. С. Окремі питання сучасної системи джерел конституційного права / І. С. Демченко // Імперативи розвитку юридичної та безпекової науки: матеріали наук.-практ. конф., Київ, 15 квіт. 2010 р. – К., 2010. – С. 27–32.
25. Дерев’янко С. Конституційна модель референдуму в Україні: політико-правові мотиви доцільності оновлення / C. Дерев’янко // Сучасна українська політика. – 2012. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 26. – С. 7–16.
26. Державна політика України у контексті конфесійної ситуації / О.П. Ананьєва // Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 84. — С. 59-63. http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/21696/12%20-%20Ananyeva.pdf?sequence=1
27. Джерела конституційного права України: [монографія] / Ю. С. Шемшученко [та ін. ]; відп. ред.: Ю. С. Шемшученко, О. І. Ющик; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Наук. думка, 2010. – 711 с.
28. Димитpій /Патpіаpх УАПЦ/. До побожного наpоду Укpаїни з закликом збеpегти незалежність Укpаїни // Уpяд.куp`єp. 1996. 13 лют. С. 2.
29. До питання духовних і національно-культурних аспектів основ конституційного ладу України / О. В. Прієшкіна // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2005. Вип. 29. С. 182-188.
30. Євграфова Є. Дослідження системи конституційного права України / Є. Євграфова // Юрид. Україна. – 2010. – № 5. – С. 123–126.
31. Єленський В. Свобода совісті і деpжавно-цеpковні взаємини в пpоектах Конституції Укpаїни // Демос. 1995. № 7. С. 12-15.
32. Жуган М., Марченко В. Принцип поділу влади: сучасні інтерпретації // Право України.-2011. № 2. С. 193-200
33. Задорожня Г.В. Конституційний лад: питання теорії і практики: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/misb/2009-3-4.pdf#page=112
34. Ідея правової держави в контексті становлення та розвитку європейської правової культури / С.І. Максимов // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Т. VI-VII — С. 102-111 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13644/12-Maksymov.pdf?sequence=1
35. Історія становлення державного ладу України / Л. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 10. — С. 31-35: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/15732/07-Nalyvayko.pdf?sequence=1
36. Калиновський Б. В. Конституційні принципи місцевого самоврядування в Україні: монографія / Б. В. Калиновський; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Кременчук: ПП Щербатих О. В. –2010. – 183 с.
37. Кальченко С. Окремі аспекти застосування конституційно-правової відповідальності та цивільно-правової відповідальності під час виборчого процесу // Вибори та демократія. – 2005. № 4 (6). – С. .80.
38. Конституційна юрисдикція: підручник / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за ред. Ю. Г. Барабаша, А. О. Селіванова; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого”. – Х.: Право, 2012. – 166 с.
39. Конституційне право України: посіб. для підготов. до іспиту / Ю. Г. Барабаш [та ін.]; за заг. ред. Ю. Г. Барабаша. – Х.: Право, 2012. – 303 с.
40. Конституційне право України: темат. слов. / упоряд.: В. В. Галунько [та ін.]; М-во внутр. справ України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Херсон. юрид. ін-т. – Херсон: Херсон. міськ. друк., 2010. – 131 с.
41. Конституційний Суд у ситемі органів державної влади: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар. конф., м. Київ, 16 травня 2008 року / Конституційний Суд України / К. О. Пігнаста (упоряд.), О. І. Кравченко (упоряд.). – К.: Ін Юре, 2008. – 567 с. – На обкл. паралельна назва рос. та англ. мовами.
42. Конституційно-правова характеристика України як суверенної та незалежної держави / О. В. Прієшкіна // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2005. Вип. 28. С. 208-213.
43. Корзун Л. В. Конституційно-правове закріплення державних символів України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 129-131.
44. Корнєєв А. Створення Конституції України (етапи становлення) // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 3. – С. 53-62
45. Косів М. Закон це дишло? Дишло!: / Виконання Закону Укpаїни «Пpо свободу совісті та pелігійні організації» // Голос Укpаїни. 1996. 10 лип. С. 6-7.
46. Косів М. Укpаїнська цеpква в контексті світової цеpковної політики // Літературна Укpаїна. 1995. 3 сеpп.
47. Кравченко В. Контрольна діяльність суб’єктів конституційного права як об’єкт регулювання Основного Закону України // Другі Конституційні читання: Збірка тез наукових доповідей і повідомлень міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів присвячена пам’яті академіка права Ю. М. Тодики. – Х.: Права людини, 2009. – C. 26-28.
48. Кресіна І. О., Балан С. В. Політична відповідальність: суть, ознаки, особливості / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2009. – 68 с.
49. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М.: Юристь, 2001. 444 с. (С.9- 42).
50. Лунь З. До питання про конституційну відповідальність у аспекті правової охорони Конституції України / Проблеми державотворення і захисту прав людини / Матеріали 8 науково-практичної конференції. – Львів, 2002.
51. Лунь З. Про деякі аспекти розвитку Конституції України // Вибори та демократія. – 2006. – № 2(8). – С. 50-54.
52. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України. – 2001. № 2. С. 92-96.
53. Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні // Право України.-2012. № 8. С. 78-85
54. Малишев Б.В. Принцип панування права (the rule of law) у праці Альберта Дайсі «Вступ до вивчення конституційного права» : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pfp/2008_2009_6_7/118%20Malyshev.pdf
55. Маркуш М. Відповідальність за порушення виборчого права // Вибори та демократія. – 2005. – № 2 (4). – С. 113-114.
56. Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина «прихованих» президентських повноважень / Р. Мартинюк // Право України. – 2012. – №7. – С. 141–150.
57. Мацькевич М. Конституційне законодавство в ЗУНР: історико-правові аспекти // Право України.-2011. № 2. С. 255-261
58. Медвідь Ф.М. Національно-державні інтереси та геополітичні пріоритети України в контексті глобалізації та євроінтеграції : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/filosofija_politologija/articles/The_national_state_interests_and_geopolitics_priorities_of_Ukraine_in_context_of_globalization_and_eurointegration_17465.pdf
59. Методологія дослідження форми правління / М.М. Терещук // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 90-96. http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/22708/17-Teremshchuk.pdf?sequence=1
60. Місцеве самоврядування – інститут громадянського суспільства та демократичної політичної системи / О. Євтушенко // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. — Львів, 2008. — Вип. 21 — С. 66-70 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/25726/14-Evtushenko.pdf?sequence=1
61. Місцеве самоврядування та конституційний лад України: питання теорії і практики / О. В. Прієшкіна // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. 2006. Вип. 31. С. 89-94.
62. Мяловицька Н. Конституційно-правова реформа і методологія науки конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 2. С. 22-29.
63. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності у сучасній конституційній теорії // Право України. – 1999. – № 10. – С. 45-50.
64. Нонко О. Конституційний процес в Україні та вплив на нього Ради Європи // Право України. – 2006. – № 9. – С. 21-28.
65. Орзіх М. П. Конституційні ідеї Л. П. Юзькова та сучасний етап конституційної реформи в Україні // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції “Правове життя сучасної України”. – О.: Фенікс, 2008. – C. 135-137.
66. Особливості участі громадян в концептуальних моделях демократії / В. Бортников // Політичний менеджмент — 2007. — № 3. — С. 38-50. http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/8844/05-Botnukov.pdf?sequence=1
67. Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти // Вісник АПрНУ. № 2 (33) – 3 (34). С. 54-67.
68. Пархоменко Н.М. Теоретико-правові засади забезпечення прав людини за Конституцією України / Н. М. Пархоменко // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. – Вип. № 2.
69. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки, критерії розмежування // Право України. № 5. 2000. С. 20-23.
70. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Поняття та юридичні властивості Конституції України // Право України. – 2006. – №11. – С.4-10.
71. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №4. – С.12-25.
72. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект / В.В. Сенчук // Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 110-117 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/10154/18-Senchuk.pdf?sequence=1
73. Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. – Т. 2: Конституційні засади правової системи України і проблеми її вдосконалення / Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2008. – 728 с.
74. Принцип верховенства права: сучасний погляд на проблему крізь призму кантівського праворозуміння / І.В. Музика // Проблеми філософії права. — 2008-2009. — Т. VI-VII — С. 112-117 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13645/13-Muzyka.pdf?sequence=1
75. Присяжнюк А. Й. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти контролю у сфері виконавчої влади / А. Й. Присяжнюк // Право та управління. – 2012. – № 1. – С. 414–425.
76. Прієшкіна О.В. Значення Декларації про державний суверенітет для функціонування Конституційного ладу України : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pupch/2008_1_2/1P.pdf
77. Пушкіна О. В. Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Пушкіна, В. М. Шкабаро, Т. М. Заворотченко; Дніпропетр. ун-т економіки та права ім. А. Нобеля. – Д.: ДУЕП ім. А. Нобеля, 2011. – 336 с.
78. Речицький В. В. Права людини. Модель для нової Конституції України. – Х.: Права людини, 2009. – 170 с. – На обкл. автор не зазнач. – Паралельна назва рос. та англ. мовами.
79. Савенко М. Функція правової охорони Конституції України // Право України. – 2001. – № 9. – С. 6-8.
80. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. – 1998. – № 2.
81. Селіванов А. О. Конституційна юрисдикція і конституційне судочинство в Україні: навч.-метод. посіб. / А. О. Селіванов; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х.; К.: Логос, 2010. – 36 с.
82. Селіванов В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні, обумовленість і необхідність // Право України. 2003. № 8. С. 17-21.
83. Селіванов В. Демократичний вимір конституційної реформи в Україні,сучасне розуміння // Право України. 2003. № 9. С. 15-21.
84. Сергієнко Г. Питання правового статусу релігійних організацій в Україні // Юридична Україна. 2004. № 9. С. 10-14.
85. Скомороха В. Вплив конституційної юстиції на розвиток українського конституціоналізму // Право України, 2000.- № 12. – С.3-8.
86. Скомороха В. Правові форми участі Конституційного Суду України у законотворчості // Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 1. С. 47-75.
87. Скрипник О. Поняття функцій конституції та теоретико-методологічні проблеми їх класифікації // Право України. – 2006. –№ 2. – С. 21-26.
88. Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Скрипнюк. — К. : Ін Юре, 2010. — 672 с.
89. Слідченко І.Д. Тлумачення конституції: питання теорії та практики в контексті світового досвіду / Одеська національна юридична академія. Одеса: Фенікс. 2003. 234 с.
90. Словська І. Ідеї парламентаризму у поглядах державних діячів (початок ХХ ст.) // Право України.-2012. № 3-4. С. 473-480
91. Словська І. Передумови становлення сучасного українського конституціоналізму// Право України.- 2003.- 3.-С.134-136
92. Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процессу у світлі висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія) // Право України.-2012. № 8. С. 146-153
93. Стецюк П. До 100-річчя від дня народження С.Е. Базилевича // Право України. 1999. № 2.
94. Стецюк П. Про дефініцію «конституціоналізм» // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів. – 2004. – № 39. – С. 171-180.
95. Стецюк П. Станіслав Дністрянський як конституціоналіст. Львів, 1999. – 232 с. (С.8-16, 44-59).
96. Стецюк П. Юрій Панейко (1886-1973) // Вибори і демократія. 2005. № 3 (5). С. 50-53.
97. Судова влада у процесі забезпечення демократизму сучасної Української держави / В.В. Сенчук // Судова апеляція. — 2009. — № 2(15). — С. 23-30 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/13978/03-Senchuk.pdf?sequence=1
98. Суржинський М. І. Інститут громадянства України: конституційно-правовий аспект / М. І. Суржинський; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К.: Наук. думка, 2011. – 214 с.
99. Суть соціальної політики та аналіз її моделей в соціальних державах / Л. Четверикова // Соціогуманітарні проблеми людини. — 2005. — № 1. — С. 68-74 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/27514/10-Chetverikova.pdf?sequence=1
100. Сухонос В. В. Інститут глави держави в умовах республіки: конституційно-правовий та історико-теоретичний аспекти: монографія / В. В. Сухонос; ДВНЗ “Укр. акад. банк. справи Нац. банку України”, Юрид. ф-т. – Суми: Унів. кн., 2011. – 317 с.
101. Сучасний державний лад України: історія становлення та розвитку: [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/soc_gum/Pubpr/2011_2/naluvayko.pdf
102. Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність в аспекті захисту виборчих прав // Вибори та демократія. – 2006. № 1 (7). – С. .64
103. Сушинський О. Конституційна субсидіарна відповідальність: концептуальний аспект // Вибори та демократія. – 2006. – № 3 (9). – С. 51-59.
104. Теплюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання// Право України.-2012. № 8. С. 132-138
105. Терзі О.С., Ковальова М.В. Вплив Декларації про державний суверенітет на розвиток конституційного ладу України : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.244/Portal/Soc_Gum/Nrs/2010_3/NRO_2010_3%5C02%5C00_Terzi_Kovalova.pdf
106. Терлецький Д. Джерела конституційного та міжнародного права: співвідношення та взаємодія // Право України. – 2005. – № 9. – С. 131-135.
107. Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції // Право України.-2006.-№12.-С.21-23.
108. Тесленко М. Умови ефективності правової охорони Конституції // Право України. 2005. № 9. С. 21-24.
109. Тесленко М. Юридична природа правової охорони Конституції України // Вісник Конституційного Суду України. 2006. № 3. С. 24-30.
110. Тихонова Є., Юзьков Л. Конституція юридична і фактична // Право України. – 1992. – № 1. – С. 3-10.
111. Ткаченко Є. В. Конституційно-правове регулювання мовних відносин: монографія / Є. В. Ткаченко; Нац. юрид. акад. ім. Я. Мудрого. – Х.: ФІНН, 2010. – 333 с.
112. Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина: Учебное пособие.- Харьков: «Фолио»: «Райдер», 1998. – 292 с.
113. Чаюн М.Г., Кириченко Ю.М., Кидисюк Р.А. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях та висновках (1997-2003 роки). К.: Атіка, 2003. 336 с.
114. Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України. 2003. № 6. С. 60-70.
115. Шаповал В. Перспективи розвитку науки конституційного права в Україні // Право України. 1996. № 9. С. 49-52.
116. Шаповал В. Сутнісні характеристики конституційного контролю // Право України. – 2005. № 3. С. 23-27.
117. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції // Право України. 1997. № 6. С. 3-7.
118. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України. 1999. № 6.
119. Шаповал В.М. Сутнісні характеристики конституції як основного закону держави // Право України. – 2008. – №10. – С.4-12.
120. Шаповал В.М. Феномен Конституції у контексті вітчизняної політико-правової міфології. – Дзеркало тижня. – 15 серпня 2008 р. – №29 (708)9.
121. Шаптала Н. К. Конституційне право України: [навч. посіб.] / Н. К. Шаптала, Г. В. Задорожня – Запоріжжя: Дике Поле, 2012. – 479 с.
122. Шатіло В. Проблеми співвідношення конституційного механізму державної влади та механізму реалізації її функцій / В. Шатіло // Право України. – 2012. – № 1–2. – С. 336–344.
123. Шевченко А. Є. Реалізація конституційного права на мирні зібрання в Україні: монографія / [А. Є. Шевченко, М. М. Денісова, О. С. Денісова]; Донец. юрид ін-т Луган. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Донецьк: Ноулідж, Донец. від-ня, 2011. – 138 с.
124. Шемшученко Ю. Наука конституційного права: сучасний стан та тенденції розвитку / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк. // Право України. – 2010. – № 1. – С. 15–24.
125. Шемшученко Ю. Проблеми реформування Конституції України / Ю. Шемшученко // Вісник Національної академії наук України. – 2012. – № 5. – С. 39–40.
126. Шемшученко Ю. С., Карпачова Н. І., Костецька Т. А., Воротіна Н. В., Суржинський М. І. Конституційні права, свободи і обов`язки людинни і громадянина в Україні / Інститут держави і права ім. В. М.Корецького НАН України / Ю. С. Шемшученко (ред.). – К.: Юридична думка, 2008. – 251 c. – До 60-річчя Загальної декларації прав людини.
127. Шемшученко Ю., Погорілко В. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Вісник Академії правових наук України. Харків, 2003. № 2 (33) – 3 (34). С. 213-224.
128. Шемшушенко Ю. Теоретичні проблеми формування правової держави // Право України. 1995. № 12. С. 7-10.
129. Шляхи та структурні фази демократизації суспільства / Н. Латигіна // Політ. менеджмент — 2005. — № 2. — С. 68-77 : [Електроний ресурс] // Режим доступу : http://194.44.242.245:8080/dspace/bitstream/handle/123456789/8899/6-latigina.pdf?sequence=1
130. Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України // Розбудова держави. 1992. № 5. – С. 36-39.
131. Яковюк І. Про обсяг поняття «соціальна держава» (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України) // Право України. 1998. № 11. С. 26-28.

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус