Кобрин Володимир Степанович

Посада: доцент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: volodymyr.kobryn@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

питання конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України, інституту глави уряду у зарубіжних країнах, статусу органів публічної адміністрації, взаємовідносин між гілками влади та філософії конституційного права.

Курси

Публікації

 1. Генеза конституційно-правового регулювання взаємовідносин Верховної Ради України з Президентом України: проблеми теорії і практики / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали XIV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 94 – 97.
 2. Суб’єкти права законодавчої ініціативи: новий погляд на проблему / Кобрин В. // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення. Збірник наукових праць. Хмельницький. – 2008. – С. 343 – 345.
 3. Функції Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2009. Вип. 49. – С. 68 – 73. – Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/49/vsn49_11.pdf
 4. Взаємовідносини Прем’єр-міністра України з Президентом України: конституційно-правовий аспект / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 117 – 118.
 5. Прем’єр-міністр України в системі захисту прав і свобод людини і громадянина / Кобрин В.С. // Проблеми вдосконалення правового регулювання щодо забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та аспірантів (м. Івано-Франківськ, 23-24 квітня 2009 року). – Івано-Франківськ, 2009. – С. 29 – 31.
 6. Проект змін До Конституції України: тенденції розвитку конституційно-правових інститутів / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2010. Вип. 50. – С. 112 – 117. – Режим доступу : http://vuzlib.com/content/view/2381/54/
 7. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди: загальна характеристика / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 106 – 107.
 8. Конституційно-правовий статус глави уряду УНР доби Директорії: історичне дослідження / Кобрин В. // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права та держави : Зб. тез доповідей Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копейчикова. – Львів; Одеса. – 2010. – С. 217 – 220.
 9. Зростання ролі Прем’єр-міністра України в контексті суспільних потреб / Кобрин В. // Правова політика Української держави : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том 2. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – С. 29 – 33.
 10. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністрів Франції та України: порівняльна характеристика / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 113 – 114.
 11. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Японії / В. Кобрин // Вісник Львівського університету. Сер. юрид. – 2011. – Вип. 54. – С. 133 – 138. – Режим доступу : http://radnuk.info/home/24189-2013-05-09-15-59-15.html
 12. Ресурс конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України: проблеми реалізації / В. С. Кобрин // Конституція України в сучасній правовій доктрині та національному державотворчому процесі : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Конституції України, 20-річчю незалежності України, 350-річчю Львівського національного університету та 70-річчю кафедри конституційного права. 3 червня 2011 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – С. 81 – 84.
 13. Повноваження та діяльність Прем’єр-міністра України в сфері внутрішньої політики держави / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 126 – 127.
 14. Повноваження та діяльність Прем’єр-міністра України в сфері зовнішньої політики держави / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XІХ регіональної науково-практичної конференції. 7-8 лютого 2013 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 92 – 93.
 15. До питання про поняття та ознаки Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // «Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (м. Харків, 11-12 травня 2013 року). – у 2-х частинах. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2013. – Ч. 1. – С. 36 – 39.
 16. Правовий статус Глави Уряду України радянської доби / В. Кобрин // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 07-08 червня 2013 р.). – Одеса: «Причорноморська фундація права», 2013. – С. 22 – 24.
 17. Принцип законності в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // «Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 14-15 червня 2013 р. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 46 – 48.
 18. Конституційно-правовий порядок та форми звернення до Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Адвокат. – 2013. – № 3. – С. 32 – 35. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/advpdf
 19. Проблеми реформування конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2013. – № 7. – С. 49 – 56. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/bmju_2013_7_9.pdf
 20. Принципи безперервності та наступності в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. Випуск 22. Частина І. Том І. – 2013. – С. 99 – 102. – Режим доступу : http://dspace.uzhnu.edu.ua:8080/jspui/
 21. Глава уряду в новітній конституційній практиці української держави: еволюція правового регулювання / В. С. Кобрин // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles /2013/n1/ 13kvsepr.pdf
 22. Конституційно-правовий статус глав урядів країн ЄС з монархічною формою правління / В.С. Кобрин // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». – 2013. – № 2. – С. 87 – 91. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2013/ Kobryn.pdf
 23. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду Прем’єр-міністра України / Кобрин В. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХ регіональної науково-практичної конференції. 6-7 лютого 2014 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2014. – С. 152 – 154.
 24. Методи дослідження конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. Вип. 4. Том. 1. – 2014. – С. 86 – 91. – Режим доступу : http://www.lj.kherson.ua/2014/pravo04/part_1/19.pdf
 25. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України : повернення до минулих позицій чи крок у європейське майбутнє / В. С. Кобрин // Актуальні питання конституційного права в сучасних умовах суспільного та державного розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 11 березня 2014 р. – Львів : Центр конституційних ініціатив, 2014. – С. 67 – 71.
 26. Содержание политической функции Премьер-министра Украины в условиях евроинтеграционных стремлений Украинского государства / В. Кобрин // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал. – 2013. – № 11/4 (263). – С. 78 – 82. – Режим доступу : http://www.legeasiviata.in.ua/archive/2013/11-4/19.pdf
 27. Кобрин В. Принципи відкритості та прозорості в діяльності Прем’єр-міністра України / В. Кобрин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 161 – 163.
 28. Кобрин В. С. Проблеми конституційно-правового регулювання взаємодії Прем’єр-міністра України з Верховною Радою України / В. С. Кобрин // Молодий вчений. – 2015. – №2. – С. 783 – 786. – Режим доступу : http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/2/483.pdf
 29. Кобрин В. С. Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 824. – С. 144 – 150.
 30. Кобрин В. С. Загальні принципи діяльності Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2015. – № 825. – С. 90 – 100. Режим доступу : http://science.lp.edu.ua/sites/default/files/Papers/kobryn_0.pdf
 31. Кобрин В. С. Поняття та зміст конституційно-правового статусу Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 837. – С. 131 – 136. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnulpurn_2016_837_22
 32. Кобрин В. Оптимізація повноважень Прем’єр-міністра України на сучасному етапі розвитку Української держави / В. Кобрин // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.) : у 2 ч. Ч. 2. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 63 – 66.
 33. Кобрин В. С. Проблеми конституційного регулювання порядку призначення та звільнення з посади Прем’єр-міністра України / В. С. Кобрин // Науково-практична конференція «Правові, соціально-психологічні та інформаційні процеси державотворення в контексті євроінтеграції» : збірник матеріалів ; Львів, 8-9 лютого 2016 р. – Львів, 2016. – С. 72 – 74.
 34. Кобрин В. С. Збільшення суб’єктів права законодавчої ініціативи як складова конституційної реформи в Україні / В. С. Кобрин // Захист прав і свобод людини та громадянина в умовах формування правової держави : збірник тез V Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 61 – 63.
 35. Кобрин В. С. Проблеми реформування та вдосконалення конституційно-правових механізмів взаємовідносин органів публічної влади в Україні / В. С. Кобрин // Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). – Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. – С. 135 – 140.

Біографія

Народився 16.02.1985 р. у м. Львові у сім’ї службовців. У 1991 р. пішов до першого класу ЗСШ № 67 м. Львова, яку успішно закінчив у 2002 р. Під час навчання у школі пройшов курси у МНВК Залізничного району м. Львова та отримав свідоцтво за спеціальністю «Екскурсовод по Львову». Переможець обласної історико-географічної експедиції «Сто чудес України» 2002 р., лауреат районного конкурсу «Кращий за професією» 2002 р. У 2002 р. поступив на юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, який успішно закінчив у 2007 р. та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр права», тема магістерського дослідження: «Верховна Рада – Парламент України: проблеми реформування», науковий керівник – проф. Чушенко В.І. За час навчання на юридичному факультеті займався активною громадською діяльністю, проходив навчальну практику та стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів України (2004 р.), Прокуратурі Залізничного району м. Львова та місцевих судах Львова (2005 р.), департаменті «Адміністрація міського голови» Львівської міської ради (2007 р.); активно приймав участь у засіданнях Клубу конституційного права в Інституті стратегічних досліджень (м. Київ). З 2007 р. до 2009 р. – асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права; з 2009 р. до 2013 р. – асистент кафедри конституційного права; з 2013 р. до 2015 р. – асистент кафедри Основ права України; з 2015 р. до 2016 р. асистент кафедри адміністративного та фінансового права Львівського національного університету ім. Івана Франка. З липня 2016 р. обраний на посаду асистента кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. Івана Франка.

04 жовтня 2012 р. рішенням атестаційної палати Львівської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури отримав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З вересня 2013 р. – член Центру конституційних ініціатив, координатор наукового напрямку діяльності.

30 квітня 2015 р. в м. Ужгороді захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра України»; спеціальність 12.00.02. Конституційне право; муніципальне право; науковий керівник – Бориславський Любомир Володимирович, к.ю.н., доцент кафедри конституційного права ЛНУ ім. Івана Франка, заслужений юрист України.

Автор понад 30 наукових праць з проблем конституційного права України та конституційного права зарубіжних країн. Співавтор проекту Закону України «Про вогнепальну зброю цивільного призначення».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!