Заяць Ігор Ярославович

Посада: доцент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ihor.zayats@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

конституційні основи функціонування публічної влади; конфлікт інтересів та конституційні механізми їх вирішення.

Курси

Публікації

Монографії

 • Куйбіда В.С., Заяць І.Я. Адміністративно-територіальний устрій України: конституційно-правове регулювання: Монографія. [Текст]. ‑ К.: Вид-во АМУ. ‑ 2008. – 336 с.
 • Куйбіда В.С., Заяць І.Я. Генеза територіальної організації України: конституційно-правові аспекти [Текст]. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного Дозвілля», 2010. – 480 с.: іл. + табл.
 • ЗаяцьІ. Місцеве самоврядування: ґенеза законодавства та політики  // Влада в Україні : шляхи до ефективності / ред. рада… : О. Д. Святоцький (голова) та [ін.]. – К.: Журн. «Право України»: Ін Юре, 2010. – С.589-600. (688 с.)

Підручники:

 • Чушенко В.І., Заяць І.Я. Конституційне право України. Підручник. [Текст]. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана ФРАНКА; видавничий Дім «Ін Юре», 2007. – 488 с.;
 • Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.

Навчальні посібники:

 • Кампо В., Гринчак В., Заяць І., Левкович В., Шматлай О. Конституції країн парламентської демократії. Навч.пос. -К.: НМК ВО, 1992. – 88 с.
 • Кампо В., Шаповал В., Грицяк І., Заяць І., Левкович В. Конституції країн парламентської демократії. Випуск 2. Під заг. ред. к.ю.н.,доц. Кампо В.М. – Інститут державного управління і самоврядування при КМУ і Львівський державний у-т ім. І.Франка. – Київ, 1994. – 93 с.
 • Правознавство: навчальний посібник / За заг. Редакцією П.Д. Пилипенка. – Львів: “Новий Світ-2000”, – 2003. – 592 с.
 • Основи правознавства. Навч. посіб. 2-ге видання, перероблене та доповнене / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка, В.К. Грищука, М.С. Кельмана та ін. – Львів: “Магнолія плюс”; СПД ФО «В.М.Піча» – 2006. – 467 с.
 • Основи правознавства. Навч. посіб. 2-ге видання, виправлене та доповнене / За заг. редакцією П.Д. Пилипенка, Н.М. Хома, М.С. Кельмана та ін. – Львів: “Магнолія 2006” – 2007. – 468 с.
 • Бориславська О. М., Заяць І. Я., Різник С. В. Конституційне право зарубіжних держав: навч.-метод. посібник. / О. М. Бориславська,І. Я. Заяць, С. В. Різник. К. : Ін Юре, 2015. 360 с. ‑ Бібліограф. в кінці тем.

Статті:

 • Заяць І., Черкашин В. Чому юристи закреслять «ТАК» // За вільну Україну. – 1991. – 16 березня.
 • ЗаяцьІ. Правовий статус територіальної громади // Проблеми державотворення в Україні. Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип. 31. – Львів. 1994. – С. 92-93.
 • ЗаяцьІ.Я. Область становлення регіональної політики в Україні // Право України. – – № 67. – С. 20-24, 35.
 • ЗаяцьІ. Обласний поділ в Україні: етапи та тенденції розвитку // Право України. – –  № 9. –  С. 110-115.
 • ЗаяцьІ. Порівняльно-правовий аналіз статусу області: світовий досвід // Вісник Львівського ун–ту. Серія юридична. Вип.40. – Львів, 2004. – С. 174-183.
 • Заяць І., Левкович В. Політична реформа: функціональні завдання та перспектива її розвитку // Життя і право. – 2005. – №1. – С. 4-9.
 • Ігор Заяць: Жива тканина Конституції // http://www.gromada.lviv.ua/articles/2008/04/17/648.html
 • (В основу тексту покладено розмову під час авторської телепрограми Андрія Павлишина “Політична шахівниця” 04.04.2008 року Західна аналітична група)
 • Концепція розвитку територіального устрою та місцевого самоврядування в Україні. Проект підготовлений членами кафедри конституційного адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (доц. Бориславський Л.В., доц. Заверуха І.Б., доц. Заяць І.Я., доц. Бориславська О.М. та інш.) та обговорений у Львівській обласній раді на засіданні робочої групи з питань опрацювання 10-11 грудня 2007 року. Львів. Обласна рада. – 25 с.
 • ЗаяцьІ. Місцеве самоврядування: ґенеза законодавства та політики // Право України. – – № 12. – С. 126-133.
 • Заяць І. Міжнародно-правовe регулювання державного кордону України та статусу деяких її територіальних одиниць / І. Заяць // Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка. Серія: Юридична. – Л, 2011. – Вип. 52. – С. 134–144.
 • БориславськаО., Заяць І., Різник С. Власність Українського народу на землю як елемент конституційно-правового механізму забезпечення суверенітету України / О. Бориславська, І. Заяць, С. Різник // Вісник Львівського університету. – Сер. юрид. – 2011. Вип.  – С. 101 – 117.

Біографія

Заяць Ігор Ярославович, 1965 року народження, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Рішенням спеціалізованої вченої ради Д 64.086.03 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності конституційне право. Тема кандидатської дисертації «Правовий статус області в Україні» (2000 р.).

Працював викладачем-стажистом, асистентом, доцентом кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права. На даний час займає посаду доцента кафедри конституційного права юридичного факультету ЛНУ імені Івана Франка.

Читає лекції з базових навчальних дисциплін «Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних держав», «Муніципальне право України» та спецкурсів «Конституційні основи територіальної організації публічної влади», «Захист органами публічної влади державного суверенітету України», «Територіальна основа місцевого самоврядування та її вдосконалення»

Автор (співавтор) понад 60 наукових праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!