Бедрій Мар'ян Миронович

Посада: асистент кафедри основ права України

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: marian.bedriy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

історія держави та права, звичаєве право.

Публікації

Монографія

Бедрій М. Копні суди на українських землях у XIV–XVIII ст.: історико-правове дослідження: монографія / Мар’ян Бедрій. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.

Рецензії на монографію:

Яцишин М. М. Новітнє дослідження історії копних судів в Україні / М. М. Яцишин // Історико-правовий часопис. – 2015. – № 1 (5). – С. 191–193.

Shandra R. Nowe badania nad działalnością sądów kopnych (kupnych) w XIV–XVIII w. / Roman Shandra // Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa. – 2015. – 8 (4). – S. 453–456.

 

Статті

 1. Бедрій М. М. Методологічне наповнення історико-правового дослідження копних судів і копного судочинства в Україні / М. М. Бедрій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – С. 8–12.
 2. Шандра Р. Сільські суди та судочинство за українським і волоським правом: історико-правове порівняння (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 58. – Львів, 2013. – С. 116–125
 3. Бедрій М. М. Проблематика розвитку громадського судочинства в Галичині у творах Івана Франка / М. М. Бедрій // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 2 (02). – С. 6–9
 4. Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права / Мар’ян Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 11–14.
 5. Бедрій М. М. Народ і право: взаємообумовленість і взаємозв’язки / М. М. Бедрій // Публічне право. – 2013. – № 2 (10). – С. 281–287.
 6. Бедрій М. М. Інститути звичаєвого права австралійських аборигенів / М. М. Бедрій // Митна справа. – 2013. – № 3. – ч. 2. – кн. 1. – С. 128–132.
 7. Бедрій М. М. Вчення про метод Рене Декарта і його значення для юридичної науки / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 377–380.
 8. Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (ІХ–ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право. – Число VI-VII. – Київ, 2013. – С. 274–284.
 9. Бедрій М. М. Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень / М. М. Бедрій // Часопис Київський університету права. – 2013. – № 2. – С. 30–33.
 10. Бедрій М. М. Окремі аспекти звичаєвого права Стародавнього Ізраїлю (ХІ ст. до н.е. – І ст. н.е.) / М. М. Бедрій // Карпатський правничий часопис. – 2013. – № 3 (03). – С. 10–13
 11. Бедрій М. М. Здійснення гоніння сліду в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – Випуск 6-2. – Том 1. – С. 6–9.
 12. Бедрій М. М. Досвід копного судочинства та перспективи відновного правосуддя в Україні / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 22–25.
 13. Бедрій М. М. Займанщина як інститут звичаєвого права Української козацької держави (XVII–XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Випуск 5. – Том 1. – С. 11–15.
 14. Бедрій М. М. Деякі особливості звичаєвого права Стародавньої Греції / М. М. Бедрій // Митна справа. – 2014. – № 1. – ч. 2. – кн. 2. – С. 38–42.
 15. Бедрій М. Додержавне право східних слов’ян: проблеми становлення та напрями регулювання / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2014. – С. 50–57.
 16. Бедрій М. Суб’єкти українського копного судочинства, їхні права та обов’язки (XIV–XVIII ст.ст.) / М. Бедрій // Вісник прокуратури. – 201 – № 6. – С. 117–128.
 17. Бедрій М. М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі / М. М. Бедрій // Молодий вчений. – 2014. – № 8 (11). – Ч. І. – С. 179–184.
 18. Бедрій М. М. Французьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 72. – Одеса, 2014. – С. 108–114.
 19. Бедрій М. М. Норвезьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 23–26.
 20. Bedrij M. Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku / Marian Bedrij // Wroclawsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – 5. – Wroclaw, 2014. – S. 8–27.
 21. Бедрій М. М. Звичаєве право Конго: спроба історико-правового аналізу / М. М. Бедрій // Карпатський правничий часопис. – Випуск 7. – Львів, 2014. – С. 5–9.
 22. Бедрій М. М. Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Історико-правовий часопис. – 2014. – № 2 (4). – С. 8–12.
 23. Бедрій М. М. Ірландське звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015. – № 1 (09). – С. 6–9.
 24. Бедрій М. М. Правовий звичай родинного викупу нерухомості: історико-компаративний аналіз / М. М. Бедрій // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 5 (163). – С. 80–86.
 25. Бедрій М. М. Правові звичаї Стародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 15–18.
 26. Бедрій М. М. Литовське звичаєве право: деякі історико-юридичні аспекти / М. М. Бедрій // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18 «Економіка і право». – Вип. 28. – Київ, 2015. – С. 98–104.
 27. Бедрій М. М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обґрунтування  / М. М. Бедрій // Держава і право. Серія «Юридичні науки». – Вип. 68. – К.: Юридична думка, 2015. – С. 99–112.
 28. Бедрій М. М. Звичаєве право Тибету: історико-юридичний аналіз  / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 10–12.
 29. Бедрій М. Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст.) / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015. – С. 78–
 30. Бедрій М. Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права / М. Бедрій // Право України. – 2015. – № 12. – С. 135–140.
 31. Бедрій М. М. Вплив вервного права на зміст «Руської правди» / М. М. Бедрій // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 1. – С. 11–14.
 32. Бедрій М. М. Норми українського звичаєвого права (історико-юридична характеристика) / М. М. Бедрій // Соціологія права. – 2015. – № 3–4. – С. 100–105.
 33. Бедрій М. М. Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві: окремі акценти / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 24–27.
 34. Бедрій М. М. Окремі правові звичаї Папуа-Нової Гвінеї: історико-юридичний аналіз / М. М. Бедрій // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – Ч. 2. – С. 3–8.
 35. Бедрій М. М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв / М. М. Бедрій // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – С. 21–33.
 36. Бедрій М. М. Правові звичаї Хеттського царства (ІІ тис. до н.е. – VIII ст. до н.е.): історико-юридичний аналіз / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 10–12.

 

 

 

 

Матеріали конференцій

 

 1. Бедрій М. М. До питання про правові звичаї циганського народу / М. М. Бедрій // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 16-17 лютого 2013 р. – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 11–14.
 2. Бедрій М. М. Історико-правовий аналіз звичаєвого права Мордовії / М. М. Бедрій // Стратегія і тактика правових реформ: виклики сучасності. Зб. матер. юридичної наук.-прак. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 05 березня 2013 року. – Київ, 2013. – С. 11–14.
 3. Бедрій М. М. Норми звичаєвого права Тюркського Каганату (VI–VIII ст.) / М. М. Бедрій // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи. Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 13-14 квітня 2013 р. – у 2-х ч. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2013. – С. 6–8.
 4. Бедрій М. М. Характерні риси звичаєвого права Урарту (І тис. до н. е.) / М. М. Бедрій // Правове життя сучасної України: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 травня 2013 р.). – Том 1. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 163–164.
 5. Бедрій М. М. Становлення та розвиток звичаєво-правового інституту займанщини в Україні (до ХІХ ст.) / М. М. Бедрій // Приватне право в умовах глобалізації: виклики постмодерну: зб. наук. праць. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С. 24–29.
 6. Бедрій М. М. До питання про звичаєве право бушменів / М. М. Бедрій // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя : Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 2 червня 2013 р. – Дніпропетровськ: Правовий світ, 2013. – С. 5–6.
 7. Бедрій М. М. Генеза правових звичаїв африканського народу Конго / М. М. Бедрій // Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики. Зб. матер. юридичної наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 14 травня 2013 року. – Київ, 2013. – С. 9–13.
 8. Бедрій М. М. Деякі правові звичаї Ассирійської держави (ІІІ тис. до н.е. – VII ст. до н.е.) / М. М. Бедрій // Верховенство права та правова держава: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Ужгород, 18-19 травня 2003 р. – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 9–11.
 9. Бедрій М. М. Білоруське звичаєве право: історико-правовий аналіз окремих норм / М. М. Бедрій // Особливості нормотворчих процесів в умовах адаптації законодавства України до вимог Європейського Союзу: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Херсон, 14-15 червня 2013 р. – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 9–11.
 10. Бедрій М. М. Окремі аспекти звичаєвого права Скіфії (VII ст. до н. е. – ІІІ ст. н. е.) / М. М. Бедрій // Международное и национальное законодательство: способы усовершенствования : Матер. междунар. науч.-практ. конференции, г. Симферополь, 12-13 июля 2013 г. – Симферополь: НО «Юридическая мысль», 2013. – С. 6–9.
 11. Бедрій М. М. Деякі історико-правові аспекти звичаєвого права Норвегії / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 19-20 верес. 2013 р.). – Дніпрпетровськ, 2013. – С. 71–74.
 12. Бедрій М. М. До питання про правотворчу функцію українських копних судів (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Людиноцентристський вимір в історії права, держави та юридичної думки: до 150-річчя початку наукової діяльності М. П. Драгоманова : матер. XXVIII Міжнар. історико-правової конф., 13-16 червня 2013 р., м. Рівне / Ред. кол.: І. Б. Усенко (гол.) та ін. – Київ, 2013. – С. 232–236.
 13. Бедрий М. М. Организация судопроизводства по уставной грамоте переяславским рыболовам 1506 г. / М. М. Бедрий // История российской правовой системы и правовой культуры: в 2 ч.: матер. межд. науч. конф., посвящ. Году российской истории (Архангельск, 30 окт. – 1 нояб. 2012 г.). – Ч. 1 / ред. С. О. Шаляпин. – Архангельск, 2013. – С. 226–230.
 14. Бедрій М. М. Правові звичаї у системі права Стародавнього Вавилону (ІІІ тис. до н.е. – VI ст. до н.е.) / М. М. Бедрій // Проблеми юриспруденції: теорія, практика, суспільний досвід. Зб. матер. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 8 жовтня 2013 року. – Київ, 2013. – С. 13–17.
 15. Бедрій М. М. Юрисдикція копних судів на українських землях у XIV-XVIII ст. / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми науки історії держави і права: матер. круглого столу, присвяч. пам’яті А. Й. Рогожина (Харків, 5 жовтня 2013 р.) / За ред. В. Д. Гончаренка. – Х.: Право, 2013. – С. 77–82.
 16. Бедрій М. М. Деякі аспекти історії звичаєвого права Казахстану / М. М. Бедрій // Духовні засади сучасного правогенезису : матер. міжнар. наук.-практ. конф. «ІХ Прибузькі юридичні читання», 29-30 листопада 2013 р. / Відп. ред. С. В. Ківалов. – Миколаїв: Іліон, 2013. – С. 46–48.
 17. Бедрій М. М. До питання про історію звичаєвого права Ефіопії / М. М. Бедрій // Юридичні науки: проблеми та перспективи : Матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Острог, 6-7 грудня 2013 року). – Херсон: Гельветика, 2013. – С. 6–9.
 18. Бедрій М. М. Князівське законодавство як джерело права Київської Русі / М. М. Бедрій // Актуальні питання права та правової держави: наукова дискусія: зб. Матер. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 11 грудня 2013 р. – К., 2013. – С. 19–23.
 19. Бедрій М. Особливості судової риторики в українському копному судочинстві (XIV–XVIII ст.) / М. Бедрій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матер. XX звіт. наук.-практ. конф. 6-7 лютого 2014 р. – Львів, 2014. – С. 72–75.
 20. Бедрій М. Біблія як джерело дослідження звичаєвого права Стародавнього Ізраїля / М. Бедрій // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблеми : Международ. науч.-практ. конфер. (Кишинэу, 28-29 марта 2014 г.). – Кишинев: Iulian, 2014. – C. 25–27.
 21. Бедрій М. М. Могорич як український звичай ділового обороту: історико-правовий аналіз / М. М. Бедрій // Приватне право в умовах глобалізації: традиційні цінності та європейські перспективи: зб. наук. праць. – Миколаїв: Іліон, 2014. – С. 53–57.
 22. Бедрій М. М. До питання про звичаєве право Стародавньої держави Хеттів (ІІ тис. до н.е. – VIIІ ст. до н.е.) / М. М. Бедрій // Теорія та практика сучасної юриспруденції : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 березня 2014 р.). – Х.: Точка, 2014. – С. 7–9.
 23. Бедрій М. М. Правові звичаї донських козаків: історико-правовий аналіз / М. М. Бедрій // Джерела права України, інших країн та міжнародної спільноти: історія та сучасність: матер. ХХІХ Міжнар. історико-правової конф. 19-22 вересня 2013 р., м. Феодосія / ред. кол.: І. Б. Усенко (голова) та ін. – К.; Сімферополь: Універсум, 2013. – C. 455–461.
 24. Бедрій М. М. Деякі правові звичаї калмиків в історичному контексті / М. М. Бедрій // Юридична наука в ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 30-31 травня 2014 року. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 12–15.
 25. Бедрій М. М. Деякі правові звичаї вірменського народу / М. М. Бедрій // Актуальні питання теорії та практики застосування сучасного вітчизняного та міжнародного права : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11-12 липня 2014 р. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – С. 7–9.
 26. Бедрій М. М. До питання про взаємозв’язок народу та права / М. М. Бедрій // Конституція і державотворення: національні традиції та світовий досвід : матер. ХХХ Міжнар. історико-правової конф. 4-6 липня 2014 р., м. Чернігів / ред. кол. І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., 2014. – С. 339–344.
 27. Бедрій М. М. Організація військових судів за австрійським законом від 5 липня 1912 р. / М. М. Бедрій // Державний суверенітет, національна безпека і світовий правопорядок в історико-правовому вимірі : матер. ХХХІ Міжнар. історико-правової конф. 27-30 листопада 2014 р., м. Берегове / ред. кол. І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Ужгород: Говерла, 2014. – С. 299–302.
 28. Бедрій М. М. «Судня рада» Тараса Шевченка – епізод з історії українського судочинства / М. М. Бедрій // Політико-правові погляди Т. Г. Шевченка (до 200-річчя з дня народження) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. 21 березня 2014 року. – Х.: ХНУВС, 2014. – С. 147–149.
 29. Бедрій М. М. До питання про історію звичаєвого права Кенії / М. М. Бедрій // Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Судова реформа 1864 року в історії українського державотворення». Матер. всеукр. наук.-практ. конф. «Наука та практика сучасної юриспруденції». – Х.: Друкарня Мадрид, 2014. – С. 166–169.
 30. Бедрій М. Дослідження історії звичаєвого права: у пошуках джерел / М. Бедрій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXІ звіт. наук.-практ. конф. (12-13 лютого 2015 р.) : у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2015. – С. 76–79.
 31. Бедрій М. М. До питання про історію звичаєвого права Данії / М. М. Бедрій // Перспективні напрямки розвитку сучасної юридичної науки : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 30-31 січня 2015 р. – Кривий Ріг, 2015. – С. 7–9.
 32. Бедрій М. Приватно-правові звичаї Стародавнього Єгипту / М. Бедрій // Приватне право в умовах глобалізації: ключові проблеми модернізації сучасного права : зб. наук. праць. – Миколаїв: Іліон, 2015. – С. 29–34.
 33. Бедрій М. М. Вплив козацького звичаєвого права на формування Української держави у XVII ст. / М. М. Бедрій // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : Матер. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (27 березня 2015 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2015. – С. 103–106.
 34. Бедрій М. М. Деякі міркування щодо звичаєвого права Пакистану / М. М. Бедрій // Правотворча та правозастосовча діяльність: теорія, практика, професійний досвід : зб. Матер. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 3 березня 2015 року. – К., 2015. – С. 7–12.
 35. Бедрій М. Сприятливі фактори інтеграції українських копних судів у судову систему Польського королівства (XIV-XVI ст.) / М. Бедрій // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза : Матер. Междунар. науч.-практ. конф., г. Кишинев, 27-28 марта 2015 г. – Ч. 1. – Кишинев: Cetea de sus, 2015. – C. 12–15.
 36. Бедрій М. М. Звичаєве право Фінікії та її колоній / М. М. Бедрій // Сила права і право сили: історичний вимір та сучасне бачення проблеми: матер. ХХХІІ Міжнар. історико-правової конф. 28-31 травня 2015 р., м. Полтава / ред. кол. І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 193–197.
 37. Бедрій М. М. Особливості провадження у справах про відьом в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми історико-правової науки та її роль у правовому та патріотичному вихованні студентів-юристів: матер. наук.-практ. конф. (7-8 листопада 2014 р.) – Івано-Франківськ, 2014. – C. 92–96.
 38. Бедрій М. Тема копних судів у юридичній науці Російської імперії / М. Бедрій // Právna veda a prax v treťom tisícročí: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. 27-28 február – Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – S. 7–9.
 39. Бедрій М. М. Право на ім’я як об’єкт звичаєво-правового регулювання / М. М. Бедрій // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей) : матер. ХХХІІІ Міжнар. історико-правової конф. 17-20 вересня 2015 р., с. Коблеве / ред. кол. І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Херсон, 2015. – С. 184–188.
 40. Бедрій М. М. Звичаєве право папуасів XIX ст. (за даними М. Миклухо-Маклая) / М. М. Бедрій // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 27-28 листопада 2015 р. : у 2-х ч. – Частина І. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 8–10.
 41. Бедрій М. М. Правові звичаї шумерських міст-держав / М. М. Бедрій // Право: історія, теорія, практика : Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4-5 грудня 2015 р.). – Херсон: Гельветика, 2015. – С. 6–9.
 42. Бедрій М. Судова справа про вбивство Лу-Інанни (бл. 1900 р. до н.е.): спроба історико-правового аналізу / М. Бедрій // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матер. ХХІІ звіт. наук.-практ. конф. (4-5 лютого 2016 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2016. – С. 44–47.
 43. Бедрій М. М. Прислів’я та приказки як форма українських правових звичаїв / М. М. Бедрій // Право і держава: проблеми розвитку та взаємодії у ХХІ ст. : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 29-30 січня 2016 р. / заг. ред. Т. О. Коломоєць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2016. – С. 6–10.
 44. Бедрій М. М. Вервне право як історичний тип українського звичаєвого права / М. М. Бедрій // Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Кривий Ріг, 29-30 січня 2016 р. – Кривий Ріг, 2016. – С. 7–10.
 45. Бедрій М. М. Родинний викуп нерухомості як інститут українського звичаєвого права / М. М. Бедрій // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (11-12 березня 2016 р., м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ, 2016. – C. 91–94.
 46. Бедрій М. М. Види норм українського звичаєвого права: спроба класифікації / М. М. Бедрій // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матер. Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. «Актуальна юриспруденція», м. Київ, 25 лютого 2016 року. – К.: АртЕк, 2016. – С. 11–15.
 47. Бедрий М. М. Нормы Статута Великого Княжества Литовского 1566 года о копном судопроизводстве / М. М. Бедрий // Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя выдання: матэрыялы Рэспуліканскага навукова-практычнага круглага стала, 1 красавіка 2016 г., г. Мінск / рэдкал.: Т.І. Доўнар (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – C. 77–83.
 48. Бедрій М. М. Поняття та структура норми українського звичаєвого права / М. М. Бедрій // Наука та практика сучасної юриспруденції : матер. VII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 1 квітня 2016 р.). – Х.: ФОП Бровін О. В., 2016. – С. 13–15.
 49. Бедрій М. М. Судові органи в системі українського козацького звичаєвого права / М. М. Бедрій // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. Всеукр. наук. конф. 29-30 червня, м. Дніпро / Наук. ред. О. Ю. Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 334–336.
 50. Бедрій М. М. Діяльність Григорія Яхимовича на чолі Головної руської ради / М. М. Бедрій // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матер. ХХХІV Міжнар. історико-правової конф. 27-29 травня 2016 р., м. Тисмениця / ред. кол. І. Б. Усенко (гол.) та ін. – К., Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. – С. 342–347.

Біографія

Народився 18 червня 1986 року в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області.

З 1992 по 1993 рр. навчався у середній школі № 88 м. Львова. З 1993 по 2003 рр. навчався у середній школі с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області. У 2003-2008 рр. стаціонарно навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права. У 2009 році зарахований в стаціонарну аспірантуру на кафедру історії держави, права та політико-правових учень юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Особливості формування та функціонування копних судів на українських землях (XIV-XVIII ст.): історико-правове дослідження» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2013 році прийнятий на посаду асистента кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!