Бедрій Мар’ян Миронович

Посада: доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-24

Електронна пошта: marian.bedrii@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Історія, теорія та філософія права; звичаєве право; порівняльне правознавство.

Курси

Вибрані публікації

Монографія

Бедрій М. Копні суди на українських землях у XIV–XVIII ст.: історико-правове дослідження: монографія / Мар’ян Бедрій. – Львів: Галицький друкар, 2014. – 264 с.

 Підручник

Теоретичні основи адміністративного права: навч. посібн. для студентів неюридичних факультетів / М. М. Бедрій, М. В. Сирко ; [Відп. ред. В. П. Кіселичник]. – Львів : Сполом, 2018. – 120 с.

Статті

 1. Бедрій М. Мова судочинства на території Галичини у складі Австро-Угорщини / Мар’ян Бедрій // Vivat justitia! – Випуск V. – Львів, 2006. – С. 30–36.
 2. Бойко І. Й. Особливості вервних судів Галицько-Волинської держави (1199-1349 рр.) / І. Й. Бойко, М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2008. – № 1. – С. 32–36.
 3. Бедрій М. Генезис і еволюція копних судів на українських землях / Мар’ян Бедрій // Vivat justitia! – Випуск ІХ. – Львів, 2009. – С. 11–16.
 4. Бойко І. Й. Правові засади організації та діяльності копних судів на українських землях у XIV-XVI ст. / І. Й. Бойко, М. М. Бедрій // Про українське право. – Число ІІІ. – Київ, 2008. – С. 265–276.
 5. Бедрій М. М. Рішення українських копних судів: порядок прийняття, зміст, оскарження та виконання (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Держава і право. – Вип. 43. – Київ, 2009. – С. 173–179.
 6. Бедрій М. М. Основні ознаки українських копних судів (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 1. – С. 30–35.
 7. Бойко І. Й. Копні суди в селах українського (руського) права Галичини у XIV-XVIII ст. / І. Й. Бойко, М. М. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2009. – Вип. 1. –С. 33–43.
 8. Бойко І. Правовий статус вервних судів у Київській Русі (ІХ-ХІІ ст.) / І. Бойко, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 49. – Львів, 2009. – С. 26–33.
 9. Бедрій М. М. Копні суди в державно-правовій системі Гетьманщини (1648-1783 рр.) / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 3. – С. 45–51.
 10. Бедрій М. М. Статути Великого князівства Литовського як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях (1529-1842 рр.) / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 49. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 145–150.
 11. Бедрій М. М. Становлення та правова природа общинних судів додержавного суспільства східних слов’ян / М. М. Бедрій // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия «Юридические науки». – Том 22 (61). – № 1. – Симферополь, 2009. – С. 283–288.
 12. Бедрій М. Докази та доказування в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / Мар’ян Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 12. – С. 154–157.
 13. Бедрій М. М. Суспільно-правові передумови становлення копних судів на українських землях / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми політики. – Вип. 38. – Миколаїв, 2009. – С. 546–553.
 14. Тищик Б. Копне судочинство в Україні та особливості його здійснення (XIV-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Право України. – 2010 – № 1. – С. 68–75.
 15. Тищик Б. Організація та діяльність копних судів на українських землях у складі Речі Посполитої (XVІІ-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 50. – Львів, 2010. – C. 105–111.
 16. Бедрій М. М. Нормативно-правові акти як джерела правового регулювання діяльності копних судів на українських землях у XIV-XVIII ст. / М. М. Бедрій // Держава і право. – Вип. 47. – Київ, 2010. – С. 107–112.
 17. Бедрій М. М. Усталені юридичні формулювання в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 57–61.
 18. Бедрій М. М. Державний нагляд за здійсненням копного судочинства на українських землях у XIV-XVIII ст. / М. М. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2010. – Вип. 2. – С. 26–34.
 19. Бедрій М. Стадія судового розгляду в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 51. – Львів, 2010. – С. 20–26.
 20. Бедрій М. М. Розслідування злочинів в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Проблеми законності. – Вип. 111. – Харків, 2010. – С. 250–258.
 21. Бедрій М. Наукові джерела про історію копних судів і судочинства в Україні / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. – Львів, 2011. – C. 40–47.
 22. Бедрій М. М. Застосування та значення терміна «копа» в юридичній термінології Середньовічної України / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 32–35.
 23. Бедрій М. М. Занепад копних судів на українських землях у XVIII ст. та його вплив на розвиток сільського судочинства у ХІХ ст. / М. М. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – 2011. – Вип. 2. – С. 3–12.
 24. Бедрій М. Система українського звичаєвого права: історико-правовий аспект / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Випуск 54. – Львів, 2011. – С. 45–51.
 25. Бедрій М. М. Особливості формування правового інституту копного суду на українських землях у XIV ст. / М. М. Бедрій // Держава і право. – Вип. – Київ, 2011. – С. 146–152.
 26. Бедрій М. Правове регулювання копного судочинства за Статутом Великого князівства Литовського 1566 р. / М. Бедрій // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1.– С. 20–26.
 27. Бедрій М. Особливості розгляду цивільних справ в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / Мар’ян Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2011 – № 10. – С. 6–9.
 28. Тищик Б. Й. Статутна грамота переяславським риболовам 1506 р.: історико-правовий аналіз / Б. Й. Тищик, М. М. Бедрій // Митна справа. – 2012. – №1. – Ч. 2. – Кн. 2. – С. 456–460.
 29. Бедрій М. М. До питання про типологію українського звичаєвого права / М. М. Бедрій // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 44–48.
 30. Бедрій М. Функціонування копних судів на українських землях у складі Великого князівства Литовського (XIV-XVI ст.) / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 56. – Львів, 2012. – С. 80–87.
 31. Бедрій М. Копне право – історичний тип українського звичаєвого права (XIV-XVIII ст.) / Мар’ян Бедрій // Публічне право. – 2012. – № 4 (8). – С. 362–368.
 32. Бедрій М. М. Правові аспекти інтеграції копних судів Галичини у судову систему Польського королівства (XIV-XVI ст.) / М. М. Бедрій // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – Вип. 20. – Ч. ІІ. – Т. 1. – Ужгород, 2012. – С. 13–17.
 33. Бедрій М. М. Методологічне наповнення історико-правового дослідження копних судів і копного судочинства в Україні / М. М. Бедрій // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – С. 8–12.
 34. Шандра Р. Сільські суди та судочинство за українським і волоським правом: історико-правове порівняння (XIV-XVIII ст.) / Р. Шандра, М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 58. – Львів, 2013. – С. 116–125
 35. Бедрій М. М. Проблематика розвитку громадського судочинства в Галичині у творах Івана Франка / М. М. Бедрій // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2013. – № 2 (02). – С. 6–9
 36. Бедрій М. Звичаї ділового обороту в історії українського права / Мар’ян Бедрій // Підприємництво, господарство і право. – 2013. – № 4. – С. 11–14.
 37. Бедрій М. М. Народ і право: взаємообумовленість і взаємозв’язки / М. М. Бедрій // Публічне право. – 2013. – № 2 (10). – С. 281–287.
 38. Бедрій М. М. Інститути звичаєвого права австралійських аборигенів / М. М. Бедрій // Митна справа. – 2013. – № 3. – ч. 2. – кн. 1. – С. 128–132.
 39. Бедрій М. М. Вчення про метод Рене Декарта і його значення для юридичної науки [Електронний ресурс] / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 2. – С. 377–380. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/2_2013/Bedriy.pdf
 40. Тищик Б. Верв як сільська територіальна громада у Київській Русі (ІХ–ХІІ ст.): історико-правовий аналіз / Б. Тищик, М. Бедрій // Про українське право. – Число VI-VII. – Київ, 2013. – С. 274–284.
 41. Бедрій М. М. Звичаєве право як об’єкт історико-правових досліджень / М. М. Бедрій // Часопис Київський університету права. – 2013. – № 2. – С. 30–33.
 42. Бедрій М. М. Окремі аспекти звичаєвого права Стародавнього Ізраїлю (ХІ ст. до н.е. – І ст. н.е.) / М. М. Бедрій // Карпатський правничий часопис. – 2013. – № 3 (03). – С. 10–13
 43. Бедрій М. М. Здійснення гоніння сліду в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – 2013. – Випуск 6-2. – Том 1. – С. 6–9.
 44. Бедрій М. М. Досвід копного судочинства та перспективи відновного правосуддя в Україні / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2013. – № 3. – С. 22–25.
 45. Бедрій М. М. Займанщина як інститут звичаєвого права Української козацької держави (XVII–XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». – 2013. – Випуск 5. – Том 1. – С. 11–15.
 46. Бедрій М. М. Деякі особливості звичаєвого права Стародавньої Греції / М. М. Бедрій // Митна справа. – 2014. – № 1. – ч. 2. – кн. 2. – С. 38–42.
 47. Бедрій М. Додержавне право східних слов’ян: проблеми становлення та напрями регулювання / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 59. – Львів, 2014. – С. 50–57.
 48. Бедрій М. Суб’єкти українського копного судочинства, їхні права та обов’язки (XIV–XVIII ст.ст.) / М. Бедрій // Вісник прокуратури. – 201 – № 6. – С. 117–128.
 49. Бедрій М. М. Історико-правовий огляд джерел права Київської Русі / М. М. Бедрій // Молодий вчений. – 2014. – № 8 (11). – Ч. І. – С. 179–184.
 50. Бедрій М. М. Французьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 72. – Одеса, 2014. – С. 108–114.
 51. Бедрій М. М. Норвезьке звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 23–26.
 52. Bedrij M. Podstawowe funkcje sądów kopnych na ukraińskich ziemiach od XIV do XVIII wieku / Marian Bedrij // Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. – 5. – Wrocław, 2014. – S. 8–27.
 53. Бедрій М. М. Звичаєве право Конго: спроба історико-правового аналізу / М. М. Бедрій // Карпатський правничий часопис. – Випуск 7. – Львів, 2014. – С. 5–9.
 54. Бедрій М. М. Звичаєве право Стародавнього Єгипту: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Історико-правовий часопис. – 2014. – № 2 (4). – С. 8–12.
 55. Бедрій М. М. Ірландське звичаєве право: деякі історико-правові аспекти / М. М. Бедрій // Актуальні питання публічного та приватного права. – 2015. – № 1 (09). – С. 6–9.
 56. Бедрій М. М. Правовий звичай родинного викупу нерухомості: історико-компаративний аналіз / М. М. Бедрій // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2015. – № 5 (163). – С. 80–86.
 57. Бедрій М. М. Правові звичаї Стародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 1. – С. 15–18.
 58. Бедрій М. М. Литовське звичаєве право: деякі історико-юридичні аспекти / М. М. Бедрій // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 18 «Економіка і право». – Вип. 28. – Київ, 2015. – С. 98–104.
 59. Бедрій М. М. Історичний тип українського звичаєвого права: спроба теоретичного обґрунтування  / М. М. Бедрій // Держава і право. Серія «Юридичні науки». – Вип. 68. – К.: Юридична думка, 2015. – С. 99–112.
 60. Бедрій М. М. Звичаєве право Тибету: історико-юридичний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Бедрій  // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 3. – С. 10–12. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2015/3.pdf
 61. Бедрій М. Козацьке право як історичний тип українського звичаєвого права (XVI ст. – 40 рр. ХІХ ст.) / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 61. – Львів, 2015. – С. 78–
 62. Бедрій М. Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права / М. Бедрій // Право України. – 2015. – № 12. – С. 135–140.
 63. Бедрій М. М. Вплив вервного права на зміст «Руської правди» [Електронний ресурс] / М. М. Бедрій // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – № 1. – С. 11–14. – Режим доступу: http://www.lsej.org.ua/1_2016/4.pdf
 64. Бедрій М. М. Норми українського звичаєвого права (історико-юридична характеристика) / М. М. Бедрій // Соціологія права. – 2015. – № 3–4. – С. 100–105.
 65. Бедрій М. М. Правовий звичай у первісному (додержавному) суспільстві: окремі акценти / М. М. Бедрій // Часопис Київського університету права. – 2016. – № 2. – С. 24–27.
 66. Бедрій М. М. Окремі правові звичаї Папуа-Нової Гвінеї: історико-юридичний аналіз / М. М. Бедрій // Право і суспільство. – 2016. – № 4. – Ч. 2. – С. 3–8.
 67. Бедрій М. М. Проблема історико-юридичної класифікації правових звичаїв / М. М. Бедрій // Журнал східноєвропейського права. – 2016. – № 31. – С. 21–33.
 68. Бедрій М. М. Правові звичаї Хеттського царства (ІІ тис. до н.е. – VIII ст. до н.е.): історико-юридичний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2016. – № 3. – С. 10–12. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2016/3.pdf
 69. Бедрій М. Верв у Київській Русі: самоврядування і право / Мар’ян Бедрій // Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Edycja Bydgosko-Lwowska «Prawo–Samorząd terytorialny–Ekonomia». – 9. – Bydgoszcz, 2016. – S. 39–55.
 70. Бедрій М. Судові механізми в історичних типах українського звичаєвого права / М. Бедрій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки. – № 855. – Львів, 2016.– С. 301–310.
 71. Бедрій М. М. «А ми просо сіяли…»: спроба реконструкції прадавніх правовідносин / М. М. Бедрій // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2017. – № 1. – Т. 2. – С. 3–6.
 72. Бедрій М. М. Правовий звичай у сучасній правовій системі України / М. М. Бедрій // Молодий вчений. – 2017. – № 7 (47). – Ч. ІІІ. – С. 357–363.
 73. Бедрій М. М. Звичай і ділова практика: співвідношення понять у контексті вдосконалення зобов’язального права України та Польщі [Електронний ресурс] / М. М. Бедрій // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 3. – С. 70–72. – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/3_2017/20.pdf
 74. Бедрій М. М. Хронологічні межі історичних типів (підсистем) українського звичаєвого права / М. М. Бедрій // Прикарпатський юридичний вісник. – 2017. – № 5 (20). – С. 3–5.
 75. Бедрій М. М. Основні та додаткові ознаки правового звичаю у контексті пошуків його дефініції / М. М. Бедрій // Science Rise: Juridical Science. – 2018. – № 1 (3). – С. 25–33.
 76. Бедрій М. М. Окремі правові звичаї Тюркського каганату (VI–VIII ст.) / М. М. Бедрій // Юридичний науковий електронний журнал. – 2019. – № 1. – С. 12–14.
 77. Бедрій М. Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз / М. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Вип. 68. – Львів, 2019. – С. 63–73.
 78. Бедрій М. М. Нормативно-правові засади протидії нелегальній міграції в Україні / М. М. Бедрій, Х. В. П’єх // Молодий вчений. – 2019. – № 7 (71). – С. 104–108.
 79. Бедрій М. М. Копне право і його застосування в українському копному судочинстві (XIV–XVIII ст.) / М. М. Бедрій // Science Rise: Juridical Science. – 2019. – № 3 (9). – С. 32–38.

Біографія

Кандидат юридичних наук, член Міжнародної асоціації істориків права, автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

Народився 18 червня 1986 року в с. Лисиничі Пустомитівського району Львівської області.

З 1992 по 1993 рр. навчався у середній школі № 88 м. Львова. З 1993 по 2003 рр. навчався у середній школі с. Підбірці Пустомитівського району Львівської області. У 2003-2008 рр. стаціонарно навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, в якому отримав освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права. З 2009 по 2012 рр. навчався у стаціонарній аспірантурі на кафедрі історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Особливості формування та функціонування копних судів на українських землях (XIV-XVIII ст.): історико-правове дослідження» (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

З 2013 по 2016 рр. працював на посаді асистента кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2016 р. за результатами міжнародного конкурсу отримав від Польсько-Американського фонду свободи стипендію імені Лейна Кіркланда для навчання та проведення наукового дослідження в Республіці Польща, яку реалізував з вересня 2016 р. по червень 2017 р. на факультеті права та адміністрації Ягеллонського університету у Кракові (тема дипломної роботи «Zwyczaj w prawie zobowiązań Ukrainy i Polski: studium porównawcze»). З 2017 по 2018 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри медичного права ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

У вересні 2018 р. прийнятий на посаду доцента кафедри основ права України Львівського національного університету імені Івана Франка.

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!