Кримінальне право України (ЕКЮ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332Бедрій М. М.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
348Бедрій М. М.
доцент Кахнич В. С.

Опис курсу

Кримінальне право України –  це навчальна дисципліна, яка вивчає кримінальне законодавство та практику його застосування.

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та вироблення навичок щодо практичного застосування правових норм у сфері кримінальної відповідальності.

Завдання навчальної дисципліна:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають у кримінально-правових відносинах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні основи кримінального права та положення законодавства, що визначають кримінальну відповідальність.

вміти: застосовувати на практиці норми кримінального права, проводити кримінально-правову оцінку вчинених діянь та вирішувати прикладні ситуації.

Рекомендована література

Законодавство

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення 07.12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 4. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.
 5. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-17. – Ст. 112.
 6. Основи законодавства про охорону здоров’я: закон України від 19 листопада 1992 р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – № 4. – Ст. 19.
 7. Про виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини: закон України від 23.02.2006 № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30. – Ст. 260.
 8. Про державний кордон України: закон України від 4 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст. 5.
 9. Про запобігання та протидію домашньому насильству: закон України від 7 грудня 2017 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 5. – Ст. 35.
 10. Про охорону навколишнього природного середовища: закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546.
 11. Про судову практику у справах про злочини про життя і здоров’я людини: постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.02.2003 № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0002700-03
 12. Про судову практику у справах про злочини проти власності: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.2009 № 10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0010700-09

 Базова література

 1. Грищук В. К. Кримінальне право України: Загальна частина / В. К. Грищук. – К: Ін Юре, 2006. – 568 с.
 2. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М. Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.
 3. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 480 с.
 4. Кримінальне право України: Загальна частина / за ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. – К.: Атіка, 2008. – 376 с.
 5. Чернишова Н. В. Кримінальне право України (Загальна частина) / Н. В. Чернишова. – К.: Атіка, 2003. – 288 с.

Допоміжна література

 1. Брич Л. П. Теорія розмежування складів злочинів / Л. П. Брич. – Львів: ЛьвДУВС, 2013. – 712 с.
 2. Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) / В. М. Бурдін. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 780 с.
 3. Бурдін В. М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) / В. М. Бурдін. – Львів: Коло, 2013. – 303 с.
 4. Денисова Т. А. Кримінальне покарання та функції його призначення і виконання за законодавством України / Т. А. Денисова. – Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2004. – 152 с.
 5. Коржанський М. Й. Кваліфікація злочинів / М. Й. Коржанський. – К.: Атіка, 2002. – 640 с.
 6. Митрофанов І. І. Поняття кримінально-правових норм та їх види в механізмі кримінальної відповідальності / І. І. Митрофанов // Європейські перспективи. – 2016. – №1. – С. 68-75.
 7. Навроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації / В. О. Навроцький. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 412 c.
 8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України  / За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К.: Юридична думка, 2012. – 1316 с.

 Інформаційні ресурси

http://portal.rada.gov.ua  – Офіційний сайт Верховної Ради України.

http://ccu.gov.ua  –  Офіційний сайт Конституційного Суду України.

http://echr.coe.int – Офіційний сайт Європейського суду з прав людини.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму