Міграційне право

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616Бедрій М. М.
Довгань Г. В.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок щодо практичного застосування норм у сфері міграційного права.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері міграційного права;

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: теоретичні основи міграційного права та положення законодавства, що регулюють міграційні правовідносини.

вміти: вільно орієнтуватись у законодавстві прийнятому у сфері міграційного права, практично застосовувати його норми.

Рекомендована література

Базова література

 1. Калюжний Р. А. Адміністративно-правовий статус осіб, визнаних біженцями в Україні / Р. А. Калюжний, Г. С. Тимчик. – К.: Леся, 2015. – 192 с.
 2. Малиновська О. А. Міграційна політика: глобальний контекст та українські реалії / О. А. Малиновська. – К.: НІСД, 2018. – 472 с.
 3. Міграційне право України / за ред. С. М. Гусарова. – Харків, 2016. – 296 с.
 4. Римаренко Ю. І. Міжнародне міграційне право / Ю. І. Римаренко. – К., 2007. – 640 с.
 5. Ровенчак О. А. Міжнародна міграція: теорія та практика / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 412 с.
 6. Тиндик Н. П. Світовий міграційний процес: теорія, практика, державне регулювання / Н. П. Тиндик. – К., 2006. – 532 с.
 7. Чехович С. Б. Елементарний курс міграційного права України: Конспект лекцій / С. Б. Чехович. – К., 2004. – 216 с.

 

Допоміжна література

 1. Бедрій Р. Конституційно-правові основи громадянства України / Руслан Бедрій. – Львів: ЛьвДУВС, 2006. – 164 с.
 2. Буроменський М. В. Міжнародний захист прав людини та права біженців / М. В. Буроменський. – К., 2002. – 160 с.
 3. Ворона Д. Міграційне право в системі права України / Д. Ворона // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 10. – С. 60–63.
 4. Галенская Л. Н. Право убежища (международно-правовые вопросы) / Л. Н. Галенская. – М.: Междунар. отношения, 1968. – 128 с.
 5. Голобородько Д.В. Міграційне право України: проблеми становлення як самостійної правової галузі / Д. В. Голобородько // Публічне право. – 2015. – № 1. – С. 219–224.
 6. Голубка І.І. Право на свободу пересування: окремі теоретико-правові аспекти // І.І. Голубка // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – № 5. – С. 58–61. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.pap.in.ua/5_2015/18.pdf.
 7. Грицай І. О. Вдосконалення міграційного законодавства України у контексті європейської інтеграції / І. О. Грицай // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юрид. науки. – 2006. – Т. 26. – № 2–1. – С. 29–35.
 8. Гудвин-Гилл Г. С. Статус беженца в международном праве: Пер. с англ. / Под ред. М. И. Левиной. – М.: ЮНИТИ, 1997. – 647 с.
 9. Дмитрук Б. П. Еміграційні процеси в Україні: мотивації, тенденції та наслідки для країни / Б. П. Дмитрук, І. Б. Чудаєва // Економіка та держава. – 2018. – № 1. – С. 4–10.
 10. Довгерт А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений / А. С. Довгерт. – К.: УМК ВО, 1992. – 248 с.
 11. Дудник Р. М. Міграційне право як цілісність / Р. М. Дудник // Правова держава. – 2018. – № 30. – С. 18–22.
 12. Дудник Р. М. Підстави виникнення нових галузей українського права / Р. М. Дудник // VisegradJournalonHumanRights. – 2015. – 2. – C. 99–103.
 13. Іванова А. Ю. Проблеми міграційної політики в законодавстві українських держав початку ХХ ст. / А. Ю. Іванова // Міграційні процеси в Україні і світі: історико-юридичні аспекти : Матер. XIV Міжнар. істор.-правової конф. 4-7 вересня 2005 р., м. Балаклава. – Сімферополь, 2006. – С. 118–123.
 14. Карабін Т. О. Повноваження владних суб’єктів щодо забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб / Т. О. Карабін // Здійснення та захист прав внутрішньо переміщених осіб: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (20 квітня 2017 р., м. Ужгород). – Ужгород: Рік-У, 2017. – С. 25–28.
 15. Кондратьєв Я.Ю. Основи міграцієзнавства / Кондратьєв Я.Ю., Римаренко Ю.І., Олефір В.І. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, 2000. – 414 с.
 16. Луць Л. А. Загальна теорія держави та права / Л. А. Луць. – К.: Атіка, 2008. – 412 с.
 17. Микитенко Є. В. Суб’єкти міграційної політики в Україні / Є. В. Микитенко // Порівняльно-аналітичне право. – 2017. – № 1. – С. 168–171.
 18. Міграція в Україні: цифри і факти / Упор. О. Малиновська. – К.: Представництво МОМ в Україні, 2016. – 32 с.
 19. Мочульська М. Конституційно-правове забезпечення взаємозв’язків України та закордонних українців / М. Мочульська // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Вип. 61. – С. 257–263.
 20. Мураховська Т. Є. Проблема існування комплексних галузей у системі права України / Т. Є. Мураховська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2005. – Вип. 30. – С. 155–160.
 21. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому контексті / За ред. Ю. С. Шемшученка. – К.: Ін-т держави та права ім. В.М.Корецького НАН України, Київський ун-т права, Національна академія внутрішніх справ України, 2001. – 1012 с.
 22. Олефір В.І. Адміністративно-правове регулювання протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми / В. І. Олефір. – К.: Друкарня МВС України, – 308 с.
 23. Пасісниченко В. Виклики сучасної міграції: традиції та нові аспекти дослідження / Віктор Пасісниченко // Міграція і толерантність в Україні / за ред. Я. Пилинського. – К.: Стилос, 2007. – С. 9–20.
 24. Пирожков С. Зовнішня міграція в Україні: причини, наслідки, стратегії / Пирожков С., Малиновська О., Марченко Н. – К.: Академпрес, 1997. – 128 с.
 25. Піскун О. Основи міграційного права: порівняльний аналіз / О. Піскун. – К.: ПМ-Леся, 1998. – 360 с.
 26. Побулавець Н. Л. Концептуальні підходи до дефініцій поняття «міграція» / Н. Л. Побулавець // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 1(7). – С. 373–377.
 27. Прибиткова І. М. Основи демографії / І. М. Прибиткова. – К.: АртЕк,1997. – 256 с.
 28. Рабінович П. М. Основи загальної теорії права та держави /
  П. М. Рабінович. – Львів : Край, 2008. – 224 c.
 29. Супруновський А. Джерела міграційного права України / Андрій Супруновський // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 12. – С. 201–206.
 30. Супруновский А. І. Міграційне право як нова галузь українського права: до постановки питання / А. І. Супруновський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2014. – № 4(2). – С. 30–36.
 31. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 208 с.
 32. Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус иностранцев и беженцев в Украине / Ю. Н. Тодика. — Х.: Факт, 1999. — 104 с.
 33. Фігель Ю. О. Теоретико-правові аспекти правомірного обмеження свободи пересування та вільного вибору місця проживання / Ю.О. Фігель // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. – 2016. – № 845. – С. 434–438.
 34. Хряпченко В. П. Розуміння комплексних галузей українського права / В. П. Хряпченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. «Право». – 2016. – Вип. 36. – Т. 1. – С. 27–32.
 35. Чехович С. Б. Юридичні аспекти міграційних процесів в Україні / С. Б. Чехович. – К., 2001. – 288 с.
 36. Чуєнко В. «Європейська криза біженців» як найактуальніша проблема Європейського Союзу / Валентина Чуєнко // Jurnal juridic national: teorie si practica. – 2016. – № 8. – С. 212–216.
 37. Шейбут В. В. Сучасна державна міграційна політика в Україні / В. В. Шейбут // Наше право. – 2014. – № 3. – С. 49–53.

 

 1. Інформаційні ресурси

http://rada.gov.ua  – Офіційний сайт Верховної Ради України.

http://kmu.gov.ua  –  Офіційний сайт Кабінету Міністрів України.

http://ccu.gov.ua  –  Офіційний сайт Конституційного Суду України.

http://president.gov.ua  –  Офіційний сайт Президента України.

http://www.un.org – Офіційний сайт Організації Об’єднаних Націй

http:/coe.int – Офіційний сайт Ради Європи

http://europa.eu.int – Офіційний сайт Європейського Союзу

http://echr.coe.int – Офіційний сайт Європейського суду з прав людини

Матеріали

Практичне заняття 1

Практичне заняття 2

Практичне заняття 3

Практичне заняття 5

Перелік питань на модуль

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму