Правознавство (ЕКФ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
44Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416доцент Кахнич В. С., Бедрій М. М.
Левицька Н. О.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів
 • визначення сутності правової системи сучасної України,
 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових та політичних процесів, які відбуваються у державі, освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці, а також знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права, знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади, набути базових знань з основних галузей права.

Рекомендована література

Базова література

 1.  Основи правознавства : навчальний посібник / Гіда Є. О. – Київ, 2011.
 2. Основи правознавства: Навчальний посібник / П. Д. Пилипенко, Н. М. Хома, М. С. Кельман та ін. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – Львів, 2008.
 3. Правознавство: базовий підручник для студентів ВНЗ / Богачова Л. Л., Жернаков В. В. та ін. – Харків, 2014.

 Допоміжна література

 1. Адміністративне право : навчальний посібник / М.М. Бурбика, А.В. Солонар, К.Д. Янішевська ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний університет. – Суми, 2015.
 2. Конституційне право України : підручник / [І.М. Алмаші … [та ін.]. – Ужгород, 2016.
 3. Сімейне право : підручник / [В.А. Кройтор … [та ін.] ; за загальною редакцією В.А. Кройтора та В.Ю. Євко ; Міністерство внутрішніх справ України, Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016.
 4. Трудове право України : [підручник для юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.М. Прилипко … [та ін.]. – Харків, 2014.
 5. Трудове право України : навчальний посібник / Волошина С. М.. – Чернівці, 2015.
 6. Цивільне право України : навчальний посібник : у двох частинах / за загальною редакцією В.А. Кройтора, О.Є. Кухарєва, М.О. Ткалича ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад. – Запоріжжя, 2016.

Матеріали

Перелік питань на модуль

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму