Міжнародне приватне право (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416Бедрій М. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416Бедрій М. М.

Опис курсу

Анотація. Міжнародне приватне право є правничою навчальною дисципліною, яка покликана допомогти студентам освоїти базову правничу термінологію та ознайомитись з юридичною практикою у сфері міжнародних приватноправових відносин. Під час вивчення курсу міжнародного приватного права студенти розглянуть різновиди міжнародних приватноправових відносин, підстави їхнього виникнення, види, структуру, практику та особливості тлумачення і застосування колізійних норм, різновиди суб’єктів таких правовідносин тощо.

Мета: формування знань і практичних навиків, необхідних економісту та юристу для успішного здійснення правотворчої та правозастосовна діяльності; узагальнення та вивчення позитивного міжнародного приватноправового досвіду.

Предмет: закономірності створення та ефективного функціонування міжнародного приватного права та здійснення юридичної діяльності.

Викладання навчальної дисципліни передбачає читання лекцій, проведення практичних занять, написання студентами письмових робіт і складання заліку.

 

Заплановані результати навчання:

 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач Програмні результати навчання
Знання

спеціалізовані концептуальні знання, набуті у процесі навчання та/або професійної діяльності на рівні новітніх досягнень, які є основою для оригінального мислення та інноваційної діяльності, зокрема в контексті дослідницької роботи

теоретичні та практичні аспекти врегулювання міжнародних приватноправових відносин, та здійснення юридичної діяльності; основні напрямки та тенденції розвитку міжнародного приватного права у вітчизняних та зарубіжних наукових дослідженнях.

 

 

Уміння

розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог

аналізувати та критично осмислювати наукові праці; здійснювати пошук наукових праць, нормативно-правових актів, судових рішень за допомогою різних вітчизняних та зарубіжних пошукових систем.

 

 

 

Комунікація

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються

дискутувати та обґрунтовувати свою думку з приводу наукових та практичних проблем; чітко і аргументовано викладати результати дослідження у письмових працях (ессе, статтях, тезах доповідей тощо).

 

 

Автономність та відповідальність

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування

аналізувати нормативно-правові акти та міжнародні договори і контракти з огляду на юридичне письмо, застосування юридичної термінології тощо; прогнозувати можливі негативні наслідки укладення чи розірвання міжнародних договорів чи контрактів

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бендевский Т. Международное частное право.-М.: Статут, 2005.- 446 с.
 2. Богуславский М.М. Международное частное право.-М.: Юристь, 2009.
 3. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України “Про міжнародне приватне право”.-К.: Істина, 2007.-200с.
 4. Вишновецька С. В., Корнєєв Ю. В. Міжнародне приватне право: Навч. посіб. / С. В. Вишновецька, Ю. В. Корнєєв. – К. : Центр учбової літератури, 2019. – 164 с.
 5. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право.-М.: Эксмо, 2009.-704с.
 6. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право. – М., 2011. – 1308с.
 7. Канашевский В.А. Международное частное право. – М.: Международные отношения, 2009.-752с.
 8. Килимник І. І. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 111 с.
 9. Кох Х., Магнус У., Винклер фон Моренфельс П. Международное частное право и сравнительное правоведение. – М.:Международные отношения, 2003.- 480с.
 10. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій ; Харків. нац. унт міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 111 с.
 11. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков ; за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. — Х. : Право, 2015. — 320 с.
 12. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – ІваноФранківськ, 2010.
 13. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана – К.: Юрінком Інтер, 2007. — 368 с.
 14. Фединяк Г.С. Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник.-К.: Алерта, 2017.-504с.
 15. Чубарєв В. Л. Міжнародне приватн. право: Навч. посібник. — К.: Атіка, 2006. — 608 с.

Додаткова

 1. Агамагомедова С. А.Взаимовлияние международного и национального права в сфере трансграничной защиты прав интеллектуальной собственности / С. А. Агамагомедова // Журнал российского права. – 2013. – № 12. – С. 122–129.
 2. Асосков А.Коллизионное регулирование различных видов трансграничных договоров с участием потребителя / А. Асосков // Хозяйство и право. – 2011. – № 5. – С. 21–35.
 3. Бичківський О. О.Модернізація колізійної прив’язки Lex rei sitae в англо-американському спадковому праві / О. О. Бичківський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2006. – № 2. – С. 83–93.
 4. Бичківський О. О.Тлумачення та кваліфікація у колізіях спадкування в МПП / О. О. Бичківський // Запорізькі правові читання: тези доп. щоріч. Міжнар. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 18–19 трав. 2006 р. – Запоріжжя, 2006. – С. 277–278.
 5. Виговський О. І.Концептуальні засади вирішення колізій у сфері міжнародного речового права / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 5. – С. 66–71.
 6. Кисіль В. І.Спадкові відносини в сучасному міжнародному приватному праві / В. Кисіль // Право України. – 2013. – № 7. – С. 154–182.
 7. Кудашкин В. В.Коллизионные правоотношения в международном частном праве / В. В. Кудашкин // Государство и право. – 2006. – № 2. – С. 52–63.
 8. Мережко О.Міжцивілізаційні колізії в міжнародному приватному праві / О. Мережко // Юридичний журнал. – 2009. – № 5. – С. 34–36.
 9. Мирзоев Р. А.Суть и содержание защиты имущественных прав иностранных физических и юридических лиц / Мирзоев Р. А. // Право і суспільство. – 2011. – № 4. – С. 236–242.
 10. Михайлів М. О.Особливості колізійного регулювання права власності та інших речових прав у міжнародному приватному праві / М. Михайлів // Право України. – 2013. – № 7. – С. 71–81.
 11. Розгон О. В.Деякі колізійні питання регулювання спадкових відносин з іноземним елементом / О. В. Розгон // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – 2009. – № 872 : Серія “Право”, Вип. 6. – С. 104–108.
 12. Савельева Е. Г.Фрагментация международного права и ее позитивная роль в вопросе регулирования защиты права собственности на универсальном и региональном уровнях / Е. Г. Савельева // Российский юридический журнал. – 2013. –№ 3. – С. 65–71.
 13. Хачатрян В.Колізійні питання правового регулювання відносин власності в контексті договорів про правову допомогу / В. Хачатрян // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 1. – С. 39–42.
 14. Христенко Н.Зародження права власності в міжнародному праві / Н. Христенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 3. – С. 148–150.
 15. Шупінська О.Колізійне регулювання відносин власності в міжнародному приватному праві деяких країн Європейського Союзу / О. Шупінська // Право України. – 2007. – № 12. – С. 130–134.
 16. Шупінська О.Становлення інституту права власності в міжнародному приватному праві / О. Шупінська // Право України. – 2006. – № 7. – С. 127–130.

 

Інформаційні ресурси

 1. Офіційна веб-сторінка Верховної Ради України: rada.gov.ua.
 2. Офіційна веб-сторінка Президента України: president.gov.ua.
 3. Офіційна веб-сторінка Кабінету Міністрів України: kmu.gov.ua.
 4. Офіційна веб-сторінка Верховного Суду: http://www.scourt.gov.ua/
 5. Офіційна веб-сторінка Конституційного Суду України: http://www.ccu.gov.ua/uk/

Матеріали

Шановні студенти!!!

Навчання з дисципліни “Міжнародне приватне право” здійснюється на базі платформи дистанційного навчання Moodle. Ви вже зареєстровані на курс. Для того щоб розпочати навчання потрібно перейти за наступним посиланням: http://e-learning.lnu.edu.ua/ .

Завантажити підручники можна за наступними посиланнями:

  1. Міжнародне приватне право : навч. посібник / І. І. Килимник, А. М. Бровдій ; Харків. нац. унт міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 111 с.
  2. Міжнародне приватне право : підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / В. А. Бігун, Є. М. Білоусов, І. М. Жуков ; за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. — Х. : Право, 2015. — 320 с.
  3. Мироненко І.В. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – ІваноФранківськ, 2010.
  4. Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За ред. В. М. Гайворонського, В. П. Жушмана – К.: Юрінком Інтер, 2007. — 368 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус