Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Палюх Л. М.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Палюх Л. М.

Опис курсу

Мета викладання навчальної дисципліни – поглиблення теоретичних знань студентів щодо особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх та вироблення практичних навиків застосування законодавства у справах про кримінальні правопорушення, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми; вивчення  наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства про особливості відповідальності та покарання неповнолітніх, що передбачає набуття здобувачами освіти здатності вирішувати складні завдання та задачі в сфері правотворчості, правозастосування та правотлумачення та/або у процесі навчання з питань, які стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх.

  Завдання вивчення навчальної дисципліни: вивчення  законодавства, судової практики у справах про кримінальні правопорушення неповнолітніх, наукових положень щодо шляхів вирішення проблемних питань застосування кримінального законодавства про особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Зокрема, у процесі вивчення цієї дисципліни студенти мають змогу оволодіти положеннями кримінального законодавства України, правовими позиціями, розробленими судовою практикою щодо особливостей застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, особливостей звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, особливості звільнення неповнолітніх, осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці, від покарання та його відбування, особливості зняття та погашення судимості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці. Освоєння теоретичного матеріалу поєднане з вивченням матеріалів судової практики у кримінальних провадженнях про кримінальні правопорушення, суспільно небезпечні діяння вчинені неповнолітніми.

Загальні компетентності (ЗК):

 • здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного мислення, аналізу та синтезу, якщо йдеться про аналіз законодавства, судової практики, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх;
 • здатність до креативного мислення та генерування нових ідей при вирішенні питань правозастосування, що стосується кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб;
 • здатність приймати неупереджені та обґрунтовані рішення при вирішенні кейсів – практичних завдань із питань кримінальної відповідальності неповнолітніх;
 • здатність фахово спілкуватися з представниками інших професійних груп, якщо йдеться про відповідальність неповнолітніх – соціальними працівниками, експертами (судово-психологічними, судово-психіатричними), педагогами, іншими.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

 • здатність застосовувати принцип верховенства права в системному зв’язку з імплементацією інших правових цінностей для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності, у конструюванні, реалізації та тлумаченні правових норм, якщо йдеться про норми про кримінальну відповідальність неповнолітніх осіб або про застосування заходів кримінально-правового характеру до осіб, які вчинили суспільно небезпечні діяння до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність;
 • здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів кримінального права, зокрема, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його відбування, якщо йдеться про реалізацію норм, що входять до цих інститутів, до неповнолітніх;
 • оволодіння поглибленими знаннями стосовно правової природи інститутів права, зокрема, якщо йдеться про звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання; звільнення від покарання та звільнення від відбування покарання, особливості застосування норм, що входять до цих інститутів права, до неповнолітніх осіб; а також оволодіння поглибленими знаннями стосовно застосування заходів кримінально-правового впливу щодо неповнолітніх, правової природи цих заходів (першою чергою, примусових заходів виховного характеру, покарання, судимості);
 • здатність обґрунтовувати та мотивувати процесуальні акти у кримінальному провадженні про кримінальні правопорушення або суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми особами, давати розгорнуту юридичну аргументацію цих процесуальних актів;
 • здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування, зокрема при вирішенні питань кримінальної відповідальності осіб, які вчинили кримінальні правопорушення (суспільно небезпечні діяння) у неповнолітньому віці, виходячи зі змісту принципів права та правових цінностей, ефективно оперувати інтерпретаційно-правовими актами у правозастосовній діяльності, у тому числі застосовувати практику вищих судів.

 У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

– положення кримінального закону, що визначають особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх –  заходи кримінально-правового характеру, що застосовуються до неповнолітніх – їх систему, види, особливості їх застосування до неповнолітніх, особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, від покарання, особливості зняття та погашення судимості щодо осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці, що дало б змогу вміти дискутувати щодо сутності та природи зазначених вище правових інститутів та явищ, практики і проблем їх фукнціонування, пропонувати та обґрунтовувати варіанти їх розв’язання;

– правові позиції вищих судів щодо особливостей застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності, особливості звільнення неповнолітніх, осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці, від покарання та його відбування, особливості зняття та погашення судимості осіб, які вчинили кримінальні правопорушення в неповнолітньому віці;

– найбільш передові концептуальні та методологічні знання, наукові концепції, підходи до вирішення проблем кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні та в зарубіжних країнах.

вміти:

– на практиці застосовувати кримінальне законодавство, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

– обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію, вирішуючи складні правові проблеми, які стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх;

– критично аналізувати, здійснювати критичну оцінку наукових позицій, ідей, що стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні;

-здійснювати критичний аналіз комплексних проблем, що стосуються застосування законодавства, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні, що випливають з неузгодженості між собою положень кримінального, кримінального процесуального законодавства України;

– вміти аналізувати процесуальні акти органів досудового розслідування, прокуратури, суду у кримінальних провадженнях про правопорушення, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, щодо правильності застосування положень кримінального закону, що визначає особливості кримінальної відповідальності, покарання неповнолітніх (осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у неповнолітньому віці);

– вміти застосовувати принципи верховенства права, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності при тлумаченні, застосуванні кримінально-правових норм, що визначають особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

– здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на застосування законодавства про кримінальну відповідальність неповнолітніх, які вчинили кримінальні правопорушення, застосування до них заходів кримінально-правового характеру.

– вміти на практиці розмежовувати поняття виключення кримінальної відповідальності, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання, встановлювати відповідність процесуальних актів органів досудового слідства, прокуратури, суду у справах про кримінальні правопорушення, суспільно небезпечні діяння, вчинені неповнолітніми, вимогам законності, обґрунтованості, виходячи з положень законодавства України, що визначає особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх;

– здійснювати результативний пошук інформації для провадження наукової, чи практичної діяльності, яка стосується кримінального провадження щодо неповнолітніх осіб, оцінювати її достовірність, ефективно опрацьовувати і використовувати у професійній діяльності, у тому числі вміння застосовувати законодавство, судову практику;

– використовувати передові знання, зокрема щодо природи, сутності інститутів кримінального права, а також і сучасні методики їх використання у процесі творення та застосування відповіднних кримінально-правових норм;

– проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу, враховуючи положення та вимоги Угоди про асоціацію із необхідністю вироблення практичних навичок щодо вдосконалення механізмів правового регулювання в Україні, вміти аналізувати міжнародно-правові акти, які визначають міжнародні стандарти поводження з неповнолітніми правопорушниками у сфері кримінального судочинства, визначати їх роль у регулюванні відповідних питань в Україні, застосовувати практику Європейського Суду з прав людини з відповідних питань;

– аналізувати та оцінювати практику  застосування окремих інститутів кримінального права, які стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх (наприклад, інститут примусових заходів виховного характеру), інших інститутів кримінального права, які містять норми, що визначають особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, прогнозувати перспективи їх розвитку та шляхи удосконалення правового регулювання;

– інтегрувати необхідні знання, які стосуються особливостей кримінальної відповідальності неповнолітніх, та розв’язувати складні задачі правозастосування у практичній правозастосовній діяльності.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України: зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2011 року. – К.: «Право», 2011. – 56 с.
 2. Європейська конвенція про здійснення прав дітей // Збірка договорів Ради Європи. – Київ: Парламентське видавництво, 2000.
 3. Конвенція ООН про права дитини // Відомості Верховної Ради України.- 1991.- № 13.- Ст. 145.
 4. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно заходів, не пов’язаних із тюремним ув’язненням (Токійські правила). Резолюція 45/110 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 70-80.
 5. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй, що стосуються відправлення правосуддя щодо неповнолітніх [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_211
 6. Мінімальні стандартні правила Організації Об’єднаних Націй стосовно захисту неповнолітніх, позбавлених волі. Резолюція 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14 грудня 1990 р. // Міжнародне співробітництво у сфері виконання покарань. Акти Організації Об’єднаних Націй та Ради Європи / Уклад. К.Б. Марисюк. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 81-99.
 7. Керівні принципи запобігання злочинності серед неповнолітніх (Ер-Ріядські керівні принципи): прийняті і проголошені резолюцією 45/112 Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_861
 8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page.
 9. Кримінальний процесуальний кодекс України від04.2012 № 4651-VI [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17
 10. Про Концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні: Указ Президента України від 24.05.2011 р. [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/597/2011
 11. Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей: Закон України вiд 24 січня 1995 р. № 20/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №6. – Ст. 35.
 12. Про організацію діяльності спеціальних навчально-виховних закладів для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання: Постанова Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 1993 р. № 859 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/859-93-%D0%BF
 13. Інструкція про медичне обстеження дітей і підлітків, які направляються в загальноосвітні школи і професійні училища соціальної реабілітації для дітей і підлітків, які потребують особливих умов виховання: затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України і Міністерства освіти України від 5 травня 1997 р. № 137/131 // Офіційний вісник України. – № 34. – Стор. 9.

 

Судова практика

 1. Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності: постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23 грудня 2005 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 58-63.
 2. Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх: постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 р. №5 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 98-105.
 3. Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру: постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 травня 2006 р. № 2 (із змінами, внесеними згідно з постановами Пленуму Верховного Суду України № 18 від 10 грудня 2004 р., № 8 від 12 червня 2009 р. та № 11 від 6 листопада 2009 р.) // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 105-114.
 4. Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 5 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 124-134.
 5. Про практику призначення судами кримінального покарання: постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 7, із змінами внесеними постановою Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 18, 12 червня 2009 р., 6 листопада 2009 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 64-77.
 6. Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання більш м’яким: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 р. № 2 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 79 – 83.
 7. Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості: постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 р. № 16 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: Навчально-методичний посібник / Укл. Б.О. Кирись. – Львів: Ліга-прес, 2010. – С. 86 – 89.
 8. Судова практика у справах про злочини неповнолітніх і втягнення їх у злочинну діяльність [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0082700-03.
 9. Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ про практику розгляду судами кримінальних справ щодо неповнолітніх [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Режим доступу: http://sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
 10. Про злочини, вчинені неповнолітніми у 2010 році / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ,Узагальнення судової практики від 10.11.2010.

 

Базова

 1. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін – К.: Атіка, 2004.
 2. Назимко Є.С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. / Є.С. Назимко, Х, 2016. – 36 с.
 3. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування / Л.М. Палюх. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 2010.

 

Допоміжна література

 1. Бандурка І.О. Протидія злочинам неповнолітніх як форма кримінально-правового захисту прав дітей. Форум права. 2014. №1. С. 19 – 23.
 2. Березовська Н.Л. Покарання, пов’язані з виправно-трудовим впливом, що застосовуються до неповнолітніх [Текст]: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Березовська Наталя Леонідівна ; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010.
 3. Баулін Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] : монографія / Ю.В. Баулін. – К. : Атіка, 2004. – 296 с.
 4. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.
 5. Бурдін В. Правова природа примусових заходів виховного характеру за Кримінальним кодексом України / В.М. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2000.- №2.
 6. Бурдін В. Неповнолітня особа як суб’єкт злочину: окремі історичні аспекти / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2000.- № 35.
 7. Бурдін В.М. Окремі питання суб’єкта злочину в кримінальному праві / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2003.- Випуск 38.
 8. Бурдін В.М. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні: монографія / В.М. Бурдін. – К.: Атіка, 2004.
 9. Бурдін В. Проблеми визначення кримінально-значимої періодизації
  віку особи / В.М. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія юридична.- 2002.- Випуск 37.
 10. Бурдін В. Законодавче регулювання кримінальної відповідальності неповнолітніх в Україні / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.-2001.- №36.
 11. Бурдін В. Позбавлення волі на певний строк як вид покарання, що застосовується до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.- Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
 12. Бурдін В. Особливості умовно-дострокового звільнення від покарання неповнолітніх / В. Бурдін // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.- 2001.- № 4.
 13. Бурдін В. Особливості умовного незастосування покарання до неповнолітніх злочинців / В. Бурдін // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ.- 2001.-№ 2.
 14. Вечерова Є. М. Некаральний кримінально-правовий вплив на неповнолітніх в Україні (кримінологічні засади) [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Вечерова Євгенія Миколаївна ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2010.
 15. Вінгловська О.І. Імплементація міжнародних стандартів прав дитини в національному законодавстві України: Автореф. дис….канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – К., 2000.- 20 с.
 16. Герасимчук Л.В. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності та покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру: автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.08 / Л.В Герасимчук; Національна академія внутрішніх справ. – К., 2013.
 17. Гончар Т.О. Ювенальна кримінальна політика як складова ювенальної політики держави / Т.О. Гончар // Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 55. С. 607 – 611.
 18. Григор’єва М.Є. Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з її дійовим каяттям: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2007.
 19. Гончар Т.О. Неповнолітній як суб’єкт відповідальності за кримінальним правом України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2005.
 20. Гребеньков Г.В. Соціально – психологічні та кримінологічні аспекти впливу примусових заходів виховного характеру на формування правової свідомості неповнолітніх: монографія / Г. В. Гребеньков. – Донецьк: ДЮІ, 2008.- 187 с.
 21. Дащенко О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання неповнолітніх: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / О. В. Дащенко; Класичний приватний ун-т. — Запоріжжя, 2009.
 22. Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за кримінальним кодексом України [Текст] / О.В. Дащенко // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 4. – С. 77- 80.
 23. Дмитришина Т.І. Призначення покарання неповнолітнім у сучасних умовах: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 00.08/ Дмитришина Тетяна Іванівна ; Нац. ун-т “Одес. юрид. акад.”. – Одеса, 2018. – 20 с.
 24. Ємець Ю.І. Вчинення злочину неповнолітніми як обставина, що пом’якшує покарання: психолого-юридична сутність: Автореф. дис. … канд. юрид. наук : 19.00.06 / Ємець Юлія Іванівна ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – К., 2010.
 25. Єремій Г.О. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: монографія / Г.О. Жремій, П.В. Хряпінський. – Х., 2012.
 26. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру як одна із форм реалізації кримінально-правового впливу на неповнолітнього [Текст] // Проблеми та перспективи реформування права України очима молодих вчених: тези допов. всеукр. студ. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 27 березня 2008 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 133-135.
 27. Єремій Г.О. Примусові заходи виховного характеру: спірні питання правової природи [Текст] / Г.О. Єремій // Право і суспільство. – 2009. – № 4. – С. 107-111.
 28. Єремій Г. Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: проблеми реформування законодавства [Текст] / Г. Єремій // Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: [матер. міжнар. наук.-практ. конф.] / Г. Єремій. (Миколаїв, 27-28 листопада 2009 р). – Миколаїв : Іліон, 2009. – С. 353-354.
 29. Єремій Г.О. Альтернатива кримінальній відповідальності неповнолітніх // Захист прав людини на сучасному етапі [Текст] : збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Київ, 7 грудня 2007 р.) / [за заг. ред. Д.М. Киценка]. – К. : Видавництво НАУ, 2007. – Ч. 2. – С. 41-45.
 30. Єремій Г.О. Гуманізація інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності: шляхи реформування [Текст] // Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку: [матер. кругл. столу] / Г.О. Єремій. (Одеса, 18 лютого 2011 року). – Одеса : Міжн. гуманіт. ун-т, 2011. – С. 29-33.
 31. Єремій Г.О. Гуманізація кримінальної відповідальності неповнолітніх: соціально-психологічний аспект [Текст] / Г.О. Єремій // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. – 2010. – № 1. – С. 155-160.
 32. Єремій Г.О. Ґенеза звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 458-461.
 33. Єремій Г.О. Міжнародно-правові чинники, що зумовлюють привілейований статус неповнолітнього у кримінальному законодавстві [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 135-139.
 34. Єремій Г.О. Особливості звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх за законодавством зарубіжних країн [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.- практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 17-18 травня 2007 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – С. 266-269.
 35. Єремій Г.О. Перспективи розвитку інституту звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 15-16 травня 2009 р.) / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – Т. 1. – С. 194-198.
 36. Єремій Г.О. Підстави звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності за ст. 97 КК України: шляхи реформування законодавства [Текст] // Запорізькі правові читання: тези допов. щорічн. міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Запоріжжя, 14-15 травня 2010 р.). В 2-х томах / [за заг. ред. С.М. Тимченка і Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – Т. 1. – С. 193-197.
 37. Єремій Г.О. Право неповнолітніх на звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] // Права людини в умовах сучасного державотворення: теоретичні і практичні аспекти: збірн. тез допов. за матер. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Суми, 21-22 грудня 2007 р.). – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 152-154.
 38. Єремій Г.О. Соціальна обумовленість звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] / Г.О. Єремій // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 144-147.
 39. Єремій Г.О. Щодо поширення передумов звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності [Текст] // Реформування сучасної правової системи: збірн. тез міжнар. наук.-практ. конф. / Г.О. Єремій. (Донецьк, 10-11 квітня 2009 р.) / [упор. Сошников А.О., Козопас Н.М., Кобець О.А., Скиба А.Г.]. – Донецьк : Друк-Інфо, 2009. – С. 20-21.
 40. Житний О.О. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям: Монографія / О.О. Житний. – Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004.
 41. Застосування кримінальних заходів до неповнолітніх правопорушників / Від. Ред. О.Я. Свєтлов.- К.: Наукова думка, 1974.
 42. Зельдов С.И. Освобождение от наказания и его отбывания / С.И. Зельдов.-М.: Юрд. лит., 1982.
 43. Казначеєва Д.В. Проблеми призначення покарання щодо неповнолітніх. Вісник кримінологічної асоціації України. 2020. №1(22). С. 176 – 181.
 44. Клименко І. Деякі проблемні питання застосування примусових заходів виховного характеру / І. Клименко // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 6. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2005. – С. 286-291.
 45. Козак О. Критерії оцінки механізму правового регулювання звільнення від кримінальної відповідальності як основні ознаки його ефективності [Текст] / О. Козак // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 5. – С. 123-126.
 46. Козак О.С. Ефективність звільнення від кримінальної відповідальності в Україні [Текст] : монографія / О.С. Козак, [за ред. О.М. Бандурки]. – Київ : Освіта України, 2009. – 204 с.
 47. Козак О.С. Звільнення від кримінальної відповідальності: Автореф. дис…канд. юрид. наук /Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2008.
 48. Клевцов А.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням неповнолітніх за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спеціальність 12.00.08 – «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / А.О. Клевцов – Дніпр. держ. ун-т внутр. справ – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.
 49. Клевцов А.О. Інститут звільнення від відбування покарання з випробуванням в Україні: сучасний стан та шляхи вдосконалення [Текст] / А.О. Клевцов // Вісник Запорізького юридичного інституту : наук. – практ. збірн. – 2005. – № 1. – С. 168-179.
 50. Книженко О.О. Звільнення від відбування покарання з випробуванням за кримінальним правом України: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Національний ун-т внутрішніх справ. — Х., 2003.
 51. Кравець Є. Як готуються майбутні правопорушники / Є. Кравець // Право України. – 1995. – №5-6. – С. 50-51, 61.
 52. Кравченко О. Питання, що виникають у судовій практиці по застосуванню до неповнолітніх примусових заходів виховного характеру/ О. Кравченко // Право України. – 1999. – № 10. – С. 29-30.
 53. Красота О.І. Правове регулювання діяльності спеціальних закладів (шкіл) для неповнолітніх правопорушників в Україні: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний університет внутрішніх справ. – Одеса, 2009
 54. Кідіна Н. Законодавство країн Європи про кримінальну відповідальність неповнолітніх / Н. Кідіна // Право України. – 2000. – №2.- С. 97-100.
 55. Ковтун Н.Я. Поняття, система та види додаткових покарань для неповнолітніх за КК України [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Ковтун Наталія Ярославівна ; Нац. акад. прокуратури України. – К., 2010.
 56. Крестовська Н.М. Ювенальна юстиція як засіб попередження злочинності неповнолітніх: світовий досвід / Н.М. Крестовська // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя. – С. 250-254.
 57. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) [Текст] : навч. посіб. / В.П. Кутішенко. – 2-ге вид. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с.
 58. Мандриченко Ж.В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська національна юридична академія. — О., 2007.
 59. Музика А.А. Примусові заходи медичного і виховного характеру / А.А. Музика. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1997.
 60. Назимко Є.С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня докт. юрид. наук. / Є.С. Назимко, Х, 2016. – 36 с.
 61. Назимко Є.С. Зарубіжний досвід кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх: монографія / Є.С. Назимко. – К.: КНТ, 2015.
 62. Назимко Є.С. Іститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України. Генеза, міжнародні та європейські стандарти, ювенальна пенологія : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2016. 384 с.
 63. Палюх Л.М. З історії становлення та розвитку інституту застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх у кримінальному судочинстві України / Л.М. Палюх // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. Серія юридична. Збірник. – Львів: Львівський юридичний інститут МВС України. – Вип. 2. – 2005. – С. 118-127.
 64. Палюх Л. Щодо питання про модель інститутів вікової неосудності, обмеженої вікової осудності у кримінальному законодавстві України / Л. Палюх // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2008. – Випуск 47. – С.202-211.
 65. Палюх Л.М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навчальний посібник / Л.М. Палюх. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010.
 66. Сахнюк С.В. Передумови застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням щодо осіб, які вчинили злочини в неповнолітньому віці [Текст] / С.В. Сахнюк, А.О. Клевцов // Держава та регіони. Серія: Право. – 2007. – № 4. – С. 84-88.
 67. Сокира Л. Інститут звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Сокира // Вісник прокуратури. – 2002. – № 1(13). – С. 57 – 59.
 68. Сахнюк С.В. Теоретичні та практичні аспекти пом’якшення покарання за кримінальним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / С.В. Сахнюк. – Націон. акад. внутр. справ України. – К., 2001. – 19 с.
 69. Северин О.О. Застосування до неповнолітніх заходів кримінально-правового характеру, не пов’язаних з позбавленням волі [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Северин Оксана Олександрівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2009. – 20 с.
 70. Хруслова Л. Застосування кримінального законодавства про звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / Л. Хруслова // Вісник прокуратури. – 2007. – № 6. – С. 52 – 58.
 71. Хряпінський П.В. Дійове каяття як обставина звільнення від кримінальної відповідальності [Текст] / П.В. Хряпінський // Держава та регіони. Серія: Право. – 2001. – № 2. – С. 86-93.
 72. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : навч. посіб. / П.В. Хряпінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 192 с.
 73. Хряпінський П.В. Заохочувальні норми у кримінальному законодавстві України [Текст] : монографія / П.В. Хряпінський. – Х. : Харків юридичний, 2009. – 448 с.
 74. Хряпінський П.В. Заохочувальні та компромісні норми кримінального законодавства: проблема співіснування [Текст] / П.В. Хряпінський // Вісник Академії правових наук України. – 2007. – № 4 (51). – С. 220-230.
 75. Ювенальна юстиція: навчальний посібник / Кол. авторів: Гусєв А.І., Костова Ю.Б., Крестовська Н.М., Семікоп Т.Є., Терещенко І.Г., Шмеріга В.І.; За заг. ред. Крестовської Н.М. – Одеса: ОЮІ ХНУВС, 2006.
 76. Юзікова Н.С. Система кримінальних покарань для неповнолітніх (теоретико-правове дослідження) [Текст] / Н.С. Юзікова // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск: збірн. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 535-540.
 77. Юзікова Н.С. Формування політики запобігання та протидії злочинності неповнолітніх у контексті міжнародних норм та рекомендацій / Н.С. Юзікова // Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 55. С. 615 – 620.
 78. Ямкова О.О. Примусові заходи виховного характеру: правова природа і види: Автореф. дис… канд.. юрид. наук: 12.00.08 / Одеська нац. юрид. акад. – Одеса, 2004.
 79. Яцун О.С. Особливості кримінального покарання неповнолітніх [Текст] : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.08 / Яцун Олександр Сергійович ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009.
 80. Don A. Josi Dale K. Sechrest. A pragmatic approach to parole aftercare: Evaluation of a community reintegration program for high-risk youthful offenders. Justice QuarterlyVolume 16, 1999 – Issue 1.
 81. Soung P. Is Juvenile Probation Obsolete? Reexamining and Reimagining Youth Probation Law, Policy, and Practice. 112 J. L. & Criminology 549 (2022).

Матеріали

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх_Робоча програма 2022

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх_Робоча програма

Схема курсу_Особл-ті крим. в-ті неп-х

Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх

Особл-ті крим. в-ті неповнолітніх. Перелік питань на залік 2020

Особл-ті крим. в-ті неповнолітніх. Перелік питань на модуль 2020

Тема 1. Обумовленість особл-й крим. в-ті неповнолітніх

Тема 2. Заходи кримінально-правового впливу щодо неповнолітніх

Тема 3. Особливості звільнення неповнолітніх від крим. відповідальності

Тема 4. Особливості звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування

Особл-ті кримінальної відп-ті неповнолітніх. Навчальна програма. Досудове слідство

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус