Спадкове право

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент Кравчик М. Б.

Опис курсу

Мета – опанування студентами теоретичних та практичних проблем, які виникають зі спадкових правовідносин:
— вивчення правового регулювання спадкування за чинним законодавство;
— правовий статус суб’єктів спадкування, усунення спадкоємців від права на спадкування;
— спадкування за заповітом;
— спільного заповіту подружжя;
— спадкування за законом;
— здійснення права на спадкування;
— набуття спадщини та оформлення права на спадщину;
–вивчення проблем правового регулювання спадкового договору та застосування відповідних норм на практиці;
— вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання відносин у сфері спадкування.

Рекомендована література

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003, 2003 р., № 40, стаття 356.
3. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
4. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 08.10.2004, 2004 р., № 40, / 40-42 /, стор. 1530, стаття 492.
5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
6. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст. 27.
7. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011, 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.
8. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 28.09.1993 – 1993 р., № 39, стаття 383.
9. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991.- №49.
10. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384.
11. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року // Голос України. – 29.07.2003 року.
12. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.
13. Закон України «Про громадські об’єднання» від 22.03.2012 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст.1.
14. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.
15. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 11 липня 2001 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N 13.
16. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.
17. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №24. – ст.128.
18. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. // Відомості Верховної Ради України, 2006, N 31, ст.268.
19. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
20. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012 — 2012 р., № 17, стор. 66, стаття 632.
21. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5 // Офіційний вісник України від 02.12.2011 — 2011 р., № 91, стор. 172, стаття 3312.
22. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. N 52/5 // Офіційний вісник України вiд 03.11.2000 – 2000 р., № 42, стор. 205, стаття 1803.
23. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 року № 142/5/310 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3492.
24. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.12.2011р. щодо повноважень щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, посадовими особами органів місцевого самоврядування, консульськими установами України // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0072323-11

СУДОВА ПРАКТИКА:
1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про спадкування» № 7 від 30.05.2008.
2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» № 9 від 06.11.2009.
3. Лист вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 травня 2013 р. № 24-753/0/4-13 “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування // www.rada.gov.ua
ЛІТЕРАТУРА:
Базова література:
1. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України. – К. Істина, 2017.
2. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
3. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб./ С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

Допоміжна література:
1. Васильченко В. Розробка теорії спадкового договору на сучасному етапі // Вісник прокуратури. – 2003. № 11. – С. 68-73.
2. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 7. – С. 137-140.
3. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118-121.
4. Гелич А. О. Об’єкти спадкування за цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03; Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 18 с.
5. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.
6. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посіб. – К.: Істина, 2006.
7. Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.
8. Кравчик М.Б. Особливості визнання шлюбу недійсним //Науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Серія : «Юридичні науки». – Випуск 4, – 2018. – С.49-53.
9. Кравчик М.Б.: Спадкові правовідносини як механізм здійснення спадкових прав. //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 3, –2018 – С.102-107.
10. Кравчик М.Б. Становлення інституту спадкового договору. : Матеріали міжнародна науково-практичної конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет Академія «БОЛАШАК» (Казахстан) 23-24 серпня 2019 року.-С. 29-32.
11. Кравчик М.Б. Форма заповіту за законодавством України та законодавством зарубіжних держав Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції, м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка 7-8 лютого 2019 року, І частина .-С. 166-169.
12. Кравчик М.Б. Особливості розвитку спадкового договору та вплив іноземного законодавства на його формування //Науковий журнал Одеського державного університету внутрішніх справ «Південноукраїнський правничий часопис».– Випуск 4, ч.2 – 2019. – С.121-125.
13. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008.
14. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ.
15. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 39 с.
16. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев: Штиинца, 1973.
17. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Руководитель авторского коллектива докт. юрид. наук В.В. Залесский. – М.: Изд-во НОРМА, 2000.
18. Ромовская З. Проблемы наследственного договора // Юридическая практика. – 2003. – № 44 (306). – С. 16.
19. Ромовська З.В. Реформа спадкового права // Українське право. – 1997. – № 1. – С. 101-107.
20. Ромовська З.В. Спадковий договір // Нотар-ХХІ. – 2003. – № 3 (13). – С. 14-15.
21. Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.
22. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб./ С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
23. Степанюк А.А. Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.
24. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
25. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006.
26. Чуйкова В.Ю. Правові питання спадкування за заповітом. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999.
27. Шама Н. Теорії спільного заповіту // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 202-203.
28. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів. нац. унів. ім. І. Франка. – Л., 2008.
29. Шама. Н. Поняття та ознаки спадкового договору // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2009. – Вип. 49 – С. 142-150.
30. Шама Н.П. Спадковий договір як підстава правонаступництва // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. (Частина ІІ). – С. 82-86.
31. Шама Н.П. Правова природа спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – № 2 (18). – С. 144-148.
32. Шама Н.П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 2 (9). – С. 40-46.
33. Шама Н.П. Проблеми укладення спадкового договору за участю подружжя // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – С. 282-284.
34. Шама Н.П. Підстави розірвання спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 4 (24). – С. 223-228.
35. Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 36-39.
36. Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2001.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус