Кіселичник Василь Петрович

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: vasyl.kiselychnyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

історія держави і права України, конституційне право України

Курси

Вибрані публікації

Автор 85 наукових праць, найважливіші із них:

 1. Міське право та самоврядування громади Львова (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)  Монографія. – Львів: ЛьвДУВС, „Край”, 2008. – 352 с.
 2. Львівське міське право (друга половина ХІІІ – початок ХХ ст.)  Монографія. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – 472 с.
 3. Проблеми організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. – Робоча програма навчальної дисципліниЛьвів, 2013. – Львівський державний університет внутрішніх справ – 44 с.  (у співавторстві).
 4. Право Європейського Союзу. – Навчально-методичний комплекс. – Київ, 2014. –  Національна академія прокуратури України. – 24 с.
 5. Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування в контексті державотворчих процесів в Україні//Вісник Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України. – Львів. – 1996. – Вип. 4. – С. 43 – 47.
 6. Про надання українським містам у ХІУ – ХУІІ ст. Магдебурзького права // Право України. – 1996 р. – № 9. – С. 82 – 84.
 7. Історія місцевого самоврядування – складова науки про місцеве самоврядування // Вісник Львівського ун-ту. – Серія юрид. – Вип. 38. – Львів, 2003. – С.160–167.
 8. Львівське міське право: поняття, джерела, періодизація та зміст // Вісник Львівського. ун-ту. – Серія юрид. – Вип. 39. – Львів, 2004. – С.102–110.
 9. Міське самоврядування // Історія Львова: У 3 т. /Редколегія Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій. – Львів.: Центр Європи. – 2007. – Т. 2 . – С. 175 – 189.
 10. Стабільність Конституції України як проблема випробувального правового мислення // Сучасний конституціоналізм: досвід нових демократій. Матеріали першого засідання Українсько-польського клубу конституціоналістів. Грудень, 2006 / За ред. В. Шаповала, В.Скшидло,П. Стецюка. – Київ.-Львів: Юриспруденція, 2008. – С. 81–85.
 11. Правове регулювання служби в органах міського самоврядування Львова (друга половина XIX – початок XX століття) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник наукових праць. – №4 (51). – 2010. – Частина 1. –  С. 106 – 114.
 12. Міське право Львова: від магдебургії до статутного права // Правова держава. – Випуск 21. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. –  С.23 – 33.
 13. Міське право як самоврядне право громади (на прикладі міста Львова) //Вісник Конституційного Суду України. – 2014. – №6. – С.90 – 97.
 14. Адміністративно-правові засади здійснення організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції в Україні: (ретроспективний аналіз) // Вісник Харківського нац. ун-ту імені В.П. Каразіна. – 2015. – серія право. –     № 1151. – С. 69 – 72.
 15. Адміністративно-правовий статус юридичних осіб приватного права // Наукові записки інституту законодавства Верховної Ради України. – 2015. – № 3. – С. 31 – 37.
 16. Новели у законодавстві України про адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією//Науковий часопис Національної академії прокуратури України. (у співавторстві)– 2015. – № 1. – С. 93–100.
 17. Адміністративно-правові засади діяльності керівника в умовах реформування системи управління // Бюлетень міністерства юстиції України. – 2015. – №5 (травень). – С. 110–115.
 18. Теоретичні та практичні питання щодо взаємодії центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом з іншими суб’єктами публічної адміністрації // Митна справа. – 2015 . – № 2 (част.2, кн.1). – С. 180–185.
 19. Центральне Антикорупційне Бюро Республіки Польща: передумови створення та адміністративно-правові основи діяльності // Науковий вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 2 (40). – С. 44–51.
 20. Чи стала Конституція України 1996 року основою для модернізації держави і реформування суспільства? //Сучасний конституціоналізм: проблеми теорії та практики (до 20-ї річниці Конституції України);матеріали наукового семінару (24 червня 2016 р) упор. М.В.Ковалів. – Львів: ЛьвДУВС, 2016. – C.169 – 174.
 21. Кіселичник В. П. Повноваження і діяльність органів міського самоврядування Львова відповідно до вимог Магдебурзького права (ХІХ – ХХІ ст.)./ В. Кіселичник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХXІІІ звітної науково-практичної конференції (7–8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. – С. 65-69.
 22. Кіселичник В. Правові питання участі України в міжнародній системі збереження прав громадян у сфері соціального забезпечення / Василь Кіселичник // Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo–Samorzad Terytorialny–Gospdarka. – Т. IV. – Bydgoszcz, 2018. – S. 119–128.
 23. Кіселичник В. П. Принципи трудового права за проектом трудового кодексу України // В. П. Кіселичник // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України: Зб. наук. статей. – Вип. 48. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2018. – С. 206–210.
 24. Кіселичник В. Самоврядування громади міста Львова у другій половині ХІХ – початку ХХ століття / В. Кіселичник // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матер. XXV звіт. наук.-практ. конф. (7-8 лютого 2019 р.): у 2-х ч. – Ч. 1. – Львів, 2019. – С. 208–211.
 25. Кіселичник В. Місцеве самоврядування в Україні як нова організація публічної влади на рівні об’єднаних територіальних громад / Василь Кіселичник // Децентралізація публічної влади в Україні: здобутки, проблеми та перспективи: матер. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнародною участю (15 березня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. проф. П. Гураля, проф. О. Сушинського. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2019. – С. 78–81.

Наукова біографія

Доктор юридичних наук, професор, доктор права Українського Вільного Університету (Мюнхен, 1998).

У 1987 році із відзнакою закінчив юридичний факультет ЛДУ ім. Івана Франка.

1988 – 1989 – асистент кафедри державного, адміністративного та фінансового права.

1989 – 1992 – аспірант кафедри теорії та історії держави і права ЛДУ ім. Івана Франка.

1992 – 1995 – асистент кафедри теорії та історії держави і права ЛДУ ім. Івана Франка.

У 1994 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (Міське самоврядування Львова: повноваження, організаційна структура та діяльність органів (друга половинаXIX– початокXX століття)).

1995 – 2002 – начальник кафедри конституційного та міжнародного права, проректор з наукової роботи – Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України.

У 1998 році захистив докторську працю в Українському Вільному Університеті (м. Мюнхен – ФРН).

У 1999 році присвоєно вчене звання доцента кафедри конституційного та міжнародного права.

2003 – 2005 – доцент кафедри основ права України ЛНУ ім. Івана Франка.

2005 – 2016 – працював у вищих відомчих навчальних закладах системи МВС та Прокуратури України на керівних адміністративних посадах, посадах завідувача кафедри та професора кафедри.

У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (Міське право Львова (друга половина XIII – початокXX століття)).

У 2015 році присвоєно вчене звання професора кафедри адміністративно-правових дисциплін.

З 2016 року по даний час – завідувач кафедри основ права України.

Проекти

Спільна інноваційна бакалаврська спеціальність економічного (кафедра статистики) та юридичного (кафедра основ права України) факультетів  “Економіка та правове регулювання у бізнесі”. Метою проекту є підготовка універсальних фахівців як у сфері економіки, так і у сфері права, здатних до незалежної, самодостатньої, професійної і креативної діяльності щодо створення, розвитку і юридичного супроводження бізнесу.

Керівник проекту від юридичного факультету.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!