Право Європейського Союзу (ЕКЮ)

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
416професор Кіселичник В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Кіселичник В. П.

Опис курсу

Право Європейського Союзу як навчальна дисципліна покликана допомогти студентам у вивченні правових, економічних і соціально-культурних аспектів співробітництва європейських держав – членів Європейського Союзу. Під час вивчення курсу «Право Європейського Союзу» студенти з’ясують правову природу формування ЄС, засвоять основні аспекти захисту прав людини в Європейському Союзі як просторі свободи, безпеки та юстиції, ознайомляться з основними свободами внутрішнього ринку, а також ключовими питаннями європейської інтеграції України.

Метою вивчення курсу «Право Європейського Союзу» є:

 • забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі економіки, спеціалізація яких є безпосередньо дотичною до юриспруденції, та які мають компетентності, необхідно розуміння природи і функцій права, зокрема і право Європейського Союзу, змісту його основних правових інститутів, застосування такого права;
 • формування знань про галузі права ЄС та Європейських співтовариств, проведення змістовного історико-правового та економічного аналізу європейських інтеграційних процесів, учасником яких є Україна, з огляду на підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Навчальна дисципліна «Право Європейського Союзу» спрямована на формування у студентів системи знань із права ЄС та ознайомлення з актуальними проблемами інтеграційних процесів у європейському співтоваристві.

Основними завданнями вивчення даної дисципліни є:

 • засвоєння студентами концептуальних основ зародження та сутності права ЄС, вивчення його джерел, дослідження та наліз співвідношення права ЄС та національного права держав – членів;
 • формування у студентів інституційної системи ЄС;
 • дослідження законодавчої, виконавчої та бюджетної компетенції ЄС;
 • вивчення засобів судового захисту в праві ЄС;
 • засвоєння студентами правових основ митної, торгівельної та податкової політики ЄС;
 • ознайомлення із змістом Угоди про асоціацію між Україною і ЄС в контексті кінцевої мети євроінтеграції нашої держави – набуття членства в ЄС.

Згідно із вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • політичні та правові передумови та основні етапи створення ЄС;
 • структуру, функції та повноваження органів влади ЄС, зокрема Ради ЄС, Парламенту ЄС, Європейської Комісії, Суду Європейських Спільнот, Європейського омбудсмена, консультативних органів;
 • основні принципи та засади судової системи ЄС;
 • формування та еволюція права ЄС;
 • поняття, принципи та джерела права ЄС;
 • поняття та ознаки основних галузей права ЄС;
 • зміст окремих судових рішень Суду Європейських Спільнот.

вміти:

 • аналізувати національне законодавство на предмет його відповідності праву Європейського Союзу;
 • давати оцінку правових актів, що складаються у процесі діяльності інституцій Європейського Союзу;
 • з’ясовувати (при необхідності) приписи домовленостей між Україною та країнами ЄС;
 • здійснювати правову кваліфікацію подій і явищ, що відбуваються у різних сферах суспільного життя ЄС;
 • будувати свою професійну діяльність та стосунки з колегами крізь призму європейських пріоритетів та стандартів в галузі прав людини.

Рекомендована література

 1. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування. К.:Парлам. вид-во, 2010. 790 с.
 2. Основи права Європейського Союзу:нормативні матеріали. Харків: Право, 2015. 320 с.
 3. План дій «Україна – Європейський Союз» від 12 лютого 2005 року // База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/lawes/shora/994_693
 4. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу: закон України від 1 жовтня 2011 року № 1629- IV (у редакції від 04.11.2018) URL: http://zakonrada.gov.ua/lawes/shora/1629-15
 5. Баймуратов М.О. Модифікації державного суверенітету в умовах європейської інтеграції в контексті взаємовідносин Європейського Союзу з державами – членами: монографія / М.О. Баймуратов, Ю.С. Коббі. – Суми: Університет, кн., 2015. – 300 с.
 6. Стрельцов В.Ю. Законодавча основа прав та обов’язків європейської спільноти та держав – членів. Модуль 11: навч. посіб. / В.Ю. Стрельцов. – Х.: Магістр, 2016. – 127 с.
 7. Європейський Союз і Україна: особливості взаємовідносин на сучасному етапі / НАПрН України, НДІ держ. буд-ва та місц.самоврядування. – Х.: Оберіг, 2016. – Вип.1. – 76 с.
 8. Інституційне право Європейського союзу / В.І. Муравйов, О.М. Шпакович, О.М. Лисенко, О.В. Святун. – К.: Ін. Юре, 2015. – 312 с.
 9. Комарова Т.В. Суд Європейського Союзу: розвиток судової системи та практики тлумачення права ЄС: монографія Т.В. Комарова. – Харків: Право, 2018. – 528 с.
 10. Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторонни, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678 – VII від 16.09.2014).
 11. Лісабонська угода про внесення змін в Угоду про Європейський Союз й Угоду про заснування Європейської спільноти від 13 грудня 2007 року / eninfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/29057.pdf

Силабус:

Завантажити силабус