Правознавство (ЕКЕ)

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616професор Кіселичник В. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616професор Кіселичник В. П.

Опис курсу

Мета: формування теоретичних знань та вироблення навичок, щодо практичного застосування норм права, формування у студентів високої правосвідомості та підвищення правової культури, вироблення навичок необхідних для аналізу правових норм та їх застосування на практиці, а також недопущення правового нігілізму.

Завдання:

 • освоєння теоретичного матеріалу;
 • розгляд і вирішення студентами практичних ситуацій, що виникають в сфері правовідносин;
 • підготовка студентами проектів правових документів;
 • визначення сутності правової системи сучасної України ;
 • ознайомлення студентів з основними галузями права.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен  розуміти сутність правових процесів, які відбуваються  в суспільстві ; освоїти базову юридичну термінологію, яка застосовується на практиці ; знати зміст основних положень нормативно-правових актів та інших джерел права ; знати  структуру, компетенцію, правовий статус законодавчої, виконавчої та судової гілок влади ;набути базові знання  з основних галузей права.

Рекомендована література

 1. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. Харків: Консум, 2001 – 656 с.
 2. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. – К.: Істина, 2004. – 304 с.
 3. Актуальні проблеми держави та права: [навчальний посібник] / [Є.В. Білозьоров,  Є.О. Гіда, А.М. Завальний та ін.]; за заг. ред. Є.О. Гіди – К.: ФОП О.С. Ліпкан, 2010. – 260 с.
 4. Теорія держави і права: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / О. В. Петришин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський та ін., за ред.           О.В. Петришина. – Х.: Право, 2014. – 368 с.
 5. Правознавство: підручник / Г.І. Балюк, Е.Ф. Демський, В.С. Ковальський [та інш.]; за відп. ред. О.В. Дзери. – 11-те вид., перероб. і допов. – Київ.: Юрінком Інтер, 2017. – 632 с.
 6. Конституція України: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
 7. Контитуційне право України /За ред. В.Я.Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – К.: Український центр правничих студій, 1999. – 376 с.
 8. Ю.Н. Тодыка. Конституционное право Украины: отрасль, права, наука, учебная дисциплина. Учебное пособие – Харьков.: «ФОМО»; Райдер. – 1998. – 292 с.
 9. Конституційне право України / За ред..В.Ф. Погорілка/ К., «Наукова думка», 1999. – 733 с.
 10. В.В. Кравченко. Конституційне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 320 с.
 11. О.Ф. Фрицький. Конституційне право України. Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.
 12. Погорілко В.Ф., Федоренко В.І. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2т. – Т1 /За ред. В.Ф. Погорілка. – К.:ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2006. – 544 с.
 13. Конституційне право України: Підручник для студ. вищ. навч. закл. /За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. – Х.: Право, 2008. – 416 с.
 14. Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник /Ю.П. Дмитренко. – К.: Юрінком Інтер, – 2009. – 624 с.
 15. Трудове право України [текст]підручник / За загальною редакцією М.І. Іншина, В.Л. Костюка, В.П. Мельника. Вид. – 2-е перер. і доп. – Київ: Центр учбової літератури, 2016- 472 с.
 16. Кримінальне право України: Загальна частина: посібник для підготовки до іспитів // В.І. Тютюгін О.Д. Комаров, М.А. Рубащенко – 2-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2017. – 202 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму