Договірне право України

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813професор Герц А. А.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826професор Герц А. А.
Грущинська Н. І.
Яворський Р. І.

Опис курсу

Метою викладення навчальної дисципліни є засвоєння студентами основних положень договірного права, з’ясування сутності основних інститутів і понять, які стосуються договірного регулювання суспільних відносин, ознайомлення з правовими джерелами регулювання договірних відносин та засвоєння практики їх застосування.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Договірне право» є аналіз актів цивільного законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати: зміст договірної форми регулювання суспільних відносин; основні нормативно-правові акти та інші правові джерела, що регулюють договірні відносини; поняття і види цивільно-правових договорів; вимоги до змісту (істотних умов) різного виду договорів; зміст прав та обов’язків сторін різних видів договорів; порядок укладання, зміни і розірвання договорів; порядок виконання та наслідки порушення договорів; підстави та умови притягнення сторін договору до відповідальності.
Студенти повинні вміти: застосовувати одержанні знання в процесі роботи за фахом; відшукувати необхідні для правозастосовчої діяльності джерела договірного права та тлумачити їх; застосовувати на практиці норми цивільного та іншого права в процесі розроблення проектів договорів, їх укладання та виконання; здійснювати аналіз та перевірку на відповідність вимогам чинному законодавству вже укладених суб’єктами правовідносин договорів; надавати юридичні консультації з відносин договірного права.

Рекомендована література

1. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 896 с.
2. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнецова та ін.; за ред. О.В. Дзери. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1200 с.
3. Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навчальний посібник для студентів юрид. вузів і факультетів університетів /За ред проф. О.В. Дзери. – Київ: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
4. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1, 2. – К.: Ін Юре, 2003.
5. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2004.
6. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Борисова В.І. (кер. авт. кол.), Баранова Л.М., Жилінкова І.В. та ін.; За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо- Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2007. – Т. 1. – 480 с.
7. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. В.М. Коссака – К.: Істина, 2008.
8. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2013.
9. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. – К.: Істина, 2004.
10. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар у 12 т. / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.: Видавництво «Страйд», 2009.
11. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2004.
12. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Харитонова Є.О., Калітенко О.М. – Х.: Одіссей, 2003.

Матеріали

Тема 1Теми для модулів

Тема 2 ДОГОВІРНЕ ПРАВО
Тема 4.5. Договірне право
Питання на модуль з Договірного права, 2019

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус