Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального процесу і криміналістики

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Фігурський В. М.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – формулювання теоретичних знань та
вироблення на їх основі практичних навиків застосування криміналістичних
знань в сфері адвокатської діяльності.
Завдання вивчення дисципліни: засвоєння необхідності та форм
використання криміналістичних знань у діяльності адвоката; напрацювання
навичок щодо правильного розпізнавання криміналістичної (слідчої, судової та
ін.) ситуації на конкретний момент кримінального провадження та обрання
оптимальних засобів адвокатської діяльності, спрямованих на їх вирішення;
засвоєння криміналістичних знань та навичок їх застосування, необхідних для
формулювання та донесення власної позиції за різних ситуацій, що можуть
скластися в кримінальному провадженні; опанування навичок самостійного
вирішення конфліктів у непередбачуваних умовах в кримінальному
провадженні; полягає у аналіз актів кримінального процесуального
законодавства України, навчальної та монографічної літератури, вирішення
аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми дисципліни,
формулювання наукових проблем та визначення шляхів їх вирішення.
Дисципліна «Криміналістичне забезпечення діяльності адвоката»
спрямована на формування таких компетентностей:
СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо
захисту прав та свобод людини, ефективного та раціонального вибору
конкретної моделі поведінки, в т. ч. процесуальних дій за тієї чи іншої ситуації,
що має місце у визначений момент кримінального провадження і за ситуації, у
якій опинився адвокат, давати розгорнуту юридичну аргументацію цих рішень,
моделі поведінки та способів ефективного захисту прав та законних інтересів
суб’єктів правовідносин.
СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад
(принципів) та процедур кримінального судочинства в Україні.
СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти
альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових ситуацій у
кримінальному провадженні.
СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають
системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також
розуміння особливостей практики їх застосування, зокрема при вирішенні
правових спорів, виходячи зі змісту принципів права та правових цінностей,
ефективно оперувати інтерпретаційно-правовими актами у правозастосовній
діяльності.
СК11. Здатність критично оцінювати та прогнозувати ефективність
представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів захисником,
представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача,
представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження
правовими механізмами, враховуючи фактичні обставини справи та чинне
нормативно-правове регулювання відповідних правовідносин.
СК13. Здатність доносити до клієнтів, інших учасників кримінального
провадження інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з
належною аргументацією.
СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, що
стосуються діяльності адвоката та захисника у кримінальному провадженні та
здійсненням ним взятих на себе функцій.
Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми
студенти повинні:
знати:
– особливості здійснення захисту в кримінальному судочинстві та його
форми;
– мету захисту у кримінальному провадженні, його предмет і межі;
– відмінність “захисника” від інших форм участі адвоката у
кримінальному провадженні;
– поняття “адвоката-захисника” та його статус;
– процесуальні гарантії діяльності адвоката-захисника у кримінальному
провадженні;
– способи залучення захисника до кримінального провадження;
– особливості участі захисника у доказуванні в кримінальному
судочинстві;
– дії захисника під час застосування до клієнта заходів забезпечення
кримінального провадження;
– завдання захисника під час проведення слідчих (розшукових) дій;
– особливості тактики захисту на етапі затримання особи (клієнта)
– особливості тактики захисту на досудовому розслідуванні;
– тактичні особливості та завдання участі захисника у слідчих
(розшукових) діях;
– криміналістичні засоби захисту та представництва інтересів клієнта на
судових стадіях кримінального провадження;
– основи методики ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження;
– основи методики складання процесуальних документів.
уміти:
– правильно тлумачити та застосовувати кримінальне процесуальне
законодавство для захисту підозрюваного (обвинуваченого);
– правильно формувати досьє адвоката-захисника;
– визначати, обґрунтовувати та відстоювати позицію захисту;
– здійснювати якісний захист клієнта (підозрюваного чи обвинуваченого)
із застосуванням криміналістичних засобів;
– застосовувати прийоми адвокатської тактики;
– правильно розпізнавати криміналістичну ситуацію і у відповідний
спосіб обирати відповідні оптимальні засоби адвокатської діяльності для її
вирішення;
– застосовувати криміналістичні засоби під час участі в слідчих
(розшукових) діях;
– обирати та застосовувати криміналістичні засоби під час іншої участі на
досудовому розслідуванні;
– правильно обирати криміналістичні засоби під час участі у судових
стадіях кримінального провадження.
За результатами оволодіння знаннями та навиками з цієї навчальної
дисципліни здобувачі вищої освіти можуть набути таких програмних
результатів навчання (далі ‒ ПРН):
ПРН1. Оцінювати специфіку природи та характер діяльності адвокатазахисника, заснованих на повазі до людської гідності, гарантованості
основоположних прав людини, демократії та верховенстві права, і виявляти
розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.
ПРН3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів
кримінального провадження, в якому здійснюється представництво чи захист
клієнта, вміти оперативно працювати з відкритими даними, перевіряти їх на
достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.
ПРН4. Здійснювати самостійні дослідження у межах кримінального
провадження питань, що становлять інтерес для сторони захисту, презентувати і
аргументувати їх результати, застосовуючи доктринальні та нормативні джерела
та прийоми правової інтерпретації відповідних ситуацій.
ПРН6. Обґрунтовано формулювати та доносити свою правову позицію,
вирішуючи складні правові проблеми, вміти опонувати, оцінювати докази та
наводити переконливі аргументи на користь своєї позиції.
ПРН7. Дискутувати, тактично правильно обирати оптимальну лінію
поведінки та обґрунтовано відстоювати свою позицію захисту, вирізняти
проблемні ситуації, питання під час кримінального провадження та пропонувати,
обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.
ПРН8. Здійснювати результативний пошук доказової інформації для
доведення переконливості лінії захисту під час кримінального провадження,
оцінювати її достовірність, ефективно опрацьовувати і тактично правильно
використовувати у професійній діяльності.
ПРН13. Аналізувати, оцінювати слідчу і судову практику застосування
окремих правових інститутів та оптимально використовувати її під час
представництва чи захисту прав та законних інтересів клієнта;
ПРН14. Обґрунтовувати оптимальну та узгоджену з клієнтом позицію
захисту на різних стадіях кримінального провадження, в т. ч. під час
встановлення фактичних обставин кримінального провадження, здійснення
правової кваліфікації, а також ухвалення та оформлення процесуального
рішення;
ПРН15. Володіти практичними навичками розв’язання проблем,
пов’язаних з реалізацією основних (первинних) та додаткових (похідних)
процесуальних функцій таких учасників кримінального провадження як
захисник, підозрюваний, обвинувачений, свідок та ін.

Рекомендована література

Основна література:
1. Alec Karakatsanis. Usual Cruelty: The Complicity of Lawyers in
the Criminal Injustice System Hardcover – October 29, 2019
2. Ed Johnston, Tom Smith. The Law of Disclosure: A Perennial
Problem in Criminal Justice. December 18, 2020
3. Pierre-Marie Dupuy; Jorge E. Viñuales. International
Environmental Law, Edition: 2, June 2018
4. Worrall J.L. Criminal procedure: From First Contact to Appeal.
Fifth edition. New Jersey: Pearson, 2015. 528 p.
5. Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з
практимумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф.
заслуженого юриста України С. Я Фурси та к.ю.н. Н. М. Бакаянової.
– 2-ге вид. доповн. і перероб. – Київ : Алерта, 2016. – 864 с.
6. Бобечко Н.Р. Доказування у стадіях апеляційного та
касаційного провадження за КПК України: навч. посіб. / Н.Р.
Бобечко, за ред. проф. В.Т.Нора. – Тернопіль: Підручники та
посібники, 2014. – С.6-67.
7. Зейкан Я. Настільна книга адвоката у кримінальній справі
(КПК 2012) : 2-ге вид., допов. / Я. Зейкан, С. Сафулько. – Київ : ВД
Дакор, 2016. – 640 с.
8. Зейкан Я. П. Методика захисту в окремих категоріях справ за
КПК 2012 року / Я. П. Зейкан. – Харків : Коваленко О. В., 2013. –
376 с.
9. Іваницький С. О. Теоретичні основи організації адвокатури в
Україні: монографія. К.: Інтерсервіс, 2017. 800 с. 10. Моторигіна М. Г. Сторона захисту в судовому провадженні у
першій інстанції : монографія / М.Г. Моторигіна; за наук. ред. д.ю.н.,
проф. О. В. Капліної. Харків: Оберіг. 2018 306 с.
11. Руснак Ю. І. Захист у кримінальному процесі за новим
Кримінальним процесуальним кодексом України. Практичний
посібник. – Київ : ЦУЛ, 2016. – 344 с.
12. Світайло П. Ю. захисник на стадії досудового розслідування:
досвід України та зарубіжних країн. – Юридичний науковий
електронний журнал. – №7. – 2020. Режим доступу:
http://www.lsej.org.ua/7_2020/96.pdf
13. Скрябін О. М. Участь захисника у окремих кримінальних
провадженнях: монографія / О. М. Скрябін. – Запоріжжя: Просвіта,
2017. – 380 с.
14. Старенький О. С. Кримінальні процесуальні гарантії
захисника як суб’єкта доказування у досудовому розслідуванні:
теорія та практика: монографія. За загал. ред. д. ю.н., проф. М. А.
Погорецького. К.: Алерта, 2016. 336 с.
Додаткова література:
1. Chemerinsky E., Levenson L.L. Criminal procedure. Second
edition. Wolters Kluwer, 2013. 1424 p.
2. Rights in practice: access to a lawyer and procedural rights in
criminal and European arrest warrant proceedings. Luxembourg:
Publications Office of the European Union, 2019
3. Александров А.С., Гришін С.П., Зейкан Я.П. Перехресний
допит у суді: навч.-практ. посіб. К.: Алерта, 2014. 528 с.
4. Ємельянов Р. О. Правове регулювання участі адвокатапредставника потерпілого у кримінальному провадженні. –
Європейські перспективи. – №7. – 2020. – С. 122-130.
5. Гринишин А.Б. Участь народу у здійсненні правосуддя у
кримінальних справах за законодавством України: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. / А.Б. Гринишин. – Київ, 2012. – 18 с.
6. Гловюк І.В. Подання сторонами доказів у судовому розгляді:
проблемні питання // Вісник кримінального судочинства. – 2015р. –
№3 (частина 1). – С.28-33.
7. Воробчак А.Р. Допит експерта в кримінальному
провадженні: мета, умови та предмет. Науковий вісник
Міжнародного гуманітарного університету. Серія
«Юриспруденція». 2018. № 36. Т. 2. С. 148-152.
8. Козій В. Окремі аспекти допиту потерпілого під час судового
розгляду кримінального провадження. Науковий часопис
Національної академії прокуратури України. 2017. № 3. С. 73-81.
9. Коровайко О. І. Міжнародні стандарти кримінального
судочинства в судовому провадженні України: монографія. Х.:
Панов, 2016. 492 с.
10. Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та
перехресного допиту свідків і потерпілих. Вісник кримінального
судочинства. 2015. № 1. С. 66-73.
11. Кучер О.В. Про деякі проблеми визначення обсягу та
порядку дослідження доказів відповідно до вимог ст. 349 КПК
України. Вісник кримінального судочинства. 2015. № 3. С. 158-163.
12. Лань О. Ю. Обставини, що підлягають доказуванню в
кримінальному провадженні щодо неповнолітніх / О. Ю. Лань //
Форум права. – 2014. – № 4. – С. 204–209.

13. Левендаренко О. О., Іващенко Д. В. Негласні слідчі дії в
контексті захисту конституційних прав і свобод учасників
кримінального провадження. Форум права. 2012. № 4. С. 567–571.
URL: http://arhive. nbuv.gov.ua/ejournals/FP/2012-4/12looukp
14. Несінов О. Тактика захисту щодо визнання висновку
експерта недопустимим доказом.
15. Несінов Вісник національної асоціації адвокатів України.
2017. No 5. С. 23–29.
16. Скрябін О. М. Діяльність захисника в підготовчій частині
апеляційного провадження в кримінальному процесі / О. М. Скрябін
// Публічне право. – 2015. – № 3. – С. 219–225.
17. Трофименко В. М. Особливості участі захисника в
доказуванні в кримінальному провадженні: деякі теоретикоприкладні аспекти // Науковий вісник Ужгородського
національного університету. Серія : Право. – 2015. – Випуск 33. –Т.2
– C. 165-168.
18. Шульга А. О. Питання процесуальної участі в доказуванні
сторони захисту та особи потерпілого / А. О. Шульга // Форум права.
– 2015. – № 2.
19. Яновська О. Правова позиція захисту в кримінальному
провадженні: шляхи відстоювання у процесі доказування // Право
України. – 2014. – №10. – С.124-132.
20. Matthew Lippman. Contemporary Criminal Law. Edition: 5. May
2018

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус