Захист прав та інтересів особи у суді

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
918доцент Угриновська О. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
918доцент Богдан Й. Г.

Опис курсу

Мета – засвоєння студентами теоретичних знань щодо особливостей захисту суб’єктами своїх прав у суді у порядку цивільного судочинства, а також формування практичних умінь і навиків щодо правильного тлумачення та застосування цивільно-правових норм, що регулюють зазначену сферу .

Завдання – аналіз законодавства України, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики складання відповідних документів, пов’язаних із захистом прав та інтересів особи у суді.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Доступ до правосуддя в умовах сталого розвитку: до 30-річчя незалежності України : Колективна монографія / Угриновська О., Ізарова І., Притика Ю., Сакара Н. / за заг. ред. Юрія Притики та Ірини Ізарової. Київ : ВД «Дакор», 2021. 478 с.
 2. Коссак В.М., Лемик Р.Я., Навроцька Ю.В., Сеник С.В. Цивільне процесуальне право України: підручник / за заг. ред. д.ю.н., професора Коссака В.М. Харків: Право, 2020. 752 с.
 3. Цивільне процесуальне право України: підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. : у 2 т. / за загальною ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ: Алерта, 2021. 572 с.
 4. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: Вид. 2-ге, перероб. та доп. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка Академії наук вищої школи України М. М. Ясинка (у співавторстві із О. І. Угриновською, Й.Г. Богдана) Київ: Алерта, 2020. 810 с.
 5. Цивільне процесуальне право України : підручник / В. М. Коссак, Р. Я. Лемик, Ю. В. Навроцька, С. В. Сеник ; за заг. ред. В. М. Коссака. Харків : Право, 2020. 752 с.

Додаткова література:

 1. Бондар І. Охорона нотаріусом особистих немайнових прав фізичних та юридичних осіб у нотаріальних провадженнях, що стосуються спадкових відносин: актуальні питання. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 7. С. 10-15.
 2. Дзера І. О. Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах. Вісник Національної академії правових наук України. 2020. Т. 27. № 3. С. 115-132.
 3. Коссак В. М. Проблеми набуття права власності за набувальною давністю. Актуальні проблеми приватного права: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 96 річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В. П. Маслова (14 лютого 2018 р., м. Харків). Харків: Право, 2018. С. 54-57
 4. Коссак В. М. Становлення інституту права власності в Україні в умовах інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів. Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 16 листопада 2017 р., м. Київ. Київ, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського,  С.109-112.
 5. Лемик Р. Я. Спеціальні права сторін у цивільному процесі. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2019. Випуск 69. 2019. URL: irbis-nbuv.gov.ua.
 6. Марченко В. Щодо питання здійснення нотаріусом захисту cуб’єктивних цивільних прав. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 3. С. 31-35. URL: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/3/7.pdf
 7. Серветник А.Г. Виконавчий напис нотаріуса як спосіб реалізації нотаріальної форми захисту цивільних прав: дис….. д-ра філософії: 081. Національна академія внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ України. Київ. 2020. 242 с.
 8. Угриновська О. І., Піняшко М. Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території україни. Вісник Київського найціонального університету ім. Т Шевченка, 2020. № 4 (115). С. 50-59.
 9. Herts A. The Peculiarities of Civil-Legal Regulation of Transplantation in Ukraine and Europe. Baltic Journal of European Studies. 2018. Vol. 8, Is. 1. P. 33-48.
 10. Kossak V. M. Legal Consequences of Mock Transactions / V. M. Kossak, I. Y. Yakubivskyi, M. V. Oprysko, V. Tsikalo,Y. B. Bek // International Journal of Criminology and Sociology. Lifescience Global. – 2020. – Vol.9. – P. 1600-1607.
 11. Kossak V., Kvit N. Der Einfluss des EU-Rechts auf die Entwicklung des ukrainischen Privatrechts. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wien. Manz’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. 2019. Band XIII. S.29-45.

Законодавство:

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 (у ред. зі змінами і доповненнями від 22.06.2022). Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. С. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 (у ред. зі змінами і доповненнями від 06.04.2022). Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41, 42. С.492. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text
 3. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 4. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. №39. С. 383. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус