Висновки Верховного Суду щодо застосування норм кримінального права

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
813Сень І. З.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
826Сень І. З.
Ковалик Ю. М.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — ознайомлення студентів із висновками
щодо застосування норм кримінального права, викладених у постановах
Верховного Суду, для формування навиків обґрунтування та мотивування
правових рішень у сфері кримінального права з їх використанням.
Завдання вивчення дисципліни «Висновки Верховного Суду щодо
застосування норм кримінального права» полягає у формуванні у студентів таких загальних та спеціальних компетентностей:
– здатності до абстрактного мислення, аналізу та синтезу правових
ситуацій в галузі кримінального права з використанням висновків щодо
застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду;
– здатності застосовувати знання у практичних ситуаціях, що потребують
прийняття обґрунтованих рішень в галузі кримінального права, з
використанням висновків щодо застосування норм права, викладених у
постановах Верховного Суду;
– здатності детально, послідовно і системно аналізувати правові проблеми
та конфлікти, формувати та обґрунтовувати правові позиції у юридичних
документах (зверненнях громадян, аналітичних довідках, процесуальних
документах) з використанням висновків щодо застосування норм
кримінального права, викладених у постановах Верховного Суду;
– здатності до критичного, аналітичного, логічного та системного аналізу
правових явищ, норм та інститутів кримінального права; уміння застосовувати набуті знання у професійній юридичній діяльності щодо вирішення конкретної правової проблеми у сфері кримінального права з використанням висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
Студент повинен з н а т и основні висновки щодо застосування норм
кримінального права, викладених у постановах Верховного Суду.
Студент повинен у м і т и (результати навчання):
– виокремлювати і аналізувати юридично значущі факти і робити обґрунтовані правові висновки, використовуючи при цьому висновки щодо
застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду;
– вільно використовувати для професійної діяльності доступні
інформаційні технології і бази даних, зокрема, Базу правових позицій
Верховного Суду, Єдиний державний реєстр судових рішень; вміти знаходити
за їхньою допомогою необхідну інформацію та матеріали;
– готувати проекти постанов, розпоряджень, рішень, наказів, ухвал, вироків, висновків та інших актів застосування права відповідно до висновків щодо застосування норм права, викладених у постановах Верховного Суду,
дотримуючись при цьому стандартів діловодства та професійної етики.

Рекомендована література

1. Завидняк В.І. Правові положення Верховного Суду як основа
застосування судового прецеденту в кримінальних провадженнях. Ірпінський юридичний часопис: науковий журнал. 2019. Вип. 1. С. 164-171.
2. Дудоров О.О. Проблема єдності судової практики у справах про
шахрайство. Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2018. № 3 (108). С. 80-97.
3. Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2018 рік
/ упоряд. Н.О. Антонюк, С.І. Кравченко. Київ : Алерта, 2019. 342 с.
4. Правові висновки Верховного Суду (кримінальна юрисдикція) за 2019 рік
/ упоряд. Н.О. Антонюк, С.І. Кравченко. Київ : Алерта, 2020. 402 с.
5. Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду у
кримінальних провадженнях (справах) за 2018 рік. Київ, 2019. 27 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/dajd_vs_2018.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
6. Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2019 рік. Київ, 2020. 50 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/dajdzhest_VP_za_2019.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
7. Дайджест правових позицій Великої Палати Верховного Суду у справах,
у яких ВП ВС відступила від висновків щодо застосування норм права у
подібних правовідносинах, викладених в раніше ухвалених рішеннях ВСУ або ВП ВС, чи підтвердила їх. Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2018 по 10.03.2020. Київ, 2020. 109 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Daidjest_vidstupiv.pdf (дата
звернення: 28.03.2021).
8. Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду.
Рішення, внесені до ЄДРСР за період з 01.01.2021 по 31.12.2021. Київ, 2022.
41 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Dajdz hest_VP_za_2021.pdf (дата звернення: 22.08.2022).
9. Огляд судової практики об’єднаної палати Касаційного кримінального
суду у складі Верховного Суду. Рішення, внесені до ЄДРСР за 2018–2019 роки. Київ, 2019. 42 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Oglyad_KKS_VS_2018_2019.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
10.Огляд судової практики об’єднаної палати Касаційного кримінального
суду у складі Верховного Суду за 2020 рік. Київ, 2021. 52 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Ogliad_KKS_2020.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
11.Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі
Верховного Суду (актуальна практика). Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2020
рік. Київ, 2020. 56 с. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KKS_2020.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
12.Огляд судової практики палат і об’єднаної палати Касаційного
кримінального суду у складі Верховного Суду. Рішення, внесені до ЄДРСР, за 2021 рік. Київ, 2022. 88 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/Oglyad_KKS_2021.pdf (дата звернення: 22.08.2022).
13.Огляд судової практики Касаційного кримінального суду. Рішення,
внесені до ЄДРСР, за січень – травень 2022 року. Київ, 2022. 100 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/sud_pract/Oglyad_KKS_01_05_2022.pdf (дата звернення: 22.08.2022).
14.Огляд судової практики Касаційного кримінального суду. Рішення,
внесені до ЄДРСР, за червень 2022 року. Київ, 2022. 61 с. URL:
https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/ogliady/2022_07_27_ogliad_06_2.pdf (дата звернення: 22.08.2022).
15.Jacob M. Carpenter. Persuading with precedent: Understanding and improving analogies in legal argument. URL: https://www.capitallawreview.org/article/3836.pdf (дата звернення: 28.03.2021).
16.Lamond Grant. Precedent and Analogy in Legal Reasoning / The Stanford
Encyclopedia of Philosophy. URL: https://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-prec/ (дата звернення: 28.03.2021).

Матеріали

Висновки ВС щодо застосування норм кримінального права_Робоча програма

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус