Рабінович Сергій Петрович

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: serhiy.rabinovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • теоретичні, філософські і соціологічні проблеми конституційного права і політичних інститутів;
 • конституційні принципи права та їхнє застосування;
 • теорія парламентського представництва;
 • взаємодія офіційного й неофіційного регулювання конституційних відносин.

Курси

Публікації

Список праць з проблем конституційного права

Монографії

 1. Рабінович С. П. Проблемні аспекти забезпечення відповідності законодавства України її Конституції та міжнародним договорам // Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні : монографія / Рабінович П.М., Панкевич О.З., Добрянський С.П. та ін. – Львів : ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – С.35-48.
 2. Рабінович С. П. Права людини й оновлення Конституції України : монографія / Рабінович П.М., Гудима Д.А., Добрянський С.П. та ін. / Праці лабораторії дослідження теоретичних проблем прав людини юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Вип. 5. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 180 с.
 3. Рабінович С. П. Конституційне судочинство // Природно-правові підходи в юридичному регулю­ванні : монографія / С. П. Рабінович. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 474-512.

Навчально-методичні посібники

 1. Рабінович С. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування : конспект лекцій / С. Рабінович ; Юридичний факультет ЛНУ імені Івана Франка. – Львів : Малий видавн. центр юрид. ф-ту ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с.

Наукові статті

 1. Рабінович С. Принцип рівності прав людини в практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування / С. Рабінович, О.Панкевич // Вісник Конст. Суду України. – 2015. – № 5. – С. 52-63.
 2. Рабінович С. Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади// Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – Вип. 60. – 2014. – С. 168–177 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/visnik_60_fin.pdf
 3. Рабінович С. П.Фактична конституція як складова предмету соціології конституційного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХX звітної науково-практичної конференції (6–7 лютого 2014 року). – Львів : Юрид. факультет ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.160–163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/Conference-2014.pdf
 4. Рабінович С. Ідеологія як чинник формування політичної нації в Україні: конституційно-правові аспекти / С.П.Рабінович // Вісник Акад. Митн. Служби України. Сер.: “Право”. – 2014. – № 1 (12). – C.19-27.
 5. Рабінович С.П. Фактична конституція: перспективи соціолого-правового осмислення / С.П. Рабінович // Право України. – 2014. – № 3. – С.161-171.
 6. Рабінович С.П. Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції / С. П. Рабінович // Вісник НАПрН України. – 2013. – № 3. – С.52-61.
 7. Рабінович С.П. Застосування природно-правових засад у практиці ЄСПЛ / С.П. Рабінович // ІІ Міжнародний форум з практики Європейського суду з прав людини : матеріали (м. Львів, 29 листопада – 1 грудня 2013 року). – Львів : Галицький друкар, 2013. – С.156-169.
 8. Рабінович С.П. Критерії конституційності обмежень прав людини: можливості уточнення в Основному законі України / С.П. Рабінович // Право України. – 2012. – № 8. – С. 139-146.
 9. Рабінович С. П. Справедливість як домірність і як рівність: оцінка правомірності обмежень прав людини в практиці Конституційного Суду України / С. П. Рабінович // Судова практика. – 2010. – № 3. – С. 34–41.
 10. Рабінович С. П. Відповідність національного законодавства Конституції та міжнародним договорам України: деякі колізійні аспекти контролю / С. П. Рабінович // Вибори і демократія. – 2009. – № 1. – С. 18–27.
 11. Рабінович С. П. Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків / С. П. Рабінович // Вісн. Акад. правових наук України. – 2009. – № 1. – С. 86–95.
 12. Рабінович С. П. Природно-правова аргументація у практиці Конституційного Суду України / С. П. Рабінович // Вісн. Конст. Суду України. – 2009. – № 4. – С. 26–38.
 13. Рабінович С. П. До питання про «скасувальну» дію конституційних та інших загальноправових засад у праві України / С. П. Рабінович // Актуальні проблеми конституційного права та державотворення : Зб. наук. пр. (м. Хмельницький, 14–15 березня 2008 р.). – Хмельницький : вид-во Хмельницьк. ун-ту. управління і права, 2008. – Ч. 1. – С. 280–284.
 14. Рабінович С. Пропозиції з удосконалення конституційних гарантій прав людини і громадянина / С.О. Верланов, Д.А. Гуди­ма, С.П. Добрян­ський, Т.І. Ду­даш, Б.О. Ки­рись та ін. // Праці лабораторії дослідження теор. проблем прав людини ЛНУ ім. І. Франка. – Львів : Малий видавн. центр юрид. ф-тету ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – вип. 1. – 83 с.
 15. Рабінович С. П. Конвенційність versus конституційність? / С. П. Рабінович // Юридичний вісник України. – 2008. – 3–16 трав. – № 18–19. – С. 18.
 16. Рабінович С. П. Розв’язання колізії між свободою висловлювань та правом на гідність і честь у праві України / С. П. Рабінович // Зб. наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та упр-ння імені В’ячеслава Чорновола. Сер. «Юрид. науки». – Львів : ЛДІНТУ імені В’ячеслава Чорновола, 2006. – Вип. 1. – С. 40–43.
 17. Prawa konstituzyjne człowieka i obywateła w świetle współczesnyh doctrin chresijanskih // Swobody obywatelskie w Polsce i na Ukrainie – rgeczywistość i perspektywy. – Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarzaedzania w Przemeślu, 2001. – S. 99-109.

Завантажити окремі наукові праці проф. Рабіновича С.П.

Біографія

Рабінович Сергій Петрович,

доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права, професор.

Освіта: Львівський національний університет імені Івана Франка (2000). Тема кандидатської дисертації: “Права людини у природно-правовій думці неотомізму” (2003). (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Вчене звання доцента присвоєне у 2007 р. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему “Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні” (спеціальність 12.00.12 – філософія права). З 2012 року працює на посаді професора кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка. Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєне у 2015 р.

З 2017 – член Науково-експертної ради при Верховному Суді.

У 2008-2017 брав участь у розробці пропозицій із внесення змін до розділу ІІ Конституції України та в науковій експертизі законопроектів про внесення змін до Конституції України, підготовці експертних науково-правових висновків щодо справ, які перебувають на розгляді в Конституційному Суді України.

Член редколегії наукових фахових журналів «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», «Філософія права і загальна теорія права».

Член  редколегії Великої української юридичної енциклопедії.

Автор понад 150 наукових публікацій з проблем теорії та філософії права, конституційного права і конституційного правосуддя.

Автор і співавтор 16 монографій, зокрема трьох індивідуальних монографій з проблем теорії конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!