Рабінович Сергій Петрович

Посада: професор кафедри конституційного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: serhiy.rabinovych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • теоретичні, філософські і соціологічні проблеми конституційного права і політичних інститутів;
 • конституційні принципи права та їхнє застосування;
 • теорія парламентського представництва;
 • взаємодія офіційного й неофіційного регулювання конституційних відносин.

Курси

Публікації

Автор понад 150 наукових публікацій з проблем теорії та філософії права, конституційного права і конституційного правосуддя, зокрема у виданнях, виданнях, включених до міжнародної науковометричної бази SCOPUS.

Автор трьох індивідуальних монографій, співавтор 17 колективних монографій.

Основні монографії

«Права людини у природно-правовій думці католицької церкви» (Львів, 2004);

«Права людини: соціально-антропологічний вимір» (Львів, 2006, у співавторстві);

«Методологічні засади захисту майнових прав в Україні та ЄС» (Київ, 2009, у співавторстві);

«Пропозиції з удосконалення конституційних гарантій прав людини і громадянина» (Львів, 2008, у співавторстві);

«Правосуддя: філософське та тео­ре­тичне осмис­лення» (Київ, 2009, у співавторстві);

«Природно-правові підходи в юридичному регулюванні» (Львів, 2010);

«Права людини й оновлення Конституції України» (Львів, 2011, у співавторстві);

«Конституційно-правовий статус людини: можливості удосконалення в Україні» (Львів, 2012, у співавторстві);

«Принцип   верховенства   права:  проблеми  теорії  та   практики» (Львів, 2016, у співавторстві);

«Проблеми морального оцінювання в судовій практиці України та рішеннях Європейського суду з прав людини» (Львів, 2017, у співавторстві);

«Світовий маніфест правового гуманізму. Загальна декларація прав людини як основа міжнародного та національного правозахисту» (Львів, 2018, у співавторстві);

«Незалежність і юридична відповідальність суддів як гарантії верховенства права» (Львів, 2019, у співавторстві);

«Незалежність і дисциплінарна відповідальність суддів: міжнародні стандарти й національна практика» (Київ, 2021, у співавторстві);

«Впровадження в Україні міжнародних стандартів прав людини (загальнотеоретичні, методологічні та прикладні аспекти) (Львів, 2023, у співавторстві).

 

Вибрані публікації з проблем конституційного права

 1. Рабінович С. чи можлива деполітизація конституційного правосуддя України? Ідеологія та політика. The Ideology and Politics Journal, 2021, № 2(18), 235–259. https://www.ideopol.org/wp-content/uploads/2021/11/10.-UKR.-Rabinovych-final.pdf
 2. Рабінович С.П. В пошуку підстав прав людини: до дискусій в українському правознавстві. Право України, 2023, №6, 46–
 3. Рабінович П.М., Рабінович С.П. Вагомий крок до формування сучасної загальної теорії конституційного права (рецензія на підручник “Конституційне право” за загальною редакцією М. І. Козюбри). Право України. 2023, № 7, 159–
 4. Рабінович П. М., Рабінович С. П., Панкевич О. З. Пошук верховенства права як балансування соціальних інтересів.Вісн. Нац. акад. прав. наук України. 2022, Том 29, № 3, 15–35.
 5. Serhiy Rabinovych. Exercise of human rights and legal evidence: approach from the perspective of the sociology of knowledge. Bezpieczeństwo. prawa człowieka. Stosunki międzynarodowe. Tom III. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego: Rzeszów, 2021, 206–215.
 6. Рабінович с. п. приховані повноваження Конституційного Суду України? Укр. часопис конст. права, 2020, №3, 3–24.
 7. Рабінович С. П. право з (не)права: міфологія конституційної революції. Філософ. права і заг. теорія права, 2019, № 1, 67–91.
 8. Рабінович с. п. перегляд конституції і революційна установча влада. Вісник Нац. акад. прав. наук України, 2019, № 4, 133–150.
 9. Рабінович С. П. Контроль за застосуванням заходів відповідальності за порушення присяги судді Конституційного Суду України: питання конституційності й законності. Вісн. Конст. Суду України, 2018, № 5, 63–73.
 • Рабінович С. П. Обмеження основоположних прав у Загальній декларації прав людини. Право України, 2018, № 9, 38–43.
 • Рабінович С. П. Правообмеження у Загальній декларації прав людини: юридичний та естетичний виміри. Вісн. Нац. акад. правових наук України. 2018. № 3, 46–62.
 • Рабінович С. П. Чинність і дієвість конституції: нормативізм versus соціологія права. Соціально-правові студії. 2018, Вип. 1, 4–10.
 • Рабінович С. Протестантська етика і дух конституціоналізму. Укр. часопис конст. права, 2018, № 4, 141–144.
 • Рабінович С. Принцип «людина як найвища соціальна цінність»: до питання про юридичну природу конституційних цілей діяльності нормотворчих органів. Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: зб. статей учасників ІІ Міжнар. круглого столу (м. Львів, 24–26 листопада 2017 року). Львів, 2018. 140–150. http://law.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/09/Zbirka_Kruglyj_stil_2017.pdf
 • Рабінович С. П. Українські конституційні революції і принцип верховенства права. Studia Bydgosko-Lwowskie. Prawo – Samorząd terytorialny – Gospodarka. Tom IV, 2018, 43–51.
 • Рабінович С.П., Панкевич О.З. Заборона дискримінації: деякі загальнотеоретичні й філософсько-правові аспекти інтерпретації (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) Право України. 2017, № 4, 97–107.
 • Рабінович С. П. Правова невизначеність в актах конституційного судочинства: pro et contra. Укр. часопис конст. права, 2017, № 1, 44–49.
 • Рабінович С. П. соціальні передумови конституційної державності в Україні: методологічні аспекти дослідження (рецензія на монографію В.В.Джуня «Соціологія конституційного права. Теоретико-методологічні основи») Вісн. Конст. Суду України. 2016, № 6, 214–217.
 • Рабінович С. П. Апелювання до конституційного принципу верховенства права як засіб реалізації політичних інтересів. Принцип верховенства  права: проблеми теорії та  практики. Рабінович П. М., Луців О. М., Добрянський С. П. та ін. Львів, 2016, 165–172.
 • Rabinovych S., Pankevych O. Der Gleichheitssatz in der Ukraine. Osteuropa-Recht. 2016, Heft 4, S. 438–456.
 • Рабінович С. Права людини і конституційні революції з погляду «чистого вчення про право». Права людини: філософські, теоретико-юридичні та політологічні виміри: Статті учасників І Міжнародного круглого столу (м. Львів, 28 — 29 жовтня 2016 року). Львів, 2017, 211–221.
 • Рабінович С.П. Деякі проблеми посилання на верховенство права у конституційно-правовій аргументації. Право України, 2016, № 8, 150–159.
 • Рабінович С.П. Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004-2014 років в Україні. Вісник Національної Академії правових наук України. 2016, № 3, 164–173.
 • Рабінович С.П. Законодавче регулюванння місцевих виборів в Україні: питання відповідності європейським стандартам. Студії з права, адміністрації та управління Університету Казимира в Бидгощі. Бидгосько-Львівський вип. Право – Місцеве самоврядування – Економіка. № 9, 237–249.
 • Рабінович С.П. Застосування національних і європейських стандартів прав людини при захисті приватних інтересів від дії несприятливих актів публічної влади. Правове забезпечення інтересів фізичних та юридичних осіб в умовах реалізації інтеграційної політики України : зб. наук. праць / За заг. ред. В.І.Короля. К., 2015, 61–78.
 • Рабінович С.П. Вимоги good administration у відносинах особи з органами публічної влади: питання судового контролю. Проблеми модернізації приватного права в умовах євроінтеграції : зб. наук. праць / за заг. ред. Ю. В. Білоусова. Хмельницький, 2015, 414–421.
 • Рабінович С., Панкевич О. Принцип рівності прав людини в практиці Конституційного Суду України: проблеми методики застосування. Вісник Конст. Суду України. 2015, № 5, 52–63.
 • Рабінович С., Панкевич О. Проблеми застосування принципу рівності в захисті прав людини (за матеріалами практики Конституційного Суду України). Вісник Нац. Акад. правових наук України. 2015, № 3, 7–
 • Рабінович С. фактична конституція пострадянської України як об’єкт інтердисциплінарного дослідження. Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): ст. учасників ювілей. Х Міжнар. круглого столу (м. Львів, 12-13 груд. 2014 р.). Львів, 2015, Ч. 2, 119–133.
 • Рабінович С.Конституційні принципи правової певності і захисту легітимних очікувань у діяльності публічної влади.Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. Вип. 60. 2014. С. 168–177. http://law.lnu.edu.ua/uploads/media/visnik_60_fin.pdf
 • Рабінович С.П. Фактична конституція: перспективи соціолого-правового осмислення. Право України, 2014, № 3, 161–
 • Рабінович С. Ідеологічний чинник консолідації політичної нації в Україні. Вісник Львівського університету. Сер. Юридична, Вип. 59. 2014, 170–179.
 • Рабінович С. Ідеологія як чинник формування політичної нації в Україні: конституційно-правові аспекти. Вісник Акад. Митн. Служби України. Сер.: “Право”. 2014. № 1 (12). 19–
 • Рабінович С.П. Фактична конституція та неофіційні основи соціально-політичного порядку. Право і громадянське суспільство : Наук. журнал : електронне видання. № 3 (4), 38–67. http://lcslaw.knu.ua/2013-3.pdf
 • Рабінович С.П. Неформальні практики публічної влади як форма дії фактичної конституції. Вісник НАПрН України. 2013, № 3, 52–
 • Рабінович С.П. Неформальні практики в діяльності публічної влади: спроба класифікації. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: Спеціальний випуск № 4. Луганськ, 2013, 26–
 • Рабінович С.П. Юснатуралістичні підходи у філософсько-правовій думці сучасної України. Право України. 2013, № 9, 55–
 • С. П. Рабінович, С.С. Василів. Права осіб, які беруть участь у цивільній справі, у світлі конституційних та міжнародних стандартів.Судова практика. 2011, № 7, 11-19.
 • Рабінович С. П. Справедливість як домірність і як рівність: оцінка правомірності обмежень прав людини в практиці Конституційного Суду України. Судова практика, 2010, № 3, 34–41.
 • Рабінович С. П. Відповідність національного законодавства Конституції та міжнародним договорам України: деякі колізійні аспекти контролю. Вибори і демократія, 2009, № 1, 18–27.
 • Рабінович С. П. Гармонізація права України з правом Євросоюзу у контексті проблеми балансування пріоритетів національної правової політики. Приватне право і підприємництво : Зб. наук. пр. Вип. 8. К., 2009, 152–155.
 • Рабінович С. П. Природно-правова аргументація у практиці Конституційного Суду України. Вісн. Конст. Суду України. № 4, 26–38.
 • Рабінович С. П. Загальна декларація прав людини: до характеристики ціннісно-нормативних витоків. Вісн. Акад. правових наук України. 2009, № 1, 86–95.
 • Рабінович С. П. Конституційне праворозуміння: антропологічні аспекти. Право України, 2008, № 10, 25–30.
 • Рабінович С. П. Розв’язання колізії між свободою висловлювань та правом на гідність і честь у праві України. Зб. наук. пр. Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та упр-ння імені В’ячеслава Чорновола. Сер. «Юрид. науки». Львів, 2006, Вип. 1, 40–43.

Автор навчально-методичних видань «Парламентаризм в Україні: проблеми теорії і практики: практикум для студентів юридичного факультету» (Львів, 2017); «Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування: конспект лекцій» (Львів, 2015).

Співавтор навчальних посібників  «Вступ до правової політології» (Львів, 2021), «Особливості застосування рішень «Європейського суду з прав людини при вирішенні цивільних справ» (Львів, 2019).

 

Біографія

Рабінович Сергій Петрович,

доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права, професор.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (2000). Тема кандидатської дисертації: “Права людини у природно-правовій думці неотомізму” (2003) (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень). Вчене звання доцента присвоєне у 2007 р. У 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему “Природно-правові засади юридичного регулювання суспільних відносин в Україні” (спеціальність 12.00.12 – філософія права).

З 2012 року – на посаді професора кафедри конституційного права ЛНУ імені Івана Франка. Вчене звання професора кафедри конституційного права присвоєне у 2015 р.

У 2008-2017 брав участь у розробці пропозицій із внесення змін до розділу ІІ Конституції України та в науковій експертизі законопроектів про внесення змін до Конституції України, підготовці експертних науково-правових висновків щодо справ, які перебувають на розгляді в Конституційному Суді України.

Головний науковий співробітник Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва і місцевого самиоврядування Національної академії правових наук України.

Член редколегії наукових фахових журналів «Державне будівництво та місцеве самоврядування», «Вісник Львівського університету. Серія юридична», «Філософія права і загальна теорія права». Член  редколегії Великої української юридичної енциклопедії.

З 2017 – член Науково-експертної ради при Верховному Суді.

Автор понад 150 наукових публікацій з проблем теорії та філософії права, конституційного права і конституційного правосуддя, зокрема у виданнях, виданнях, включених до міжнародної науковометричної бази SCOPUS.

Автор трьох індивідуальних монографій, співавтор 17 колективних монографій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!