Парламентаризм в Україні: проблеми теорії та удосконалення практики

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Рабінович С. П.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — вивчення проблемних аспектів функціонування парламенту в системі органів публічної влади. Вивчення дисципліни, зокрема, передбачає глибокий аналіз практики розгляду Конституційним Судом України справ про конституційно-правовий статус Верховної Ради України й народних депутатів України.

Завданнями вивчення дисципліни «Парламентаризм в Україні: проблеми теорії та практики» є аналіз конституційного законодавства України, актів Конституційного Суду України, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити осіб, які здобувають ступінь «Магістр», застосовувати теоретичні положення на практиці.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати концептуальні положення методології наукових досліджень концепцій народного представництва, його поняття і властивості, особливостей формування і реалізації українського парламентаризму, тенденції його розвитку, проблеми функціонування інститутів народного представництва та здійснення практичної діяльності з їх використання в практиці державного будівництва в Україні; знати зміст міжнародних стандартів діяльності політичних партій та статусу парламентарів, гарантій діяльності виборних посадових осіб і протидії корупції, зміст національних джерел парламентського права, практику їх застосування і тлумачення; конституційно-правові засоби розв’язання правових конфліктів, що можуть виникати у сфері розподілу компетенції між вищими органами державної влади;

уміти  здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, поглядів, концепцій у сфері теорії та практики парламентаризму; вміти застосовувати отримані знання для використання в практичній діяльності, пов’язаної із застосуванням норм парламентського права; володіти навичками експертної оцінки, методами юридичного аналізу та тлумачення джерел парламентського права; аналізувати практичні ситуації й розробляти обґрунтування правових  рішень в діяльності Верховної Ради України та в її відносинах з іншими органами публічної влади в Україні.

Рекомендована література

Основна

 1. Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : Парламент. вид-во, – 136 с.
 2. Лінецький С.В., Крижанівський В.П. Коментар до Регламенту Верховної Ради України / Відділ демократії і врядування Місії USAID в Україні. – 730 с. URL: http://radaprogram.org/sites/default/files/publications/komentar_do_reglamentu-berez-2015.pdf
 3. Ришелюк А. М. Законотворчість в Україні /А.М. Ришелюк. К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2015. –333 с.

 Нормативно-правові акти

 Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.96 // Відомості Верховної Ради від 23.07.96. – 1996. ¾ № 30. ¾ Ст. 141.

 1. Про внесення змін до Конституції України : Закон України № 2222-IV від 08.12.2004 // ВВРУ. ¾ ¾ № 2. ¾ Ст. 44.
 2. Про Регламент Верховної Ради України : Закон України від 10.02.2010 № 1861-VI. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). ¾ ¾ N 14-15, N 16-17. ¾ Ст.133.
 3. Про політичні партії України : Закон України від 5 квітня 2001 р. // Голос України, 12 травня 2001 року зі змінами // Голос України, 02 серпня 2005 року.
 4. Про статус народного депутата України : Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1993. ¾ № 3. ¾ Ст. 17 (В редакції Закону від 22.03.2001, ВВР, 2001, 42, ст. 212, із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2002, ВВР, 2002, № 35, ст.264, від 12.09.2002, ВВР, 2002, №43, ст.314).
 5. Про комітети Верховної Ради України : Закон України // Відомості Верховної Ради України. ¾ ¾ № 19. ¾ Ст.134 (Із змінами, внесеними згідно Закону від 14.07.98 р., ВВР, 1998, № 40-41, ст. 250, Закону від 10.02.2000 р., ВВР, 2000, № 12, ст..96, Закону від 22.02.2000 р., ВВР, 2000, № 13, ст. 107).
 6. Про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комітети Верховної Ради України. Закон України від 15 січня 2009 р. // Глос України, 21 березня 2009 р.
 7. Про особливості звільнення з посад осіб, які суміщають депутатський мандат з іншими видами діяльності. Закон України від 08 липня 2005 р. //Голос України, 02 серпня 2005р.
 8. Про Кабінет Міністрів України : Закон України від 7 жовтня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. ¾ 2011, N ¾ ст.58
 9. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17.11.2011 р. // Відомості Верховної Ради України. ¾ ¾ № 10-11. ¾ ст.73.
 10. Про внесення змін до деяких законів України щодо повноважень Конституційного Суду України, особливостей провадження у справах за конституційним зверненням та недопущення зловживань правом на конституційне подання. Закон України від 19 березня 2009 року // Голос України, 13 травня 2009 р.
 11. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. // Голос України. №226 від 28 листопада 2012 р.
 12. Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року // Голос України, 22 жовтня 1996 р.
 13. Про Рахункову палату : Закон України // Відомості Верховної Ради. ‑ ‑ № 43. ‑ Ст. 212.
 14. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України // Відомості Верховної Ради України. ‑ 1998. ‑ № ‑ Ст.99. (із змінами від 02.10.2012 р.)
 15. Про внесення змін до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” щодо національного превентивного механізму : Закон України від 02 жовтня 2012 р. // Голос України, 03 листопада 2012 року.

 

Практика Конституційного Суду України

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення “на наступній черговій сесії Верховної Ради України”, яке міститься у статті 155 Конституції України від 15.03.2016 № 1-рп/2016. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-16
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України „Про вибори народних депутатів України“, пункту 3 розділу II „Прикінцеві та перехідні положення“ Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про вибори народних депутатів України“ щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі“ (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) від 21.12.2017 № 3-р/2017. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-17
 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України “Про вищу освіту”від 20.12.2017 № 2-р/2017.URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-17
 4. Висновок Конституційного Суду України від07.2012 р. № 1-в/2012 у справі за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності вимогам статей 157 і 158 Конституції України (справа про внесення змін до статей 80, 105, 126, 149 Конституції України) // Офіційний вісник України. 2012 р., № 55, стор. 71, стаття 2214.
 5. Рішення Конституційного Суду України від01.2012 № 3-рп/2012 у справі за конституційним поданням правління Пенсійного фонду України щодо офіційного тлумачення положень статті 1, частин першої, другої, третьої статті 95, частини другої статті 96, пунктів 2, 3, 6 статті 116, частини другої статті 124, частини першої статті 129 Конституції України, пункту 5 частини першої статті 4 Бюджетного кодексу України, пункту 2 частини першої статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України в системному зв’язку з окремими положеннями Конституції України // Вісник Конституційного суду України. 2012 р., № 2, стор. 25.
 6. Рішення Конституційного Суду України № 11-рп/2010 від 6 квітня 2010 р. у справі за конституційним поданням 68 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 83 Конституції України, частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України стосовно можливості окремих народних депутатів України брати безпосередню участь у формуванні коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України // Вісн. Конституційного Cуду України. – 2010. – № 3. – С. 44.
 7. Рішення Конституційного Суду України від 16 квітня 2008 року: справа про прийняття Конституції та законів України на референдумі// Вісн. Конституційного Суду України. – 2008. – № 3. ­– С.15.
 8. Висновок Конституційного Суду України від 7 вересня 2005 року за зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» вимогам Конституції України// Голос України 20 вересня 2005 р.
 9. Справа про депутатську недоторканість. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України.  – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.469-476.
 10. Справа про запити народних депутатів України. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та Служби Безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12,19, Закону України «Про статус народного депутата України». – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.375380.
 11. Справа про утворення фракцій у Верховній Раді України. Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо  відповідності  Конституції України (конституційності)  Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України». – В кн.: Конституційний Суд України: Рішення. Висновки. 1997-2001. Кн. 1 / Відповід. редакт. канд..юрид.наук. П.Є.Євграфов. – К.:Юрінком Інтер, 2001.- С.319-325.

 

Допоміжна

 1. Бандурка О., Древаль Ю. Парламентаризм в Україні: становлення і розвиток: Моногр. — Харків, 1999. — 288 с.
 2. Барабаш Ю.Г. Державно-правові конфлікти в теорії та практиці конституційного права: Монографія. – Право, 2008. – 220 с.
 3. Барабаш Ю.Г. Парламентський контроль в Україні (конституційно-правовий аспект). Монографія. Харків, 2004. – 192 с.
 4. Богашева Н. Проблеми інституалізації політичних партій в Україні / Н. Богашева, Ю. Ключковський // Вибори та демократія. – 2008. – № 2 (16).
 5. Васильченко О. Фінансування політичних партій у зарубіжних країнах / О. Васильченко // Теорія і практика інтелектуал. власності. – 2008. – № 6. – С. 80-85.
 6. Влада в Україні: шляхи до ефективності / ред. рада … : О.Д. Святоцький (голова) [та ін.]. – К. : Журн. «Право України» : Ін Юре, 2010. – 688 с.
 7. Георгіца А. З. Сучасний парламентаризм: проблеми теорії і практики. — Чернівці, 1998. — 484 с.
 8. Григоренко А. Юридичні колізії принципу несумісності поєднання посад народним депутатом України та міжнародна практика // Право України. – 2003. ‑ № 6. ‑ С. 97-100.
 9. Грищенко О. Сутність і призначення Рахункової палати : проблемні питання // Право України. ‑ 2004. ‑ № 10. – С. 106-109.
 10. Добкін М. Гарантії забезпечення статусу народного депутата України // Право України. – 2003. ‑ № 11. ‑ С. 123-126.
 11. Євграфов П. Б.Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти [Текст] : науково-практ. посібник / П. Б. Євграфов. – К. : Правова єдність, 2007. – 204 с.
 12. Єзеров А. Конституційний конфлікт як феномен та процес в Україні: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2008. – 240 с.
 13. Журавський В. Український парламентаризм на сучасному етапі: Теоретико-правовий аспект: Моногр. — К., 2001. — 248 с.
 14. Журавський В.С. Становлення та розвиток українського парламентаризму (теоретичні та організаційно-правові проблеми) – К.:Парламентське видавництво, 2002. – 344 с.
 15. Закоморна К. Особливості законодавчого регулювання діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини // Право України. ‑ 2000. ‑ № 1. – С. 47-49.
 16. Кампо В.М., Суспільство і право: 2006-2007 роздуми українського вченого конституціоналіста, Академія муніципального управління, К., 2007.
 17. Ковальчук О. Двохпалатний парламент: яким він може бути в Україні // Право України. ‑ 2004. ‑ № 7. – С. 118-121.
 18. Колесник К. Особливості парламентської етики в Україні // Право України. – 2004. ‑ № 6. ‑ С. 84-85.
 19. Конституційна конфліктологія (конституційні механізми подолання політичних криз) Академія муніципального управління, К., 2008.
 20. Конституція України. Науково-практичний коментар / В.Б. Авер’янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.: ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін.- Харків: Видавництво «Право»; К.:Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с. (384-392423-431).
 21. Конституція України: Науково-практичний коментар / [В.Б. Авер’ янов, О.В. Батанов, Ю.В. Баулін та ін.] ; Ред. кол. В.Я. Тацій, Ю.П. Битяк, Ю.М. Грошевой та ін. – Харків: Видавництво «Право»; К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 808 с.
 22. Копиленко О., Мурашин Г. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу // Вісник Академії правових наук України. – Харків. ‑ 2003. ‑ № 2(23) – 3(33). ‑ С. 132-142.
 23. Косинський В. Законодавчий процес та процедур, їх основні стадії і етапи // Право України. – 1999. ‑ № 6. – С. 26-30.
 24. Кривенко Л. Конституційна модель Верховної Ради. Повернення до майбутнього // Віче. – 2002. ‑ № 10. ‑ С. 17-23.
 25. Кривенко Л.Т. Необхідно модернізувати конституційне визначення Верховної Ради України // Вісник Академії правових наук України, № 4(35).- Харків. ‑ 2003. ‑ С. 37-51.
 26. Лебедюк, В. М.Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю //Інвестиції: практика та досвід. 2011. Вип.15. С. 122-131.
 27. Майданик О. Поняття і сутність парламентського контролю // Право України. ‑ 2004. ‑ № 10. – С. 12-25.
 28. Марцеляк О.В. Інститут омбудсмена: теорія і практика / Відп. ред. Член.-кор. АПрН України О.Н. Ярмиш: Монографія. ‑ Харків: Вид-во Нац. у-ту внутр.справ, 2004. – 450 с.
 29. Олуйко В.М. Парламентське право України : проблеми теорії та практики. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.
 30. Оніщук М. Проблеми державотворення та право творення в незаленій Україні, Київ, Видавничий Дім Юридична книга, 2007.
 31. Перегуда Е. Императивный мандат : исторические аналогии и технологические составляющие / Е. Перегуда // Нац. інтерес. – 2005. – Серпень. – С. 48-51.
 32. Питання парламентського правав актах Конституційного Суду України [Текст] / упоряд. В. О. Зайчук [та ін.] ; заг. ред. А. П. Яценюк ; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 472 с.
 33. Плющ І. Доктрина і практика українського парламентаризму: «на грунті історичного прециденту» // Право України. ‑ 2001. ‑ № 10. – С. 3-12.
 34. Політичні партії в Україні. – 2-ге вид., допов. / редкол. :Я. В. Давидович (гол. ред.) та ін. – К. : Атіка, 2005. – 440 с.
 35. ПроцюкІ. В. Поділ державної влади в умовах різних форм державного правління [Текст] : монографія / І. В. Процюк; Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”. – Х. : Право, 2012. – 583 с.
 36. Роговенко Д. До питання про статус Рахункової палати України // Право України. ‑ 2004. ‑ № 7. – С. 121-125.
 37. Романюк А.С. Порівняльний аналіз політичних інститутів країн західної Європи: Монографія. – Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 391 с.
 38. Свєтова С. Практика парламентаризму : Посібник. — К., 1997. — 132 с.
 39. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України, 1998 № 2
 40. Селиванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України // Право України. – 2004. ‑ № 9. ‑ С. 34-36.
 41. Селіванов А. Суспільне призначення конституційної реформи. // Голос України 2 червня 2009 року.
 42. Тененбаум А. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і прогалини в Законі // Право України. ‑ 1999. ‑ № 2. – С. 101-122.
 43. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С. Шемшученка.-К.:Парламентське вид-во. ‑ 1999. ‑ 368 с.
 44. Фрицький Ю.О. Парламент України – Верховна Рада України та його роль у реалізації законодавчої влади / Ю.О. Фрицький // Право України. – 2007. – № 7. – С. 3-7.
 45. Чушенко В. Історичні традиції і форма правління сучасної України. Драгоманівський збірник, Львів 1996.
 46. Чушенко В. Концепція структури парламенту України. «Проблеми державотворення в Україні». Вісник Львівського університету, серія юридична, випуск 31, 1994 р.
 47. Чушенко В.І. Заяць І.Я. Конституційне право України: підруч. / В.І. Чушенко, І.Я. Заяць. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – К. : Ін Юре, 2009. – 548 с.
 48. Шаповал В.М. Зарубіжний парламентаризм / В.М. Шаповал. – К. : Основи, 1993. – 141 с.
 49. Шаповал В.М., Борденюк В.І., Журавльова Г.С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні : Навчальний посібник. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 216 с.
 50. Шаповал В. Термін «більшість» і «вето» в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України. ‑ 2002. ‑ № 6. ‑ С. 44-54.
 51. Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм, К., Юрінком Інтер, 2005.
 52. Шаповал В.М. Феномен конституційного права. К. : Ін-т законодавства ВРУ, 2017. – 423 с.
 53. Шляхтун П. Парламентаризм : Словник-довідник . – К. : Парламентське вид-во, 2003. – 151 с.

 

Матеріали

Практикум парламентаризм

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму