Конституційні засади охорони і захисту прав людини і громадянина в діяльності органів публічної влади в Україні

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932професор Рабінович С. П.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни — одержання теоретичних та практичних знань, умінь та навичок у сфері застосування конституційно-правових механізмів забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів публічної влади в Україні.

Завданнями вивчення дисципліни «Конституційні засади охорони і захисту прав людини і громадянина в діяльності органів публічної влади в Україні» є аналіз конституційного та муніципального законодавства України, актів Конституційного Суду України, Вищого адміністративного суду України, Європейського суду з прав людини, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати засвоєні теоретичні положення на практиці.

Результати навчання. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми студенти повинні:

знати конституційно-правові засади діяльності органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в Україні, механізм реалізації ними своїх повноважень; конституційно-правові засади реалізації принципу верховенства права в умовах сучасного стану функціонування системи місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в Україні;

уміти  здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, поглядів, концепцій у сфері теорії та практики охорони і захисту прав людини і громадянина в діяльності органів публічної влади в Україні  застосовувати на практиці норми, які забезпечують додержання прав людини місцевими органами публічної влади; вміти складати проекти рішень у справах із питань прав людини в діяльності місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій в Україні.

Рекомендована література

Методичні матеріали

1.     Рабінович С.П. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування : конспект лекцій. – Львів : Малий видавн. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 184 с.

2.     Конституційне гуманітарне право: навч. посіб. /За ред. А.Р. Крусян, А.А. Єзерова. 2018, 464 с. (Сер.: Проблеми сучасної конституціоналістики. Вип. 4)

3.     Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) / за ред. П. Ф. Мартиненка, В. М. Кампа. – К. : Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.

4.     Питання заборони та протидії дискримінації : методичні рекомендації для юристів / Упорядник Христова Г., К., 2015: www.ombudsman.gov.ua/files/alena/GuidelinesFinal26-05.pdf

 

Міжнародні нормативно-правові акти та документи:

 1. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 9-12.
 2. Декларация Совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи о верховенстве права на национальном и международном уровнях, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 24 сентября 2012 года [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/N12/516/53/PDF/ N1251653.pdf?OpenElement.
 3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011/page12
 4. Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин від 18 грудня 1992 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 174-176.
 5. Декларація щодо вирішення питань доброго врядування на місцевому і регіональну рівнях (Європейська Конференція міністрів держав-членів Ради Європи, відповідальних за регіональне та місцеве врядування (Валенсія, 15-16 жовтня 2007 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.slg-coe.org.ua/wp-content/uploads/2012/10/pdf
 6. Європейська конвенція про громадянство від 6 листопада 1997 року // Збірка договорів Ради Європи : Українська версія / Є. М. Вишневський (пер. та ред.). – К. : Парламентське вид-во, 2000. – С. 483-498.
 7. Європейська соціальна хартія від 18 жовтня 1961 року// Збірка договорів Ради Європи : Українська версія / Є. М. Вишневський (пер. та ред.). – К. : Парламентське вид-во, 2000. – С. 65-86.
 8. Європейська хартія про статус суддів від 10 липня 1998 р. // Судові та правоохоронні органи європейських країн : навч.–метод. посіб. – О. : Юрид. літ., 2005. – С. 49-60.
 9. Європейська хартія регіональних мов або мов меншин від 5 листопада 1992 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 389-398.
 10. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція ; ООН, 25 червня 1998 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/994_015
 11. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Забезпечення прав людини. Хрестоматія. – К. – Х., 2005. – С. 61-65.
 12. Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок від 18 грудня 1979 року [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 13. Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 46-58.
 14. Конвенція про участь іноземців у суспільному житті на місцевому рівні // Збірка договорів Ради Європи : Українська версія / Є. М. Вишневський (пер. та ред.). – К. : Парламентське вид-во, 2000. – С. 219-226.
 15. Конвенція проти катувань та інших жорстоких, налюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання від 10 грудня 1984 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 39-46.
 16. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року // Забезпечення прав людини. Хрестоматія. – К. – Х., 2005. – С. 38-46.
 17. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права від 16 грудня 1966 року // Забезпечення прав людини. Хрестоматія. – К. – Х., 2005. – С. 33-38.
 18. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права від 16 грудня 1966 року // Права людини і професійні стандарти для працівників правоохоронних органів в документах міжнародних організацій. – К. : Сфера, 2002. – С. 24-26.
 19. Про доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні державних органів : Рек. № R (81) 19 Ком. міністрів державам–членам Ради Європи // Доступ до інформації та електронне урядування / авт.-упоряд. М. С. Демкова, М. В. Фігель. – К. : Факт, 2004. – С. 188-
 20. Резолюція (77) Комітету Міністрів держав-членів Ради Європи про захист особи стосовно актів адміністративних органів влади // Основи адміністративного судочинства і адміністративного права / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В. І. Шишкіна. –К. : Старий світ, 2006. – С. 427-437.
 21. Рекомендація К(89)8 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи стосовно судового захисту в адміністративних справах // Основи адміністративного законодавства і адміністративного права / за заг. ред. Р. О. Куйбіди, В.І. Шишкіна. – К. : Старий світ, 2006. – С. 427-437.
 22. Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 11 березня 1980 р. № (80) 2 щодо здійснення дискреційних повноважень адміністративними органами // Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / авт.-упор. В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – С. 470-
 23. Йоганесбурзькі принципи. Національна безпека, свобода висловлювання і доступ до інформації (Йоганесбург, 01.10.1995 р.) : неофіц. пер. О. Дащаківської [Електронний ресурс] – Режим доступу : // www.ji.lviv.ua/ n32texts/johannesburg.htm
 24. Лимбургские принципы осуществления Международного Пакта об экономических, социальных и культурных правах (Маастрихт, 2-6 июня 1986 г.) : UN doc/ E/CN.4/1987/17 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www1.umn.edu/humanrts/instree/RLimburg uidelines.html
 25. Сиракузские принципы толкования ограничений и отступлений от положений Международного пакта о гражданских и политических правах : Документ ООН E/CN.4/1985/4, Приложение (1985) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://legislationline.org/ru/ documents/ action/popup/id/14624
 26. Статут Ради Європи від 5 травня 1949 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 26. – Ст. 1733.
 27. Pуководящие принципы по свободе мирных собраний. – Изд. 2-е : Подготовлены советом экспертов БДИПЧ ОБСЕ по вопросам свободы собраний и Европейской комиссией за демократию через право (венецианской комиссией) совета европы (Варшава-Страсбург, 2010 г.) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.osce.org/ru/odihr/ 83237?download=true
 28. Верховенство права : Доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 р. // Право України. – 2011. – № 10. – С. 168–184.
 29. Висновок Венеціанської комісії стосовно Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (повна версія) від 25 жовтня 2010 р. // Страсбург, 2010.

 

Законодавство України:

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. (із наступними змінами, в редакції Закону України від 02.06.2016) //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141; ВВР, 2016, № 28, Ст.532.
 2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Рим. 21.11.50) // Голос України, 10 січня 2001 року. – № 3 (2503). – С. 6˗8.
 3. Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 року // Урядовий кур’єр. – 18 серпня 2004 р. – № 155.
 4. Про судоустрій і статус суддів : Закон від 02.06.2016 № 1402-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст.545.
 5. Про Конституційний Суд України : Закон України від 13 липня 2017 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 35, Ст.376. Із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2147-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 48, Ст.436.
 6. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (з наступ. змінами та доповненнями, в редакції Закону
  № 2147-VIII від 03.10.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35 – 36, 37. – Ст. 446.
 7. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України від 03.10.2017 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 48. – Ст.436.
 8. Про Кабінет Міністрів України: Закон України від 27 лютого 2014 року (з наступ. змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 13. – Ст. 222.
 9. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 2-3. – Ст.12.
 10. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 2001 р. (з наступ. змінами та доповненнями, в редакції Закону
  № 2147-VIII від 03.10.2017) // Відомості Верховного Суду України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
 11. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. (з наступ. змінами та доповненнями, в редакції Закону
  № 2147-VIII від 03.10.2017) // ВВР України. – 2004, № 40–41, 42. – Ст. 492.
 12. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 30. – Ст.26.
 13. Про державну службу: Закон України від 10.12.2015 // Відомості Верховного Суду України. – 2016. – № 4. – Ст. 43.
 14. Про правовий режим надзвичайного стану : Закон України від 03.2000 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4. rada. gov.ua/ laws/show/1550-14
 15. Про боротьбу з тероризмом : Закон України від 20.03.2003 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ show/638-15
 16. Про свободу совісті та релігійні організації : Закон України від 04.1991 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/987-12
 17. Про доступ до публічної інформації : Закон України вiд 13.01.2011 р. № 2939-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314.
 18. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту : Закон України від 8 липня 2011 року // Голос України. – 3 серпня 2011 року. – № 142.
 19. Про громадянство України : Закон України від 18 січня 2001 року // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №13. – Ст. 65.
 20. Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон України від 8 вересня 2005 року// Відомості Верховної Ради України . – 2005. – №52. – Ст. 561.
 21. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні : Закон України від 06.09.2012 // Відомості Верховної Ради України . – 2013. – №32. – Ст.412.
 22. Про національні меншини в Україні: Закон України від 25 червня 1992 року // Відомості Верховної Ради України . – 1992. – №36. – Ст.529.
 23. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 22 вересня 2011 року // Голос України. – 25 жовтня 2011 року. – № 199.
 24. Про заходи щодо реалізації закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» : Постанова Кабінету міністрів України від 14 січня 2009 року № 7 [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua
 25. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 [Електронний ресурс] – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/str_9546
 26. Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади : Положення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року [Електронний ресурс] – Режим доступу :№ 731. http://old.minjust.gov.ua/file/30409

 

Рішення Конституційного суду України:

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 57 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України “Про засади державної мовної політики” від02.2018 № 2-р/2018 URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-18
 2. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України від11.2017 № 1-р/2017. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v001p710-17
 3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) від09.2016 № 6-рп/2016. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16
 4. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) від06.2016 № 3-рп/2016. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v003p710-16
 5. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України “Про психіатричну допомогу” (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) від06.2016 № 2-рп/2016. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-16
 6. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Г.І. щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально–процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. – № 47. – Ст. 2045.
 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини першої статті 131 Конституції України стосовно внесення Вищою радою юстиції подань про призначення суддів на посади (справа про призначення суддів) від 16 жовтня 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. – № 43. – Ст. 1934.
 8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Сердюка Валерія Анатолійовича про офіційне тлумачення положення частини першої статті 7 Цивільного кодексу Української РСР (справа про поширення відомостей) від 10 квітня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. – № 17. – Ст. 790.
 9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 року // Офіційний вісник України. – 2004. – № 49. – Ст. 3220.
 10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя І.В. щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2008. – № 6. – С. 32.
 11. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 22 квітня 2008 р. // Офіційний вісник України. – 2008. – № 33. – Ст. 1102.
 12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Заїченка В.Г. щодо офіційного тлумачення положення пункту 18 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України у взаємозв’язку зі статтею 129 Конституції України (про апеляційне оскарження ухвал суду) від 27 січня 2010 р. // Вісник Конституційного Суду України. – 2010. – № 2. – С. 21.
 13. Рішення Конституційного Суду України від 22 вересня 2005 р. № 5-рп/2005 усправі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) // Урядовий кур’єр від 05.10.2005 р. – № 188.
 14. Рішення Конституційного Суду України від 20 червня 2007 р.
  № 1-14/2007 у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Кіровоградобленерго» про офіційне тлумачення положень частини восьмої статті 5 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (справа щодо кредиторів підприємств комунальної форми власності) // Офіційний вісник України. – 2007. – № 48. – Ст. 1991.
 15. Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2004 р.
  № 14-рп/2004 (справа про граничний вік кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу) // Урядовий кур’єр від 28 липня 2004 р. – № 140.
 16. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 16.04.2009 р. (справа про скасування актів органів місцевого самоврядування) // Вісник Конституційного суду України. – 2009. – № 3.
 17. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Вищого адміністративного суду України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 143 Конституції України, пунктів «а», «б», «в», «г» статті 12 Земельного кодексу України, пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України від 1 квітня 2010 р. № 10-рп/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v010p710-10
 18. Рішення Конституційного Суду України від 19 квітня 2001 р.
  № 4-рп/2001 у справі за конституцій­ним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів міс­цевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) // Офіційний вісник України. – 2003. – № 28. – Ст. 109.
 19. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) // Офіційний вісник України. – 2004. – № 50. – Ст. 3288.
 20. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання) від 2 листопада 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. – Ст. 2975.

 

Збірники рішень і правових позицій КСУ

 1. Алфавітно-предметний покажчик до рішень і висновків Конституційного Суду України (1997-2012) / відп. ред. А. С. Головін ; уклад.: В.Є. Дубровський, Л. І. Бірюк, Ю.М. Михеєнко. – К. : Логос, 2012. – 133 с.
 2. Правові позиції Конституційного Суду України в рішеннях і висновках (1997-2003 роки) / Чаюн М.Г. та ін. – К.: Атіка, 2003. – 336 с.
 3. Конституційний Суд України. Рішення. Висновки (1997-2001): Кн. 1 – 12. – Київ : Юрінком Інтер, 2001, 2011, 2012.
 4. Конституційне судочинство в Україні : Рішення і Висновки Конституційного Суду України / упоряд. І. А. Тимченко, В. Є. Дубровський ; голов. ред. М. Ф. Селівон. – К. : Праксіс, 2005. – 480 с.
 5. Конституція України в актах Конституційного Суду України (аналітичний огляд та коментар) / А. А. Стрижак.– К. : Ін Юре, 2010.– 631 с.
 6. Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України [Текст] / упоряд. Л.П. Брич, В. Є. Ясеницький. – Л. : ПАІС, 2004. – 92 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму