Міжнародні стандарти прав людини у Конституційному судочинстві в Україні

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
123Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
432професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416професор Рабінович С. П.

Опис курсу

Дисципліна «Міжнародні стандарти прав людини і громадянина в конституційному судочинстві України» є обов’язковою дисципліною з спеціальності «Правознавство» для освітньої програми «доктор філософії», яка викладається в 4 семестрі 2 року навчання в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб розбудовувати демократичну й правову державу в Україні з урахуванням конституційно-правового досвіду міжнародних стандартів прав людини і громадянина в конституційному судочинстві України, методології аналізу практики Конституційного Суду України з розгляду справ, які стосуються прав людини і громадянина.

Метою вивчення дисципліни «Міжнародні стандарти прав людини і громадянина в конституційному судочинстві України» є формування необхідних теоретичних знань і практичних навичок, які дозволять реалізувати забезпечення міжнародних стандартів прав людини і громадянина в конституційному судочинстві України, оволодіння методологією аналізу практики Конституційного Суду України з розгляду справ, які стосуються прав людини і громадянина.

Після завершення цього курсу студент буде:

Знати:

– найбільш передові стандарти в галузі методології наукових досліджень прав людини та здійснення практичної діяльності з їх використання в національному конституційному судочинстві і на межі галузей конституційного і міжнародного права;

– зміст національних (українських) і міжнародно-правових актів у сфері прав людини в Україні, практику використання цих актів Конституційним Судом України та їх застосування і тлумачення міжнародними судовими органами (Європейський Суд з прав людини);

‒ національні й міжнародні механізми і засоби забезпечення прав людини;

– конституційно-правові засоби розв’язання правових конфліктів, що можуть виникати внаслідок реалізації органами публічної влади своїх повноважень;

‒ конституційно-правові засади реалізації принципу верховенства права в умовах сучасного стану функціонування конституційного правосуддя в Україні.

вміти:

‒ здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей, поглядів, концепцій у сфері конституційної теорії прав людини;

‒  застосовувати отримані знання для використання в практичній діяльності, пов’язаної із захистом прав і свобод людини;

‒  володіти термінологічним апаратом дисципліни; навичками експертної оцінки, виступи перед аудиторією;

‒ методами юридичного аналізу та тлумачення національно-правових і міжнародно-правових актів;

‒ аналізувати практичні ситуації й розробляти обґрунтування правових  рішень у справах про додержання прав і свобод людини в діяльності органів публічної влади в Україні.

Рекомендована література

 1. Дудаш Т.І. Практика Європейського суду з прав людини : навч. посіб. 2-е вид. / Т.І. Дудаш ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – К. : Правова єдність, 2014. – 488 с.
 2. Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) / за ред. В.М. Кампа. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 376 с.
 3. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с.
 4. Рабінович С.П. Забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності органів місцевого самоврядування : конспект лекцій / С.П. Рабінович; Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – Львів : Малий видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 184 с.
 5. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення = Case-Law of ECHR on Hr`S Protection of Vulnerable People and Groups: навч. посіб. / О. О. Гайдулін, В. Ю. Худолей, І. М. Шаркова. Київ : МНТУ, 2019. 310 с.

 

Додаткова література:

 1. Болдирєв С.В., Ребриш Б.Ю. Проблема обов’язковості використання органом конституційної юрисдикції України практики Європейського суду з прав людини // Державне будівництво та місцеве самврядування. – 2013. – № 26. – С. 122-135 // dspace.nlu.edu.ua
 2. Головко О.І. Механізми адаптації законодавства європейських держав до правових стандартів Європейського Союзу // Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України. – С. 551-568.
 3. Дідікін А. Рішення Європейського Суду з прав людини у національній правовій системі // Юридичний журнал. – 2009. – № 1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.justinian.com.ua/article.php?id=3113
 4. Паліюк В.П. Застосування судами України Конвенції про захист прав людини та основних свобод / В. П. Паліюк. – К. : Фенікс, 2004. – 263 с.
 5. Приходько Х. В. Роль правових позицій Конституційного Суду України в становленні та розвитку доктрини конституційного процесу / Приходько Х. В. // Держава та регіони: серія Право 2010 р., №3. – С. 11-19.
 6. Рабінович П. М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українського конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – № 3 (53).
 7. Рабінович П., Раданович Н. М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичні аспекти) / П. Рабінович, Н. М. Раданович. – Львів : “Світ”, 2002. – 192 с.
 8. Рабінович П., Федик С. Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини) / П. Рабінович, С. Федик. – Львів : “Світ”, 2004. – 124 с.
 9. Рабінович П.М. Практика Страсбурзького суду як орієнтир діяльності конституційних судів з імплементації європейських стандартів прав людини // Вісник Конституційного Суду України. – 2005. – № 6. – С. 34-40.
 10. Рабінович С. П. Cубсидіарність як засада юридичного регулювання / С. П. Рабінович // Право України. – 2006. – № 1. – С. 25–29.
 11. Євтошук Ю.О. Принцип пропорційності як необхідна складова верховенства права. дисс. … канд. юрид. наук. К., 2015. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6097
 12. Прецедентне право Європейського суду з прав людини щодо захисту прав уразливих верств населення = Case-Law of ECHR on Hr`S Protection of Vulnerable People and Groups: навч. посіб. / О. О. Гайдулін, В. Ю. Худолей, І. М. Шаркова. Київ : МНТУ, 2019. 310 с.
 13. Фулей Т.І. Застосування практики Європейського суду з прав людини при здійсненні правосуддя: Науково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. К., 2015. 208 с.

Силабус:

Завантажити силабус