Теорія кримінально-правової кваліфікації

Тип: Нормативний

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Маркін В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916доцент Маркін В. І.

Опис курсу

Спецкурс «Теорія кримінально-правової кваліфікації» покликаний ознайомити студентів з теоретичними та практично-прикладними проблемами кримінально-правової кваліфікації та шляхами їх вирішення у теорії
кримінального права, правозастосовній практиці та законодавстві. У результаті вивчення спецкурсу студенти будуть:
знати теоретичні положення курсу «Теорія кримінально-правової кваліфікації», включаючи положення, які дискутуються в науці або ж взагалі досі не висвітлені у літературі; постанови Верховного Суду (Верховного Суду України), у яких розкриваються питання кваліфікації суспільно-небезпечних
діянь; постанови пленуму Верховного Суду України, у яких роз’яснюються питання кваліфікації діянь, передбачених кримінальним законом; позицію правозастосовної практики щодо кримінально-правової кваліфікації окремих видів посягань та діянь, які не є кримінально протиправними; норми чинного
законодавства, що регламентують кримінально-правову кваліфікацію та напрями їх подальшого вдосконалення;
вміти логічно та послідовно викладати засвоєний матеріал, аналізувати та застосовувати відповідні нормативно-правові акти, робити самостійні науково обґрунтовані та аргументовані висновки та узагальнення, якісно відстоювати свою правову позицію.

Рекомендована література

Рекомендована література

 Базова

 1. Благов Е.В. Основы применения уголовного права. Ярославль : Ярослав. госуд. ун-т, 78 с.
 2. Бурчак Ф.Г. Квалификация преступлений. 2-е изд., доп. Киев : Политиздат Украины, 120 с.
 3. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. Москва : АО «Центр ЮрИнфоР», 2001. 316 с.
 4. Горелик А.С. Конкуренция уголовно-правовых норм : учебное пособие. Красноярск : Изд-во Красноярск.гос. ун-та, 1996. 67 с.
 5. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. Москва : Щит, 1999. 288 с.
 6. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и дополн. Москва : Юристъ, 1999. 304 с.
 7. Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. Москва : НОРМА, 1998. 296 с.
 8. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація. Конспект лекцій зі спеціального курсу. Життя і право. 2004. №11. С.2-78.
 9. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 512 с.
 10. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. Київ : Атіка, 1999. 464 с.

 Допоміжна

 1. Андрушко П. Кваліфікація злочинів: понятя та види. Вісник прокуратури. 2003. № 12. С. 48-55.
 2. Андрушко П.П. Поняття, види, значення кваліфікації злочинів. Вісник Київського університету: Суспільно – політичні науки. 1992. Вип. 5. С. 87-94.
 3. Антонюк Н.О., Ясеницький В.Є. Об’єктивні ознаки складу продовжуваного злочину. Актуальні проблеми держави і права. 2010. Вип. 52. С. 388-394.
 4. Берзін П. Щодо питання про оціночні поняття, які визначаються матеріальними критеріями і виступають кваліфікуючими ознаками за чинним Кримінальним кодексом України. Підприємництво, господарство і право. 2002. № 10. С. 90-95.
 5. Брич Л.П. Закономірності відмежування складів злочинів від складів адміністративних правопорушень за законодавством України. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції, 9-10 лютого 2006 р. Львів : Юридичний факультет ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. С. 326-329.
 6. Брич Л.П. Закономірності розмежування складів злочинів. Життя і право. 2004. № 7.
 7. Брич Л.П. Значення ознак суб’єкта для розмежування складів злочинів. Проблеми пенітенціарної теорії та практики. 2005. № 10. С. 214-221.
 8. Брич Л.П. Поняття розмежування складів злочинів (термінологічний аспект). Право і лінгвістика : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Частина перша. Сімферополь-Ялта, 18-21 вересня 2003 р. Сімферополь : Доля, 2003. С.69-74.
 9. Брич Л.П. Предмет злочину як розмежувальна ознака складів злочинів проти довкілля. Кримінальний кодекс України 2001 р. (проблеми, перспективи та шляхи вдосконалення кримінального законодавства) :  матеріали науково-практичної конференції, 4-5 квітня 2003 р. Львів : ЛІВС при НАВС України, 2003. С.53-56.
 10. Брич Л.П. Розмежування зґвалтування із суміжними складами злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Життя і право. 2004. № 4. С.69-78.
 11. Бурдін В. Суспільна небезпека готування до злочину. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2014. № 4. С. 15-22.
 12. Бурдін В.М. Спірні питання стадії замаху в окремих видах злочинів. Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013. Вип. 4. С. 107-120.
 13. Бурдін В.М. Стадії вчинення злочину (кримінально-правове дослідження) : монографія. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 304 с.
 14. Вапсва Ю.А. Особливості кваліфікації злочинів при наявності помилки. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 10. С. 50-55.
 15. Гончаренко В.Г., Ружицький Ф.Р., Хурцидзе А.Р. Загальнотеоретичні, процесуальні та організаційні питання впровадження автоматизації застосування норм кримінального права. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Юридичні науки. 1998. Вип. 35. С. 64-69.
 16. Государський В.Ф., Марітчак Т.М. Виявлення та виправлення помилок у кваліфікації злочинів під час розгляду справи судом у першій інстанції. Життя і право. 2004. № 1. С. 54-60.
 17. Гуржій Т.О. Поняття кваліфікації злочину у світлі логіко-філософських категорій. Актуальні проблеми кримінального та кримінально-процесуального законодавства та практики його застосування : зб. тез та доповідей регіон. круглого столу (Хмельницький, 21-22 лютого 2003 р.). Хмельницький, 2003. С. 139-141.
 18. Захарченко О.В. Кваліфікація злочину як основний елемент інституту підслідності. Право і безпека. 2003. Т.2. № 4. С. 113-116.
 19. Зеленецкий В.С. Уголовно-правовые проблемы возбуждения уголовного дела. Харьков : Восточно региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2001. 108 с.
 20. Коржанський М. Кваліфікація злочину не повинна бути суперечливою. Юридичний вісник України. 1996. № 5 ( 31 ). С. 3.
 21. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів. Київ : Атіка, 2002. 640 с.
 22. Короленко М.П. Проблеми кваліфікації і класифікації злочинів за ступенем їх тяжкості. Київ : Наук. світ , 2000. 11с.
 23. Лемешко О.М. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я. Кримінально-правова охорона життя та здоров’я особи : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22-23 квітня 2004 р. Київ-Харків : Юрінком Інтер, 2004. С. 112-114.
 24. Marin O., Sen I. Legal construction «the same act» in criminal law of Ukraine. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2017. Вип. 65. С. 101-114.
 25. Марін О. Конкуренція кримінально-правових норм та способи її вирішення: результати соціологічного дослідження. Підприємництво, господарство і право. 2001. № 10. С. 67-70.
 26. Марін О. Причини виникнення та існування конкуренції кримінально-правових норм. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2001. Вип. 36. С. 454-460.
 27. Марін О. Проблеми кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали регіональної науково-практичної конференції. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001. С. 203-206.
 28. Марін О.К. Кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм. Київ : Атіка, 2003. 222 с.
 29. Марін О.К. Спірні питання кваліфікації при конкуренції норм про деякі посадові злочини і заподіяння тяжкого тілесного ушкодження. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2000. Вип. 2 (13). С. 190-195.
 30. Марітчак Т. Запобігання помилкам у кваліфікації злочинів. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2004. Випуск 39. С. 502.
 31. Марітчак Т. Помилки в кваліфікації злочинів: результат соціологічного дослідження. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2001. Вип. 36. С. 466-471.
 32. Марітчак Т. Помилки у кваліфікації злочинів як предмет судового реагування: поняття, види, процесуальні способи усунення. Право України. 2002. № 10. С. 44-50.
 33. Марітчак Т. Поняття помилок, допущених при кваліфікації злочинів. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2002. Вип. 1 (16). С. 185-194.
 34. Марітчак Т.М. Класифікація помилок у кваліфікації злочинів та її критерії. Життя і право. 2004. № 2. С. 78-83.
 35. Марітчак Т.М. Наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації. Митна справа. 2002. № 2. С. 93-100.
 36. Марітчак Т.М. Помилки в кваліфікації злочинів при застосуванні Кримінального кодексу України 2001 р. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 25-26 жовтня 2001 р. Харків, 2002. С. 105-107.
 37. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів : автореф. дис … канд. юрид. наук : 12.00ю08. Львів, 2003. 16 с.
 38. Марітчак Т.М. Помилки у кваліфікації злочинів : монографія. Київ : Атіка, 2004. 186с.
 39. Марітчак Т.М. Причини помилок у кваліфікації злочинів: результати соціологічного дослідження. Право України. 2001. №7. С.48-51.
 40. Миколенко О.М. Про деякі аспекти розмежування правопорушень. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2001. № 2. С. 54-57.
 41. Навроцький В. Кваліфікація злочинів і суміжні кримінально-правові поняття. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 1999. Вип. 34. С.190-195.
 42. Навроцький В. Місце теорії кримінально-правової кваліфікації в системі науки. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2001. Вип. 36. С. 461-465.
 43. Навроцький В. Предмет та структура вчення про кримінально-правову кваліфікацію. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 2000. Вип. 35. С. 395-400.
 44. Навроцький В.О. Види правових норм, які використовуються при кримінально-правовій кваліфікації. Острозька академія. Наукові записки. Серія «Право». 2000. Випуск 1. С.207-213.
 45. Навроцький В.О. Види суб’єкта кримінально-правової кваліфікації. Право України. 2000. № 3. С.109-113.
 46. Навроцький В.О. Встановлення фактичних обставин справи як передумова кримінально-правової кваліфікації. Вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2000. Вип. 1. С. 26-33.
 47. Навроцький В.О. Гарантії законності кримінально-правової кваліфікації. Вісник академії правових наук. 2000. № 22. С. 159.
 48. Навроцький В.О. Законодавча регламентація правил кваліфікації злочинів. Вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. Серія юридична. 1994. Вип. 31. С. 80-83.
 49. Навроцький В.О. Значення санкції статті кримінального закону для кваліфікації діяння. Вісник Академії правових наук України. 1999. Вип. 3 (18). С. 117-125.
 50. Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація компромісу за законодавством України. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2000. Вип. 1 (12). С. 95-98.
 51. Навроцький В.О. Кримінально-правові норми і статті кримінального закону, які використовуються при кваліфікації. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 11. С. 128 – 133.
 52. Навроцький В.О. Міжгалузеві та внутрігалузеві колізії та їх подолання в ході правозастосування. Проблеми пенітенціарної теорії і практики : щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ. 2004. № 9. С. 106-118.
 53. Навроцький В.О. Недопустимість подвійного вмінення як принцип кримінально-правової кваліфікації. Адвокат. 2000. №3. С.9-12.
 54. Навроцький В.О. Офіційність кримінально-правової кваліфікації. Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України. 1999. Вип. 4 (9). С. 143-152.
 55. Навроцький В.О. Поняття і види принципів кваліфікації злочинів. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ІІІ регіональної наукової конференції (лютий 1997 року). Львів : Юрид. ф-т Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка, 1997. С.22-28.
 56. Навроцький В.О. Поняття і види функцій кримінально-правової кваліфікації. Правова держава. 2000. Вип. 11. С. 418-426.
 57. Навроцький В.О. Поняття та система принципів кримінально-правової кваліфікації. Проблеми законності. 2001. Вип. 48. С. 97-104.
 58. Навроцький В.О. Про законність підстав кримінально-правової кваліфікації. Життя і право. 2004. № 3. С. 62-65.
 59. Навроцький В.О. Про закріплення принципів і правил кримінально-правової кваліфікації в кримінальному законі. Гармонізація законодавства України з правом Європейського союзу. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, юридичний факультет; Університет Ганновер, юридичний факультет, 2003. С.83-94.
 60. Навроцький В.О. Про функції теорії кримінально-правової кваліфікації. Правова держава. 2000. Вип. 2. С. 39-45.
 61. Навроцький В.О. Проблеми кваліфікації злочинів : конспект лекцій. Львів : Львівський держ. ун-т, 1993. 84 с.
 62. Навроцький В.О. Склад злочину і його роль у процесі кримінально-правової кваліфікації. Правничий часопис. 2000. Вип. 1 (4). С. 47-52.
 63. Навроцький В.О. Склад злочину як програма кримінально-правової кваліфікації. Юридический вестник. 2000. Вип. 3. С. 117-121.
 64. Навроцький В.О. Специфіка принципів кримінально-правової кваліфікації. Вісник Національного університету внутрішніх справ. 2000. Вип. 10. С. 112-117.
 65. Навроцький В.О. Субсидіарне застосування правових норм при кримінально-правовій кваліфікації. Вісник Луганської академії внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності України. 2000. Вип. 3. С. 111-115.
 66. Омельченко Г. Про кваліфікацію дій, пов’язаних з відмовою від повторення замаху на злочин. Юридичний вісник України. 1996. № 24 ( 50). С. 11-14.
 67. Сень І. Спеціальні норми в постановах Пленуму Верховного Суду України. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 9 (271). С. 217-222.
 68. Сень І.З. Спеціальні норми у кримінальному праві України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2020. 19 с.
 69. Сень І.З. Спеціальні норми у кримінальному праві України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Львів, 2020. 268 с.
 70. Сень І.З. Співвідношення понять «загальне – спеціальне»: кримінальне право та формальна логіка. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. С. 253-258.
 71. Сень І.З. Функції спеціальних норм у кримінальному праві України: наукова брошура. Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2019. 68 с.
 72. Созанський Т. Кваліфікація насильницьких злочинів за сукупністю з посяганнями, передбаченими іншими статтями Особливої частини Кримінального кодексу України. Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. 2000. Вип. 2 (13). С. 164-167.
 73. Сопельник И.В. Квалификация преступлений и важность при этом обьективных и субьективных признаков состава. Митна справа. 2004. № 3. С. 104-109.
 74. Сопельник И.В., Березовский Р.С. К вопросу квалификации преступлений судубными и правохранительными органами. Митна справа. 2004. № 3. С. 91-96.
 75. Тарарухин С.А. Квалификация преступлений в следственной и судебной практике. Киев : Юринком, 1995. 204 с.
 76. Фролов Д.Є. Деякі аспекти кваліфікації і розмежування злочинів. Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. 1999. Вип. 1. С. 171-176.
 77. Хавронюк М. Правила кваліфікації злочинних діянь: досвід Молдови, Іспанії. Підприємництво, господарство і право. 2005. № 5. С. 133-139.
 78. Хавронюк М., Корольова Н. Віддієслівні іменники у Кримінальному кодексі України: значення правильного з’ясування їх змісту для кваліфікації злочинів. Підприємництво, господарство і право. 2004. № 4. С. 94-98.
 79. Хилюк С. Кримінально-правові аспекти правила non bis in idem у практиці Європейського Суду з прав людини. Вісник Львівського університету. Серія юридична. 2012. Вип. 55. С. 254-265.

Інформаційні ресурси

Верховна Рада України

https://www.rada.gov.ua/

Верховний Суд

https://supreme.court.gov.ua/

Кабінет Міністрів України

https://www.kmu.gov.ua/

Міністерство юстиції України

https://minjust.gov.ua/

База даних «Законодавство України»

https://zakon.rada.gov.ua/

Єдиний державний реєстр судових рішень

https://reyestr.court.gov.ua/

 

Матеріали

Кваліфікація_робоча програма2021

Теорія кримінально-правової кваліфікації тести 2020

ПИТАННЯ НА МОДУЛЬ_Теорія кваліфікації (2020-2021 н.р.)

Теорія-кримінально-правової-кваліфікації-практикум

ПИТАННЯ НА ЕКЗАМЕН_теорія кваліфікації

Практичне №1_Поняття, підстави та принципи КПК

Практичне №2_Стадії (І заняття)

Практичне №3_Замах. Помилка

Практичне №4_Співучасть (І заняття)

Практичне №5_Форми співучасті

Практичне №6_Конкуренція

 

 

 

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус