Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини

Тип: На вибір студента

Кафедра: кримінального права і кримінології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916Леськів С. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916Леськів С. Р.

Опис курсу

Метою викладання дисципліни є поглиблення знань здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 081 «Право»  у сфері кримінального права України, зокрема щодо кримінальної відповідальності за міжнародні злочини. Набуті знання забезпечать розуміння та розвиватимуть здатність до аналізу та критичного осмислення змісту норм не лише національного права, а й міжнародного кримінального права, що забезпечить можливість застосування навичок у практичній роботі юриста. Окремо аналізуються проблеми розмежування складів кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Також, досліджуються проблемні аспекти реалізації кримінальної відповідальності за міжнародні злочини та перспектив їх вирішення, ступінь імплементації міжнародно-правових актів у кримінальне законодавство України.

 Завдання вивчення дисципліни «Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини» полягає у формуванні знань студента щодо підстав настання кримінальної відповідальності; розмежування складів кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, умінь та навиків, що застосовуються у практичній діяльності юриста при здійсненні кримінально-правової кваліфікації.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен набути такі загальні компетентності:

 –здатність до критичного мислення та аналізу проблемних аспектів при здійсненні кримінально-правової кваліфікації міжнародних злочинів;

– здатність креативного мислення та генерування нових ідей щодо шляхів удосконалення кримінально-правової охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в контексті реформування кримінального законодавства України;

-здатність працювати в міжнародному контексті у сфері кримінально-правової охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку;

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

 • здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського союзу на правову систему України, в тому числі визначати найближчі перспективи розвитку Європейського Союзу, обґрунтовувати систему правових та політичних передумов, котрі визначають необхідні напрямки трансформації для держав-кандидатів до складу Європейського Союзу у сфері кримінальної відповідальності за міжнародні злочини;
 • здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України, зокрема, імплементувати міжнародні правові стандарти кримінальної відповідальності за міжнародні злочини у національну юридичну практику України;
 • здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення щодо захисту прав та свобод людини в процесі кримінально – правової кваліфікації, зокрема, у питаннях розмежування складів кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку із суміжними посяганнями та виділення прогалин чи колізій, що виникають під час застосування кримінально-правових норм, що стосуються охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку від кримінально-протиправних посягань.

Програмні результати навчання:

 • проводити порівняльно-правовий аналіз правового регулювання питання кримінально-правової охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку різних правових системах, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу враховуючи положення та вимоги Угоди про асоціацію із необхідністю вироблення практичних навичок щодо вдосконалення механізмів правового регулювання в Україні;
 • здійснювати самостійні дослідження з питань, що стосуються обов’язкових та кваліфікуючих ознак складів кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, презентувати і аргументувати їх результати, застосовуючи доктринальні та нормативні джерела та прийоми правової інтерпретації для вирішення дискусійних аспектів даного питання;
 • аналізувати та оцінювати практику застосування кримінально-правових норм у сфері охорони миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, прогнозувати перспективи їх розвитку та шляхи удосконалення правового регулювання.

Рекомендована література

Базова

 1. Конституція України від 28.06.1996 р. з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/254к/96-вр
 2. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. з наступними змінами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2341-14
 3. Хавронюк М.І. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України / М. Хавронюк. – К.: Істина, 2004. – 504 с.
 4. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.  І.  Мельника, М. І. Хавронюка. – 11-те вид., переробл. та допов. – Київ : ВД «Дакор», 2019. – 1384 с.
 5. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- К.: А.С.К.-2002.-936с.
 6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / [Авт. колектив: Александров Ю.В., Андрушко П.П., Антипов В.І., Клименко В.А., Матишевський П.С., Фесенко Є.В., Шапченко С.Д.,Яценко С.С.]; Відп. ред. С.С. Яценко.- 2-ге вид., переробл., доповн. – К.: А.С.К., 2002. – 968с.
 7. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. / [Авт. колектив: Андрушко П.П., Арсенюк Т.М., Атаманюк О.Г., Бантишев О.Ф., Бахуринська О.О., Боголюбська Л.Б., Боровенко В.М., Боров В.І., Бурдоль Є.П., Варфоломеєва Т.В., Глушков В.О., Голомша М.Я.., Гончаренко С.В., Гошовський М.І., Гузир В.П., Доброрєз О.О., Євро піна І.В.,Ільковець Л.Б., Картавцев В.С., Костецький В.В., Косюта М.В., Крючкова О.В., Кудрявцев В.В., Лисенков С.Л., Лисенкові О.С., Литвин О.П., Мисливий В.А., Міщенко С.М., Мойсик В.Р., Мудров А.М., Обиход М.С., Оніщенко О.М., Орлова Т.В., Попов В.І., Пристайко В.І., Пшонка В.П., Руденко М.В., Селиванов М.П., Скомороха В.Є., Тихий В.П., Туркевич І.К., Хочунський А.М., Хруппа М.С., Руслова Л.А., Шумило М.Є., Яценко В.В.] : Під заг. ред. М.О. Потебенька, В.Г.Гончаренка.У двох частинах..- К.: Форум , 2001.- Загальна частина – 386 с. Особлива частина. – 942 с.
 8. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 року / [Авт. колектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров О.О., Мельник М.І., Музика А.А., Навроцький В.О., Ришелюк А.А., Хавронюк М.І.]; За ред. М.І.Мельника ,М.І.Хавронюка. – К.:МП “Каннон”, 2001.- 1102с.
 9. Научно-практический комментарий Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года. [Авт. коллектив: Бойко А.М., Брич Л.П., Грищук В.К., Дудоров А.А.., Мельник Н.И., Музика А.А., Навроцкий В.А., Ришелюк А.А., Хавронюк Н.И.]; Под ред. Н.И. Мельника, Н.И. Хавронюка. – К.: Каннон, 2002. – 1216 с.
 10. Kodeks karny. Komentarz. Wydanie 8. / redactor Marek Mozgawa // Wolters Kluwer. – Warszawa, 2017.  – 1049 s.
 11. Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz. Art.222 – 316 /redactory Michał Królikowski, Robert Zawłocki // C.H. Beck. – 2017. Warszawa. – 1097 s.
 12. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement. Ergänzende Massnahmen im Bereich des Strafrechts zur Umsetzung des Römer Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs. Bern : Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement, 2005. 123 p.
 13. Maciej Perkowski. Podmiotowość prawa międzynarodowego współczesnego uniwersalizmu w złożonym modelu klasyfikacyjnym: підручник. Białystok : Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress, 2008. 435 p.

 

Допоміжна

 1. Березняк В.С., Людвік В.Д. Злочини міжнародного характеру, що передбачають екстрадицію особи, яка переховується від слідства та суду. Науковий вісник. 2017. № 3. С. 180–189.
 2. Бойчук Д. В. Загальний правовий аналіз злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в контексті кримінального кодексу україни. Наукові записки. серія: право. 2018. Вип. 5. С. 151–156.
 3. Попко В. В. Нюрнберзька модифікація міжнародного злочину та кримінальна відповідальність індивідів. Правова система України й міжнародне право, порівняльне правознавство. 2020. № 10.36695/2219-5521.4.2020.75. С. 414–422.
 4. Попко В. Постнюрнберзький розвиток концепції міжнародного злочину. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2021. № 4. С. 144–163.
 5. Ролінський В. І. Поняття і ознаки злочинів за міжнародним кримінальним правом. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. С. 62–68.
 6. Мохончук С. М. Місце злочинів проти миру та безпеки людства в системі міжнародних правопорушень. Прикарпатський юридичний вісник. 2019. Т. 1, № 4(29). С. 129–134.
 7. Мохончук С. М. Міжнародна регламентація відповідальності за злочини проти миру та безпеки людства // Юрист України, 2012. № 1/2. С. 76–81.
 8. Мохончук С. М. Суб’єкт злочину проти миру і безпеки людства у міжнародному кримінальному праві/С.М. Мохончук//Бюлетень Міністерства юстиції України: офіційне видання/Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С.83.
 9. Денькович О. І. Співвідношення таких ознак як суспільно небезпечне діяння і спосіб його вчинення у складі злочину “Геноцид” / О. Денькович // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2009. – Вип. 48. – С. 261-269.
 10. Денькович О. І. Діяння у складі злочину, передбаченому ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України “Геноцид” / Денькович О. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 302-305.
 11. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: Юридическая література, 1979. – 264 с.
 12. Кучевська С. П. Кодифікація норм про міжнародні злочини у Статуті Міжнародного кримінального суду та її значення для розвитку вітчизняного кримінального законодавства / Кучевська С. // Університетські наукові записки : часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – № 1 (25). – С. 198–210.
 13. Кучевська С. П. Об’єкт злочину у контексті гармонізації Кримінального кодексу України зі Статутом Міжнародного кримінального суду / Світлана Петрівна Кучевська // Держава і право : збірник наукових праць. – 2008. – Вип. 39. – С. 560–568.
 14. Кучевська С. П. Врахування положень Статуту Міжнародного кримінального суду при визначені співвідношення окремих статей у Кримінальному кодексі України / С. Кучевська // Державотворення та правотворення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наукової конференції / упоряд. Т. В. Курило. – Львів : Львівський державний ун-т внутрішніх справ, 2008. – С. 320–324.
 15. Кучевська С. П. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку: співвідношення змісту та форми / Кучевська С. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 328-330.
 16. Кучевская С. П. Перспективы ратификации Украиной Римского Статута МУС / Кучевская С. П. // Материалы докладов XV международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» [Электронный ресурс] / отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев. – М. : Издательство МГУ ; СП МЫСЛЬ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – С. 46-48.
 17. Кучевская С. П. Действие общепризнанных норм и принципов международного права в уголовном праве Украины / С. П. Кучевская // Научные основы уголовного права и процессы глобализации : материалы V Российского конгресса уголовного права (27-28 мая 2010 года). – Москва : Проспект, 2010. – С. 117-122.
 18. Наден О.В. Найманство як соціальне та кримінально-правове явище : сутність, новітні тенденції розвитку та проблеми протидії. Монографія / О.В. Наден. – К. : Атіка, 2005. – 264 с.
 19. Піддубна М. В. Щодо терміна, який визначає процес реалізації та введення в дію міжнародно-правових норм в національне кримінальне право / М. В. Піддубна // Проблеми науки кримінального права та їх вирішення у законотворчій та правозастосовній діяльності : матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 8-9 жовтня 2015 р. / редкол.: В. Я. Тацій (голов. ред.), В. І. Борисов (заст. голов. ред.) та ін. – Х. : Право, 2015. – С. 148-151.
 20. Резнік Ю.С. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку в міжнародному кримінальному праві / Ю.С. Резнік // Альманах міжнародного права. – 2018. – Вип. 19. – С. 83 – 90 URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/amp_2018_19_12
 21. Репешко П.І. Найманство / П.І. Репешко. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 370 с.
 22. Романюк Б.В. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку : монографія / Б.В. Романюк, О.Ф. Бантишев. – Київ : Крок, 2018. – 234 с.
 23. Сенько М.М. Європейський ордер на арешт та національне кримінальне право // Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України:матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Луганськ, 20-21 травня 2011 р. / МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім.Е.О. Дідоренка, 2011. – С. 436-442.
 24. Sayapin S. A. Curious Aggression Trial in Ukraine: Some Reflections on the Alexandrov and Yerofeyev Case / S. Sayapin // Journal of International Criminal Justice. – December 2018, volume 16, issue 5 URL : academic.oup.com/jicj/article-abstract/16/5/1093/5127273.
 25. Aleksandra Spychalska. Wyłączenie odpowiedzialności sprawcy za zbrodnię ludobójstwa nagruncie prawa międzynarodowego. P. 113–124.
 26. Edoardo Greppi. The evolution of individual criminal responsibility under international law. 1999. VOL.81 N°835. P. 531–553.
 27. Marina Spinedi. State responsibility v. Induvidial responsibility for international crimes: Tertium Non Datur?. 2002. P. 895–899.
 28. Reinhold Gallmetzer and Mark Klamberg. Individual responsibility for crimes under international law the un ad hoc tribunals and the international criminal court. The summer school on international criminal law, 2005. P. 60–77.

Матеріали

Кримінальна відповідальність за міжнародні злочини_Робоча програма

Силабус:

Завантажити силабус