Кравчик Марта Богданівна

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: marta.kravchyk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

цивільне право, спадкове право.

Курси

Публікації

Опубліковані статті у наукових фахових та іноземних виданнях:

 1. Кравчик М.Б. Загальнотеоретичні підходи до реформування судової влади в Україні на сучасному етапі //Jurnalul juridic national : teorei si practica № 3 (13), 2015. – С 10-13.
 2. Кравчик М.Б. Пріоритети судової реформи в Україні на сучасному етапі.// Юридичний науковий електронний журнал Запорізького національного університету, №3, 2015. – С. 172-175.
 3. Кравчик М.Б. Державна політика реформування судової системи в Україні //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : «Юридичні науки». – Випуск 3. – Том 3, 2015. – С.163-166.
 4. Кравчик М.Б. Роль судової влади в реформуванні діяльності судових органів в сучасних умовах // Наукові записки ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – №13. – 2015. – С.145-151.
 5. Кравчик М.Б. Підвищення відповідальності та професійного рівня суддів як основні шляхи відновлення довіри громадськості до судової системи // Наукові записки ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». – №14. – 2015. – С 119.-125.
 6. Кравчик М.Б. Реалізація права споживачів на захист через призму категорії судового збору. Підприємництво, господарство і право, №11, 2016. – С.19-23.
 7. Кравчик М.Б.: Процедурні особливості повернення судового збору в цивільному судочинстві України. //Прикарпатський юридичний вісник національного університету «Одеська юридична академія». – Випуск 4 (19), –2017 – С.23-28.
 8. Кравчик М.Б. Процеси становлення інституту сім’ї як правової категорії //Науковий журнал Право і суспільство Дніпровського гуманітарного університету.-2ч. 2. – 2018. – С.64-68.
 9. Кравчик М.Б. Особливості визнання шлюбу недійсним //Науковий збірник Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара «Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції». Серія : «Юридичні науки». – Випуск 4, – 2018. – С.49-53.
 10. Кравчик М.Б. Спадкові правовідносини як механізм здійснення спадкових прав. //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Випуск 3, –2018 – С.102-107.
 11. M. Kravchyk Psychology of Business, Leadership and Communication as a perspective scientific direction in Ukraine and Europe/V. Lunyov, N. Zhyhaylo, M. Kravchyk, N. Smolikevych, R. Karpinska //Rupkatha journal on interdisciplinary studies in humanities. – 2019. – No. 11. (індексується в міжнародній наукометричній базі даних Web of Science, ERIHPLUS, EBSCO, UGC
 12. Кравчик М.Б. Особливості розвитку спадкового договору та вплив іноземного законодавства на його формування //Науковий журнал Одеського державного університету внутрішніх справ «Південноукраїнський правничий часопис».– Випуск 4, ч.2 – 2019. – С.121-125.
 13. Кравчик М.Б. Особливості патронату в законодавстві України /М.Б. Кравчик // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.– 2020. – № 5. Том 31. С. 25-31
 14. Кравчик М.Б, Тур О.Т. Особливості укладення спадкового договору за законодавством України та законодавством країн Європейського Союзу/ Вісник Львівського університету. Серія юридична. Вип.72, Львів. С.80-86.
 15. Tur O., Kravchyk M., Polonka I., Levytska O., Pshoniak M. Theoretical problems of the legal nature of the loan agreement and its correlation with the credit agreement/ Estudios de Economia Aplicadathis. Spain, 39(6). 2021. DOI: 10.25115/eea.v39i6.5329. P.1-13.

(Scopus)

 1. Кравчик М. Світовий досвід функціонування медіації // Юридичний науковий електронний журнал . 30 листопада 2021 р. у № 10 2021 р.С 119-123– www.lsej.org.ua.

 

Опубліковані праці апробаційного характеру:

 1. Кравчик М.Б. Зарубіжний досвід функціонування судових систем та використання його в умовах проведеної судової реформи в Україні.// Стратегії політики безпеки у ХХІ столітті: Тези ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 23-25 жовтня , 2013.– С. 98-101.
 2. Кравчик М.Б. Передумови та пріоритетні завдання судової реформи в Україні на сучасному етапі.//Безпека, екстремізм, тероризм: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 24-25 квітня 2015. – С. 67-70.
 3. Кравчик М.Б. Сутнісні характеристики судової влади в сучасних умовах //Правове регулювання суспільних відносин : актуальні проблеми та вимоги: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 25-25 липня 2015. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2015. – С. 86-90.
 4. Кравчик М.Б. Розвиток і вдосконалення судової влади в Україні (Загальнотеоретичні підходи) //Римське право як підгрунтя сучасного права Європи : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: «Римське право і сучасність», м. Одеса, 27 травня 2016.-С. 74-75.
 5. Кравчик М.Б. Питання правового регулювання судового збору з споживачів: //Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХXIII звітної науково-практичної конференції, м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка 7-8 лютого 2017 року, І частина .-С. 185-188.
 6. Кравчик М.Б. Становлення інституту сім’ї. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції, м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка 7-8 лютого 2018 року, І частина .-С. 166-169.
 7. Кравчик М.Б. Форма заповіту за законодавством України та законодавством зарубіжних держав. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : Матеріали ХXIV звітної науково-практичної конференції, м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка 7-8 лютого 2019 року, І частина .-С. 166-169.
 8. Кравчик М.Б. Інститут недійсності шлюбу в системі сімейного права : Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Філософсько – психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі», м. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка 15 березня 2019 року.-С. 92-94.
 9. Кравчик М.Б. Становлення інституту спадкового договору. : Матеріали міжнародна науково-практичної конференція «Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, Класичний приватний університет Академія «БОЛАШАК» (Казахстан) 23-24 серпня 2019 року.-С. 29-32.
 10. Кравчик М.Б. Загальні наслідки недійсності шлюбу : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрямки на шляху до сталого розвитку», м. Київ, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського Навчально-Науковий гуманітарний інститут 4-5 жовтня 2019 року.-С. 35-38.
 11. Кравчик М.Б. Процеси гармонізації законодавства України до правової системи Європейського Союзу.: Науково-практичний семінар «Проблеми приватного права в умовах гармонізації законодавства України з правом Європейського Союзу», м. Львів, ЛьвДУВС 4 жовтня 2019 року.-С. 92-94.
 12. Кравчик М. Поняття і місце договору про надання правової допомоги адвокатом у цивільному праві України / М. Кравчик // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІІ звітної наук.-практ. конфер., 7-8 лютого 2020. – Львів : Юридичний факультет Львського національного університету ім. І. Франка, 2020. – С. 159-161 .
 13. Кравчик М.Б. Громадська організація як суб’єкт цивільного права / М.Б. Кравчик // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти духовності в діяльності громадських організацій»,22 квітня 2020. – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка. – С. 85-97.
 14. Кравчик М.Б. ACADEMIC INTEGRITY AND ACADEMIC RESPONSIBILITY AS A PREREQUISITE OF QUALITY EDUCATION/ M.Kravchyk//Академічна доброчесність : виклики сучасності. Збірник наукового есе учасників наукового стажування для освітян. Республіка Польща, Варшава, 29.09-06.11.2020. Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. – Варшава, 2020. – 209 с. С. 90-93.
 15. Кравчик М.Б. LEGAL NATURE OF INVALID MARRIAGE/ M.Kravchyk // Optimization of Teaching and Learning in a Covid-19 Era: Conference Proceedings of the 1st International Conference, January 27-29, 2021. Sheffield, UK, Primedia elaunch LLC, p. 202. С. 39-46.

Біографія

Кравчик Марта Богданівна (29.05. 1983 р.н.) – Кандидат юридичних наук (Реформування судової системи як важлива складова європейської інтеграції України, 2015). Закінчила юридичний факультет Львівського університету (2005). З 2015 р. асистент кафедри цивільного права та процесу. Бл. 30 праць.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!