Юридичні особи

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Яримович У. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516Яримович У. В.

Опис курсу

Навчальна дисципліна складається з тематичних розділів. Передбачається опанування теоретичних та практичних проблем правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням юридичних осіб в Україні. У процесі вивчення навчальної дисципліни повинні бути засвоєні теоретичні положення та вироблені навички практичного застосування знань і норм чинного законодавства України у цій сфері.

Рекомендована література

1. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2-ге, змінене і доп. / [Бек Ю.Б., Богдан Й.Г., Дякович М.М. та ін.]; за ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008. – 992с.
2. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 520 с.
3. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг.ред. В.І.Борисової, І.В.Спасібо-Фатєєвої, В.Л.Яроцького. – Х.: Право, 2011 (Т.1).
4. Винар Л. В. Юридичні особи, засновані державою: монографія / Л. В. Винар. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – 171 с.
5. Жигалкін І. П. Установи як юридичні особи: монографія / І. П. Жигалкін. – Х.: Право, 2010. – 166 с.
6. Кравчук В. М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар законодавства та судової практики / В. М. Кравчук. – К. : Істина, 2005. – 720 с.
7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія / Ірина Миколаївна Кучеренко. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.
8. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: навчальний посібник. – К.: Ін Юре, 2004.
9. Панченко М. І. Господарські товариства та інші юридичні особи / М. І. Панченко. – К.: Знання, 2010. – 54 с.
10. Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: монографія / За заг. ред. І. В. Спасибо-Фатєєвої. – Х. : Право, 2013. – 480 с.
11. Юркевич Ю.М. Припинення юридичних осіб з правонаступництвом: Монографія / Юрій Миколайович Юркевич. – Хмельницький. – В-тво «Цюпак» – 2010. – 224 с.

Матеріали

Питання на модуль