Юридичні особи

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Грущинська Н. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Кравчик М. Б.
Грущинська Н. І.

Опис курсу

Мета – опанування теоретичних та практичних аспектів правовідносин, що виникають у зв’язку із створенням, діяльністю та припиненням юридичних осіб в Україні, а також вивчення теоретичних положень та вироблення навичок практичного застосування знань і норм чинного законодавства у цій сфері.

Завдання – аналіз актів цивільного законодавства України, міжнародних актів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів; навчити студентів застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики, необхідні при створенні юридичних осіб, в процесі їх діяльності та припинення.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Господарське право (Загальна частина) : підручник. За ред. В.С. Щербини, В.В. Рєзнікової. Київ : Видавництво Ліра-К. 2021. – 448 с.
 2. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Станом на 3 лютого 2020 року / За заг. ред. Короєда С. О. – Київ : Видавничий дім «Професіонал», 2020. – 1152 с.
 3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. Київ: Юрінком Iнтер, 2019. Т. I. 752 c.
 4. Цивільне право (загальна частина). Курс лекцій / За ред. проф. Спасибо-Фатєєвої І. В. – Х.: ЕКУС, 2021. – 448.
 5. Цивільне право України : навч. посіб.: у 2 т. / Ю. Ф. Іванов, О. В. Курилина, М. В. Іванова. -2-ге вид., допов. і перероб. Т. 1. Київ : Алерта, 2019. 342 с.

 

Додаткова література:

 1. Бондаренко В. Ю. Громадські об’єднання як інститут громадянського суспільства в Україні: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Бондаренко Вероніка Юріївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с.
 2. Вінник Оксана. Роль модельних установчих документів (шаблонів) у процесі цифровізації сфери господарювання // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 7.
 3. Гарагонич О. В. Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Гарагонич Олександр Васильович ; НАН України, Держ. установа “Ін-т екон.-прав. дослідж. ім. В. К. Мамутова НАН України”. – Київ, 2020. – 34 с.
 4. Гончаренко Олена. Статут господарського товариства як засіб саморегулювання // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 10.
 5. Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
 6. Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17#Text
 7. Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text
 8. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 9. Лукашов Р. С. Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю як суб’єкти цивільного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лукашов Ростислав Сергійович ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2020. – 20 с.
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2022 р. № 644 “Про затвердження стандарту вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти”. URL : https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2022/07/21/081-pravo-bakalavr-644-20.07.2022.pdf
 11. Рекодифікація Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. праць за матеріалами ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (24 вересня 2021 року, м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва імені акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України ; за ред. д-ра юрид. наук В. А. Васильєвої. Івано-Франківськ, 2021.
 12. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
 13. Цікало В. І. Засада пропорційності здійснення корпоративних прав: монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. 588 с.
 14. Eva Micheler. Company Law: A Real Entity Theory / Eva Micheler. – Oxford: Oxford University Press, 2021. URL: https://academic.oup.com/book/38997
 15. Yarymovych U. Problematic Issues in the Protection of the Rights of European Investors in Corporate Relationships in Ukraine / U. Yarymovych // Baltic Journal of Law & Politics. – 2019. – Vol. 12, Issue 1. – P. 115-136.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус