Спадкові процедури в нотаріальній діяльності (Нотаріат)

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Кравчик М. Б.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Кравчик М. Б.

Опис курсу

Мета – опанування студентами теоретичних та практичних проблем, які виникають зі спадкових правовідносин, вивчення правового регулювання спадкування за чинним законодавством, суб’єктів спадкування, спадкування за заповітом, спільного заповіту подружжя, спадкування за законом, здійснення права на спадкування, набуття спадщини та оформлення права на спадщину, вивчення проблем правового регулювання спадкового договору та застосування відповідних норм на практиці, вивчення зарубіжного досвіду правового регулювання відносин у сфері спадкування.

Завдання – аналіз актів законодавства України в сфері спадкового права, міжнародних договорів, актів вищих судових інстанцій, навчальної та монографічної літератури, вирішення аналітичних завдань та практичних казусів відповідно до програми курсу.

Рекомендована література

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06.1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
 1. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 03.10.2003, 2003 р., № 40, стаття 356.
 2. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.
 3. Цивільний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 08.10.2004, 2004 р., № 40, / 40-42 /, стор. 1530, стаття 492.
 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 року № 436-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18–22. – Ст. 144.
 5. Земельний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 3-4, ст. 27.
 6. Податковий кодекс України // Відомості Верховної Ради України від 08.04.2011, 2011 р., № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /, стор. 556, стаття 112.
 7. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України вiд 28.09.1993 – 1993 р., № 39, стаття 383.
 8. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради. – 1991.- №49.
 9. Закон України «Про акціонерні товариства» від09.2008 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384.
 10. Закон України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року // Голос України. – 29.07.2003 року.
 11. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 р. // Урядовий кур’єр. – 2003. – 27 серпня.
 12. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.92 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст.504.
 13. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 23. – Ст.118.
 14. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 року (викладений у новій редакції Законом України від 11 липня 2001 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – N
 15. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №36. – Ст.524.
 16. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – №24. – ст.128.
 17. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006р. // Відомості Верховної Ради України, 2006, N 31, ст.268.
 18. Постанова Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №35. – Ст.517.
 19. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 // Офіційний вісник України від 07.03.2012 — 2012 р., № 17, стор. 66, стаття 632.
 20. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 11.11.2011 № 3306/5 // Офіційний вісник України від 02.12.2011 — 2011 р., № 91, стор. 172, стаття 3312.
 21. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 р. N 52/5 // Офіційний вісник України вiд 03.11.2000 – 2000 р., № 42, стор. 205, стаття 1803.
 22. Про затвердження Положення про порядок учинення нотаріальних дій в дипломатичних представництвах та консульських установах України: Наказ Міністерства юстиції України та Міністерства закордонних справ України від 27.12.2004 року № 142/5/310 // Офіційний Вісник України. – 2004. – № 52. – Ст. 3492.
 23. Роз’яснення Міністерства юстиції України від 14.12.2011р. щодо повноважень щодо вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, посадовими особами органів місцевого самоврядування, консульськими установами України // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/n0072323-11
 24. Лист вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 16 травня 2013 р. № 24-753/0/4-13 “Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування // rada.gov.ua


Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про спадкування» № 7 від 30.05.2008.
 2. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» № 9 від 06.11.2009.


Базова література

 1. Дякович М.М. Хрестоматія нотаріального права України. – К. Істина, 2017.
 2. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
 3. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб./ С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.

 


Допоміжна література

 1. Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. – М., Гос. изд-во юрид. лит., 1955.
 2. Васильченко В. Розробка теорії спадкового договору на сучасному етапі //     Вісник прокуратури. – 2003. № 11. – С. 68-73.
 3. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його  місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 7. – С. 137-140.
 4. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права // Право України. – 2003. – № 6. – С. 118-121.
 5. Гелич А. О. Об’єкти спадкування за цивільним законодавством України: автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03; Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. — К., 2011. — 18 с.
 6. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. – М., Юрид. лит., 1967.
 7. Гражданское и торговое право капиталистических государств: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Международные отношения, 1993.
 8. Гражданское право. Том 3. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю. К. Толстого. – М., ПБОЮЛ Л. В. Рожников, 2000.
 9. Грудцына Л.Ю. Наследование. Дарение. Рента. Как правильно распорядиться своим имуществом. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.
 10. Дроников В.К. Наследование по завещанию в советском праве. – К.: Изд-во Киевского гос. ун-та им. Т.Г. Шевченко, 1957.
 11. Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні: Монографія. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2004.
 12. Заіка Ю.О. Спадкове право України: Навч. посіб. – К.: Істина, 2006.
 13. Кармаза О.О. Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.
 14. Наследственное право / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации; [Булаевский Б.А. и др.]; отв. ред. К.Б. Ярошенко. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
 15. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2008.
 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т. ІІ.
 17. Нелін О. І. Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект): автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2010. — 39 с.
 18. Немков А.М. Очерки истории наследственного права. – Воронеж, Изд. Воронеж. ун-та, 1979.
 19. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. – Кишинев: Штиинца, 1973.
 20. Никифоров А.В. Как оформить завещание. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.
 21. Основные институты гражданского права зарубежных стран. Сравнительно-правовое исследование / Руководитель авторского коллектива докт. юрид. наук В.В. Залесский. – М.: Изд-во НОРМА, 2000.
 22. Ромовская З. Проблемы наследственного договора // Юридическая практика. – 2003. – № 44 (306). – С. 16.
 23. Ромовська З.В. Реформа спадкового права // Українське право. – 1997. – № 1. – С. 101-107.
 24. Ромовська З.В. Спадковий договір // Нотар-ХХІ. – 2003. – № 3 (13). – С. 14-15.
 25. Рубанов А.А. Право наследования. – М.: Моск. рабочий, 1978.
 26. Рабовська С.Я. Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.
 27. Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1953.
 28. Спадкове право: Нотаріат. Адвокатура. Суд: Наук.-практ. посіб./ С.Я. Фурса, Є.І. Фурса, О.М. Клименко, С.Я. Рябовська, Л.О. Кармаза та ін.; За заг. ред. С.Я. Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007.
 29. Степанюк А.А. Застосування колізійних норм щодо спадкування в міжнародному приватному праві: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. юрид. акад. ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 20 с.
 30. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадкове право. Теорія та практика. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.
 31. Фурса С.Я., Фурса Є.І. Спадковий договір. – К.: Видавець Фурса С.Я., 2006.
 32. Цивільне право України. Книга 2 / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової – К.: Юрінком Інтер, 2002.
 33. Чуйкова В.Ю. Правові питання спадкування за заповітом. Автореф. дис… канд. юрид. наук. Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 1999.
 34. Шама Н. Теорії спільного заповіту // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІ регіональної науково-практичної конференції. 3-4 лютого 2011 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2011. – С. 202-203.
 35. Шама Н.П. Спадковий договір в цивільному праві України. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Львів. нац. унів. ім. І. Франка. – Л., 2008.
 36. Шама. Н. Поняття та ознаки спадкового договору // Вісник Львівського університету. Серія юрид. – 2009. – Вип. 49 – С. 142-150.
 37. Шама Н.П. Спадковий договір як підстава правонаступництва // Актуальні питання реформування правової системи України. Збірник наукових статей за матеріалами І Міжвузівської науково-практичної конференції 27-28 травня 2005 р., м. Луцьк. – Луцьк: Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2005. (Частина ІІ). – С. 82-86.
 38. Шама Н.П. Правова природа спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. –  № 2 (18). – С. 144-148.
 39. Шама Н.П. Зміст спадкового договору // Вісник Академії адвокатури України. – 2007. – № 2 (9). – С. 40-46.
 40. Шама Н.П. Проблеми укладення спадкового договору за участю подружжя // Актуальні проблеми цивільного, житлового та сімейного законодавства: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 90-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, проф. В.П. Маслова, 16 берез. 2012 р. / Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2012. – С. 282-284.
 41. Шама Н.П. Підстави розірвання спадкового договору // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2007. – № 4 (24). – С. 223-228.
 42. Шама Н.П. Правові наслідки смерті набувача за спадковим договором // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 5 лютого 2009 року. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 223-224.
 43. Шевченко О. Заповіт як підстава спадкування // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 8. – С. 36-39.
 44. Шевчук Л.В. Заповіт як підстава виникнення правонаступництва в цивільному праві України. Автореф. дис… канд. юрид. наук. НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2001.


Інформаційні ресурси

 

 1. Офіційний сайт Верховної Ради України – www.rada.gov.ua
 2. Єдиний державний реєстр судових рішень України – www.reyestr.court.gov.ua

Матеріали

Робоча програма Спадкові процедури в нотаріальній діяльності

Спадкові процедури в нотаріальній діяльності практикум

Спадкові процедури в нотаріальній діяльності Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус