Довгань Галина Віталіївна

Посада: доцент кафедри теорії та філософії права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Електронна пошта: halyna.dovhan@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

право ЄС, теорія держави і права, конституційне право, право інтелектуальної власності, порівняльне право.

Курси

Публікації

Список публікацій Довгань Г.В.

 1. Довгань Г.В. Співвідношення національного права та права Європейського Союзу: правові позиції Верховного Суду Естонської Республіки / Г. В. Довгань // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 року) / Редкол.: д.ю.н. І.С. Гриценко (голова), к.ю.н. І.С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 3-х томах. – Том 1. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2016. – С. 139-141.

2. Довгань Г.В. Забезпечення прав національних меншин при формуванні виборчих округів в Україні (на прикладі угорської національної меншини) / Г. В. Довгань // Виборче право України в контексті європейських демократичних стандартів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 травня 2016 року). – К. : Видавничий дім «Стилос», 2016. – С. 177-182.

3. Довгань Г.В. Правові стандарти Ради Європи щодо забезпечення виборчих прав національних меншин / Г. В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІІ звітної науково-практичної конференції (4-5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 138-141.

4. Довгань Г.В. Конституційні зміни як передумова вступу Естонської Республіки до Європейського Союзу / Г.В. Довгань // Часопис Київського університету права. – 2015. – №3. – С. 78-82.

5. Довгань Г.В. Принцип верховенства права Європейського Союзу у рішеннях Верховного Суду Естонської Республіки як органу конституційного контролю / Г.В. Довгань // Держава і право : Юридичні і політичні науки : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 70. – С. 81-96.

6. Довгань Г.В. Застосування закону Австро-Угорщини 1895 р. «Про авторське право на твори літератури, мистецтва та фотографії» на українських землях / Г.В. Довгань. – Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнського науково-методичного семінару (28 червня 2015 р.). [редкол.: Бошицький Ю.Л., Шишка Р.Б., Андрусів У.Б., Чернецька О.В.]. – Львів, «Галицька видавнича спілка», 2015. – С. 58-62.

7. Довгань Г.В. Формування територіальних виборчих комісій на місцевих виборах в Україні / Г. В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч. 1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 155-158.

8. Довгань Г.В. Процедури прийняття рішень в Європейському Союзі / Г.В. Довгань // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Випуск 21. Частина 1. – С. 36-38.

9. Довгань Г.В. Загальнотеоретична характеристика актів вторинного права Європейського Союзу / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІІІ регіональної науково-практичної конференції. 26-27 січня 2012 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2012. – С. 17-19.

10. Довгань Г.В. Розвиток радянського законодавства у сфері винахідництва в 1917-1920 рр. / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 58-59.

11. Довгань Г.В. Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ ст. / Г.В. Довгань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2009. – №6. – С. 67-73.

12. Довгань Г.В. Становлення законодавства України про інтелектуальну власність (1991 – 1994 р.) / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХV регіональної науково-практичної конференції. 4-5 лютого 2009 р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2009. – С. 54-56.

13. Довгань Г.В. Правова охорона об’єктів промислової власності на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20-30х роках ХХ ст. / Г.В. Довгань // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – №4. – С. 16-24.

14. Довгань Г.В. Правове регулювання винахідництва на українських землях у складі Російської імперії (ХVII-поч. ХІХ ст.) / Г.В. Довгань // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави: Зб. статей V всеукр. наук. конференц. правників-початківців. – Львів; Одеса : Фенікс, 2008. – С.267-270.

15. Довгань Г.В. Законотворча діяльність Директорії у сфері винахідництва / Г.В. Довгань // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №2. – С. 111-114.

16. Довгань Г.В. Система государственных органов и общественных организаций в сфере изобретательства в УССР (1924-1931) / Г.В. Довгань // Материалы докладов XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов»/ Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев. [Электронный ресурс] – М. : Издательство МГУ, СП Мысль, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM), 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486+,-Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader

17. Довгань Г.В. Законодавство Російської імперії про охорону винаходів і його реалізація на українських землях (ХVII-XIX ст.ст.) / Г.В. Довгань // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – №1. – С. 29-35.

18. Довгань Г.В. Правова охорона авторських прав на західноукраїнських землях у складі Польщі (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Г.В. Довгань // Сучасні проблеми юридичної науки: Тези доповідей та наукових повідомлень всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та здобувачів / За заг. ред. А. П. Гетьмана. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – С. 45-49.

19. Довгань Г.В. Право інтелектуальної власності в Україні в період відродження української державності (1918-1920 рр.) / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції. 6 лютого 2008 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С. 52-54.

20. Довгань Г.В. Правова охорона авторських прав на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772 по 1918 рр. / Г.В. Довгань // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 38. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. – С. 196-202.

21. Довгань Г.В. Розвиток законодавства про авторське право на західноукраїнських землях у ХІХ ст. / Г.В. Довгань // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції «Шості осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. – Частина перша: Теорія та історія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Конституційне право. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – Хмельницький : Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. – С. 39-41.

22. Довгань Г.В. Правове регулювання відносин промислової власності на західноукраїнських землях у складі Австро-Угорщини з 1772 по 1918 рік / Г.В. Довгань // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 45. – С. 61-68.

23. Довгань Г.В. Правовая охрана прав интеллектуальной собственности на западноукраинских землях в составе Австро-Венгрии в ХІХ – начале ХХ века / Г.В. Довгань // Материалы докладов XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев. [Электронный ресурс] — М.: Издательский центр Факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader.

24. Довгань Г.В. Розвиток авторського права на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20-30-х роках ХХ ст. / Г.В. Довгань // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44 Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2007. – Випуск 44 – С. 75-82.

25. Довгань Г.В. Правова охорона об’єктів патентного права на західноукраїнських землях у складі Польщі у 20-30-х роках ХХ ст. / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2007 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2007. – С. 97-99.

26. Довгань Г.В. Патентне право США: до історії розвитку / Г.В. Довгань // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. 9-10 лютого 2006 р. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2006. – С. 475-476.

27. Довгань Г.В. Привилегия как форма правовой охраны исключительных прав издателей / Г.В. Довгань // Традиции и новации в российском праве. Сборник статей. Международная научно-практическая конференция, посвящённая 75-летию МГЮА. – 2006. – С. 12-13.

28. Довгань Г.В. Некоторые вопросы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в судах Украины / Г.В. Довгань // Правосудие как институт обеспечения прав и свобод человека и гражданина: Материалы науч.-практ. конф. студ., асп. и мол. учёных. Новгород, 24-26 марта 2005 г. / Отв. ред. И. А. Ионов; НовГУ имени Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2005. – С. 138-140.

29. Dovhan H. Comparative Analysis of the Tradesmarks’ Legal Regime in Ukraine and in the USA / H. Dovhan // Knowledge Transfer in the Global Academic Environment: conference abstracts. – Lviv: Publishing Centre of Ivan Franko National University of Lviv, 2005. – P. 218-219.

30. Довгань Г.В. Проблемы адаптации законодательства Украины о товарных знаках к европейским стандартам / Г.В. Довгань // http://law.edu.ru/doc/document;asp?docIP=1201942

31. Довгань Г.В. Порівняльна характеристика правового режиму товарних знаків в Україні та Великій Британії / Г.В. Довгань // Розвиток української правової системи за роки незалежності: Тези доповідей і наукових повідомлень студентської наукової конференції за підсумками науково-дослідницької роботи за 2003/2004 навч. рік / За заг. ред. проф. М. І. Панова. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2004. – С. 132-133.

 

Біографія

У 2005 р. закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка (магістр права, диплом з відзнакою).
У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!