Муніципальне право України

Тип: Нормативний

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716професор Гураль П. Ф.
716доцент Бедрій Р. Б.
716Кобрин В. С.

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716професор Гураль П. Ф.
доцент Бедрій Р. Б.
Кобрин В. С.
доцент Чорненький В. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Муніципальне право України» покликана поглибити знання студентів у галузі муніципального права як складного комплексного феномену, у якому знаходять своє відображення здійснення місцевого самоврядування, суспільні відносини, пов’язані з організацією, формами, методами, гарантіями здійснення територіальними громадами самоврядування; відносини пов’язані з компетенцією представницьких органів громад, їх виконавчих органів та посадових осіб, а також передбачають відповідальність за виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень з метою розвитку територіальних громад і надання різноманітних послуг своїм мешканцям.
Вивчення муніципального права озброює майбутніх працівників органів публічної влади конкретними знаннями щодо залучення широких мас населення до будівництва громадянського суспільства та розбудови правової держави, підвищення добробуту населення, забезпечення їх конституційних прав і свобод.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Конституція України. Чинне законодавство станом на 02.06.16р.
2. Закон України “Про місцеве самоврядування”. Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 13 січня 2014р. – офіційний текст. К.:2014р.
3. Європейська Хартія місцевого самоврядування// Віче – 1993 – №6 –С.33-39.
4.Всесвітня декларація про місцеве самоврядування// Місцеве самоврядування – 1997. – №1-2 – С.316 – 352.
5. Закон України “Про місцеві вибори” від 14 липня 2015р. №595 – VIII.
6. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” №93 – VI. 11.07.2002. //ВВР Укр. Від 04.10.12р., №40,ст. 290
7.Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ”., №401 – XIV. 15.01.1999.// ВВР Укра. Від 19.03.99. №11 ст. 79(зі змінами та доповненнями).
8.Про органи самоорганізації населення. Закон України №2625 – III від 11 липня 2001р.//ВВР Укр.2001р., №48, ст..254.
9.Про службу в органах місцевого самоврядування. Закон України №2493 – III. 07.06.2001// від. ВР України від 17.08.2001, – №33, ст. 175.
10. Муніципальне право України:Підручник /Кол. Світ.; За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592с.
11. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальций Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник /За ред. М.О. Баймуратова. –2-ге вид. дон. – К.: Правова єдність, 2009. – 720с.
12. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія/ Відп. ред. М.О. Баймуратов. – К.: Вид-во “Юридична думка”,2010. – 656с.
13.Баймуратов О.В. Конституційно-правовий статус територіально громади в Україні: Монографія/ За заг. ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Видавничий дім “Ін-Юре”, 2003. – 512с.
14.Гураль П.Ф. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження: Монографія./ Львів. ЛДУВС, “Край”,2008. – 468с.
15. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навч. посібник. К.: “Атіка”, 2003.
16.Корнієнко М.І. Муніципальне право України. Концептуальні та організаційно-правові питання. Навч. посібник. К.: “Алерта”, 2005.

Матеріали

Перелік питань на іспит з муніципального права України 2018-2019

Перелік питань на модульний контроль з Муніципального права України у 2018-2019 н.р.

Перелік питань на іспит з муніципального права України 2017-2018

Перелік тестових завдань на іспит 2017

Муніципальне право України Плани семінарських занять 2016

Муніципальне право України – питання на екзамен

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус