Бедрій Руслан Богданович

Посада: доцент кафедри конституційного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: ruslan.bedrii@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми правового регулювання громадянства України, проблеми конституційно-правового забезпечення місцевого самоврядування в Україні.

Курси

Публікації

Монографії:
Р.Б. Бедрій Конституційно-правові основи громадянства України. Монографія / Р. Бедрій // Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ , 2006.-164с.

Навчальні посібники:
1. Р.Б.Бедрій. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні. – Навч. посібн. / Р. Бедрій , С. Бурда//. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012.-124с.
2.Основи права України. – Навч. посібн. /Бедрій Р.Б., Березький Я.О., Бурак В.Я.,Кельман М.С., та інші//. – Львів: Світ, 2003.-368 с.
3. Інститут громадянства в зарубіжних країнах: Посібник для студентів юридичного факультету/ Гураль П.Ф., Левицька Г.Р., Бедрій Р.Б.//. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка.- 2003.-84с.

Наукові статті:
1. Бедрій Р.Б. Поняття громадянства України / Р.Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія юридична.-Львів, 1999.- Вип. 34.- С.78-80.
2. Бедрій Р.Б. Особливості інституту громадянства в міжнародному праві/ Р.Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-Львів, 1999.- Вип. 1.- С.152-156.
3. Бедрій Р.Б. Проблема безгромадянства: міжнародно-правові та національно-правові аспекти / Р.Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-Львів, 2000.- Вип. 2.- С. 317-322.
4 . Бедрій Р.Б. Відповідність українського законодавства про громадянство міжнародно-правовим стандартам / Р.Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-Львів, 2001.- Вип. 5.
5. Бедрій Р.Б. Міжнародно-правові засоби запобігання випадкам подвійного громадянства в Україні / Р.Б. Бедрій // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини.-Львів, 2004.- Вип. 13.
6. Бедрій Р.Б. Впровадження принципів громадянського суспільства в контексті конституційних змін в Україні / Р.Б. Бедрій // Регіональне і місцеве самоврядування в нових умовах: партійна публічна адміністрація і безпосередня демократія: матеріали III українсько-польської науково-практичної конференції: (Львів, 2-4 березня 2006.) – Львів, 2006.- С.217-221.
7. Бедрій Р.Б. До поняття предмета науки «Державного будівництва та місцевого самоврядування в Україні» / Р.Б. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів, 2011.- Вип. 1. – С. 269-273.
8. Бедрій Р.Б. До проблеми розмежування функцій і повноважень між місцевими органами публічної влади в Україні / Р.Б. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. – Львів, 2011.- Вип. 4. – С. 84-90.
9. Бедрій Р.Б. Конституційно-правове регулювання муніципальної нормотворчості в Україні / Р.Б. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). – №4. – Львів. – 2012.–С.91-99.
10. Бедрій Р. Фінансова основа місцевого самоврядування: міжнародно-правові та національно-правові питання / Р. Бедрій // Вісник Львівського університету. Сер. міжнар. відн.– 2013. – Вип. 33. – С. 126 – 131.
11. Бедрій Р.Б. Комунальна власність в Україні: конституційно-правове забезпечення / Р. Бедрій // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична –2014.–Вип.60.–С.162-167
12. Бедрій Р. Імплементація положень Європейської хартії місцевого самоврядування в Україні / Бедрій Р. // Філософські, теоретичні та методологічні проблеми юридичної науки в умовах євроінтеграції України: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 25-26 квітня 2014 р. – Львів-Тернопіль: ТзОВ «Терно-граф», 2014.- 488с. – С. 7-11.
13. Бедрій Р.Б. Розвиток та конституційно-правове забезпечення муніципальної господарської діяльності в Україні / Р. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). – №3. – Львів. – 2015. – С.58-66.
14. Бедрій Р.Б. Еволюція місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз / Р. Бедрій // Студії з права, адміністрації та управління Університету Казимира Великого в Бидгощі. Бидгосько-Львівський випуск. Право-Місцеве самоврядування-Економіка. – Бидгощ. – 2016. – С.227-237.
15. Бедрій Р.Б. До питання про конституційні зміни щодо децентралізації влади в Україні / Р. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ (серія юридична). – №3. – Львів. – 2016 . – С. 42-50.
16. Бедрій Р. Конституційно-правовий інститут комунальної власності в Україні: етапи становлення / Бедрій Р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІ звітної науково-практичної конференції. (4-5 лютого 2016 р.): у 2-ох ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – 220с. – С. 124 – 127.
17. Бедрій Р. Муніципальне господарство в публічному просторі міста. / Бедрій Р. // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (30 вересня 2016 р.): Київ, Академія адвокатури України, 2016. – 179с. – С. 27-31.

Біографія

Народився 1971 року в місті Львові. У 1993 році закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Після закінчення університету працював в органах прокуратури. З 1995 року – на викладацькій роботі. З 2000 по 2005 рр. викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин. З лютого 2005 року працював у Львівському державному університеті внутрішніх справ. У червні 2005 року Бедрій Р.Б. успішно захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата юридичних наук в Академії внутрішніх справ (м. Київ) за темою «Громадянство України: конституційно-правові основи». З 2012 року працює на посаді доцента кафедри конституційного права ЛНУ ім. І. Франка.

Наукові інтереси: проблеми громадянства України (по цій тематиці захищена дисертація у 2005р., опублікована монографія-“Конституційно-правові основи громадянства України” (2006р.), наукові статті та тези конференцій(близько 40 публікацій). Також, на теперішній час, займається проблемами місцевого самоврядування(є ряд статей і тез).

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!