Демократія: від теорії до практики

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Кобрин В. С.
516доцент Чорненький В. І.
516Слюсарчук Х. Т.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516доцент Чорненький В. І., Кобрин В. С.

Опис курсу

Інноваційний та інтерактивний курс IFES з громадянської освіти для університетів «Демократія: від теорії до практики» розроблений спеціально для України за прикладом курсу IFES з громадянської освіти, що став надзвичайно успішним у Грузії; цей курс був представлений IFES у 2011 році у кількох відібраних університетах Грузії, і зараз пропонується в більшості акредитованих університетах по всій країні та постійно користується популярністю та попитом серед студентів, викладачів та ректорів.

Метою курсу є розвиток знань, навичок і схильностей, які пов’язані з ефективним демократичним громадянством студентів. IFES досягне цього завдяки тристоронньому освітньому підходові, використовуючи такі інструменти:
1) навчальна програма курсу і текстові матеріали,
2) інтерактивні методики викладання громадянської освіти, та
3) проекти громадської дії, які реалізовуватимуть студенти.

https://www.facebook.com/ifesukraine/videos/1071733676311988/

Рекомендована література

ПРАВОВІ АКТИ
1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 (зі змінами).
3. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (зі змінами).
4. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 78 (зі змінами).
5. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91 (зі змінами).
6. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.
7. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366 (зі змінами).
8. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»., 1998. – (Відомості Верховної Ради України (ВВР)). – С. 99.
9. Переглянута Європейська хартія про участь молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівні. Конгрес місцевих та регіональних влад Європи, 12 травня 2003 р. URL : http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-content/uploads/2015/10/eu_charter _ukr.pdf
10. Загальна декларація прав людини [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_015.
11. Закон України «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572-17.
12. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_043.
13. Постанова Кабінету міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” [Електронний ресурс]. – 2010. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-2010-%D0%BF.
14. Хартія Ради Європи з освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини – Київ: Основа, 2017. – 44 с.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ
15. Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень конвенції ООН про права дитини 2002-2008. К., 2009. 90 с. (Підготовлено громадськими організаціями України). [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.unicef.org/ukraine/report-ukr.pdf.
16. Бориславська О.М. Європейська модель конституціоналізму: системно-аксіологічний аналіз: монографія. Харків: Право, 2018. 384 с.
17. Борислваська О.М., Різник С.В. Організація державної влади в сучасному світі: конституційно-правова енциклопедія. Львів: ПАІС, 2013. 456 с.
18. Гиря Г.В. «Кольорові революції» їх сутність та вплив на еволюцію політичних систем на прикладі України та Грузії // http://visnyk-psp.kpi.ua/article/view/32227/28896
19. Дарендорф Ральф. После 1989: Мораль, революция и гражданское общество. Размышления о революции в Європе. М.: Ad Marginem. 1998. 272 с.
20. Демократія: від теорії до практики / Г. Берроуз, І. Совсун, С. Буров та ін.. Київ, 2018.
21. Договори і постанови прав і свобод військових між Ясновельможним Його Милості паном Пилипом Орликом, новообраним гетьманом Війська Запорізького, і між генеральними особами, полковниками і тим же Військом Запорізьким з повною згодою з обох сторін [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://gska2.rada.gov.ua/site/const/istoriya/1710.html.
22. Жінки в добу змін, 1989-2009: Польща, Чеська республіка, Словаччина, Східна Німеччина та Україна // https://ua.boell.org/sites/default/files/women-in-times-of-change-www.pdf
23. Карпенко О. В. 13. Механізми формування та реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в Україні : дис. докт. держ. упр. : 25.00.02 / Карпенко О. В. К., 2016. 466 с.
24. Кобрин В. Конституційно-правовий статус глав урядів країн ЄС з монархічною формою правління / В.С. Кобрин // Електронне наукове видання «Порівняльно-аналітичне право». 2013. № 2. С. 87 – 91. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.pap.in.ua/2_2013/ Kobryn.pdf
25. Кобрин В. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Королівства Нідерланди: загальна характеристика. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіональної науково-практичної конференції. 8-9 лютого 2010 р. Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. С. 106 – 107.
26. Кобрин В. Конституційно-правовий статус Прем’єр-міністра Японії. Вісник Львівського університету. Сер. юрид. 2011. Вип. 54. С. 133 – 138.
27. Кобрин В. С. Європейська та євроатлантична інтеграція України: проблеми, здобутки та напрямки вдосконалення. Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи: матеріали учасників заочної науково-практичної конференції (Львів, 31 жовтня 2017 року). Львів: ННІПП НУ «Львівська Політехніка», 2017. С. 135 – 139.
28. Кобрин В. С. Конституційно-правове регулювання статусу глав урядів держав Вишеградської групи. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 3. С. 61 – 64. [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://www.pap.in.ua/3_2017/17.pdf
29. Кобрин В. С. Окремі проблеми політичної корупції на місцевому рівні організації та діяльності публічної влади. Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року / За заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2018. С. 88–90.
30. Кобрин В. С. Особливості конституційного регулювання статусу глави уряду у змішаних європейських республіках. Вісник національного університету «Львівська політехніка». Серія : Юридичні науки. 2015. № 824. С. 144 – 150.
31. Кобрин В. С. Проблеми практичного функціонування інституту контрасигнування актів глави держави в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 845. С. 200 – 205.
32. Кобрин В. С. Проблеми реформування та вдосконалення конституційно-правових механізмів взаємовідносин органів публічної влади в Україні. Теорія і практика конституціоналізму : український та зарубіжний досвід : Матеріали учасників другої науково-практичної конференції (Львів, 29 квітня 2016 року). Львів: ННІНПП НУ «Львівська політехніка», 2016. С. 135 – 140.
33. Коэн Д.Л., Арато Э. Гражданское общество и политическая теорія. М.: Издательство «Весь Мир», 2003. 784 с.
34. Куницька Ганна. Протестна активність як складова політичної участі http://social-science.com.ua/article/285
35. Почепцов Г.Г. Віртуальні революції: використання віртуальних об’єктів при зміні влади. Політичний менеджмент. 2004. № 4 (7). C. 10-22. http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=29&c=443
36. Правові механізми взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні: історичний досвід і виклики сучасності: наукова записка / Горбатенко В.П. (кер. авт. кол.), Кресіна І.О., Кукуруз О.В., Тимощук В.П., Стрєльцова О.В., Матвійчук Л.О. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2013. 82 с.
37. Степаненко В. Громадянське суспільство в Україні. «Помаранчева» стадія становлення. Віче. 2005. №2. С.49-55.
38. Стецюк П. Основи теорії конституції та конституціоналізму. Ч. 1 Посібник для студентів. Астролябія. 2003. 232 с.
39. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічного та соціального розвитку на 2000-2004 роки: послання Президента України до Верховної Ради України 2000 року (фрагмент статті). Урядовий кур’єр. 2000. 23 лютого (№ 34). С. 7.
40. Фисун Александр. Политическая экономия «цветных» революций: неопатримониальная интерпретация // http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/staff_pol/books/fisun/fisun_prognozis.pdf
41. Цвих В. Громадянське суспільство. Навчально-методичний посібник / В. Цвих, О. Горбняк, В. Кобильник. Кам’янець-Подільський: Абетка Світ, 2009. 111 с.
42. Чорненький В. І. Забезпечення судового захисту прав осіб з інвалідністю. Від громадянського суспільства – до правової держави : Тези доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. С. 334 – 338.
43. Чорненький В. І. Конституційно-правовий статус осіб з інвалідністю в Україні : монографія. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 232 с.
44. Чорненький В. І. Правовий статус Вищої ради правосуддя в світлі конституційних змін. Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XХІІІ звітної науково-практичної конференції (7-8 лютого 2017 р.) : у 2 ч. Ч. 1. – Львів : Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2017. С. 162 – 166.
45. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: Монографія. К.: Юридична фірма «Салком»; Юрінком Інтер. 2005. 560 с.
46. Brazier Rodney. Constitutional Reform: Re-shaping the British Political System. Oxford: Clarendon Press, 1991. 183 p.
47. Dalton R. Citizenship Norms and the Expansion of Political Participation / Russel J. Dalton. // Political Studies. – 2008. – №56. – С. 76–98.
48. Democracy Index 2017: Free speech under attack [Електронний ресурс] // The Economist Intelligence Unit. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: http://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/Democracy_Index_2017.pdf.
49. Diamond L. “Rethinking Civil Society: Toward Democratic 33 Consolidation / Larry Diamond. // Journal of Democracy. – 1994. – №5. – С. 4–17.
50. Hansen P. Hannah Arendt: Politics, History and Citizenship / Phillip Hansen., 2013.
51. Hayek Friedrich A. The Constitution of Liberty. Chicago: The University of Chicago Press, 1978. 568 p.
52. How Can Citizens Participate? We the People: The Citizen & the Constitution [Електронний ресурс] // The Center for Civic Education, 2nd Edition. – 1998. – Режим доступу до ресурсу: http://www.civiced.org/resources/curriculum/lesson-plans/456-how-can-citizens-participate.
53. IREX. Protect Yourself from the Flood of Information [Електронний ресурс] / IREX, Academy of Ukrainian Press, StopFake – Режим доступу до ресурсу: https://www.irex.org/sites/default/files/pdf/citizen-media-literacy-project-trainer-manual.pdf.
54. O’Brien E. Democracy for All: Human Rights and Street Law Legal Literacy Programs [Електронний ресурс] / Edward L. O’Brien. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nylslawreview.com/wp-content/uploads/sites/16/2014/11/OBrien.pdf.
55. The U.S. Declaration of Independence [Електронний ресурс]. – 1776. – Режим доступу до ресурсу: https://www.archives.gov/founding-docs/declaration-transcript.
56. Tonge J. Does Citizenship Education Make Young People Better-Engaged Citizens? / J. Tonge, A. Mycock, B. Jeffery. // Political Studies. – 2012. – №60. – С. 578–602.
57. Weigle M. Civil Society in Reforming Communist Regimes: The Logic of Emergence / M. Weigle, J. Butterfield. // Comparative Politics 25. – 1992. – №1. – С. 1–23.
58. Westheimer & Kahne. What Kind of Citizen, the Politics of Educating for Democracy / Westheimer & Kahne. // American Educational Research Journal. – 2004. – №41. – С. 237–269.
59. What is International Humanitarian Law? [Електронний ресурс] // International Red Cross. – 2004. – Режим доступу до ресурсу: https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/what_is_ihl.pdf.
60. Whipps H. What is the Magna Carta? [Електронний ресурс] / Heather Whipps. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: https://www.livescience.com/2458-magna-carta-changed-world.html.
61. Wiener P. Dictionary of the History of Ideas: Studies of Selected Pivotal Ideas / Philip P. Wiener, 1973. – (Constitutionalism). – С. 485, 491–492.
62. Young W. Civic Virtue and Western Civilization [Електронний ресурс] / William Young // National Association of Scholars. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: https://www.nas.org/articles/civic_virtue_and_western_civilization.

Матеріали

Підручник курсу

Робочий зошит

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус