Правовий статус представника держави в регіоні (префекта)

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Заяць І. Я.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016доцент Заяць І. Я.

Опис курсу

Мета: формування системних знань необхідних для зайняття посад представника держави в регіоні (префекта) та в апараті префектури, які забезпечуватимуть виконання покладених на них законодавством завдань: здійснення нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування; координації діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за додержанням ними Конституції і законів України; забезпечення виконання державних програм; спрямування і організація діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади та забезпечення їх взаємодії з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; здійснення інших повноважень, визначені Конституцією та законами України.

Завдання: ознайомити студентів з базовими засадами функціонування представника держави в регіоні (префекта) та конституційно-правовим механізмом його функціонування; сприяти глибокому засвоєнню правової доктрини та змісту правових актів, стимулювати до самостійної роботи з ними; навчити використовувати конституційні положення та принципи при вирішенні конкретних правових питань; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; дати чітке уявлення про роль представника держави в регіоні (префекта) по забезпеченню повноцінного функціонування громадянського суспільства та держави, захисту засад конституційного ладу.

Результати навчання. В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати:

  • правову природу інтересу держави, її завдань, функцій та обов’язків;
  • конституційно-правовий статус представника держави в регіоні (префекта);
  • конституційно-правові механізми взаємодії представника держави в регіоні (префекта) з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами України, іншими органами центральної влади, Національного Банку України, воєнною організацією держави, судами загальної юрисдикції, прокуратурою України, територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськими та релігійними організаціями в галузі захисту Конституції України та додержання законів України;
  • роботу апарату представника держави в регіоні (префекта);

вміти:

  • ефективно використовувати набуті при вивченні спеціального курсу знання при вирішенні професійних завдань у галузі регіонального державного управління;
  • застосовувати інструменти державно-правового впливу на розв’язання конфліктів в галузі захисту державного інтересу, реалізації функцій та обов’язків держави на регіональному рівні;
  • знаходити оптимальні державно-правові механізми урегулювання відносин на регіональному рівні;

набути навиків:

  • чіткого і обґрунтованого донесення до аудиторії власних висновків та пояснень щодо особливостей функціонування представника держави в регіоні (префекта);
  • глибокого аналізу проблемних питань та причин недостатнього впровадження практики функціонування представника держави в регіоні (префекта);
  • спроможності прийняття рішень щодо розв’язання практичних ситуацій, які виникають при взаємодії представника держави в регіоні (префекта) з органами місцевого самоврядування, територіальним органами виконавчої влади.

Рекомендована література

1. Конституція України : Конституція, Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141 (зі змінами).
2. Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 № 2456-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 50–51. Ст. 572 (зі змінами).
3. Податковий кодекс України : Закон від 02.12.2010 № 2755-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 13–14, № 15–16, № 17. Ст. 112 (зі змінами).
4.                   ·         Про державні цільові програми : Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 25. Стор. 1042. Ст. 352 (зі змінами).
5. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. № 24. Ст. 170 (зі змінами).
6. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 20-21. Ст. 190 (зі змінами).
7. Про військово-цивільні адміністрації : Закон України від 03.02.2015 № 141-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 78 (зі змінами).
8. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 91 (зі змінами).
9. Про співробітництво територіальних громад : Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. Відомості Верховної Ради України. 2014. № 34. Ст. 1167.
10. Про місцеві вибори : Закон України від 14.07.2015 № 595-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 37–38. Ст. 366 (зі змінами).
11. Про засади державної регіональної політики : Закон України від 05.02.2015 № 156-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2015. № 13. Ст. 90.
12. Про стимулювання розвитку регіонів : Закон України від 08.09.2005 № 2850-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 51. Ст. 548 (зі змінами).
13. Про столицю України – місто-герой Київ : Закон України від 15.01.1999 № 401-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 11. Ст. 79 (зі змінами).
14. Про транскордонне співробітництво від 24.06.2004 № 1861-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 45. Ст. 499 (зі змінами).
15. Проект Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади) № 2217а від 01.07.2015 р. попередньо схвалений Верховною Радою України 31 серпня 2015 р. URL : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511 =55812
16. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», 01.04.2014 р. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80
17. Європейська хартія місцевого самоврядування. Страсбург, 15.10.1985 р. Офіційний переклад. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_036
18. Рекомендація Ради Європи 39 (1998), 06.03.1998 р. «Про інкорпорацію Європейської хартії місцевого самоврядування в правові  системи  країн, які її ратифікували, і про правовий захист місцевого самоврядування». Офіційний сайт Ради Європи. URL : https://wcd.coe.int.
19. Рекомендація Ради Європи 48 (1998) «Про місцеву та регіональну демократію в Україні» від 27 травня 1998 р. Офіційний сайт Ради Європи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wcd.coe.int
20. Про утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів: Президент України; Указ Президента України від 19 листопада 2016 року № 513/2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/5132016-20752
21. Про утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів: Президент України; Указ Президента України від 12 травня 2017 року № 128/2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/1282017-21822
22. Про припинення діяльності деяких військово-цивільних адміністрацій: Президент України; Указ від 24 грудня 2015 року № 719/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.president.gov.ua/documents/7192015-19676

 

РЕКОМЕНДОВАНІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, НАУКОВІ СТАТТІ

1. Армаш Н.О. Адміністративно-правовий статус керівників органів виконавчої влади [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 Теорія управління, адміністративне право і процес, фінансове право. / Н.О. Армаш. – Київ : Б. в., 2005. – 18 с.
2. Армаш Н.О. Відродження ідеї “відповідальності державної та особистої” М.М. Сперанського в працях вчених сучасної України [Текст] / Армаш Н.О. // Запорізький національний університет. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки : зб. наук. пр. / Запорізький національний університет. –  Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – 2012. № 1 (ч. 1). –  С. 17-22.
3. Армаш Н.О. Державні політичні діячі як різновид публічних службовців: підходи до визначення понять [Текст] / Армаш Н.О. // Право і суспільство. – 2012. – № 6. – С. 99-102.
4. Армаш Н.О. Доцільність впровадження посад префектів в систему органів публічної влади України [Текст] : [підрозд. 2.1] / Н.О. Армаш // Сучасні інститути держави і права: акутуальні питання теорії та практики : монографія / Київ. ун-т права. – Львів : Сполом, 2015. – С. 71-76. – Бібліогр. : с. 76.
5. Армаш Н.О. Доцільність впровадження посад префектів в систему органів публічної влади України [Текст] / Н.О. Армаш // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 118-128. – Бібліогр. : с. 128 .
6. Армаш Н.О. Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних посад з посадами державної служби в органах виконавчої влади [Текст] : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Н. О. Армаш ; наук. конс. О. Ф. Андрійко ; офіц. опон.: В. Я. Настюк, В. М. Бевзенко, Д. М. Лук’янець ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2014. – 40 с.
7. Армаш Н.О. Правовий статус голови місцевої державної адміністрації [Текст] / Н. О. Армаш // Держава та регіони: Науково-виробничий журнал. Сер.: Право. – 2003. – 1. – С. 13-16
8. Армаш Н.О. Принципи реалізації дискреційних повноважень державними політичними діячами [Текст] / Н. О. Армаш // Юрид. наука : наук. юрид. журн. – 2012. – N 5. – С. 36-45. – Бібліогр. : с. 44-45 .
9. Величко В.О. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] / В.О. Величко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування . – Харків : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 95-114. – Бібліогр. : с. 111-112.
10. Величко В.О. Державний контроль та нагляд за додержанням законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування [Текст] / В.О. Величко // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування . – Харків : Право, 2016. – Вип. 32. – С. 95-114. – Бібліогр. : с. 111-112.
11. Величко В.О. Класифікація управлінських рішень місцевих органів виконавчої влади [Текст] / В.О. Величко // Проблеми законності. Вип. 60. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; ред. и предисл. М.І. Панов [та ін.] , 2003. – С. 73-78.
12. Величко В.О. Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій в Україні [Текст] : монографія / В.О. Величко ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Б. в., 2005. – 208 с.
13. Величко В.О. Місце адміністративного договору у системі форм діяльності місцевих державних адміністрацій [Текст] / В.О. Величко // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні. (До 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод) : тези доп. та наук. повідомл. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 2000. – С. 24-26
14. Величко В.О. Організаційно-правові питання діяльності місцевої державної адміністрації [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 Конституційне право / В. О. Величко. – Х. : Б. в., 2001. – 19 с.
15. Величко В.О. Проблеми визначення функцій та організаційної структури місцевих органів виконавчої влади в Україні [Текст] / В.О. Величко // Актуальні проблеми юридичної науки: Тези доп. та наук. повідомлень наук. конф. молодих учених та аспірантів. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / за ред. М.І. Панов ; ред. и предисл. Ч.Н. Азімов [та ін.] , 2000. – С. 27-29.
16. Величко В.О. Управлінське рішення як форма діяльності місцевої державної адміністрації [Текст] / В.О. Величко // Проблеми законності. Вип. 43. – Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред.: В.Я. Тацій, юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого Нац., 2000. – С. 75-80.
17. Ворона П.В. Зарубіжний досвід діяльності префектур та українські реалії (уроки для України) [Текст] / П.В. Ворона, М.І. Дрогомирецька // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2016. – № 1. – С. 111-118. – Бібліогр. : с. 116-118.
18. Ворона П.В. Механізми державного контролю та особливості захисту інституційних прав органів місцевого самоврядування [Текст] / П. В. Ворона // Державне управління та місцеве самоврядування : тези X Міжнар. наук. конгресу, 26 берез. 2010 р. / Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут державного управління. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2010. – С. 64-65. – Бібліогр. : с. 65 .
19. Ворона П.В. Регіон як адміністративно територіальна одиниця верхнього рівня місцевого самоврядування, утворена після адміністративної реформи Франції [Текст] / П. В. Ворона // Університетські наукові записки, 2009, №2 (30). – 2009. – С. 349-355
20. Голубова Д.В. Створення інституту префектури в Україні в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / Д.В. Голубова // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг., Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2016. – С. 64-66. – Бібліогр. : с. 65-66.
21. Занфіров В. Функція нагляду за додержанням і застосуванням законів: європейський погляд та наше бачення [Текст] / В. Занфіров // Юридичний вісник України. – 2011. – № 1/2(1-14 січня). – С. 10-11.
22. Зелінський І.Л. Конституційно-правове врегулювання статусу і повноважень префекта за законопроектом про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації влади [Текст] / І.Л. Зелінський, К.І. Мезенцева // Теорія та практика сучасної юриспруденції : матеріали VII Всеукр. наук. конф. : 1 квіт. 2016 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Асоц. випускників Нац. юрид. ун-ту ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФОП Бровін О.В., 2016. –  С. 174-175.
23. Клим, В. В. Актуальні питання введення інституту префекта в контексті реформи місцевого самоврядування в Україні / В. В. Клим. – С.65

Юридична осінь 2016 року [Текст] : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасників всеукр. наук. конф. молодих учених : 15 листоп. 2016 р. м. Харків / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Рада молодих учених, Студент. наук. т-во ; за заг. ред. А. П. Гетьмана. – Харків : НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – 235 с

24. Клименко О. Інститут префектів. Нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування [Текст] / О. Клименко // Юридичний вісник України. – 2015. – N 50(19-25 грудня). – С. 6.
25. Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері господарювання. [Текст] / за заг. ред. В.К. Мамутов. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 320 с. – (Бюлетень законодавства і юридичної практики України ; 2010 р. – № 6).
26. Копійко Ю.С. Проблеми забезпечення нагляду за додержанням законодавства органами місцевого самоврядування [Текст] / Ю.С. Копійко // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіон. навч. центр Всесвіт. мит. орг., Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро : Ун-т митної справи та фінансів, 2016. – С. 54-56. – Бібліогр. : с. 55-56.
27. Кравчук В. Роль адміністративних судів у забезпеченні законності владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування [Текст] / В. Кравчук // Вісник Вищого Адміністративного суду України. – 2008. – 1. – С. 95-101
28. Панкулич Л.A. Децентралізація владних повноважень як визначальний чинник реформування адміністративно-територіального устрою Франції [Текст] / Л.A. Панкулич // Держава і право. Юридичні і політичні науки : зб. наук. пр. / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – Вип. 54. – С. 670-675.
29. Петришина М.О. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування: сутність та особливості [Текст] / М.О. Петришина // Вісник Академії правових наук України : зб. наук. пр. / Акад. прав. наук України. – Х. : Право, 2012. – 2012 р. №1(68). – С. 66-76
30. Прудиус Л. Институт префектов во Франции: опыт для Украины [Текст] / Л. Прудиус // Legea si viata. – 2016. – N 2/2. – С. 123-127. – Библиогр. : с. 126-127.
31. Скрипник В.В. Здійснення нагляду за додержанням конституції та законів України органами місцевого самоврядування: конституційно-правовий аспект [Текст] / В.В. Скрипник // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого саморядування в контексті конcтитуційної модернізації : зб. наук. Ст. за матеріалами наук.-практ. семнірау (м. Харків, 14 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 154-162. – Бібліогр. : с. 160-162 .
32. Скрипник В.В. Інституційно-правові проблеми забезпечення нагляду за додержанням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування [Текст] / В.В. Скрипник // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 129-139. – Бібліогр. : с. 136-137.
33. Терещук О.А. Місцеві органи виконавчої влади: реформування в Україні і досвід Польщі [Текст] / О. А. Терещук // Часопис Київського університету права. – 2015. – № 3. – С. 155-160. – Бібліогр. : C. 159.
34. Торончук І.Ж. Буковина у правовій системі Румунії (1918-1940 рр.) [Текст] : автореферат дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 – Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / І. Ж. Торончук ; наук. кер. М. В. Никифорак ; Національний університет “Львівська політехніка”. – Львів : Б. в., 2012. – 20 с.
35. Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії [Текст] / І.Ж. Торончук // Чернівецький університет. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький університет. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – Вип. 518 : Правознавство. – С. 32-38.
36. Фелонюк Т.А. Місцеве самоврядування у Французькій Республіці:еволюція становлення та розвитку [Текст] / Т.А. Фелонюк // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : Право, 2015. – Вип. 30. – С. 167-175. – Бібліогр. : с. 173-174.
37. Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України [Текст] / Т.А. Фелонюк // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (23 лют. 2017 р.) www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. “Актуальна юриспруденція”. – Київ : АртЕк, 2017. – С. 67-69 .
38. Фелонюк Т.А. Основні риси системно-структурної організації місцевого самоврядування у французькій республіці [Текст] / Т. А. Фелонюк // Актуальні проблеми державного будівництва та місцевого саморядування в контексті конcтитуційної модернізації : зб. наук. Ст. за матеріалами наук.-практ. семнірау (м. Харків, 14 жовт. 2016 р.) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. – Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2016. – С. 170-175. – Бібліогр. : с. 174-175 .
39. Фелонюк Т.А. Особливості статусу адміністративного округу Франції: досвід для міст України [Текст] / Т.А. Фелонюк // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (6 жовт. 2016 р.) / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. “Актуальна юриспруденція”. – Київ : АртЕк, 2016. – С. 76-80. – Бібліогр. : с. 80.
40. Хорт І.В. Новели в системі взаємодії органів місцевого самоврядування із органів державної влади на регіональному рівні в контексті реформи системи місцевого самоврядування в Україні: організаційно-правовий статус префекта [Текст] / І.В. Хорт // Тенденції та пріоритети реформування законодавства України : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11-12 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 45-49. – Бібліогр. : с. 49.
41. Шахматова Т.П. Питання приведення законодавства України у відповідність до положень Європейської хартії місцевого самоврядування [Текст] / Т.П. Шахматова // Програма “Східне партнерство” як правова платформа співпраці України і ЄС : зб. наук. праць (матеріали міжнар. наук.-практ. семінару м. Харків, 19 квіт. 2012 р.) / НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування , НУ ЮАУ. – Харків : НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, 2012. – С. 80-83.
42. Шури М. Коммуна в сердце Парижа. По неизданным документам архива префектуры полиции, документам Национального архива, Военно-исторического архива и по опубликованным источникам [Текст] / М. Шури ; вступ. Ст. и ред. А.З. Манфред. – Москва : Прогресс, 1970. – 494 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму