Конституційне право зарубіжних країн

Тип: На вибір студента

Кафедра: конституційного права

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316професор Рабінович С. П.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316професор Рабінович С. П.
доцент Чорненький В. І.

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Конституційне право зарубіжних країн» покликана поглибити знання студентів у галузі конституційного права як складного феномену, у якому знаходять своє відображення історія, політика, культура зарубіжних країн. Вивчаючи конституційне право зарубіжних держав, студент розширює та збагачує знання з теорії конституційного права, поглиблює розуміння національного конституційного права, отримує розуміння щодо соціальної зумовленості правових норм, формує уміння використовувати досвід зарубіжних держав для вдосконалення національного законодавства. Усвідомлення багатоманітності розуміння природи конституційного права, різноманіття його джерел та інститутів у зарубіжних країнах має позитивний вплив на формування правосвідомості та розвиток правової культури сучасного юриста.

Рекомендована література

Загальна рекомендована література, яку можна відшукати в
електронних фондах мережі Internet:
1. Алексеев Н.А. Палата Лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции Премьера Т. Блэра (825–2003 гг.). – М.: Издательство БЕК, 2003.
2. Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран: Учебное пособие. — М: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2000.
3. Гураль П.Ф., Левицька Г.Р. Конституції і конституціоналізм у зарубіжних країнах. Посібник. За загальною редакцією к.ю.н. доц. Гураля П.Ф. Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, 1997.
4. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов /Под общ. ред. чл.-корр. РАН, проф. М. В. Баглая д.ю.н., проф. Ю.И.Лейбо и д.ю.н., проф. Л.М. Энтина. — М.: Издательство НОРМА, 2001.
5. Мигачев Ю.И., Семенов В.И. Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002.
6. Мишин A.A. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. -13 –е изд., перераб. и доп.
7. Правовая система Нидерландов. Ответственные редакторы доктор юридических наук, профессор В.В. Бойцова, доктор юридических наук, профессор Л.В.Бойцова. – М.: Издательство “Зерцало”, 1998.
8. Коломієць Ю.М. Правовий статус монарха в державах Близького Сходу, Магрибу та Японії. Навчальний посібник. Х.: УВС МВС України.
9. Пронкин С.В., Петруиина О.Е. Государственное управление зарубежных стран: Учебное I ю-собие. — М.: Аспект Пресс, 2001. 10. Чиркин В. Е. Конституционное право зарубежных стран : практикум / В. Е. Чиркин. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма, 2007.

Загальна рекомендована література:

1. Автономов А.С., Сивицкий В.А., Черкасов А.И. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.С. Автономова. М.: Юриспруденция, 2001.
2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. М.: Юриспруденция, 2000.
3. Белкин А.А. Избранные работы 90-х годов по конституционному праву. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2003.
4. Блищенко И.П. Международное и внутригосударственное право. М., 1969.
5. Георгіца А.З. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник. – Тернопіль: Астон, 2003.
6. Гессен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1917.
7. Гессен В.М. Очерки истории науки государственного права // Известия СПбПИ. СПб., 1896. Т.16.
8. Дюги Л. Конституционное право. Общая теория государства. М., 1908.
9. Елистратов А.И. Государственное право. М., 1912.
10. Закономерности возникновения политических идей и институтов. М.:Наука, 1986.
11. Иностранное конституционное право / Под ред. В.В. Маклакова. М., 1997.
12. Институты конституционного права иностранных государств. – М.:Городец-издат, 2002.
13. Ковешников Е.М. и др. Конституционное право стран Содружества Независимых Государств /Ковешников Е.М., Марченко М.Н., Стешенко Л.А.: Учеб. пособие. – М.: Норма-Инфра-М, 1999.
14. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912.
15. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / сост. Проф. В.В. Маклаков. – 4-е изд. – М.: Волтерс Клувер, 2003.
16. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник. В 4-х томах. Отв. ред. Б.А. Страшун. – М.: БЕК, 1996.
17. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. Том 1 / Рук. авт. коллектива и отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: Бек, 1994.
18. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для ВУЗов / под ред. М.В. Баглая, Ю.И. Лейбо, Л.М. Энтина. – М.: Норма, 2004.
19. Конституционное право: Словарь / Отв. ред. В.В. Маклаков. М.: Юристъ, 2001.
20. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. посібник / В.О.Ріяка (керівник авт.кол.). – К.: Юрінком Інтер, 2002.
21. Коркунов Н.М. Русское государственное право. В 2 т. СПб., 1892-1893.
22. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. – 10-е изд. – М.: Юстицинформ, 2003.
23. Нольде Б.Э. Очерки русского государственного права. СПб., 1911.
24. Орландо В. Принципы конституционного права. М., 1907.
25. Очерки конституционного права иностранных государств: Учеб. и науч.- практ. пособие / Отв. ред. Д.А. Ковачев. М.: Спарк, 1999.
26. Очерки конституционного права иностранных государств: учеб. и научно-практическое пособие. – М.: Спарк, 1999.
27. Сравнительное конституционное право / Ред. кол.: А.И. Ковлер, В.Е. Чиркин (отв. ред.), Ю. А. Юдин. М.: Изд. фирма “Ману-скрипт”, 1996.
28. Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран: Учебник. – 3-е изд., М.: Юрист, 2003.
29. Чудаков М.Ф. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учеб. пособие. Минск: ООО “Новое знание”, 2001.
30. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Академічний курс: підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2008.
31. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник / 5-е стереотипне видання. – К.: АртЕк, 2002.
32. Шаповал В.М. Конституційні системи зарубіжних країн. К.: Вища школа, 1992.
33. Эсмен А. Основные начала конституционного права. М., 1898.
34. Бойцова В.В. Грамматика свободы: Конституционное право России и зарубежных стран (англосаксонская, континентальная и иные правовые системы): Учебные и научно-информационные материалы / В.В. Бойцова, Л.В. Бойцова. – М.: Издательская группа “Юрист”, 2001.

Матеріали

2017 11 22 План семінарського заняття США

2017 11 10 Питання на модуль у 2017 році

2017 11 10 План семінарського заняття Великобританія

Конституційне право зарубіжних країн – Практикум

2016 09 28 Конституційне право зарубіжних країн. План семінарського заняття №2

2016 10 27 Конституційне право зарубіжних країн. План семінарського заняття №4

2016 11 25 Питання для проведення модулю з Конституційного права зарубіжних країн

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму