Вексельне право (Господарське судочинство)

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор Якубівський І. Є.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016професор Якубівський І. Є.

Опис курсу

У результаті вивчення даного спецкурсу студент повинен:
– знати основні проблеми доктрини вексельного права та теоретичні підходи до їх вирішення;
– знати положення актів законодавства України, що регулюють відносини у сфері вексельного обігу, вміти їх аналізувати та застосовувати здобуті знання для правильного вирішення конкретних казусів;
– володіти спеціальною термінологією, яка використовується у вексельному праві;
– вміти правильно тлумачити норми вексельного законодавства України та використовувати правові позиції вищих судових та інших державних органів у процесі їх застосування;
– вміти складати прості і переказні векселі із дотриманням вимог, передбачених вексельним законодавством;
– знаходити в актах вексельного законодавства необхідні правові норми для застосування у конкретній практичній ситуації.

Рекомендована література

Загальна

 1. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах. – М., 1994. – 350 с.
 2. Безклубий І.А. Банківські правочини: цивільно-правові проблеми: Монографія. – К., 2005. – 378 с.
 3. Белов В.А. Очерки по вексельному праву. – М.: ЮрИнфоР, 2000. – 460 с.
 4. Бервено С. Вексель: його види і передача // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1996. – № 5.- С.9-12.
 5. Бервено С.Н. Правовые аспекты вексельного обращения в Украине. Дисс. … канд.юрид.наук. – Харьков, 1997. – 190 с.
 6. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Харьков: Право, 2001. – 512 с.
 7. Вексельний обіг в Україні: Законодавство, коментарі, роз’яснення, практика судів, зразки документів / Упоряд., коментарі О.М.Єфімов. – К.: Всеувито, 2003. – 476 с.
 8. Вексельное обращение: Теория и практика / Под общ. ред. А.Б.Авакова. – Харьков: Фолио, 2000. – 382 с.
 9. Виговський О. Заставний індосамент у вексельному праві: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 6. – С.35-39.
 10. Вишневский А.А. Вексельное право. – М., 1996. – 272с.
 11. Воловик В.В. Вексель як об’єкт цивільних прав. Автореф. дис. … канд.юрид.наук: 12.00.03. – К., 2004. – 19 с.
 12. Воловик В.В. Про деякі питання укладення договорів предметом яких є вексель // Держава і право: Збірник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – 2003. – Випуск 19. – С.363-367.
 13. Габов А. Индоссамент как один их способов передачи векселя // Хозяйство и право. – 1999. – № 6. – с. 39-48
 14. Гордон В.М. Вексельное право. Сущность векселя, его составление, передача и протест. – Харьков: Изд-во НКЮ УССР, 1926. – 107 с.
 15. Грачев В.В. Акцепт векселя. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 226 с.
 16. Ефимова Л. Очерк вексельного права. Вексель и вексельное обращение в России. – М., 1996. – 247 с.
 17. Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. – 1999. – № 4. – С.30-34.
 18. Єфімов О.М. Правовідносини в сфері обігу векселів в Україні. Автореф.дис. … канд.юрид.наук. – К., 2005. – 20 с.
 19. Ильин В.В., Макеев А.В., Павлодский Е.А. Вексельное право. Общие положения и юридический комментарий. – М., 1998. – 152 с.
 20. Красько И.Е., Жушман В.П., Гагин Н.В. Акции и векселя в экономическом обороте Украины. – Харьков: Эспада, 1999. – 280 с.
 21. Кремер Ю.О. Особенности англо-американского законодательства о векселях // Государство и право. – 1997. – № 3. – С.94-97.
 22. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 528 с.
 23. Немировский И.Б., Хомяк Б.В. Особенности вексельного права в Украине. – К.: Аверс, 1999. – 240 с.
 24. Нерсесов Н.О. Избранные труды по представительству и ценным бумагам в гражданском праве. – М.: Статут, 1998. – 286 с.
 25. Никифорова М.А. Особенности передачи прав требования по векселю // Государство и право. – 2001. – № 2. – С.35-40.
 26. Панова Л.В. Проблеми правового регулювання ринку цінних паперів в Україні. Автореф. дис. … канд..юрид.наук: 12.00.03. – Харків, 2002. – 19 с.
 27. Посполітак В.В. Глава 14 «Цінні папери» // Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 1. / Кер.авт.кол. та відп.ред. проф.А.С.Довгерт, проф.Н.С.Кузнєцова. – К.: Юстиніан, 2005. – 680 с.
 28. Рукавишникова И. Правовая природа векселя. Особенности бухгалтерского учета векселей // Хозяйство и право. – 1998. – № 1. – С.35-44.
 29. Сидоров І.Ф. Виконання вексельних зобов’язань: Автореф. дис. … канд.юрид.наук. – К., 2003. – 18 с.
 30. Теньков С. Спори з приводу визначення правової природи векселя у договірних відносинах (огляд судової практики) // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2. – С.133-136.
 31. Труба В.І. Правове регулювання цінних паперів: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1999.
 32. Фурса С.Я. Исполнительная надпись в деятельности нотариуса: актуальные проблемы реформирования нотариального производства // Юридическая практика. – 2003. – № 28. – С.6.
 33. Цитович П.П. Курс вексельного права // Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т. – М.: Статут, 2005. – Т.2. – 346 с.
 34. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. – М.: Статут, 2001. – 479 с.
 35. Яворська О.С. Вексельне право та його особливості // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства в Україні: Збірник наукових статей. – Випуск VI. – Івано-Франківськ, 2001. – С.104-108.
 36. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Х.: Право, 2006.


Нормативно-правові акти

 1. Конвенція, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі № 358 // Цінні папери України. – 2001. – № 21. – C.10-16, 21-24.
 2. Конвенція про врегулювання деяких колізій законів про переказні і прості векселі № 359 // Цінні папери України. – 2001. – № – С.24-26.
 3. Конвенція про гербовий збір стосовно переказних і простих векселів № 360 // Цінні папери України. – 2001. – № – С.26-28.
 4. Конвенція ООН про міжнародні переказні і міжнародні прості векселі, підготовлена Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) (Нью-Йорк, 1988 р.) // Ежегодник ЮНИСТРАЛ. – 1988. – Т.19. – С.300-331.
 5. Положення про векселі, затверджене Постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету від 26 квітня 1922 р. // С. У. УССР. – – № 20. – Ст. 321.
 6. Положення про векселі, затверджене постановою Всеукраїнського центрального виконавчого комітету та Ради народних комісарів УРСР від 26 червня 1929 р. // С. З. УССР. – – № 18. – Ст. 148.
 7. Положення про переказний і простий вексель, затверджене постановою Центрального виконавчого комітету Союзу РСР та Ради народних комісарів Союзу РСР від 7 серпня 1937 р. № 104/1341 // СЗ СССР. – 1937. – № 52. – Ст.221.
 8. Порядок випуску, звалювання, акцептування, індосування та погашення векселів, що випускаються державними підприємствами та акціонерними товариствами, у статутному фонді яких частка держави перевищує 50 відсотків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2002 р. № 262 // Офіційний вісник України. – 2002. – № 10. – Ст.485.
 9. Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. «Про застосування векселів у господарському обороті України» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № – Ст.516.
 10. Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 46. – Ст.621.
 11. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі» від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № – Ст. 290.
 12. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі» від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 34. – Ст. 291.
 13. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16 грудня 2002 р. № 508 // Офіційний вісник України. – – № 10. – Ст.444.
 14. Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 24. – Ст.128
 15. Закон України “Про заставу” від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 47. – Ст.642.
 16. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31. – Ст.268.
 17. Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст.356.
 18. Господарський кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.
 19. Закон України „Про нотаріат” від від 2 вересня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 39. – Ст.383.
 20. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30 жовтня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – – № 51. – Ст.292.
 21. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» від 5 квітня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст.137.
 22. Положення про розрахункові палати для пред’явлення векселів до платежу, затверджене Постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2001 р. № 403 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 45. – Ст. 2019.
 23. Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 29 червня 1999 року № 1172 // Офіційний вісник України, 1999. – № 26. – Ст.1241.
 24. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою правління Національного банку України від 21 січня 2004 р. № 22 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 13. – Ст. 908.
 25. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 року № 7-93 // Відомості Верховної Ради України. – – № 13. – Ст.113.
 26. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.12.2013 р. № 2893 «Про встановлення реквізитів фінансових банківських векселів» // Офіційний вісник України. – – № 8. – Ст.272.
 27. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2013 р. № 1681 «Про затвердження Положення про вимоги до стандартної (типової) форми виготовлення вексельних бланків» // Офіційний вісник України. – – № 77. – Ст.2877.
 28. Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.03.2014 р. № 277 «Про встановлення реквізитів фінансових казначейських векселів» // Офіційний вісник України. – – № 27. – Ст.780.
 29. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.2003 р. № 296 «Про затвердження Порядку ведення реєстру виданих векселів» // Офіційний вісник України. – 2003. – № 33. – Ст.1797.
 30. Закон України «Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів» від 6 липня 1999 року // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № – Ст. 292.


Судова практика

 1. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.2007 р. № 5 «Про деякі питання практики розгляду спорів, пов’язаних з обігом векселів» // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – № 8.
 2. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 22.12.2004 N 01-8/3292 «Про практику Верховного Суду України у справах зі спорів, пов’язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг» // Вісник господарського судочинства. – 2005. – № 2.
 3. Оглядовий лист Вищого арбітражного суду України від 11 грудня 2000 р. № 01-8/738 „Про практику вирішення окремих спорів, пов’язаних з вексельним обігом (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов)” // Вісник господарського судочинства. – 2001. – № 1. –С.94-100.
 4. Господарське судочинство в Україні: Судова практика: обіг цінних паперів / За ред. І.Б.Шицького. – К., 2006.

Матеріали

Робоча програма Вексельне право
Вексельне право Комплекс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму