Цікало Володимир Ігорович

Посада: доцент кафедри цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: volodymyr.tsikalo@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

строки (терміни) в цивільному праві; здійснення та захист корпоративних прав; правове регулювання господарських відносин

Курси

Публікації

Підручники, навчальні посібники, колективні монографії, інші навчально-методичні публікації

 1. Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — Цикало В.И. – С.33-44; 46-61; 67-114; 143-160 (90 с.).
 2. Цікало В.І. Господарський кодекс України. Науково-практичний коментар. /За ред. Коссака В.М. Глави 1, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 18, 21. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010.
 3. Цікало В.І. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. – Вид. 2, змінене і доп. / За ред. В.М. Коссака. Глави 5, 18-19. – К.: Істина, 2008.
 4. Цікало В.І. Основи правового регулювання підприємницької діяльності. Розділ IV // Основи держави і права України: Підручник / За редакцією проф. В.Л. Ортинського, проф. В.К. Грищука, М.А. Мацька. – К.: Знання, 2008.
 5. Цікало В.І. Правове регулювання строків (термінів) у цивільному праві. Програма спецкурсу для студентів юридичного факультету. – Львів, 2007.
 6. Цікало В.І. Господарське право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2005.
 7. Цікало В.І. Основи правового регулювання підприємницької діяльності // Основи права України. Розділ ІV / За редакцією професора В.Л. Ортинського. – Навчальний посібник. Видання друге, доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна-Нова, 2005.
 8. Цікало В.І. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. Глави 5, 18-19 / За ред. В.М. Коссака. – К.: Істина, 2004.
 9. Цікало В.І. Правові проблеми переходу прав за корпоративними цінними паперами. Розділ ІІІ // Проблеми правового регулювання корпоративних відносин в Україні. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2004.
 10. Цікало В.І. Сфера застосування позовної давності // Становлення правової держави в Україні: проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання: Колективна монографія (В.В. Жук, Е.Ю. Єльченко, В.В. Снегірьов та ін.. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2001. – С. 63-67.
 11. Грущинський І.М., Цікало В.І. Підприємницьке право України. Програма курсу для студентів юридичного факультету. Львів: юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка, 2001.
 12. Грущинський І.М., Цікало В.І. Практикум з підприємницького права України. Для студентів юридичного факультету. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001.
 13. Грущинський І.М., Цікало В.І. Збірник законодавства з підприємницького права України. Збірник нормативних актів. – К.: Атака, 2000.
 14. Цікало В.І. Практикум з цивільного права (частина 1). Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету. Теми 6, 7, 9, 20 / За редакцією професора Коссака В.М. – Львів: юридичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка, 1999.
 15. Цікало В. І.  Засада пропорційності здійснення корпоративних прав : монографія / В. І. Цікало. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 588 с.

 

Наукові статті та тези доповідей на конференціях і наукових семінарах

 1. Цікало В.І. Співвідношення між здійсненням права участі і суміщенням з іншими видами діяльності та сумісництвом // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12 березня 2016 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 198-200.
 2. Цікало В.І. Співвідношення між прийняттям рішень загальними зборами товариства та їх повноважністю // Корпоративне право України та інших європейських країн: шляхи гармонізації: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 жовтня 2015 р., м. Івано-Франківськ) / НДІ приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України; за ред. д-ра юрид. наук, акад. НАПрН України В.В. Луця. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 298-300.
 3. Цікало В. Порівняльна характеристика правового регулювання здійснення права участі за законодавством України та Європейського Союзу // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2015. – Випуск 61. – С. 337–347.
 4. Цікало В.І., Оприско М.В. Корпоративні права подружжя: складні питання у судовій практиці // Вісник Верховного Суду України. – 2015. – № 10 (182). – С. 43-47.
 5. Цікало В.І. Судовий захист права акціонерів на виплату дивідендів // П’яті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 22 травня 2015 р.) / відповід. ред. І.С. Канзафарова; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2015.- С. 93-96.
 6. Цікало В.І. Право учасника на інформацію про господарське товариство за законодавством України та Європейського Союзу // Реформування законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання взаємодії: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Ужгород, 24-25 квітня 2015 р. – Ужгород: Ужгородський національний університет. – 2015. – С.86-89.
 7. Цікало В.І. Система корпоративного управління // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 березня 2015 року, м. Івано-Франківськ). – Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 230-233.
 8. Цікало В.І. Особливості здійснення та захисту права акціонерів на участь у розподілі прибутку товариства за законодавством ЄС // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 93-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора В.П. Маслова, 27 лютого 2015 року.-Харків, 2015.- С. 189-192.
 9. Цікало В. Вплив Угоди про асоціацію на здійснення права участі акціонерів // проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХХІ звітної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2015 р.): у 2 ч. Ч.1. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2015. – С. 227-230.
 10. Цікало В.І. Правова природа строку повідомлення про вихід із товариства // Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам’яті Є.В. Васьковського : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 16 травня 2014 року- Одеса, 2014.- С. 93-96.
 11. Цікало В.І. Співвідношення між вартістю частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю та здійсненням права участі // Наука та освіта ХХІ століття : матеріали звітноі викладацькоі та студентської науково-практичної конференції, 30 квітня 2014 року.-Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, – С. 194-197.
 12. Цікало В.І. Проблеми звернення за захистом корпоративних прав у практиці господарських судів України // Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 92-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова, 28 лютого 2014 року.-Харків, 2014.- С. 197-200.
 13. Volodymyr Zikalo. Problemy obrony praw korporacyjnych v Ukrainie // Pravo Ukrainskie. Wybrane zagadnienia. – Lublin. – Libropolis, 2013. – St.143-151.
 14. Цікало В.І. Особливості здійснення права участі у співвідношенні із корпоративним правочином // Корпоративні правочини: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27-28 вересня 2013 року. – Івано-Франківськ. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – С. 46-51.
 15. Цікало В.І. Строки для звернення за захистом корпоративних прав акціонерів // Проблеми охорони прав суб’єктів корпоративних правовідносин: тези міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 вересня 2011 року. – Івано-Франківськ. – Юридичний інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2012. – С. 165-167.
 16. Цікало В. І. Термін як часова категорія у Законі України «Про акціонерні товариства» // Ольвійський форум 2011: стратегії України в геополітичному просторі: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 8-12 червня 2011 року. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2011. – С. 93-97.
 17. Цікало В.І. Здійснення прав засновників акціонерного товариства та корпоративних прав акціонерів за допомогою вчинення нотаріальних дій // Перші юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені пам’яті Є.В. Васьковського: Тези науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2011 року. – Одеса. – «Астропринт». – С. 409-412.
 18. Цікало В.І., Цікало О.А. Участь нотаріуса у виникненні, здійсненні та припиненні корпоративних прав акціонерів // Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 3. – С. 154-159.
 19. Цікало В.І. Строки здійснення корпоративних прав та виконання корпоративних обов’язків, позовна давність у Законі України «Про акціонерні товариства» // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 2 (64). – С. 7-12.
 20. Цікало В.І. Особливості здійснення корпоративних прав держави і територіальної громади // Вісник Харківського національного університету імені Василя Каразіна. – 2010. – № 929. – С. 243-246.
 21. Цікало В.І. Корпоративні права: поняття, ознаки та класифікація // Право України. – 2010. – № 11. – С. 102-112.
 22. Цікало В.І. Загальні умови здійснення корпоративних прав // Ольвійський форум 2010: стратегії України в геополітичному просторі: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 11-15 червня 2010 року. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2009. – С. 66-69.
 23. Цікало В.І. Строки у корпоративних відносинах (на прикладі Закону України «Про акціонерні товариства») // Ольвійський форум 2009: стратегії України в геополітичному просторі: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 11-14 червня 2009 року. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2009. – С. 103-107.
 24. Цікало В.І. Проблеми та перспективи правового регулювання відносин, пов’язаних з приватизацією пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави // Державне регулювання економічних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування у господарських спорах. Матеріали науково-практичної конференції. 16-17 квітня 2008 року. – Львів, 2008. – С. 463-467.
 25. Цікало В.І. Суб’єктивне корпоративне право: поняття, ознаки та види // Проблеми здійснення охорони прав учасників цивільних правовідносин: Зб. доповідей та тез повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 вересня 2007 року. – Макіївка-Харків. – Макіївський економіко-гуманітарний інститут, Харківський національний університет внутрішніх справ, НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2007. – С. 36-38.
 26. Tsikalo Wolodymyr. Przdsiebiorstwa spoldzielcze, stworzone przez jednego zalozyciela // Warunki podejmowania i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej w rejonach przygranicznych Polski i Ukrainy: Wydawnictwo w ramach projektu WSPOLPRACA UNIWERSYTETOW WSPIERAJACA ROZWOJ REGIONOW – LUBELSKIEGO I LWOWSRSEGO. – Lublin. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, 2007. – St. 200-207.
 27. Цікало Володимир, Гнатів Оксана. Поняття та зміст правового режиму пайових цінних паперів: цивілістичний аспект // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 7. – С. 34-37.
 28. Цікало В.І. Корпоративні права: поняття, ознаки та види // Ольвійський форум 2007: стратегії України в геополітичному просторі: Тези міжнародної науково-практичної конференції, 6-9 червня 2007 року. – Ялта, Крим, Україна. – Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили, 2007. – С. 135-137.
 29. Цікало В.І. Суб’єкти корпоративних правовідносин // Збірник праць науково-практичного семінару „Проблеми виникнення та припинення корпоративних відносин”, 28 квітня 2006 р. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – С. 28-36.
 30. Цікало Володимир. Корпоративне правовідношення: правова природа та зміст // Юридичний радник. – 2006. – №5. – С. 45-52.
 31. Цікало Володимир. Адаптація законодавства України про антиконкурентні угоди між суб’єктами господарювання до законодавства Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 7. – С. 76-79.
 32. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. – № 6. – С. 48-50.
 33. Цікало В.І. Правова природа корпоративного правовідношення // Вісник господарського судочинства України. – 2006. – № 4. – С. 157-165.
 34. Цікало В. Передання прав за акціями, випущеними в документарній формі // Сучасні проблеми адаптації цивільного законодавства до стандартів Європейського Союзу: Матеріали І Міжнародної науково-методичної конференції. – Львів, 2006. Вип. 1. – С. 77-83.
 35. Цикало В.И. Давность в гражданских правоотношениях по законодательству Украины // Юридическая наука: Проблемы и перспективы развития (региональный аспект): Материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сентября – 1 октября 2005 года: В 2 т. / НовГУ им. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2006. – Т.1. – С. 310-315.
 36. Цікало В.І. Співвідношення понять «корпорація» та «корпоративне товариство» // Римське право і сучасність: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції (19-20 травня 2006 р.) м. Одеса / Одеська національна юридична академія; Хмельницький університет управління та права / Укл. Гончаренко В.О., Еннан Р.Є. – Одеса: Фенікс, 2006. –С. 67-69.
 37. Цікало В. Корпоративні права територіальної громади // Сучасні проблеми юридичної науки: стан і перспективи розвитку: Тези доп. та наук. повідом. учасників наук. конф. молодих учених та здобувачів / За ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005. – С. 131-133.
 38. Цікало Володимир. Співвідношення між «завдатком», «попереднім договором», і «авансом» // Нотар. – 2005. – № 3-4. – С. 8-13.
 39. Цікало Володимир. Передання прав за корпоративними цінними паперами // Нотар. – 2005. – № 1-2. – С. 49-53.
 40. Цікало В.І. Основні положення норм Цивільного та Господарського кодексів України (проблемні питання їх застосування, що можуть вплинути на ефективність корпоративного управління чи стосуються ринку цінних паперів) // Захист корпоративних прав інвесторів в світлі нового Цивільного кодексу України. Матеріали семінару 16-18 квітня 2003 року. – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 44-51.
 41. Цікало Володимир. Про основні положення норм Цивільного та Господарського кодексів України та проблемні питання їх застосування, що можуть вплинути на ефективність договірних відносин між суб’єктами господарювання і корпоративного управління // Нотар. – 2003. – № 4. – С. 30-34.
 42. Цікало Володимир. Свобода договору та її межі за новим Цивільним кодексом України // Нотар. – 2003. – № 3. – С. 19-21.
 43. Цікало Володимир. Свобода договору та її межі за новим Цивільним кодексом України // Нотар. – 2003. – № 2. – С. 33-36.
 44. Цікало Володимир. Набувальна давність у новому Цивільному кодексі України // Нотар. – 2003. – № 1. – С. 26-29.
 45. Цікало В. Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2003. – Випуск 38. – С. 333-339.
 46. Цикало Владимир. Исковая давность в семейном праве // Юридическая практика. – 2003. – № 1. – С.11.
 47. Цікало В. Виникнення права власності на підставі набувальної давності // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003 р.– Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.– С. 316-318.
 48. Цикало В.И. Приобретательная давность в проекте гражданского кодекса Украины и в гражданском кодексе Республики Беларусь // Актуальные проблемы развития правовой системы современного общества: Материалы международной научной конференции студентов и аспирантов. Минск, 29-30 октября 2002 г. – Мн.: БГУ, 2003.– С. 76-78.
 49. Цікало Володимир. У кожного завдатку є стимул до порядку // Нотар. – 2002. – № 8. – С.25-28.
 50. Цікало В.І. Сфера застосування давності примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Науковий часопис. – №2. – Хмельницький, 2002. – С. 258-261.
 51. Цікало В. Набувальна давність у проекті Цивільного кодексу України // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 16. – С. 472-476.
 52. Цікало Володимир. Римське приватне право – джерело розвитку інституту давності в цивільних правовідносинах // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. – Одеса: Юридична література, 2002. – Вип. 13. – С. 44-48.
 53. Цікало Володимир. Що пропонує змінити новий Цивільний кодекс // Нотар. – 2001. – № 7. – С. 20-25.
 54. Цікало В.І. Право на захист та його зв’язок із позовною давністю // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. – Івано-Франківськ: Плай, 2001. – С. 75-80.
 55. Цікало В.І. Поняття набувної давності // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Випуск 13.–К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – С. 286-291.
 56. Цікало В.І. Вимоги, на які не поширюється позовна давність // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ при НАВС України, 2001. – С. 235-239.
 57. Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2001. – Випуск 36.– С. 302-306.
 58. Володимир Цікало. Правові наслідки спливу позовної давності // Підприємництво, господарство і право.–2001. – №8. – С. 38-40.
 59. Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. – 2001. – №11.– С. 95-97.
 60. Цікало В. Передумови запровадження інституту позовної давності в цивільних правовідносинах // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮІ ТАНГ. – Тернопіль, 2001. – С. 234-239.
 61. Цікало В. Розвиток інституту набувальної давності в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали VІІ регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2001 р. м. Львів. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2001. – С. 117-119.
 62. Цікало В. Розвиток інституту давності у цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету. Серія юридична.–2000.–Випуск 35.– С. 281-286.
 63. Цікало В. Свобода укладення договору та її межі // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 1999. – Випуск 34. – С. 169-173.

Біографія

Цікало В. І.  – (01.06. 1975, м. Рава-Руська Львів. обл.) – кандидат юридичних наук (Давність у цивільних правовідносинах, 2004), доцент (2006). Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського університету (1997). У 1997-2006 асистент, з 2004 доцент кафедри цивільного права та процесу, з 1999 заступник директора, а з 2017 – директор Правничого коледжу Львівського університету. Бл. 80 праць, зокр., Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України (К., 2008); Основи держави і права України (К., 2008; зі співавт.); Адаптація законодавства України про антиконкурентні угоди між суб’єктами господарювання до законодавства Європейського Союзу (Підприємництво, госп-во і право. 2006. № 7); Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми (Право України. 2006. № 6); Правова природа корпоративного правовідношення (Вісн. госп. судочинства України. 2006. № 4); Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (К., 2010; зі співавт.); Участь нотаріуса у виникненні, здійсненні та припиненні корпоративних прав акціонерів (Мала енциклопедія нотаріуса. – 2011. – № 3.); Problemy obrony praw korporacyjnych na Ukrainie (Prawo ukrainskie. Wybrane zagadnienia. – Lublin: Libropolis, 2013.); Проблемні питання повноважень представника фізичної особи в судовій практиці (Адвокат. – 2013. – № 9 (156)., у співавт); Захист корпоративного права акціонерів на скликання позачергових загальних зборів (Вдосконалення правового регулювання корпоративних відносин : зб. наук. пр. НАПрН Украіни, за ред. Д-ра юрид. наук, акад. НАПрН Украіни Луця В.В. – К., 2013); Проблеми звернення за захистом корпоративних прав у практиці господарських судів України (Актуальні проблеми приватного права : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвячені 92-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В.П. Маслова, 28 лютого 2014 року); Корпоративное право  (под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. — Хмельницкий, 2015, у співавт.).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!