Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності

Тип: Нормативний

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
818доцент Цікало В. І.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
818доцент Цікало В. І.

Опис курсу

Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності − одна з фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін згідно з навчальним планом юридичного факультету. Предметом вивчення цієї навчальної дисципліни є спеціальні положення господарського законодавства; зміст правових актів, що регулюють особливості здійснення господарської діяльності у різних галузях економіки; система господарювання в Україні та її складові елементи; практика застосування положень господарського законодавства про галузі та види господарської діяльності; форма та зміст документів, які регулюють господарську діяльність окремих галузей та видів; умови створення, діяльності та припинення суб`єктів господарювання окремих галузей економіки, їх права та обов`язки; місце різних суб’єктів господарювання у розвитку окремих галузей господарської діяльності. Мета навчального предмета «Правове регулювання окремих галузей господарської діяльності» полягає у засвоєнні студентами положень національного законодавства про галузі та види господарської діяльності; усвідомлення зростаючої ролі господарського права в умовах формування ринкової економіки у різних галузях господарювання; ознайомлення з особливостями правового регулювання в окремих галузях господарювання; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування суб`єктів господарської діяльності різних галузей економіки. Для всестороннього засвоєння змісту цієї навчальної дисципліни необхідні знання таких дисциплін, як загальна теорія права, цивільне, адміністративне, фінансове, земельне, міжнародне приватне право, економічна теорія та ін. В межах перелічених дисциплін вивчаються відповідно такі питання: поняття системи права і системи законодавства, джерела права, поняття правовідношень і підстав їх виникнення, особисті немайнові і майнові права та інтереси учасників цивільних відносин, система органів державного управління та форми і засоби їх впливу на інших суб`єктів права, основи правового режиму майна та бухгалтерського обліку, формування зв`язків з іноземним елементом і т.д.

Рекомендована література

1. Актуальні проблеми господарського права: навч. посіб. , за ред. В.С.
Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 528с.
2. Актуальні проблеми господарського права: підручник. Особлива частина. / за ред. Щербини В.С., Рєзнікова В.В.. – К.: Ліра-К, 2018. – 672с.
3. Бервено С.Н., Яроцкий В.Л. Правовое регулирование вексельного обращения в Украине. – Харьков: Право, 2001. -512с.
4. Валітов С.С. Конкурентне право України: Навчальний посібник. – К.:
Юрінком Інтер, 2006. 432с.
5. Валютне регулювання: Навч. посіб. / Бездітко Ю.М. – К.: Кондор, 2009. – 272с.
6. Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Правова єдність,2009. – 766с.
7. Вінник О.М. Інвестиційне право. Навчальний посібник. – К.: Правова
єдність,2009. – 568с.
8. Віхров О.П. Правове регулювання господарських відносин в окремих сферах і галузях економіки: навч. посіб. – Київ: Юрінком Інтер, 2017. – 448с.
9. Виговський О.І. Новели акціонерного законодавства. Науково-практичний коментар до Закону України «Про акціонерні товариства». – К.: Юстиніан, 2009. – 880с.
10. Господарське право: підручник /Д.В. Задихайло, В.М. Пашков, Р.П. Бойчук та ін.; за заг. ред. Д.В. Задихайла, В.М. Пашкова. – Х.: Право, 2012. – 696с.
11. Господарське право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; за ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. – Х: Право,2005. – 384с.
12. Господарський кодекс України: Науково-практичний коментар / [Бек Ю. Б., Верес І. Я., Герц А. А. та ін.]; за ред. В. М. Коссака. – К. : Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2010. – 672с.
13. Господарське право України: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. – Х.: «Одіссей»,2005. – 608с.
14. Господарське право України. Навч. посіб. / Кравчук С.Й. – К.: Кондор, 2009.- 264с.
15. Господарське право: Підручник. / Жук Л.А., Жук І.Л., Неживець О.М. – К.: Кондор, 2009. – 434с.
16. Господарське законодавство. Навч. посіб. / Кондратьєв В.О. – К.: Ліра-К, 2009. – 468с.
17. Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /М.К. Галянтич, С.М. Грудницька, О.М. Міхатуліна та ін. – К.: МАУП, 2005. – 424с.
18. Господарські відносини. Законодавство. Постанови Пленуму. Узагальнення судової практики. Оглядові листи. /Григоренко Л.С.: практичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 460с.
19. Застосування конкурентного законодавства. Практика України, ЄС, РФ та США – К.: Юстініан, 2014. – 248с.
20. Зеліско А.В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин: монографія / А.В. Зеліско. – Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. василя Стефаника, 2016. – 445с.
21. Зозуляк О. Непідприємницькі юридичні особи як суб’єкти цивільного права: теоретичний та практичний аспекти: монографія /О. Зозуляк. – Тернопіль: Підручники і посібники. – 2017. – 432с.
22. Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні: монографія. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 704с.
23. Комерційне право: навчальний посібник. / Новойтенко І.В.. – К.: Центр навчальної літератури, 2015 . – 242с.
24. Корпоративне право України : підручник /В.В. Луць, В.А. Васильєва, О.Р. Кібенко, І.В. Спасибо-Фатєєва [та ін.]; за заг. ред. В.В. Луця. − К.: Юрінком Інтер, 2010.
25. Корпоративное право / Венедиктова И. В., Гнидченко Г. Г., Кагановская Т. Е. и др. ; под ред. У. Хелльманна, И. В. Венедиктовой. — Хмельницкий : Хмельницкий университет управления и права, 2015. — Цикало В.И. – С.33-44; 46-61; 67-114; 143-160 (90 с.)
26. Коссак В.М. Правовий захист економічної конкуренції: навчальний
посібник / В.М. Коссак, Ю.М. Юркевич. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 314с.
27. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: навч. посібник. – 2-ге вид., змін. та доп. – К,: Дакор, КНТ, 2009. – 672с.
28. Кравчук В.М. Корпоративне право. Науково-практичний коментар
законодавства та судової практики. – К.: Істина,2005. – 720с.
29. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / Ю.М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.
30. Крупка Ю.М., Гавʼяз О.М. Правове регулювання некомерційної
господарської діяльності: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 184с.
31. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 328с.
32. Луць В.В. Контракти в підприємницькій діяльності. –К.: Юрінком
Інтер,2008. – 573с.
33. Луць В.В., Сивий Р.Б., Яворська О.С. Акціонерне право: Навчальний
посібник / За заг. ред. В.В. Луця, О.Д. Крупчана. – К.: Концерн «Видавничий Дім
«Ін Юре»,2004. – 256с.
34. Махінчук В.М. Приватноправове регулювання підприємницьких відносин в Україні / Махінчук В.М. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 320с.
35. Мілаш В.С. Господарське право: Курс лекцій: у 2 ч. – Х.: Право, 2008. – 498с. (Ч.1), 336с. (Ч.2).
36. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України. — Вид. 2,
змінене і доп. / За ред. В. М. Коссака. — К.: Істина, 2008. — 992 с.
37. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / За ред.
Г.Л Знаменського, В.С. Щербини. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 720с.
38. Обіг цінних паперів в Україні / Ю.М. Крупка, О.М. Гав’яз. – К.: Юрінком
Інтер, 2009. – 376с.
39. Основи правового регулювання підприємницької діяльності. Цікало В.І. / Основи права України / За редакцією професора В.Л. Ортинського. – Видання друге, доповнене і перероблене. – Львів: Оріяна-Нова,2005. – С.99-128.
40. Примакова Е., Пироженко О., Кузнєцов В. Сертификация продукции,
товаров, работ услуг. – К.: Фактор, 2010.
41. Пепа Т.В., Пішеніна Т.І., ЛавриновичВ.В. Біржова діяльність. – К.: Ліра-К, 2008. – 540с.
42. Пігач Я.М., Труфанова Л.М.: Господарське законодавство: Навчальний
посібник. – К.: Центр навчальної літератури,2005. – 624с.
43. Підприємницьке право: Підручн. / За ред. О.В. Старцева/ 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Істина,2005. – 600с.
44. Підприємницьке право. Книга 2: Підручн. / За ред. О.В. Старцева. – К.:
Істина,2005. – 448с.
45. Подцерковний О.П. Грошові зобов’язання господарського характеру:
проблеми теорії і практики. – К.: Ліра-К, 2007. – 420с.
46. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. ‒ 288с.
47. Правове регулювання фондового ринку: Навч. посіб. / О.В. Кологойда. – К.: Юрінком Інтер, 2008. ‒ 320с.
48. Правові основи підприємницької діяльності: Навч. посіб. / Ю.М. Крупка. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.
49. Практика застосування законодавства у господарському судочинстві: збірник статей. / Львов Б.Ю. – К.: Юрінком Інтер, 2017. – 776с.
50. Роїна О.М. Договори в господарській діяльності. – К.: Ліра-К, 2009. –
800с.
51. Саніахметова Н.О. Підприємницьке право: Навч. посібн. – 3-тє вид.,
переробл. і доп. – К.: А.С.К.,2005. – 912с.
52. Смолин Г.В. Господарське право України. Загальна частина: навчальний посібник / Г.В. Смолин. – 3-тє вид., переробл. та доп. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 552с.
53. Тетарчук І.В. Біржове право України: навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 244с.
54. Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. Сертифікація товарів та послуг: навч. посіб. для вузів. – Херсон: Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. – 328с.
55. Товариство з обмеженою відповідальністю за новим законом: практичний посібник / Журавльов Д.В., Коротюк О.В., Чижмарь К.І.. – К.: Видавництво ОВК, 2018. – 64с.
56. Хозяйственный кодекс Украины: Комментарий. – Х.: ООО
«Одиссей»,2004. – 896с.
57. Хозяйственное право Украины: Учебник /Под ред А.С. Васильева, О.П.
Подцерковного. – Х.: «Одиссей»,2005. – 464с.
58. Чурсіна Л.А., Домбровська О.П., Резвих Н.І. Стандартизація продукції та послуг: навч. посіб. для вузів. – Херсон: Олді-плюс, Київ: Видавництво Ліра-К, 2013. -226с.
59. Швець В.Є. Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи: Підручник. – К.: Каравелла, 2008. – 240с.
60. Щербина В.С. Господарське право: Навчальний посібник. − К.: Юрінком Інтер,2013. – 640с.
61. Щербина В.С. Суб’єкти господарського права: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 264с.
62. Яроцький В.Л. Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія. – Харків: Право, 2006. – 544с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус