Захист прав учасників господарських товариств

Тип: На вибір студента

Кафедра: цивільного права та процесу

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент Цікало В. І.

Опис курсу

Мета вивчення навчальної дисципліни – засвоєння учасниками освітнього процесу положень актів матеріального та процесуального законодавства, що регулюють порядок, форми і способи захисту прав учасників (акціонерів) господарських товариств; усвідомлення зростаючої ролі захисту прав учасників господарських товариств у задоволенні їх немайнових та майнових інтересів; ознайомлення з умовами, підставами та особливостями захисту прав учасників господарських товариств; підготовка спеціалістів високого рівня для правового обслуговування фізичних та юридичних осіб, які мають статус учасника господарського товариства.

Завданнями вивчення даної навчальної дисципліни є: ознайомити учасників освітнього процесу з основними положеннями актів цивільного законодавства, що регулюють порядок, форми та способи захисту прав учасників (акціонерів) господарських товариств; сприяти глибокому засвоєнню змісту правових актів та практики їх застосування, стимулювати до самостійної роботи з ними; ознайомити з системою прав учасників (акціонерів) різних господарських товариств; навчити застосовувати теоретичні положення на практиці; закласти і розвинути навики захисту прав учасників господарських товариств; дати чітке уявлення про місце правовідносин господарських товариств з їх учасниками у структурі цивільних правовідносин.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Корпоративне право : підручник / Ю.О. Гладьо, В.М. Мартин, Ю.Я. Самагальська та ін. ; за заг. ред. проф. О.Я. Яворської. – Дрогобич : Коло, 2020. – 650с.
 2. Корпоративне право крізь призму судової практики: монографія / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Хаків: ЕКУС, 2021. – 512с.
 3. Корпоративні спори : комент. суд. практики / [І.В. Спасибо-Фатєєва, В.І. Крат, Н.Ю. Філатова та ін.] ; за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків : Право, 2018. – 288с.
 4. Корпоративні спори: правові позиції Верховного Суду та коментарі науковців. / [І.В. Спасибо-Фатєєва, Г.О. Вронська та ін.] за заг. ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Харків: ЕКУС, 2019. – 280с.

Додаткова література:

 1. Цивільний кодекс України від 16.03.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№40-44.
 2. Господарський кодекс України України вiд 16.01.2003 р. № 436-IV // Голос України вiд 14.03.2003. № 49.
 3. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. No 1556-VII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
 4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 No 2145-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
 5. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2017 р. No 600 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2020 р. No 584). URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/visha-osvita/naukovo-metodichna-rada-ministerstvaosviti-i-nauki-ukrayini/metodichni-rekomendaciyi-v
 6. Бігняк О.В. Правова природа та класифікація форм захисту корпоративних прав // Підприємництво, господарство і право. – № 6. – 2018. – С. 6-10.
 7. Вронська Ганна. Все про корпоративні спори. Огляд практики розгляду КГС ВС справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів//https://www.facebook.com/gannavronska/photos/pcb.2535961599779967/2535959149780212/?type=3&theater.
 8. Галіян Ігор. Визнання недійсними рішень органів управління господарським товариством як спосіб захисту корпоративних прав. // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 5. – С. 63-68.
 9. Дайджест судової практики Верховного Суду у справах, що виникають із корпоративних відносин. 2018 рік – 15 липня 2019 року. //https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/Dajest_korporat_vidnosunu_1pdf.
 10. Короєд С.О., Махінчук В.М. Похідні (непрямі) позови засновників юридичних осіб як форма реалізації доктрини зняття корпоративної вуалі // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2020. – № 44. – С. 74-77.
 11. Цікало Володимир. Засади здійснення та захисту корпоративних прав: поняття й види // Підприємництво, господарство і право. – 2020. – № 6. – С. 61-65.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус